Risperidon "Specifar"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Risperidon "Specifar" 8 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 8 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Risperidon "Specifar" 8 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 36414
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

22. marts 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Risperidon "Specifar", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

22322

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Risperidon "Specifar"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En filmovertrukket tablet Risperidon "Specifar" 0,5 mg indeholder 0,5 mg risperidon.

En filmovertrukket tablet Risperidon "Specifar" 1 mg indeholder 1 mg risperidon.

En filmovertrukket tablet Risperidon "Specifar" 2 mg indeholder 2 mg risperidon.

En filmovertrukket tablet Risperidon "Specifar" 3 mg indeholder 3 mg risperidon.

En filmovertrukket tablet Risperidon "Specifar" 4 mg indeholder 4 mg risperidon.

En filmovertrukket tablet Risperidon "Specifar" 6 mg indeholder 6 mg risperidon.

En filmovertrukket tablet Risperidon "Specifar" 8 mg indeholder 8 mg risperidon.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Indeholder lactose:

Én Risperidon "Specifar" 0,5 mg filmovertrukket tablet indeholder 118,3 mg

lactosemonohydrat.

Én Risperidon "Specifar" 1 mg filmovertrukket tablet indeholder 117,8 mg

lactosemonohydrat.

Én tablet Risperidon "Specifar" 2 mg filmovertrukket tablet indeholder 116,8 mg

lactosemonohydrat.

Én tablet Risperidon "Specifar" 3 mg filmovertrukket tablet indeholder 115,8 mg

lactosemonohydrat.

Én tablet Risperidon "Specifar" 4 mg filmovertrukket tablet indeholder 114,8 mg

lactosemonohydrat.

Én tablet Risperidon "Specifar" 6 mg filmovertrukket tablet indeholder 112,8 mg

lactosemonohydrat.

Én tablet Risperidon "Specifar" 8 mg filmovertrukket tablet indeholder 110,8 mg

lactosemonohydrat.

Risperidon "Specifar" 2 mg filmovertrukket tablet indeholder Sunset Yellow (E110)

36414_spc.doc

Side 1 af 24

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

0,5 mg:

Brun, aflang filmovertrukket tablet, 11×5,5 mm med delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

1 mg:

Hvid, aflang, filmovertrukket tablet, 11×5,5 mm med delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

2 mg:

Orange, aflang, filmovertrukket tablet, 11×5,5 mm med delekærv på begge

sider. Tabletten kan deles i to lige store doser.

3 mg:

Gul, aflang, filmovertrukket tablet, 11×5,5 mm med delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

4 mg:

Grøn, aflang, filmovertrukket tablet, 11×5,5 mm med delekærv på begge sider.

Tabletten kan deles i to lige store doser.

6 mg:

Gul, rund, bikonveks filmovertrukket tablet med en diameter på 8,0 mm med

krydskærv på den ene side. Tabletten kan deles i fire lige store doser.

8 mg:

Grøn, rund, bikonveks filmovertrukket tablet med en diameter på 8,0 mm med

krydskærv på den ene side. Tabletten kan deles i fire lige store doser.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Risperidon er indiceret til behandling af skizofreni.

Risperidon er indiceret til behandling af moderate til svære maniske episoder i forbindelse

med bipolare lidelser.

Risperidon er indiceret til kortvarig symptomatisk behandling (op til 6 uger) af vedvarende

aggression hos patienter med moderat til svær Alzheimers demens, som har haft

manglende respons på ikke-farmakologisk terapi, og som er til fare for sig selv eller andre.

Risperidon er indiceret til kortvarig symptomatisk behandling (op til 6 uger) af svære

aggressive og destruktive adfærdsforstyrrelser hos børn over 5 år og unge med nedsat

intellektuel funktionsevne eller mental retardering, diagnosticeret i overensstemmelse med

DSM-IV-kriterier, og hos hvem sværhedsgraden af den aggressive eller destruktive adfærd

kræver farmakologisk behandling. Farmakologisk behandling bør være en integreret del af

et mere omfattende behandlingsprogram, som bl.a. også omfatter psykosocial og

undervisningsmæssig intervention. Det anbefales, at risperidon udskrives af en specialist i

børneneurologi samt børne- og ungepsykiatri eller af en læge, som har erfaring med

behandling af destruktive adfærdsforstyrrelser hos børn og unge.

36414_spc.doc

Side 2 af 24

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Skizofreni

Voksne

Risperidon "Specifar" kan gives én gang daglig eller to gange daglig.

En startdosis på 2 mg/dag risperidon anbefales. På anden dagen kan dosis øges til 4 mg.

Doseringen kan efterfølgende bibeholdes på dette niveau eller individualiseres efter behov.

For de fleste patienter er den optimale daglige dosis 4-6 mg. For nogle patienter vil en

langsommere titrering samt en lavere start- og vedligeholdelsesdosis være hensigtsmæssig.

Doser over 10 mg/dag har ikke vist bedre virkning end lavere doser og kan forøge

incidensen af ekstrapyramidale symptomer. Da sikkerheden af doser over 16 mg/dag ikke

er evalueret, frarådes doser over dette niveau.

Ældre

En startdosis på 0,5 mg to gange daglig anbefales. Denne dosis kan justeres individuelt i

trin på 0,5 mg to gange daglig til 1-2 mg to gange daglig.

Pædiatrisk population

På grund af manglende data for virkning bør risperidon ikke anvendes til behandling af

børn under 18 år med skizofreni.

Maniske episoder ved bipolar lidelse

Voksne

Risperidon "Specifar" bør indgives én gang daglig startende med 2 mg risperidon. Hvis en

dosisjustering er indiceret, bør den ikke ske oftere end hver 24. time og med 1 mg/dag.

Risperidon kan administreres i fleksible doser fra 1 mg til 6 mg daglig for at optimere

virkning og tolerance hos den enkelte patient. Daglige doser på over 6 mg risperidon er

ikke undersøgt hos patienter med maniske episoder.

Som ved al anden symptomatisk behandling skal den fortsatte brug af Risperidon

"Specifar" løbende evalueres og begrundes

Ældre

Der anbefales en startdosis på 0,5 mg to gange daglig. Dosis kan justeres individuelt med

0,5 mg to gange daglig til 1-2 mg to gange daglig. Da klinisk erfaring hos ældre er

begrænset, bør der udvises forsigtighed.

Pædiatrisk population

På grund af manglende data for virkning bør risperidon ikke anvendes til behandling af

børn under 18 år med bipolar mani.

Vedvarende aggression hos patienter med moderat til svær Alzheimers demens

En startdosis på 0,25 mg to gange daglig anbefales. Denne dosering kan justeres

individuelt i trin på 0,25 mg to gange daglig efter behov, men ikke hyppigere end hver

36414_spc.doc

Side 3 af 24

anden dag. Den optimale dosis er 0,5 mg to gange daglig for de fleste patienter. Nogle

patienter kan dog have fordel af doser op til 1 mg to gange daglig.

Risperidon "Specifar" bør ikke anvendes i mere end 6 uger til behandling af vedvarende

aggression hos patienter med Alzheimers demens. Under behandlingen skal patienterne

evalueres ofte og regelmæssigt, og behovet for fortsat behandling revurderes.

Adfærdsforstyrrelse

Børn og unge i alderen 5-18 år

Til patienter

50 kg anbefales en startdosis på 0,5 mg én gang daglig. Denne dosering kan

justeres individuelt i trin på 0,5 mg én gang daglig efter behov, men ikke hyppigere end

hver anden dag. Den optimale dosis er 1 mg én gang daglig for de fleste patienter. Nogle

patienter kan dog have fordel af 0,5 mg én gang daglig, mens andre kan behøve 1,5 mg én

gang daglig. Til patienter < 50 kg anbefales en startdosis på 0,25 mg én gang daglig. Denne

dosering kan justeres individuelt i trin på 0,25 mg én gang daglig efter behov, men ikke

hyppigere end hver anden dag. Den optimale dosis er 0,5 mg én gang daglig for de fleste

patienter. Nogle patienter kan dog have fordel af 0,25 mg én gang daglig, mens andre kan

behøve 0,75 mg én gang daglig.

Som ved al anden symptomatisk behandling skal den fortsatte brug af Risperidon

"Specifar" evalueres og begrundes løbende.

Risperidon "Specifar" bør ikke anvendes til børn under 5 år, da der ingen erfaring er med

behandling af børn under 5 år med denne sygdom.

Nyre- og leverinsufficiens

Patienter med nyreinsufficiens har nedsat evne til at eliminere den aktive antipsykotiske

fraktion i forhold til voksne med normal nyrefunktion. Patienter med leverinsufficiens har

øget plasmakoncentration af risperidons frie fraktion.

Uanset indikationen bør startdosis og efterfølgende dosering halveres, og dosistitrering bør

ske langsommere til patienter med nyre- eller leverinsufficiens.

Risperidon "Specifar" bør anvendes med forsigtighed til disse patientgrupper.

Administration

Risperidon "Specifar" er til oral brug. Absorptionen af Risperidon "Specifar" påvirkes ikke

af fødeindtag.

Ved behandlingsophør tilrådes gradvis seponering. Akutte seponeringssymptomer, såsom

kvalme, opkastning, svedtendens og søvnløshed er meget sjældent beskrevet efter pludselig

seponering af høje doser af antipsykotika (se pkt. 4.8). Tilbagevenden af psykotiske

symptomer kan også forekomme, og der er rapporteret om forekomst af ufrivillige

bevægelser (såsom akatisi, dystoni og dyskinesi).

Skift fra andre antipsykotika

Når det er medicinsk hensigtsmæssigt, anbefales en gradvis seponering af den tidligere

behandling, samtidig med at behandlingen med Risperidon "Specifar" initieres. For

patienter, som skal skifte fra behandling med depotantipsykotika til Risperidon "Specifar",

initieres risperidonbehandlingen i stedet for depotet på tidspunktet for næste

depotinjektion. Behovet for fortsat antiparkinsonbehandling bør reevalueres periodisk.

36414_spc.doc

Side 4 af 24

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ældre med demens

Øget dødelighed hos ældre med demens

I en metaanalyse af 17 kontrollerede studier med atypiske antipsykotika, herunder

risperidon, har ældre med demens, som behandles med atypiske antipsykotika, øget

mortalitet sammenlignet med placebo. I placebokontrollerede studier med risperidon til

denne population var mortalitetsincidensen 4,0 % for risperidon-behandlede patienter

sammenlignet med 3,1 % for placebobehandlede patienter. Oddsratio (95 % nøjagtigt

konfidensinterval) var 1,21 (0,7; 2,1). Gennemsnitsalderen for de patienter, som døde, var

86 år (spændvidde 67-100). Data fra to store observationsstudier har vist, at ældre med

demens, som behandles med typiske antipsykotika, også har en lettere øget risiko for

dødsfald sammenlignet med dem, som ikke får denne behandling. Der er utilstrækkelig

dokumentation til at kunne give en sikker bedømmelse af risikoens nøjagtige omfang, og

årsagen til den øgede risiko kendes ikke. Det er ikke afklaret, i hvilket omfang den øgede

mortalitet påvist i observationsstudierne kan henføres til det antipsykotiske lægemiddel i

stedet for til et eller flere patientkarakteristika.

Samtidig brug af furosemid

I de placebokontrollerede studier med risperidon til ældre med demens blev der observeret

en højere mortalitetsincidens hos patienter, som blev behandlet med furosemid plus

risperidon (7,3 %, gennemsnitsalder 89 år, spændvidde 75-97), end hos patienter, som blev

behandlet med risperidon alene (3,1 %, gennemsnitsalder 84 år, spændvidde 70-96) eller

furosemid alene (4,1 %, gennemsnitsalder 80 år, spændvidde 67-90). Mortalitetsstigningen

hos patienter, som blev behandlet med furosemid plus risperidon, blev observeret i to af de

fire kliniske studier. Samtidig brug af risperidon med andre diuretika (hovedsagelig

thiazid-diuretika i lave doser) gav ikke anledning til lignende observationer.

Der er ikke identificeret nogen patofysiologiske mekanismer, som kan forklare dette fund,

og der er ikke observeret noget konsekvent mønster for dødsårsag. Alligevel bør der

udvises forsigtighed, og forholdet mellem risici og fordele ved denne kombination eller

samtidig behandling med andre potente diuretika bør vurderes, før der træffes beslutning

om brug. Der var ikke øget mortalitetsincidens blandt patienter, som blev behandlet med

andre diuretika samtidig med risperidon. Uanset behandlingen var dehydrering en

overordnet risikofaktor for mortalitet og bør derfor især undgås hos ældre med demens.

Uønskede cerebrovaskulære hændelser

Der er registreret en tredobling af risikoen for cerebrovaskulære hændelser i randomiserede

placebokontrollerede kliniske studier hos patienter med demens, som fik visse atypiske

antipsykotika. Poolede data fra seks placebokontrollerede studier primært med ældre (> 65

år) med demens viste, at cerebrovaskulære uønskede hændelser (alvorlige og ikke-

alvorlige, kombineret) optrådte hos 3,3 % (33/1.009) af de patienter, der blev behandlet

med risperidon, og hos 1,2 % (8/712) af de patienter, der blev behandlet med placebo.

Oddsratio (95 % konfidensinterval) var 2,96 (1,34; 7,50). Mekanismen bag denne øgede

risiko er ukendt. En øget risiko med andre antipsykotika og andre patientpopulationer kan

36414_spc.doc

Side 5 af 24

ikke udelukkes. Risperidon "Specifar" bør anvendes med forsigtighed til patienter med

risikofaktorer for at få apopleksi.

Risikoen for cerebrovaskulære uønskede hændelser var signifikant højere hos patienter

med blandet eller vaskulær demens sammenlignet med patienter med Alzheimers demens.

Patienter med andre typer af demens end Alzheimers demens bør derfor ikke behandles

med risperidon.

Risici og fordele ved brug af Risperidon "Specifar" til ældre med demens bør vejes op

imod hinanden under hensyntagen til risikofaktorer for apopleksitilfælde hos de enkelte

patienter. Patienter og pårørende bør rådes til straks at rapportere tegn og symptomer på

potentielle cerebrovaskulære uønskede hændelser som pludselig svaghed eller

følelsesløshed i ansigt, arme eller ben samt tale- eller synsproblemer. Alle

behandlingsmuligheder bør straks overvejes, herunder seponering af risperidon.

Risperidon "Specifar" bør kun anvendes til kortvarig behandling af svær aggression hos

patienter med Alzheimers demens som supplement til ikke-farmakologisk terapi, som har

haft begrænset eller ingen virkning, og når der er potentiel risiko for, at patienten påfører

sig selv eller andre skade.

Patienterne bør opfølges regelmæssigt, og behovet for fortsat behandling bør revurderes.

Ortostatisk hypotension

På grund af risperidons alfablokerende aktivitet kan (ortostatisk) hypotension opstå,

specielt i den initiale dosistitreringsperiode. Klinisk signifikant hypotension er set efter

markedsføring ved samtidig brug af risperidon og antihypertensiva. Risperidon "Specifar"

skal anvendes med forsigtighed til patienter med kendt kardiovaskulær sygdom (f.eks.

hjerteinsufficiens, myokardieinfarkt, ledningsforstyrrelser, dehydrering, hypovolæmi eller

cerebrovaskulær sygdom), og dosis skal titreres gradvist som anbefalet (se pkt. 4.2).

Dosisreduktion skal overvejes, hvis der opstår hypotension.

Leukopeni, neutropeni og agranulocytose

Der er rapporteret hændelser i form af leukopeni, neutropeni og agranulocytose i

forbindelse med antipsykotika, herunder Risperidon "Specifar". Der foreligger meget

sjældne rapporter om agranulocytose (<1/10.000 patienter) fra overvågningen efter

markedsføring.

Patienter med et signifikant lavt leukocyttal i blodet eller lægemiddelinduceret leukopeni/

neutropeni, bør kontrolleres for dette under de første få måneder af behandlingen, og det

bør overvejes at seponere Risperidon "Specifar" ved første tegn på et klinisk signifikant

fald i leukocyttallet, når der ikke foreligger andre mulige årsager.

Patienter med klinisk signifikant neutropeni bør kontrolleres nøje for feber eller andre

symptomer eller tegn på infektion, og de skal omgående sættes i behandling i tilfælde af

sådanne symptomer eller tegn. Patienter med svær neutropeni (neutrofile granulocytter

< 1 x 10

/l) bør stoppe med Risperidon "Specifar" og have deres leukocyttal kontrolleret

indtil normalisering.

Tardiv dyskinesi/ekstrapyramidale symptomer (TD/EPS)

Lægemidler med dopaminreceptorantagonistiske egenskaber er blevet sat i forbindelse

med induktion af tardiv dyskinesi karakteriseret ved ufrivillige rytmiske bevægelser,

overvejende i tungen og/eller ansigtet. Forekomst af ekstrapyramidale symptomer er en

36414_spc.doc

Side 6 af 24

risikofaktor for tardive dyskinesier. Hvis der opstår tegn og symptomer på tardiv dyskinesi,

skal det overvejes at seponere alle antipsykotika.

Der skal udvises forsigtighed ved justering af lægemidler hos patienter der får både

psykostimulerende stoffer (f.eks. methylphenidat) og risperidon, da der kan opstå

ekstrapyramidale symptomer efter afbrydelse af den stimulerende behandling (se pkt. 4.5).

Malignt neuroleptikasyndrom (MNS)

For antipsykotika er der rapporter om malignt neuroleptikasyndrom, som er karakteriseret

ved hypertermi, muskelrigiditet, autonom ustabilitet, ændret bevidsthedsniveau og forhøjet

serumkreatinfosfokinase.

Andre tegn kan være myoglobinuri (rhabdomyolyse) og akut nyresvigt. Hvis de nævnte

symptomer opstår, skal alle antipsykotika, herunder Risperidon "Specifar", seponeres.

Parkinsons sygdom og Lewy-body-demens

Risici og fordele bør afvejes nøje ved ordination af antipsykotika, herunder Risperidon

"Specifar", til patienter med Parkinsons sygdom eller Lewy-body-demens; Parkinsons

sygdom kan forværres af risperidon. Begge patientgrupper kan have forhøjet risiko for at

udvikle malignt neuroleptikasyndrom samt kan have øget sensitivitet for antipsykotika;

disse patienter var udelukket fra kliniske studier. Denne øgede sensitivitet kan bl.a.

manifestere sig ved konfusion, bevidsthedssvækkelse og postural ustabilitet med hyppige

fald samt ekstrapyramidale symptomer.

Hyperglykæmi og diabetes mellitus

Hyperglykæmi, diabetes mellitus og forværring af eksisterende diabetes er rapporteret

under behandling med risperidon. I nogle tilfælde er der rapporteret forudgående

vægtstigning, hvilket kan være en disponerende faktor. Forbindelse med ketoacidose er

rapporteret i meget sjældne tilfælde og i sjældne tilfælde med diabetisk koma. Klinisk

kontrol i et passende omfang tilrådes i henhold til de gældende vejledninger for

antipsykotika. Patienter, som behandles med atypiske antipsykotika inklusive Risperidon

"Specifar", bør kontrolleres for symptomer på hyperglykæmi (såsom polydipsi, polyuri,

polyfagi og svækkelse), og patienter med diabetes mellitus bør regelmæssigt kontrolleres

for forværring af blodglucose.

Vægtøgning

Der er rapporteret signifikant vægtøgning ved anvendelse af Risperidon "Specifar".

Patienternes vægt bør kontrolleres regelmæssigt.

Hyperprolaktinæmi

Studier i vævskulturer tyder på, at cellevækst i humane brysttumorer muligvis stimuleres af

prolactin. Selvom kliniske og epidemiologiske studier indtil videre ikke har vist nogen klar

sammenhæng med administration af antipsykotika, bør der udvises forsigtighed hos

patienter med relevant medicinsk anamnese. Risperidon "Specifar" skal anvendes med

forsigtighed til patienter med hyperprolaktinæmi og af patienter med mulige prolactin-

afhængige tumorer.

QT-forlængelse

QT-forlængelse er meget sjældent rapporteret efter markedsføringen. Som ved andre

antipsykotika bør der udvises forsigtighed, når risperidon ordineres til patienter med kendt

kardiovaskulær sygdom, bradykardi eller elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi,

36414_spc.doc

Side 7 af 24

hypomagnesiæmi) eller til patienter med QT-forlængelse i den familiære anamnese,

eftersom det kan øge risikoen for arytmogene virkninger, og ved samtidig brug af

lægemidler, som forlænger QT-intervallet.

Krampeanfald

Risperidon "Specifar" bør anvendes med forsigtighed til patienter med tidligere

krampeanfald eller andre tilstande, som potentielt sænker krampetærsklen.

Priapisme

Priapisme kan forekomme ved behandling med Risperidon "Specifar" på grund af

lægemidlets alfa-adrenerge blokerende virkninger.

Regulering af legemstemperaturen

Antipsykotika er blevet forbundet med forstyrrelse af kroppens evne til at sænke sin

kernetemperatur. Der bør udvises forsigtighed ved ordination af Risperidon "Specifar" til

patienter, som skal udsættes for forhold, der kan bidrage til forhøjelse af kroppens

kernetemperatur, f.eks. kraftig motion, eksponering for ekstrem varme, samtidig indtagelse

af lægemidler med antikolinerg aktivitet eller ved udsættelse for dehydrering.

Antiemetisk virkning

I prækliniske studier med risperidon sås en antiemetisk virkning. Hvis denne virkning

optræder hos mennesker, kan den maskere symptomerne på overdosering med visse

lægemidler eller på tilstande som tarmobstruktion, Reyes syndrom og hjernetumor.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Patienter med nedsat nyrefunktion har sværere ved at eliminere den aktive antipsykotiske

fraktion end voksne med normal nyrefunktion. Hos patienter med nedsat leverfunktion ses

en forhøjet koncentrationen i plasma af risperidons frie fraktion (se pkt. 4.2).

Venøs tromboemboli (VTE)

Tilfælde af venøs tromboemboli (VTE) er indberettet med antipsykotika. Da patienter, som

behandles med antipsykotika ofte har sygdomsbetingede risikofaktorer for venøs

tromboembolisme, bør alle mulige risikofaktorer for venøs tromboembolisme identificeres

før og under behandling med Risperidon "Specifar" og forebyggende foranstaltninger

iværksættes.

Intraoperativt floppy iris syndrom

Intraoperativt floppy iris syndrom (IFIS) er observeret under kataraktoperation hos

patienter, der behandles med lægemidler med alfa-1a-adrenerg antagonistvirkning,

herunder Risperidon "Specifar" (se pkt. 4.8).

IFIS kan øge risikoen for øjenkomplikationer under og efter operationen. Øjenkirurgen bør

informeres om aktuel eller tidligere brug af lægemidler med alfa-1a-adrenerg

antagonistvirkning forud for operation. Den potentielle fordel ved at seponere

alfa-1-blokerende behandling før en kataraktoperation er ikke blevet klarlagt og skal

afvejes mod risikoen ved at seponere den antipsykotiske behandling.

36414_spc.doc

Side 8 af 24

Pædiatrisk population

Før risperidon gives til børn eller unge med adfærdsforstyrrelser, bør der foretages en

grundig undersøgelse af fysiske og sociale årsager til den aggressive adfærd, såsom smerte

eller upassende miljørelaterede krav.

Risperidons sederende virkning bør monitoreres nøje i denne gruppe på grund af mulige

konsekvenser for indlæringsevnen. En ændring af tidspunktet for administration af

risperidon kan mindske sederingens indvirkning på opmærksomheden hos børn og unge.

Risperidon er forbundet med gennemsnitlig øgning af kropsvægt og BMI (body mass

index). Det anbefales at veje patienten ved baseline før behandlingen og kontrollere

vægten løbende under behandlingen. I længerevarende åbne studier lå højdeændringerne

inden for de forventede aldersrelevante grænser. Virkningerne af længerevarende

behandling med risperidon på vækst og kønsmodning er ikke blevet fuldstændig evalueret.

På grund af den potentielle virkning af forlænget hyperprolactinæmi på vækst og seksuel

modning hos børn og unge, bør der foretages en regelmæssig klinisk vurdering af den

endokrinologiske status, herunder måling af højde, vægt, seksuel modning, monitorering af

menstruationsfunktion og andre potentielle prolactinrelaterede virkninger.

Under behandling med risperidon bør der også foretages regelmæssig undersøgelse for

ekstrapyramidale symptomer og andre bevægelsesforstyrrelser.

Se pkt. 4.2 for specifikke anbefalinger med hensyn til dosering til børn og unge.

Hjælpestoffer

De filmovertrukne tabletter indeholder lactose. Patienter som har problemer med sjældne

arvelige lidelser såsom galactoseintolerans, Lapps lactasemangel eller glucose-

galactosemalabsorption bør ikke tage dette lægemiddel.

Risperidon "Specifar" 2 mg filmovertrukne tabletter indeholder Sunset Yellow (E110):

Kan medføre allergiske reaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Som ved andre antipsykotika bør der udvises forsigtighed ved ordination af risperidon

samtidig med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, såsom antiarytmika (f.eks. kinidin,

dysopiramid, procainamid, propafenon) amiodaron, sotalol), tricykliske antidepressiva

(f.eks. amitriptylin), tetracykliske antidepressiva (f.eks. maprotilin), visse antihistaminer,

andre antipsykotika, visse midler mod malaria (dvs. quinin og mefloquin) og lægemidler,

der forårsager elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi), bradykardi eller

hæmmer den hepatiske metabolisme af risperidon. Denne liste er vejledende og ikke

udtømmende.

Risperidon "Specifar"s potentiale for påvirkning af andre lægemidler

Risperidon skal på grund af øget risiko for sedation anvendes med forsigtighed i

kombination med andre centralt virkende stoffer, særligt alkohol, opioider, antihistaminer

og benzodiazepiner.

36414_spc.doc

Side 9 af 24

Risperidon "Specifar" kan antagonisere virkningen af levodopa og andre

dopaminagonister. Hvis en sådan kombination vurderes nødvendig, særligt ved

parkinsonisme på et sent stadie, bør den laveste effektive dosis af hvert lægemiddel gives.

Klinisk signifikant hypotension er observeret efter markedsføring ved samtidig brug af

risperidon og antihypertensiva.

Risperidon "Specifar" viser ikke en klinisk relevant virkning på lithiums, valproats,

digoxins eller topiramats farmakokinetik.

Andre lægemidlers potentiale for påvirkning af Risperidon "Specifar"

Carbamazepin reducerer plasmakoncentrationen af risperidons aktive antipsykotiske

fraktion. Lignende virkning kan observeres med andre stoffer, f.eks. rifampicin, phenytoin

og phenobarbital, som også inducerer leverenzymet CYP 3A4 såvel som P-glykoprotein.

Ved initiering eller seponering af carbamazepin eller andre stoffer, som inducerer

leverenzymet CYP 3A4/P-glykoprotein (P-gp), bør doseringen af Risperidon "Specifar"

reevalueres.

CYP 2D6-inhibitorerne fluoxetin og paroxetin øger plasmakoncentrationen af risperidon,

men niveauet af den aktive antipsykotiske fraktion øges ikke i tilsvarende grad. Det

forventes, at andre CYP 2D6-inhibitorer som kinidin kan påvirke plasmakoncentrationen

af risperidon tilsvarende. Ved initiering eller seponering af fluoxetin eller paroxetin bør

doseringen af Risperidon "Specifar" reevalueres.

Verapamil, som er en inhibitor af CYP 3A4 og P-gp, øger plasmakoncentrationen af

risperidon.

Galantamin og donepezil viser ikke klinisk relevant virkning på risperidons farmakokinetik

eller den aktive antipsykotiske fraktion.

Phenothiaziner, tricykliske antidepressiva og visse betablokkere kan øge

plasmakoncentrationen af risperidon, men ikke af den aktive antipsykotiske fraktion.

Amitriptylin påvirker hverken risperidons farmakokinetik eller den aktive antipsykotiske

fraktion. Cimetidin og ranitidin øger biotilgængeligheden af risperidon, men den aktive

antipsykotiske fraktions biotilgængelighed påvirkes kun marginalt. CYP 3A4-inhibitoren

erythromycin påvirker ikke risperidons farmakokinetik eller den aktive antipsykotiske

fraktion.

Kombinationen af psykostimulerende stoffer (f.eks. metylphenidat) og risperidon kan føre

til ekstrapyramidale symptomer efter afbrydelse af den stimulerende behandling (se pkt.

4.4).

Kombinationen af psykostimulerende stoffer (f.eks. metylphenidat) og Risperidon

"Specifar" hos børn og unge ændrede ikke Risperidon "Specifar"s farmakokinetik og

virkning.

Se pkt. 4.4 vedrørende øget mortalitet hos ældre med demens, som samtidig modtager

furosemid.

Risperidon "Specifar" bør ikke bruges samtidigt med paliperidon, eftersom paliperidon er

risperidons aktive metabolit, og kombinationen af de to stoffer kan føre til additiv

eksponering for den aktive antipsykotiske fraktion.

Pædiatrisk population

36414_spc.doc

Side 10 af 24

Der er kun udført interaktionsstudier med voksne.

36414_spc.doc

Side 11 af 24

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Lige som andre lægemidler, der antagoniserer dopamin D2-receptorer, forhøjer risperidon

niveauet af prolactin. Hyperprolaktinæmi kan undertrykke dannelsen af GnRH

(gonadotropin-releasing hormone) i hypothalamus, hvilket fører til nedsat sekretion af

gonadotropin i hypofysen. Det kan så igen hæmme reproduktionsevnen ved at nedsætte

gonadal steroidgenese hos både kvindelige og mandlige patienter.

I de prækliniske studier sås ingen relevante virkninger.

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af risperidon hos gravide kvinder.

Risperidon var ikke teratogent i dyrestudier, men der blev observeret andre former for

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Nyfødte, der har været udsat for antipsykotika (inklusive risperidon) under tredje trimester

af graviditeten, har risiko for at få bivirkninger inkluderende ekstrapyramidale og/eller

abstinenssymptomer i varierende sværhedsgrad og varighed efter fødslen. Der har været

rapporteret om agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, somnolens, respirationsforstyrrelser

eller spiseforstyrrelser.

Derfor skal nyfødte monitoreres omhyggeligt. Risperidon "Specifar" bør derfor kun

anvendes på tvingende indikation under graviditet. Hvis seponering under graviditet er

nødvendig, bør den foregå gradvist.

Amning

I dyreforsøg udskilles risperidon og 9-hydroxyrisperidon i modermælk. Det er påvist, at

risperidon og 9-hydroxyrisperidon også udskilles i små mængder i human modermælk. Der

er ingen tilgængelige data vedrørende bivirkninger hos ammede spædbørn. Fordelene ved

amning bør således vurderes i forhold til de potentielle risici for barnet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Risperidon "Specifar" påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner på grund af den potentielle påvirkning af nervesystemet og synet (se

pkt. 4.8). Patienterne bør derfor frarådes at føre motorkøretøj eller betjene maskiner, før

den individuelle følsomhed for risperidon er kendt.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst forekommende bivirkninger (incidens ≥ 10 %) er: Parkinsonisme,

sedation/somnolens, hovedpine og søvnløshed. Parkinsonisme og akatisi var blandt de

bivirkninger, der syntes at være dosisrelaterede.

Nedenfor anføres samtlige bivirkninger, som er rapporteret i kliniske studier og efter

markedsføring af risperidon opstillet efter hyppighed estimeret fra kliniske studier med

risperidon. Følgende termer og hyppigheder anvendes: Meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥ 1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000

til < 1/1.000) og meget sjælden (< 1/10.000).

36414_spc.doc

Side 12 af 24

Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de

er. De alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Systemorgan-

klasse

Bivirkning

Hyppighed

Meget

almindelige

Almindelige

Ikke almindelige

Sjældne

Meget

sjældne

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Pneumoni,

bronkitis, øvre

luftvejsinfektio

n, sinuitis,

urinvejsinfekti

øreinfektion,

influenza

Luftvejsinfektion,

cystitis,

øjeninfektion,

tonsillitis,

onykomykose,

cellulitis, lokal

infektion,

virusinfektion,

akarodermatitis

Infektion

Blod og

lymfesystem

Neutropeni, fald i

leukocyttal,

trombocytopeni,

anæmi, fald i

hæmatokrit,

eosinofili

Agranulocytose

Immunsystemet

Overfølsomhed

Anafylaktisk

reaktion

Det endokrine

system

Hyperprolactin

æmi

Forstyrret

produktion af

antidiuretisk

hormon,

glykosuri

Metabolisme og

ernæring

Vægtstigning,

øget appetit,

nedsat appetit

Diabetes mellitus

hyperglykæmi,

polydipsi, vægtfald,

anoreksi, forhøjet

kolesteroltal

Vandforgiftning

, hypoglykæmi,

hyperinsulinæmi

, forhøjede

triglycerider i

blodet

Diabetisk

ketoacidose

Psykiske

forstyrrelser

Insomni

Søvnforstyrrels

er, agitation,

depression,

angst

Mani, konfusion,

nedsat libido,

nervøsitet, mareridt

Affladet affekt,

anorgasme

Nervesystemet

Sedation/døsig

hed,

parkinsonisme

hovedpine

Akatisi

dystoni

svimmelhed,

dyskinesi

tremor

Tardiv dyskinesi,

cerebral iskæmi,

manglende respons

på stimuli,

bevidstløshed,

bevidsthedstab,

kramper

, synkope,

psykomotorisk

hyperaktivitet,

balanceforstyrrelser,

koordinationsforstyrr

elser, postural

svimmelhed,

opmærksomhedsforst

Malignt

neuroleptikasyn

drom,

cerebrovaskulær

forstyrrelse,

diabetisk koma,

hovedtitubation

36414_spc.doc

Side 13 af 24

yrrelser, dysartri,

dysgeusi, hypæstesi,

paræstesi

Øjne

Uskarpt syn,

konjunktivitis

Fotofobi, tørre øjne,

øget tåreproduktion,

okulær hyperæmi

Glaukom,

forstyrrelser af

øjenbevægelser,

rullende øjne,

skorpedannelse

på øjenlåg,

floppy iris

syndrom

(intraoperativt)

Øre og labyrint

Vertigo, tinnitus,

ørepine

Hjerte

Takykardi

Atrieflimren,

atrioventrikulært

blok,

ledningsforstyrrelser,

QT-forlængelse på

elektrokardiogram,

bradykardi, anormalt

elektrokardiogram,

palpitationer

Sinusarytmi

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Hypotension,

ortostatisk

hypotension, flushing

Lungeemboli,

venøs trombose

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Dyspnø,

faryngolarynge

ale smerter,

hoste,

epistaxis, nasal

kongestion

Aspirationspneumoni

, lungekongestion,

luftvejskongestion,

rallelyde, hvæsende

vejrtrækning,

dysfoni,

luftvejssygdomme

Søvnapnø-

syndrom,

hyperventilation

Mave-tarm-

kanalen

Abdominalsme

rter,

abdominalgene

r, opkastning,

kvalme,

obstipation,

diaré,

dyspepsi,

mundtørhed,

tandpine

Fækal inkontinens,

fækalom,

gastroenteritis,

dysfagi, flatulens

Pankreatitis,

tarmobstruktion,

hævet tunge,

betændelsestilst

and i læben

Ileus

Lever og

galdeveje

Forhøjede

aminotransferaser,

forhøjet gamma-

glutamyltransferase,

forhøjet leverenzym

Ikterus

Hud og

subkutane væv

Udslæt, erytem

Urticaria, pruritus,

alopeci,

hyperkeratose,

eksem, tør hud,

misfarvet hud, akne,

seboroisk dermatitis,

Udslæt pga.

læge-

middelreaktion,

skæl

Angioødem

36414_spc.doc

Side 14 af 24

hudsygdom,

hudlæsion

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Muskelspasme

r, smerter i

skeletmuskulat

ur, rygsmerter,

artralgi

Forhøjet

kreatinkinase,

anormal holdning,

stive led, hævede led,

muskelsvaghed,

nakkesmerter

Rabdomyolyse

Nyrer og

urinveje

Urininkontinen

Pollakisuri,

urinretention, dysuri

Graviditet,

puerperum og

den perinatale

periode

Neonatalt

seponeringssynd

Det

reproduktive

system og

mammae

Erektil dysfunktion,

ejakulationsforstyrre

lser, amenoré,

menstruationsforstyr

relser

gynækomasti,

galaktoré, seksuel

dysfunktion,

brystsmerter, ubehag

i brysterne, vaginalt

udflåd

Priapisme

forsinket

menstruation,

hypermasti,

brystforstørrelse

, brystflåd

Almene

symptomer og

reaktioner på

administrations

stedet

Ødem

Pyreksi,

brystsmerter,

asteni, træthed,

smerter

Ansigtsødem,

kuldegysninger,

forhøjet

legemstemperatur,

anormal gang, tørst,

trykken for brystet,

utilpashed, unormal

fornemmelse,

ubehag

Hypotermi,

nedsat

legemstemperat

ur, perifer

kuldefornemmel

seponeringssynd

rom,

fortykkelse

Traumer,

forgiftninger og

behandlingsko

mplikationer

Fald

Behandlingsrelatere

de smerter

Hyperprolaktinæmi kan i nogle tilfælde føre til gynækomasti,

menstruationsforstyrrelser, amenoré og galaktoré.

I placebokontrollerede studier blev diabetes mellitus rapporteret hos 0,18 % af

forsøgspersonerne, der blev behandlet med risperidon, sammenlignet med

0,11 % i placebogruppen. Den samlede incidens for alle kliniske studier var

0,43 % hos alle forsøgspersoner, der fik risperidon.

Blev ikke observeret i kliniske studier med risperidon, men er observeret ved

brug af risperidon efter markedsføring.

Ekstrapyramidale forstyrrelser kan forekomme:

Parkinsonisme (øget spytsekretion, muskuloskeletal stivhed, parkinsonisme, savlen,

tandhjulsrigiditet, bradykinesi, hypokinesi, maskeansigt, hårde muskler, akinesi,

nakkestivhed, muskelrigiditet, Parkinson-gang og unormal glabella refleks, Parkinsons

hviletremor), akatisi (akatisi, rastløshed, hyperkinesi og "restless leg" syndrom), tremor,

dyskinesi (dyskinesi, muskeltrækninger, choreoatetose, athetose og myoklonus), dystoni.

36414_spc.doc

Side 15 af 24

Dystoni omfatter dystoni, hypertoni, torticollis, ufrivillige muskelkontraktioner,

muskelkontraktur, blepharospasmer, okulogyration, tungeparalyse, faciale spasmer,

laryngospasmer, myotoni, opisthotonus, oropharyngeale spasmer, pleurothotonus,

tungespasmer og trismus. Det bør bemærkes, at et bredere spektrum af symptomer, som

ikke nødvendigvis har ekstrapyramidal oprindelse, er inkluderet.

Insomni omfatter vanskelighed med at falde i søvn, vanskelighed med at opretholde søvn.

Kramper omfatter tonisk-kloniske kramper.

Menstruationsforstyrrelser omfatter uregelmæssig menstruation, oligomenoré.

Ødem omfatter generaliseret ødem, perifert ødem, pitting-ødem.

36414_spc.doc

Side 16 af 24

Bivirkninger observeret i forbindelse med paliperidonpræparater

Paliperidon er risperidons aktive metabolit, og derfor er bivirkningsprofilerne af de to

lægemidler (herunder såvel orale som parenterale formuleringer) relevante for hinanden.

Ud over de ovenfor nævnte bivirkninger er den følgende bivirkning bemærket efter

anvendelse af præparater med paliperidon og kan forventes at forekomme med Risperidon

"Specifar".

Hjerte: Postural ortostatisk takykardisyndrom.

Klasseeffekter

Som ved andre antipsykotika er der efter markedsføring rapporteret meget sjældne tilfælde

af QT-forlængelse med risperidon. Andre klasserelaterede virkninger på hjertet, som er

rapporteret med antipsykotika, der forlænger QT-intervallet, omfatter ventrikulær arytmi,

ventrikelflimren, ventrikulær takykardi, pludselig død, hjertestop og torsades de pointes.

Venøs tromboemboli

Tilfælde af venøs tromboemboli, herunder tilfælde af pulmonær emboli og tilfælde af dyb

venøs trombose, har været rapporteret under behandling med antipsykotika (ukendt

frekvens).

Vægtøgning

En pulje af 6-8 ugers placebokontrollerede studier sammenlignede andelen af voksne

skizofrenipatienter, som blev behandlet med henholdsvis Risperidon "Specifar" og

placebo, og som opfyldte et vægtøgningskriterium på

7 % af legemsvægten. Studiet

viste en statistisk signifikant større incidens af vægtøgning for Risperidon "Specifar"

(18 %) end for placebo (9 %). I en pulje af 3-ugers placebokontrollerede studier med

voksne patienter med akut mani var incidensen af vægtøgning på

7 % ved

slutvurderingen sammenlignelig i Risperidon "Specifar"-gruppen (2,5 %) og

placebogruppen (2,4 %), og den var en smule højere i den aktive kontrolgruppe (3,5 %).

I en population af børn og unge med adfærdsforstyrrelser og anden destruktiv adfærd blev

der i langtidsstudier observeret en vægtøgning på gennemsnitligt 7,3 kg efter 12 måneders

behandling. Den forventede vægtøgning for normale børn i alderen 5-12 år er 3-5 kg pr. år.

I alderen 12-16 år fastholdes vægtøgningen på 3-5 kg pr. år for piger, mens drenge har en

vægtøgning på ca. 5 kg pr. år.

Yderligere oplysninger om særlige patientpopulationer

Nedenfor beskrives bivirkninger, som er rapporteret med højere incidens hos ældre med

demens eller hos børn i sammenligning med voksne populationer:

Ældre med demens

Transitorisk iskæmisk attak og cerebrovaskulært anfald er bivirkninger, som er rapporteret

i kliniske studier med en hyppighed på henholdsvis 1,4 % og 1,5 % hos ældre med demens.

Endvidere er følgende bivirkninger rapporteret med en hyppighed på

5 % hos ældre med

demens og med en hyppighed på mindst det dobbelte af den hyppighed, der ses hos andre

voksne populationer: urinvejsinfektion, perifert ødem, letargi og hoste.

Pædiatrisk population

Generelt forventes typen af bivirkninger hos børn at svare til den, der ses hos voksne.

36414_spc.doc

Side 17 af 24

Følgende bivirkninger er rapporteret med en hyppighed på

5 % hos børn og unge (5-17

år) og med en hyppighed på mindst det dobbelte af den hyppighed, der ses i kliniske

studier med voksne: somnolens/sedation, træthed, hovedpine, forhøjet appetit, opkastning,

infektioner i de øvre respirationsveje, fortætning i næsen, mavesmerter, svimmelhed, hoste,

pyreksi, tremor, diaré og enuresis.

Virkningerne af længerevarende behandling med risperidon på vækst og kønsmodning er

ikke blevet fuldstændig evalueret (se pkt. 4.4 under "Pædiatrisk population").

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Generelt svarer de registrerede symptomer til en forstærkning af de kendte farmakologiske

virkninger af risperidon. Disse omfatter døsighed og sedation, takykardi og hypotension

samt ekstrapyramidale symptomer. Ved overdosering er der rapporteret QT-forlængelse og

krampeanfald. Torsades de pointes er rapporteret i forbindelse med kombineret overdosis

af Risperidon "Specifar" og paroxetin.

I tilfælde af akut overdosering bør muligheden for, at patienten har indtaget flere stoffer,

tages i betragtning.

Behandling

Etabler og vedligehold frie luftveje, og sørg for tilstrækkelig iltning og ventilation.

Maveskylning (efter intubation, hvis patienten er bevidstløs) og indgift af aktivt kul

sammen med laksantia bør kun overvejes, hvis indtagelsen af lægemidlet er sket inden for

en time. Kardiovaskulær monitorering bør påbegyndes straks og omfatte kontinuert EKG

for at opdage mulige arytmier.

Der er intet specifikt antidot til Risperidon "Specifar". Derfor bør nødvendig

understøttende behandling påbegyndes. Hypotension og kredsløbskollaps behandles med

relevante midler, f.eks. intravenøs væske og/eller sympatomimetika. I tilfælde af svære

ekstrapyramidale symptomer bør der indgives et antikolinergikum. Tæt medicinsk

observation og monitorering bør fortsætte, indtil patienten kommer sig.

4.10

Udlevering

36414_spc.doc

Side 18 af 24

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 05 AX 08. Andre antipsykotika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Risperidon er en selektiv monoaminerg antagonist med unikke egenskaber. Risperidon har

høj affinitet over for serotonin 5-HT

- og dopamin D

-receptorer. Risperidon bindes også

til alfa

-adrenerge receptorer samt med lavere affinitet til histamin H

- og alfa

-adrenerge

receptorer. Risperidon har ingen affinitet over for kolinerge receptorer. Selv om risperidon

er en potent D

-antagonist, som anses for at bedre de positive symptomer ved skizofreni,

forårsager risperidon mindre hæmning af motorisk aktivitet samt færre kataleptiske anfald

end de klassiske antipsykotika. Velafbalanceret central serotonin- og dopaminantagonisme

kan nedsætte risikoen for ekstrapyramidale symptomer og øge den terapeutiske virkning

over for skizofreniens negative og affektive symptomer.

Klinisk virkning og sikkerhed

Skizofreni

Virkningen af risperidon til kortvarig behandling af skizofreni blev bestemt i fire studier af

4-8 ugers varighed med over 2.500 patienter, som opfyldte DSM-IV-kriterierne for

skizofreni. I et 6-ugers placebokontrolleret studie med titrering af risperidon i doser op til

10 mg/dag indgivet to gange daglig var risperidon bedre end placebo på en samlet BPRS-

score (Brief Psychiatric Rating Scale). I et 8-ugers placebokontrolleret studie med fire faste

risperidondoser (2, 6, 10 og 16 mg/dag indgivet to gange daglig) var alle fire

risperidongrupper bedre end placebo på en bedre samlet PANSS-score (Positive and

Negative Syndrome Scale). I et 8-ugers dosissammenligningsstudie med fem faste

risperidondoser (1, 4, 8, 12 og 16 mg/dag indgivet to gange daglig) var grupperne med 4, 8

og 16 mg/dag risperidon bedre end gruppen med 1 mg risperidon på en samlet PANSS-

score. I et 4-ugers placebokontrolleret dosissammenligningsstudie med to faste

risperidondoser (4 og 8 mg/dag indgivet én gang daglig) var begge risperidongrupper bedre

end placebo på flere PANSS-mål, bl.a. samlet PANSS-score og et responsmål (> 20 %

reduktion i samlet PANSS-score). I et længerevarende studie blev voksne ambulante

patienter, som overvejende opfyldte DSM-IV-kriterierne for skizofreni, og som havde

været klinisk stabile i mindst 4 uger på et antipsykotisk lægemiddel, randomiseret til

risperidon 2-8 mg/dag eller haloperidol i 1-2 år med observation for recidiv. De patienter,

som fik risperidon, oplevede en signifikant længere periode før recidiv i denne tidsperiode

end de patienter, som fik haloperidol.

Maniske episoder ved bipolar lidelse

Virkningen af risperidon monoterapi til akut behandling af maniske episoder associeret

med bipolar lidelse type I blev påvist i tre dobbeltblindede, placebokontrollerede

monoterapistudier med ca. 820 patienter med bipolar lidelse type I baseret på DSM-IV-

kriterierne. I de tre studier var risperidon 1-6 mg/dag (startdosis 3 mg i to studier og 2 mg i

ét studie) signifikant bedre end placebo på det forud specificerede primære effektmål, dvs.

ændring fra baseline i samlet YMRS-score (Young Mania Rating Scale) i uge 3.

Sekundære effektresultater svarede generelt til det primære resultat. Procenten af patienter

36414_spc.doc

Side 19 af 24

med et fald på

50 % i samlet YMRS-score fra baseline til effektmålet i uge 3 var

signifikant højere for risperidon end for placebo. Ét af de tre forsøg omfattede en gruppe

med haloperidol og en 9-ugers dobbeltblindet vedligeholdelsesfase. Virkningen blev

fastholdt i vedligeholdelsesbehandlingsperioden på 9 uger. Ændring fra baseline i samlet

YMRS-score viste fortsat bedring og var i uge 12 sammenlignelig mellem risperidon og

haloperidol.

Ét af to 3-ugers dobbeltblindede studier har påvist en virkning af risperidon som

supplement til stemningsstabiliserende midler til behandling af akut mani. Studiet

omfattede ca. 300 patienter, som opfyldte DSM-IV-kriterierne for bipolar lidelse type I. Et

3-ugers studie sammenlignede behandling med risperidon 1-6 mg/dag, startende med 2

mg/dag som supplement til lithium eller valproat, med behandling med lithium eller

valproat alene. Behandlingen, hvor risperidon blev brugt som supplement, viste sig at være

bedre i henhold til det forud specificerede primære effektmål, som var ændring fra baseline

i samlet YMRS-score i uge 3. I et andet 3-ugers studie var risperidon 1-6 mg/dag startende

med 2 mg/dag kombineret med litium, valproat eller carbamazepin ikke bedre end litium,

valproat eller carbamazepin alene med hensyn til reduktion af samlet YMRS-score. En

mulig forklaring på behandlingssvigtet i dette studie er, at carbamazepin inducerer

clearance af risperidon og 9-hydroxyrisperidon, hvilket medfører subterapeutiske niveauer

af risperidon og 9-hydroxyrisperidon. Da carbamazepingruppen blev udeladt i en post hoc-

analyse, var risperidon kombineret med litium eller valproat bedre end litium eller valproat

alene med hensyn til reduktion af samlet YMRS-score.

Svær aggression ved demens

Virkningen af risperidon til behandling af adfærdsmæssige og psykologiske symptomer

ved demens, der omfatter adfærdsforstyrrelser som aggression, agitation, psykose, aktivitet

og affektive forstyrrelser, blev påvist i tre dobbeltblindede, placebokontrollerede studier

med 1.150 ældre med demens. Ét studie omfattede faste risperidondoser på 0,5, 1 og 2

mg/dag. To studier med fleksible doser omfattede risperidongrupper med doser på

henholdsvis 0,5-4 mg/dag og 0,5-2 mg/dag. Risperidon viste statistisk signifikant og

klinisk betydningsfuld virkning til behandling af aggression og mindre entydig virkning til

behandling af agitation og psykose hos ældre demente patienter (målt på BEHAVE-AD-

skalaen (Behavioural Pathology in Alzheimer's Disease Rating Scale) og CMAI-skalaen

(Cohen-Mansfield Agitation Inventory)). Risperidons behandlingsvirkning var uafhængig

af MMSE-score (Mini-Mental State Examination) (og følgelig af demensens

sværhedsgrad), af risperidons sedative egenskaber, af forekomsten af psykose og af

demenstypen, Alzheimers, vaskulær eller blandet (se også pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Adfærdsforstyrrelse

Virkningen af risperidon til kortvarig behandling af patienter med destruktiv adfærd blev

påvist i to dobbeltblindede, placebokontrollerede studier. Studierne omfattede ca. 240

patienter i alderen 5-12 år med DSM-IV-diagnosen destruktive adfærdsforstyrrelser (DBD)

og borderline intellektuel funktion eller mild eller moderat mental retardering/indlærings-

forstyrrelser.

I de to studier var risperidon 0,02-0,06 mg/kg/dag i uge 6 signifikant bedre end placebo på

det forud specificerede primære effektmål, dvs. ændring fra baseline i subskalaen

"adfærdsproblem" på N-CBRF-skemaet (Nisonger-Child Behaviour Rating Form).

36414_spc.doc

Side 20 af 24

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Risperidon metaboliseres til 9-hydroxyrisperidon, som har farmakologisk aktivitet

svarende til risperidon (se Biotransformation og eliminering).

Absorption

Risperidon absorberes fuldstændigt efter peroral indgift og når maksimal

plasmakoncentration efter 1-2 timer. Risperidons absolutte orale biotilgængelighed er 70 %

(CV = 25 %). Risperidons relative orale biotilgængelighed fra en tablet er 94 % (CV =

10 %) sammenlignet med en opløsning. Absorptionen påvirkes ikke af fødeindtagelse, og

risperidon kan derfor indtages med eller uden måltider. Steady state for risperidon nås

inden for 1 dag hos de fleste patienter. Steady state for 9-hydroxyrisperidon nås efter 4-5

dages dosering.

Fordeling

Risperidon fordeles hurtigt. Fordelingsvolumenet er 1-2 l/kg. I plasma bindes risperidon til

albumin og alfa

-glykoproteinsyre. Plasmaproteinbindingen for risperidon er 90 % og 77 %

for 9-hydroxyrisperidon.

Biotransformation og elimination

Risperidon metaboliseres af CYP 2D6 til 9-hydroxyrisperidon, som har farmakologisk

aktivitet svarende til risperidon. Risperidon plus 9-hydroxyrisperidon udgør den aktive

antipsykotiske fraktion. CYP 2D6 undergår genetisk polymorfisme. Personer med en hurtig

CYP 2D6-funktion omdanner hurtigt risperidon til 9-hydroxyrisperidon, hvorimod

personer med en langsom CYP 2D6-funktion omdanner det meget langsommere. Selvom

de personer med hurtig CYP 2D6-funktion har en lavere koncentration af risperidon og en

højere koncentration af 9-hydroxyrisperidon end de personer, der har en langsom CYP

2D6-funktion, er farmakokinetikken af risperidon og 9-hydroxyrisperidon kombineret (dvs.

den aktive antipsykotiske fraktion) ens. Dette ses efter enkelt- og flerdosisindtag.

En anden metaboliseringsvej for risperidon er N-dealkylering. In vitro-studier med humane

levermikrosomer har vist, at risperidon i klinisk relevante koncentrationer ikke væsentligt

inhiberer metaboliseringen af lægemidler, der metaboliseres af cytokrom P450-isozymer,

bl.a. CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C8/9/10, CYP 2D6, CYP 2E1, CYP 3A4 og CYP 3A5. 1

uge efter indgift udskilles 70 % af dosis med urin og 14 % med fæces. I urin udgør

risperidon plus 9-hydroxyrisperidon 35-45 % af dosis. Den resterende del er inaktive

metabolitter. Efter peroral indgift til psykotiske patienter bliver risperidon elimineret med

en halveringstid på ca. 3 timer. Eliminationshalveringstiden for 9-hydroxyrisperidon og

den aktive antipsykotiske fraktion er 24 timer.

Linearitet/non-linearitet

Plasmakoncentrationerne af risperidon er dosisproportionale inden for det terapeutiske

doseringsinterval.

Ældre samt patienter med lever- og nyreinsufficiens

Et enkeltdosisstudie viste gennemsnitligt 43 % højere plasmakoncentrationer af den aktive

antipsykotiske fraktion, 38 % længere halveringstid og en reduktion af clearance af den

aktive antipsykotiske fraktion med 30 % hos ældre. Der blev observeret højere

plasmakoncentration af aktiv antipsykotisk fraktion og gennemsnitlig 60 % reduceret

clearance af aktiv antipsykotisk fraktion hos patienter med nyreinsufficiens.

36414_spc.doc

Side 21 af 24

Plasmakoncentrationen af risperidon var normal hos patienter med leverinsufficiens, men

den gennemsnitlige frie fraktion af risperidon i plasma var forhøjet med ca. 35 %.

Pædiatriske population

Farmakokinetikken for risperidon, 9-hydroxyrisperidon og den aktive antipsykotiske

fraktion er hos børn sammenlignelig med farmakokinetikken hos voksne.

Køn, race og rygevaner

En farmakokinetisk populationsanalyse viste ingen tydelig virkning af køn, race eller

rygevaner på risperidons farmakokinetik eller den aktive antipsykotiske fraktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I (sub)kroniske toksicitetsstudier, hvor indgift blev påbegyndt til kønsumodne rotter og

hunde, var der dosisafhængig påvirkning af kønsorganer og brystkirtler hos begge køn.

Disse virkninger var relateret til de øgede serumprolactinniveauer, der skyldes risperidons

dopamin D

-receptorblokerende aktivitet. Desuden tyder studier i vævskulturer på, at

cellevækst i humane brysttumorer muligvis stimuleres af prolactin. Risperidon var ikke

teratogent i rotter og kaniner. I reproduktionsstudier med risperidon i rotter blev der set

negative virkninger på forældrenes parringsadfærd og på afkommets fødselsvægt og

overlevelse. Hos rotter blev intrauterin eksponering for risperidon forbundet med kognitive

forstyrrelser hos voksne dyr. Andre dopaminantagonister har ved indgift til drægtige dyr

medført negative virkninger på afkommets indlæring og motoriske udvikling.

I et toksicitetsstudie af juvenile rotter sås øget mortalitet og hæmmet fysisk udvikling hos

ungerne. I et 40 ugers studie med unge hunde sås forsinket seksuel modning. Ud fra AUC

blev væksten af lange knogler ikke påvirket i hunde, som fik 3,6 gange den maksimale

humane eksponering hos unge (1,5 mg/dag), mens der sås virkninger på lange knogler og

seksuel modning ved 15 gange den maksimale humane eksponering hos unge.

Risperidon var ikke genotoksisk i en række af tests. I orale karcinogenicitetsstudier med

risperidon til rotter og mus blev der observeret stigninger i hypofyseadenomer (mus),

endokrine pankreasadenomer (rotter) og brystkirteladenomer (begge arter). Disse tumorer

kan relateres til langvarig dopamin D

-antagonisme og hyperprolactinæmi. Det er uvist,

hvilken relevans disse tumorfund hos gnavere har for risikoen hos mennesker. Både in vivo

og in vitro viser dyremodeller, at høje doser af risperidon kan forårsage forlængelse af QT-

intervallet, hvilket er blevet forbundet med en teoretisk øget risiko for torsade de points

hos patienterne.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Lactosemonohydrat

Majsstivelse

Natriumlaurylsulfat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Hypromellose

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

36414_spc.doc

Side 22 af 24

Tabletovertræk

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Propylenglycol

Talcum

Supplerende hjælpestoffer

0,5 mg: Opadry Brun:

Jernoxid, gul, rød og sort (E172)

1 mg: Opadry Hvid:

Titandioxid (E171)

2 mg: Opadry Orange:

Sunset yellow (E110)

3 mg: Opadry Gul:

Quinolingult (E104)

4 mg: Opandry Grøn:

Indigotin (E132), Quinolingult (E104)

6 mg: Opadry Gul:

Quinolingult (E104)

8 mg: Opadry Grøn:

Indigotin (E132), Quinolingult (E104)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PE/PVDC/Aluminium-blister.

0,5 mg: 20, 50 og 60

1 mg: 6, 20, 50, 60 og 100

2 mg: 20, 50, 60 og 100

3 mg: 20, 50, 60 og 100

4 mg: 6, 20, 28, 30, 50, 60 og 100

6 mg: 20, 28, 50 og 60

8 mg: 28 og 50

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara

123 51 Athen

Grækenland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

0,5 mg:

36408

1 mg:

36409

2 mg:

36410

3 mg:

36411

36414_spc.doc

Side 23 af 24

4 mg:

36412

6 mg:

36413

8 mg:

36414

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. november 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

22. marts 2018

36414_spc.doc

Side 24 af 24

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her