Risperidon "Medochemie"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Risperidon "Medochemie" 0,5 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 0,5 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Risperidon "Medochemie" 0,5 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 38522
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

3. april 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Risperidon "Medochemie", filmovertrukne tabletter

0.

D.SP.NR.

23074

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Risperidon "Medochemie"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet Risperidon "Medochemie" 0,5 mg indeholder 0,5 mg risperidon.

En tablet Risperidon "Medochemie" 1 mg indeholder 1 mg risperidon.

En tablet Risperidon "Medochemie" 2 mg indeholder 2 mg risperidon.

En tablet Risperidon "Medochemie" 3 mg indeholder 3 mg risperidon.

En tablet Risperidon "Medochemie" 4 mg indeholder 4 mg risperidon.

En tablet Risperidon "Medochemie" 6 mg indeholder 6 mg risperidon.

En tablet Risperidon "Medochemie" 8 mg indeholder 8 mg risperidon.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver filmovertrukket tablet af 0.5mg indeholder henholdsvis 118, mg lactosemonohydrat.

Hver filmovertrukket tablet af 1 mg indeholder henholdsvis 117,8 mg lactosemonohydrat.

Hver filmovertrukket tablet af 2 mg indeholder henholdsvis 116,8 mg lactosemonohydrat.

Hver filmovertrukket tablet af 3 mg indeholder henholdsvis 115,8 mg lactosemonohydrat.

Hver filmovertrukket tablet af 4 mg indeholder henholdsvis 114,8 mg lactosemonohydrat.

Hver filmovertrukket tablet af 6 mg indeholder henholdsvis 112,8mg lactosemonohydrat.

Hver filmovertrukket tablet af 8 mg indeholder henholdsvis 110,8 mg lactosemonohydrat.

Hver Risperidon "Medochemie" filmovertrukne tabletter, 2 mg, indeholder 0,034 mg

sunset yellow (E110).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter

0,5 mg:

Brun, oval, filmovertrukket tablet, 11x5,5 mm med delekærv på begge sider.

1 mg:

Hvid, oval, filmovertrukket tablet, 11x5,5 mm med delekærv på begge sider.

2 mg:

Orange, oval, filmovertrukket tablet, 11x5,5 mm med delekærv på begge sider.

38522_spc.doc

Side 1 af 22

3 mg:

Gul, oval, filmovertrukket tablet, 11x5,5 mm med delekærv på begge sider.

4 mg:

Grøn, oval, filmovertrukket tablet, 11x5,5 mm med delekærv på begge sider.

6 mg:

Gul, rund, bikonveks filmovertrukket tablet med en diameter på 8,0 mm og

delekærv på den ene side.

8 mg:

Grøn, rund, bikonveks filmovertrukket tablet med en diameter på 8,0 mm og

delekærv på den ene side.

0,5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 6 mg og 8 mg: Tabletten kan deles i to lige store dele.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Risperidon "Medochemie" er indiceret til behandling af skizofreni.

Risperidon "Medochemie" er indiceret til behandling af moderate til svære maniske

episoder i forbindelse med bipolare lidelser.

Risperidon "Medochemie" er indiceret til kortvarig symptomatisk behandling (op til 6

uger) af vedvarende aggression hos patienter med moderat til svær Alzheimers demens,

som har haft manglende respons på ikke-farmakologisk terapi, og som er til fare for sig

selv eller andre.

Risperidon "Medochemie" er indiceret til kortvarig symptomatisk behandling (op til 6

uger) af svære aggressive og destruktive adfærdsforstyrrelse hos børn over 5 år og unge

med nedsat intellektuel funktionsevne eller mental retardering, diagnosticeret i

overensstemmelse med DSM-IV-kriterier, og hos hvem sværhedsgraden af den aggressive

eller destruktive adfærd kræver farmakologisk behandling. Farmakologisk behandling bør

være en integreret del af et mere omfattende behandlingsprogram, som bl.a. også omfatter

psykosocial og undervisningsmæssig intervention. Det anbefales, at risperidon udskrives af

en specialist i børneneurologi samt børne- og ungepsykiatri eller af en læge, som har

erfaring med behandling af destruktive adfærdsforstyrrelse hos børn og unge.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Skizofreni

Voksne

Risperidon "Medochemie" kan gives én eller to gange daglig.

En startdosis på 2 mg/dag risperidon anbefales. På andendagen kan dosis øges til 4 mg.

Doseringen kan efterfølgende bibeholdes på dette niveau eller individualiseres efter behov.

For de fleste patienter er den optimale daglige dosis 4-6 mg. For nogle patienter vil en

langsommere titrering samt en lavere start- og vedligeholdelsesdosis være hensigtsmæssig.

Doser over 10 mg/dag har ikke vist bedre effekt end lavere doser og kan forøge incidensen

af ekstrapyramidale symptomer. Da sikkerheden af doser over 16 mg/dag ikke er evalueret,

frarådes doser over dette niveau.

38522_spc.doc

Side 2 af 22

Ældre

En startdosis på 0,5 mg to gange daglig anbefales. Denne dosis kan justeres individuelt i

trin på 0,5 mg to gange daglig til 1-2 mg to gange daglig.

Pædiatrisk population

På grund af manglende data på effekt bør risperidon ikke anvendes til behandling af børn

under 18 år med skizofreni.

Maniske episoder ved bipolar lidelse

Voksne

Risperidon "Medochemie" bør indgives én gang daglig startende med 2 mg risperidon.

Hvis en dosisjustering er indiceret, bør den ikke ske oftere end hver 24. time og med 1

mg/dag. Risperidon kan administreres i fleksible doser fra 1 mg til 6 mg daglig for at

optimere effekt og tolerance hos den enkelte patient. Daglige doser på over 6 mg

risperidon er ikke undersøgt hos patienter med maniske episoder.

Som ved al anden symptomatisk behandling skal den fortsatte brug af Risperidon

"Medochemie" løbende evalueres og begrundes

Ældre

Der anbefales en startdosis på 0,5 mg to gange daglig. Dosis kan justeres individuelt med

0,5 mg to gange daglig til 1-2 mg to gange daglig. Da klinisk erfaring hos ældre er

begrænset, bør der udvises forsigtighed.

Pædiatrisk population

På grund af manglende data på effekt bør risperidon ikke anvendes til behandling af børn

under 18 år med bipolar mani

Vedvarende aggression hos patienter med moderat til svær Alzheimers demens

En startdosis på 0,25 mg to gange daglig anbefales. Denne dosering kan justeres

individuelt i trin på 0,25 mg to gange daglig efter behov, men ikke hyppigere end hver

anden dag. Den optimale dosis er 0,5 mg to gange daglig for de fleste patienter. Nogle

patienter kan dog have fordel af doser op til 1 mg to gange daglig.

Risperidon "Medochemie" bør ikke anvendes i mere end 6 uger til behandling af

vedvarende aggression hos patienter med Alzheimers demens. Under behandlingen skal

patienterne evalueres ofte og regelmæssigt og behovet for fortsat behandling revurderes.

Adfærdsforstyrrelse

Pædiatrisk population

Børn og unge i alderen 5-18 år

Til patienter ≥ 50 kg anbefales en startdosis på 0,5 mg én gang daglig. Denne dosering kan

justeres individuelt i trin på 0,5 mg én gang daglig efter behov, men ikke hyppigere end

hver anden dag. Den optimale dosis er 1 mg én gang daglig for de fleste patienter. Nogle

patienter kan dog have fordel af 0,5 mg én gang daglig, mens andre kan behøve 1,5 mg én

gang daglig. Til patienter < 50 kg anbefales en startdosis på 0,25 mg én gang daglig.

Denne dosering kan justeres individuelt i trin på 0,25 mg én gang daglig efter behov, men

ikke hyppigere end hver anden dag. Den optimale dosis er 0,5 mg én gang daglig for de

38522_spc.doc

Side 3 af 22

fleste patienter. Nogle patienter kan dog have fordel af 0,25 mg én gang daglig, mens andre

kan behøve 0,75 mg én gang daglig.

Som ved al anden symptomatisk behandling skal den fortsatte brug af Risperidon

"Medochemie" evalueres og begrundes løbende.

Risperidon "Medochemie" bør ikke anvendes til børn under 5 år, da der ingen erfaring er

med behandling af børn under 5 år med denne sygdom.

Nyre- og leverinsufficiens

Patienter med nyreinsufficiens har nedsat evne til at eliminere den aktive antipsykotiske

fraktion i forhold til voksne med normal nyrefunktion. Patienter med leverinsufficiens har

øget plasmakoncentration af risperidons frie fraktion.

Uanset indikationen bør startdosis og efterfølgende dosering halveres, og dosistitrering bør

ske langsommere til patienter med nyre- eller leverinsufficiens.

Risperidon "Medochemie" bør anvendes med forsigtighed til disse patientgrupper.

Administration

Risperidon "Medochemie" er til oral brug. Absorptionen af Risperidon "Medochemie"

påvirkes ikke af fødeindtag.

Ved behandlingsophør tilrådes gradvis seponering. Akutte seponeringssymptomer, såsom

kvalme, opkastning, svedtendens og søvnløshed er meget sjældent beskrevet efter pludselig

seponering af høje doser af antipsykotika (se pkt. 4.8). Tilbagevenden af psykotiske

symptomer kan også forekomme, og der er rapporteret om forekomst af ufrivillige

bevægelser (såsom akatisi, dystoni og dyskinesi).

Skift fra andre antipsykotika

Når det er medicinsk hensigtsmæssigt, anbefales en gradvis seponering af den tidligere

behandling, samtidig med at behandlingen med Risperidon "Medochemie" initieres. For

patienter, som skal skifte fra behandling med depotantipsykotika til Risperidon

"Medochemie", initieres Risperidon "Medochemie"-behandlingen i stedet for depotet på

tidspunktet for næste depotinjektion. Behovet for fortsat antiparkinson-behandling bør

reevalueres periodisk.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ældre patienter med demens

Øget mortalitet hos ældre med demens

I en metaanalyse af 17 kontrollerede studier med atypiske antipsykotika, herunder

Risperidon "Medochemie", havde ældre med demens, som fik atypiske antipsykotika, en

øget mortalitet sammenlignet med placebo.

38522_spc.doc

Side 4 af 22

I placebokontrollerede forsøg med Risperidon "Medochemie" til denne population var

mortalitetsincidensen 4,0 % for Risperidon "Medochemie"-behandlede patienter

sammenlignet med 3,1 % for placebobehandlede patienter. Oddsratio (95 % nøjagtigt

konfidensinterval) var 1,21 (0,7, 2,1). Gennemsnitsalderen for de patienter, som døde, var

86 år (spændvidde 67-100). Data fra to store observationsundersøgelser har vist, at ældre

med demens, som behandles med typiske antipsykotika, også har en lettere øget risiko for

dødsfald sammenlignet med dem, som ikke får denne behandling. Der er utilstrækkelig

dokumentation til at kunne give en sikker bedømmelse af risikoens nøjagtige omfang, og

årsagen til den øgede risiko kendes ikke. Det er ikke afklaret, i hvilket omfang den øgede

mortalitet påvist i observationsundersøgelserne kan henføres til det anti¬psykotiske

lægemiddel i stedet for til et eller flere patientkarakteristika.

Samtidig brug af furosemid

I de placebokontrollerede forsøg med Risperidon "Medochemie" til ældre med demens

blev der observeret en højere mortalitetsincidens hos patienter, som blev behandlet med

furosemid plus risperidon (7,3 %, gennemsnitsalder 89 år, spændvidde 75-97), end hos

patienter, som blev behandlet med risperidon alene (3,1 %, gennemsnitsalder 84 år,

spændvidde 70-96) eller furosemid alene (4,1 %, gennemsnitsalder 80 år, spændvidde 67-

90). Mortalitetsstigningen hos patienter, som blev behandlet med furosemid plus

risperidon, blev observeret i to af de fire kliniske forsøg. Samtidig brug af risperidon med

andre diuretika (hovedsagelig thiazid-diuretika i lave doser) gav ikke anledning til lignende

observationer.

Der er ikke identificeret nogen patofysiologiske mekanismer, som kan forklare dette fund,

og der er ikke observeret noget konsekvent mønster for dødsårsag. Alligevel bør der

udvises forsigtighed, og forholdet mellem risici og fordele ved denne kombination eller

samtidig behandling med andre potente diuretika bør vurderes, før der træffes beslutning

om brug. Der var ikke øget mortalitetsincidens blandt patienter, som blev behandlet med

andre diuretika samtidig med risperidon. Uanset behandlingen var dehydrering en

overordnet risikofaktor for mortalitet og bør derfor især undgås hos ældre med demens.

Uønskede c

erebrovaskulære hændelser

Der er registreret en tredobling af risikoen for cerebrovaskulære hændelser i randomiserede

placebokontrollerede kliniske studier hos patienter med demens, som fik visse atypiske

antipsykotika. Poolede data fra seks placebokontrollerede forsøg primært med ældre (> 65

år) med demens viste, at cerebrovaskulære uønskede hændelser (alvorlige og ikke-

alvorlige, kombineret) optrådte hos 3,3 % (33/1.009) af de patienter, der blev behandlet

med risperidon, og hos 1,2 % (8/712) af de patienter, der blev behandlet med placebo.

Oddsratio (95 % konfidensinterval) var 2,96 (1,34; 7,50). Mekanismen bag denne øgede

risiko er ukendt. En øget risiko med andre antipsykotika og andre patientpopulationer kan

ikke udelukkes. Risperidon "Medochemie" bør anvendes med forsigtighed af patienter med

risikofaktorer for at få apopleksi.

Risikoen for cerebrovaskulære uønskede hændelser var signifikant højere hos patienter

med blandet eller vaskulær demens sammenlignet med patienter med Alzheimers demens.

Patienter med andre typer af demens end Alzheimers demens bør derfor ikke behandles

med risperidon.

Risici og fordele ved brug af Risperidon "Medochemie" til ældre med demens bør vejes op

imod hinanden under hensyntagen til risikofaktorer for apopleksitilfælde hos de enkelte

38522_spc.doc

Side 5 af 22

patienter. Patienter og pårørende bør rådes til straks at rapportere tegn og symptomer på

potentielle cerebrovaskulære uønskede hændelser som pludselig svaghed eller

følelsesløshed i ansigt, arme eller ben samt tale- eller synsproblemer. Alle

behandlingsmuligheder bør straks overvejes, herunder seponering af risperidon.

Risperidon "Medochemie" bør kun anvendes til kortvarig behandling af svær aggression

hos patienter med Alzheimers demens som supplement til ikke-farmakologisk terapi, som

har haft begrænset eller ingen effekt, og når der er potentiel risiko for, at patienten påfører

sig selv eller andre skade.

Patienterne bør opfølges regelmæssigt, og behovet for fortsat behandling bør revurderes.

Ortostatisk hypotension

På grund af risperidons alfablokerende aktivitet kan (ortostatisk) hypotension opstå,

specielt i den initiale dosistitreringsperiode. Klinisk signifikant hypotension er set efter

markedsføring ved samtidig brug af risperidon og antihypertensiva. Risperidon skal

anvendes med forsigtighed til patienter med kendt kardiovaskulær sygdom (f.eks.

hjerteinsufficiens, myokardieinfarkt, ledningsforstyrrelser, dehydrering, hypovolæmi eller

cerebrovaskulær sygdom), og dosis skal titreres gradvist som anbefalet (se pkt. 4.2).

Dosisreduktion skal overvejes, hvis der opstår hypotension.

Leukopeni, neutropeni og agranulocytose

Der er rapporteret hændelser i form af leukopeni, neutropeni og agranulocytose i

forbindelse med antipsykotika, herunder risperidon. Der foreligger meget sjældne rapporter

om agranulocytose (< 1/10.000 patienter) fra overvågningen efter markedsføring.

Patient med et signifikant lavt leukocyttal i blodet eller lægemiddelinduceret

leukopeni/neutropeni, bør kontrolleres for dette under de første måneder af behandlingen,

og det bør overvejes at seponere Risperidon "Medochemie" ved første tegn på et klinisk

signifikant fald i leukocyttallet, når der ikke foreligger andre mulige årsager.

Patienter med klinisk signifikant neutropeni bør kontrolleres nøje for febrilia eller andre

symptomer eller tegn på infektion, og de skal omgående sættes i behandling i tilfælde af

sådanne symptomer eller tegn. Patienter med svær neutropeni (neutrofile granulocytter < 1

x 10

/l) bør stoppe med Risperidon "Medochemie" og have deres leukocyttal kontrolleret

indtil normalisering.

Tardive dyskinesier/Ekstrapyramidale Symptomer (TD/EPS)

Lægemidler med dopaminreceptorantagonistiske egenskaber er blevet sat i forbindelse

med induktion af tardiv dyskinesi karakteriseret ved ufrivillige rytmiske bevægelser

overvejende i tungen og /eller ansigtet. Forekomst af ekstrapyramidale symptomer er en

risikofaktor for tardive dyskinesier. Hvis der opstår tegn og symptomer på tardiv dyskinesi,

skal det overvejes at seponere alle antipsykotika.

Malignt neuroleptisk syndrom (NMS)

For antipsykotika er der rapporter om malignt neuroleptikasyndrom, som er karakteriseret

ved hypertermi, muskelrigiditet, autonom ustabilitet, ændret bevidsthedsniveau og forhøjet

serumkreatinfosfokinase. Andre tegn kan være myoglobinuri (rhabdomyolose) og akut

nyresvigt. Hvis de nævnte symptomer opstår, skal alle antipsykotika, herunder "Risperidon

Medochemie", seponeres.

38522_spc.doc

Side 6 af 22

Parkinsons sygdom og Lewy-body-demens

Risici og fordele bør afvejes nøje ved ordination af antipsykotika, herunder "Risperidon

Medochemie", til patienter med Parkinsons sygdom eller Lewy-body-demens; Parkinsons

sygdom kan forværres af risperidon. Begge patientgrupper kan have forhøjet risiko for at

udvikle malignt neuroleptikasyndrom samt kan have øget sensitivitet for antipsykotika;

disse patienter var udelukket fra kliniske studier. Denne øgede sensitivitet kan bl.a.

manifestere sig ved konfusion, bevidsthedssvækkelse og postural ustabilitet med hyppige

fald samt ekstrapyramidale symptomer.

Hyperglykæmi og diabetes mellitus

Hyperglykæmi, diabetes mellitus og forværring af eksisterende diabetes er rapporteret

under behandling med risperidon. I nogle tilfælde er der rapporteret forudgående

vægtstigning, hvilket kan være en disponerende faktor. Forbindelse med ketoacidose er

rapporteret i meget sjældne tilfælde og i sjældne tilfælde med diabetisk koma. Klinisk

kontrol i et passende omfang tilrådes i henhold til de gældende vejledninger for

antipsykotika. Patienter, som behandles med atypiske antipsykotika inklusive Risperidon

"Medochemie", bør kontrolleres for symptomer på hyperglycæmi (såsom polydipsi,

polyuri, polyfagi og svækkelse), og patienter med diabetes mellitus bør regelmæssigt

kontrolleres for forværring af blodglucose.

Vægtøgning

Der er rapporteret signifikant vægtøgning ved anvendelse af risperidon. Patienternes vægt

bør kontrolleres regelmæssigt.

Hyperprolaktinæmi

Studier i vævskulturer tyder på, at cellevækst i humane brysttumorer muligvis stimuleres af

prolaktin. Selvom kliniske og epidemiologiske studier indtil videre ikke har vist nogen klar

sammenhæng med administration af antipsykotika, bør der udvises forsigtighed hos

patienter med relevant medicinsk anamnese. Risperidon "Medochemie" skal anvendes med

forsigtighed af patienter med hyperprolaktinæmi og af patienter med mulige prolaktin-

afhængige tumorer.

QT-forlængelse

QT-forlængelse er meget sjældent rapporteret efter markedsføringen. Som ved andre

antipsykotika bør der udvises forsigtighed, når risperidon ordineres til patienter med kendt

kardiovaskulær sygdom, bradykardi eller elektrolytforstyrrelser (hypokalæmi,

hypomagnesæmi) eller til patienter med QT-forlængelse i den familiære anamnese,

eftersom det kan øge risikoen for arytmogene effekter, og ved samtidig brug af lægemidler,

som forlænger QT-intervallet.

Krampeanfald

Risperidon "Medochemie" bør anvendes med forsigtighed til patienter med tidligere

krampeanfald eller andre tilstande, som potentielt sænker krampetærsklen.

Priapisme

Priapisme kan forekomme ved behandling med Risperidon "Medochemie" på grund af

lægemidlets alfaadrenergt blokerende virkninger.

38522_spc.doc

Side 7 af 22

Regulering af legemstemperaturen

Antipsykotika er blevet forbundet med forstyrrelse af kroppens evne til at sænke sin

kernetemperatur. Der bør udvises forsigtighed ved ordination af Risperidon "Medochemie"

til patienter, som skal udsættes for forhold, der kan bidrage til forhøjelse af kroppens

kernetemperatur, f.eks. kraftig motion, eksponering for ekstrem varme, samtidig indtagelse

af lægemidler med antikolinerg aktivitet eller ved udsættelse for dehydrering.

Antiemetisk virkning

I prækliniske studier med risperidon sås en antiemetisk virkning. Hvis denne virkning

optræder hos mennesker, kan den maskere symptomerne på overdosering med visse

lægemidler eller på tilstande som tarmobstruktion, Reyes syndrom og hjernetumor.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Patienter med nedsat nyrefunktion har sværere ved at eliminere den aktive antipsykotiske

fraktion end voksne med normal nyrefunktion. Hos patienter med nedsat leverfunktion ses

en forhøjet koncentrationen i plasma af risperidons frie fraktion (se pkt. 4.2).

Venøs tromboemboli

Tilfælde af venøs tromboemboli (VTE) er blevet rapporteret hos patienter i behandling

med antipsykotika. Patienter i behandling med antipsykotika har ofte erhvervede

risikofaktorer for VTE. Derfor bør alle mulige risikofaktorer for VTE klarlægges før og

under behandling med Risperidon "Medochemie", og der bør tages forebyggende

forholdsregler.

Intraoperativt floppy iris syndrom

Intraoperativt floppy iris syndrom (IFIS) er observeret under kataraktoperation hos

patienter, der behandles med lægemidler med alfa-1a-adrenerg antagonisteffekt, herunder

Risperidon "Medochemie" (se pkt. 4.8).

IFIS kan øge risikoen for øjenkomplikationer under og efter operationen. Øjenkirurgen bør

informeres om aktuel eller tidligere brug af lægemidler med alfa-1a-adrenerg

antagonisteffekt forud for operation. Den potentielle fordel ved at seponere

alfa-1a-blokerende behandling før en kataraktoperation er ikke blevet fastlagt og skal

afvejes mod risikoen ved at seponere den antipsykotiske behandling.

Pædiatrisk population

Før risperidon gives til børn eller unge med adfærdsforstyrrelser, bør der foretages en

grundig undersøgelse af fysiske og sociale årsager til den aggressive adfærd, såsom smerte

eller upassende miljørelaterede krav.

Risperidons sederende effekt bør monitoreres nøje i denne gruppe på grund af mulige

konsekvenser for indlæringsevnen. En ændring af tidspunktet for administration af

risperidon kan mindske sederingens indvirkning på opmærksomheden hos børn og unge.

Risperidon er forbundet med gennemsnitlig øgning af kropsvægt og BMI (body mass

index). Det anbefales at veje patienten ved baseline før behandlingen og kontrollere

vægten løbende under behandlingen. I længerevarende åbne forsøg lå højdeændringerne

inden for de forventede aldersrelevante grænser.

38522_spc.doc

Side 8 af 22

Effekterne af længerevarende behandling med risperidon på vækst og kønsmodning er ikke

blevet fuldstændig evalueret.

På grund af den potentielle effekt af forlænget hyperprolaktinæmi på vækst og seksuel

modning hos børn og unge, bør der foretages en regelmæssig klinisk vurdering af den

endokrinologiske status, herunder måling af højde, vægt, seksuel modning, monitorering af

menstruationsfunktion og andre potentielle prolactinrelaterede effekter.

Under behandling med risperidon bør der også foretages regelmæssig undersøgelse for

ekstrapyramidale symptomer og andre bevægelsesforstyrrelser.

Se pkt. 4.2 for specifikke anbefalinger med hensyn til dosering til børn og unge.

Hjælpestoffer

De filmovertrukne tabletter indeholder lactose. Patienter som har problemer med sjældne

arvelige lidelser såsom galactoseintolerans, Lapps lactasemangel eller glucose-

galactosemalabsorption bør ikke tage dette lægemiddel.

Indeholder Sunset Yellow (E110), som kan give allergiske reaktioner (vedrører kun

Risperidon "Medochemie" 2 mg filmovertrukne tabletter).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Som ved andre antipsykotika bør der udvises forsigtighed ved ordination af risperidon

samtidig med lægemidler, der forlænger QT-intervallet, så som antiarytmika (f.eks.

kinidin, dysopiramid, procainamid, propafenon, amiodaron, sotalol), tricykliske

antidepressiva (f.eks. amitriptylin), tetracykliske antidepressiva (f.eks. maprotilin), visse

antihistaminer, andre antipsykotika, visse midler mod malaria (f.eks. kinin og mefloquin)

og lægemidler, der forårsager elektrolytforstyrrelser (hypokaliæmi, hypomagnesiæmi),

bradykardi eller hæmmer den hepatiske metabolisme af risperdon. Denne liste er

vejledende og ikke udtømmende.

Risperidon "Medochemie"s potentiale for påvirkning af andre lægemidler

Risperidon skal på grund af øget risiko for sedation anvendes med forsigtighed i

kombination med andre centralt virkende stoffer, særligt alkohol, opioider, antihistaminer

og benzodiazepiner.

Risperidon "Medochemie" kan antagonisere effekten af levodopa og andre

dopaminagonister. Hvis en sådan kombination vurderes nødvendig, særligt ved

parkinsonisme på et sent stadie, bør den laveste effektive dosis af hvert lægemiddel gives.

Klinisk signifikant hypotension er observeret efter markedsføring ved samtidig brug af

risperidon og antihypertensiva.

Risperidon "Medochemie" viser ikke en klinisk relevant effekt på farmakokinetik for

lithium, valproat, digoxin eller topiramat.

Andre lægemidlers potentiale for påvirkning af Risperidon "Medochemie"

Carbamazepin reducerer plasmakoncentrationen af risperidons aktive antipsykotiske

fraktion. Lignende effekt kan observeres med andre stoffer, f.eks. rifampicin, phenytoin og

phenobarbital, som også inducerer leverenzymet CYP 3A4 såvel som P-glykoprotein. Ved

38522_spc.doc

Side 9 af 22

initiering eller seponering af carbamazepin eller andre stoffer, som inducerer leverenzymet

CYP 3A4/P-glykoprotein (P-gp), bør doseringen af Risperidon "Medochemie" reevalueres.

CYP 2D6-inhibitorerne fluoxetin og paroxetin øger plasmakoncentrationen af risperidon,

men niveauet af den aktive antipsykotiske fraktion øges ikke i tilsvarende grad. Det

forventes, at andre CYP 2D6-inhibitorer som kinidin kan påvirke plasmakoncentrationen

af risperidon tilsvarende. Ved initiering eller seponering af fluoxetin eller paroxetin bør

doseringen af Risperidon "Medochemie" reevalueres.

Verapamil, som er en inhibitor af CYP 3A4 og P-gp, øger plasmakoncentrationen af

risperidon.

Galantamin og donepezil viser ikke klinisk relevant effekt på risperidons farmakokinetik

eller den aktive antipsykotiske fraktion.

Phenothiaziner, tricykliske antidepressiva og visse betablokkere kan øge plasmakoncentra-

tionen af risperidon, men ikke af den aktive antipsykotiske fraktion. Amitriptylin påvirker

hverken risperidons farmakokinetik eller den aktive antipsykotiske fraktion. Cimetidin og

ranitidin øger biotilgængeligheden af risperidon, men den aktive antipsykotiske fraktions

biotilgængelighed påvirkes kun marginalt. CYP 3A4- inhibitoren erythromycin påvirker

ikke risperidons farmakokinetik eller den aktive antipsykotiske fraktion.

Kombinationen af psykostimulerende stoffer (f.eks. metylphenidat) og risperidon hos børn

og unge ændrede ikke risperidons farmakokinetik og effekt.

Se pkt. 4.4 vedrørende øget mortalitet hos ældre med demens, som samtidig modtager

furosemid.

Risperidon "Medochemie" bør ikke bruges samtidigt med paliperidon, eftersom

paliperidon er risperidons aktive metabolit, og kombinationen af de to stoffer kan føre til

additiv eksponering for den aktive antipsykotiske fraktion.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af risperidon hos gravide kvinder.

Risperidon var ikke teratogent i dyrestudier, men der blev observeret andre former for

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt.

Nyfødte, der har været udsat for antipsykotika (inklusiv Risperidon "Medochemie") under

tredje trimester af graviditeten har risiko for at få bivirkninger inkluderende

ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer i varierende sværhedsgrad og varighed

efter fødslen. Der har været rapporter om agitation, hypertoni, hypotoni, tremor,

somnolens, respirationsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser. Derfor skal nyfødte

monitoreres omhyggeligt. Risperidon "Medochemie" bør kun anvendes på tvingende

indikation under graviditet. Hvis seponering under graviditet er nødvendig, bør den foregå

gradvist.

38522_spc.doc

Side 10 af 22

Amning

I dyrestudier udskilles risperidon og 9-hydroxy-risperidon i modermælken. Det er påvist,

at risperidon og 9-hydroxy-risperidon også udskilles i små mængder i human modermælk.

Der er ingen tilgængelige data vedrørende bivirkninger hos ammede spædbørn. Fordelene

ved amning bør således vurderes i forhold til de potentielle risici for barnet.

Fertilitet

Lige som andre lægemidler, der antagoniserer dopamin D2-receptorer, forhøjer Risperidon

"Medochemie" niveauet af prolaktin. Hyperprolaktinæmi kan undertrykke dannelsen af

GnRH (gonadotropin-releasing hormone) i hypothalamus, hvilket fører til nedsat sekretion

af gonadotropin i hypofysen. Det kan så igen hæmme reproduktionsevnen ved at nedsætte

gonadal steroidgenese hos både kvindelige og mandlige patienter.

I de prækliniske studier sås ingen relevante virkninger.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning

Risperidon "Medochemie" påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner på grund af den potentielle påvirkning af

nervesystemet og synet (se pkt. 4.8). Derfor bør patienter rådes til ikke at føre

motorkøretøjer eller betjene maskiner, før deres individuelle reaktion er klarlagt.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst forekommende bivirkninger (incidens ≥ 10 %) er: Parkinsonisme, seda-

tion/døsighed, hovedpine og søvnløshed. Parkinsonisme og akatisi var blandt de

bivirkninger, der syntes at være dosisrelaterede.

Nedenfor anføres samtlige bivirkninger, som er rapporteret i kliniske forsøg og efter

markedsføring.

Følgende termer og hyppigheder anvendes: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100

til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000) og

meget sjælden (< 1/10.000).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de

er. De alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Meget

almindelige

Almindelige

Ikke almindelige

Sjældne

Meget

sjældne

Infektioner og parasitære

sygdomme

Pneumoni,

bronkitis, øvre

luftvejsinfektion,

sinuitis,

urinvejsinfektion,

øreinfektion,

influenza

Luftvejsinfektion, cystitis,

øjeninfektion, tonsillitis,

onykomykose, cellulitis,

lokal infektion,

virusinfektion,

akarodermatitis, otitis

media

Infektion, kronisk

otitis media

Blod og lymfesystem

Neutropeni, fald i

leukocyttal,

trombocytopeni, anæmi,

fald i hæmatokrit,

eosinofili, fald i

Agranulocytose

granulocytopeni

38522_spc.doc

Side 11 af 22

hæmoglobin

Immunsystemet

Hypersensitivitet

Anafylaktisk

reaktion

Lægemiddelhyper

sensitivitet

Det endokrine system

Hyperprolaktinæ

Forstyrret

produktion af

antidiuretisk

hormon,

glykosuri

Metabolisme og

ernæring

Vægtøgning, øget

appetit, nedsat

appetit

Diabetes mellitus

, hyper-

glykæmi, polydipsi,

vægtfald, anoreksi, forhøjet

kolesterol

Vandforgiftning

hypoglykæmi,

hyperinsulinæmi

forhøjede

triglycerider i

blodet

Diabetisk

ketoacido

Psykiske forstyrrelser

Insomni

Søvnforstyrrelser,

agitation,

depression, angst

Mani, konfusion, nedsat

libido, nervøsitet, mareridt,

sløvhed

Affladet affekt,

anorgasme

Sygdomme i

nervesystemet

Sedation/døsi

ghed,

parkinsonism

, hovedpine

Akatisi

, dystoni

svimmelhed,

dyskinesi

tremor, letargi

Tardiv dyskinesi, cerebral

iskæmi, manglende respons

på stimuli, bevidstløshed,

bevidsthedstab, kramper

synkope, psykomotorisk

hyperaktivitet,

balanceforstyrrelser,

koordinationsforstyrrelser,

postural svimmelhed,

opmærksomhedsforstyrrels

er, dysartri, dysgeusi,

hypæstesi, paræstesi,

cerebrovaskulært anfald,

transitorisk iskæmisk attak,

hypersomni,

taleforstyrrelser

Malignt

neuroleptikasyndr

cerebrovaskulær

forstyrrelse,

diabetisk koma,

hovedtitubation,

bevægelsesforstyr

relser

Øjne

Uskarpt syn,

konjunktivitis

Fotofobi, tørre øjne, øget

tåreproduktion, okulær

hyperæmi

Glaukom,

forstyrrelser af

øjenbevægelser,

rullende øjne,

skorpedannelse

på øjenlåg, floppy

iris syndrom

(intraoperativt)

nedsat synsstyrke

Øre og labyrint

Vertigo, tinnitus, ørepine

Hjerte

Takykardi

Atrieflimren,

atrioventrikulært blok,

ledningsforstyrrelser, QT-

forlængelse på

elektrokardiogram,

bradykardi, anormalt

elektrokardiogram,

palpitationer, grenblok,

sinusbradykardi

Sinusarytmi

Vaskulære sygdomme

Hypertension,

lumgeemboli,

venøs trombose

Hypotension, ortostatisk

hypotension, flushing

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø,

faryngolaryngeal

Aspirationspneumoni,

lungekongestion,

Søvnapnø-

syndrom,

38522_spc.doc

Side 12 af 22

e smerter, hoste,

epistaxis, nasal

kongestion

luftvejskongestion,

rallelyde, hvæsende

vejrtrækning, dysfoni,

luftvejssygdomme

hyperventilation

Mave-tarm-kanalen

Abdominalsmerte

abdominalgener,

opkastning,

kvalme,

obstipation, diaré,

dyspepsi,

mundtørhed,

tandpine,

mavegener

Fækal inkontinens,

fækalom, gastroenteritis,

dysfagi, flatulens, gastritis

Pankreatitis,

tarmobstruktion,

hævet tunge,

betændelsestilstan

d i læben, hævede

læber

Ileus

Hud og subkutane væv

Udslæt, erytem

Urticaria, pruritus, alopeci,

hyperkeratose, eksem, tør

hud, misfarvet hud, akne,

seboroisk dermatitis,

hudsygdom, hudlæsion,

angioødem

Udslæt pga. læge-

middelreaktion,

skæl

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelspasmer,

smerter i

skeletmuskulatur,

rygsmerter,

artralgi, smerter i

ekstremiteterne

Forhøjet kreatinkinase,

anormal holdning, stive led,

hævede led,

muskelsvaghed,

nakkesmerter, myalgi,

muskuloskeletale smerter i

brystet

Rabdomyolyse

Nyrer og urinveje

Urininkontinens,

enuresis

Pollakisuri, urinretention,

dysuri

Graviditet, puerperum og

den perinatale periode

Neonatalt

seponeringssyndr

Det reproduktive system

og mammae

Erektil dysfunktion,

ejakulationsforstyrrelser,

amenoré,

menstruationsforstyrrelser

gynækomasti, galaktoré,

seksuel dysfunktion,

brystsmerter, ubehag i

brysterne, vaginalt udflåd

Priapisme

forsinket

menstruation,

hypermasti,

brystforstørrelse,

brystflåd

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ødem

, pyreksi,

brystsmerter,

asteni, træthed,

smerter

Ansigtsødem,

kuldegysninger, forhøjet

legemstemperatur, anormal

gang, tørst, trykken for

brystet, utilpashed, unormal

fornemmelse, ubehag,

influenzalignende sygdom,

træghed

Hypotermi,

nedsat

legemstemperatur

, perifer

kuldefornemmels

seponeringssyndr

om, fortykkelse

Lever og galdeveje

Forhøjede

aminotransferaser, forhøjet

gamma-

glutamyltransferase,

forhøjet leverenzym

Gulsot

Traumer, forgiftninger

behandlingskomplikation

Fald

Behandlingsrelaterede

smerter

Hyperprolaktinæmi kan i nogle tilfælde føre til gynækomasti, menstruationsforstyrrelser, amenoré og

galaktoré.

38522_spc.doc

Side 13 af 22

I placebokontrollerede studier blev diabetes mellitus rapporteret hos 0,18 % af forsøgspersonerne, der

blev behandlet med risperidon, sammenlignet med 0,11 % i placebogruppen. Den samlede incidens for

alle kliniske studier var 0,43 % hos alle forsøgspersoner, der fik risperidon.

Blev ikke observeret i kliniske studier med risperidon, men er observeret ved brug af risperidon efter

markedsføring.

Ekstrapyramidale forstyrrelser kan forekomme: Parkinsonisme (øget spytsekretion, muskuloskeletal stivhed,

parkinsonisme, savlen, tandhjulsrigiditet, bradykinesi, hypokinesi, maskeansigt, hårde muskler, akinesi, nakkestivhed,

muskelrigiditet, Parkinson-gang og unormal glabella refleks, Parkinsons hviletremor), akatisi (akatisi, rastløshed,

hyperkinesi og "restless leg" syndrom), tremor, dyskinesi (dyskinesi, muskeltrækninger, choreoatetose, athetose og

myoklonus), dystoni.

Dystoni omfatter dystoni, hypertoni, torticollis, ufrivillige muskelkontraktioner, muskelkontraktur, blepharospasmer,

okulogyration, tungeparalyse, faciale spasmer, laryngospasmer, myotoni, opisthotonus, oropharyngeale spasmer,

pleurothotonus, tungespasmer og trismus. Det bør bemærkes, at et bredere spektrum af symptomer, som ikke

nødvendigvis har ekstrapyramidal oprindelse, er inkluderet. Insomni omfatter vanskelighed med at falde i søvn,

vanskelighed med at opretholde søvn. Kramper omfatter tonisk-kloniske kramper. Menstruationsforstyrrelser

omfatter uregelmæssig menstruation, oligomenoré. Ødem omfatter generaliseret ødem, perifert ødem, pitting-ødem.

Bivirkninger observeret i forbindelse med paliperidonpræparater

Paliperidon er risperidons aktive metabolit, og derfor er bivirkningsprofilerne af de to

lægemidler (herunder såvel orale som parenterale formuleringer) relevante for hinanden.

Ud over de ovenfor nævnte bivirkninger er den følgende bivirkning bemærket efter

anvendelse af præparater med paliperidon og kan forventes at forekomme med Risperidon

"Medochemie".

Hjerte: Postural ortostatisk takykardisyndrom

Klasseeffekter

Som ved andre antipsykotika er der efter markedsføring rapporteret meget sjældne tilfælde

af QT-forlængelse med risperidon. Andre klasserelaterede virkninger på hjertet, som er

rapporteret med antipsykotika, der forlænger QT-intervallet, omfatter ventrikulær arytmi,

ventrikelflimren, ventrikulær takykardi, pludselig død, hjertestop og torsades de pointes.

Venøs tromboemboli

Tilfælde af venøs tromboemboli, herunder tilfælde af pulmonær emboli og tilfælde af dyb

venøs trombose, har været rapporteret under behandling med antipsykotika (ukendt

frekvens).

Vægtøgning

En pulje af 6-8 ugers placebokontrollerede studier sammenlignede andelen af voksne

skizofrenipatienter, som blev behandlet med henholdsvis risperidon og placebo, og som

opfyldte et vægtøgningskriterium på

7 % af legemsvægten. Studiet viste en statistisk

signifikant større incidens af vægtøgning for risperidon (18 %) end for placebo (9 %). I en

pulje af 3-ugers placebokontrollerede studier med voksne patienter med akut mani var

incidensen af vægtøgning på

7 % ved slutvurderingen sammenlignelig i risperidon-

gruppen (2,5 %) og placebogruppen (2,4 %), og den var en smule højere i den aktive

kontrolgruppe (3,5 %).

I en population af børn og unge med adfærdsforstyrrelser og anden destruktiv adfærd blev

der i langtidsstudier observeret en vægtøgning på gennemsnitligt 7,3 kg efter 12 måneders

behandling. Den forventede vægtøgning for normale børn i alderen 5-12 år er 3-5 kg pr. år.

I alderen 12-16 år fastholdes vægtøgningen på 3-5 kg pr. år for piger, mens drenge har en

vægtøgning på ca. 5 kg pr. år.

Yderligere oplysninger om særlige patientpopulationer

38522_spc.doc

Side 14 af 22

Nedenfor beskrives bivirkninger, som er rapporteret med højere incidens hos ældre med

demens eller hos børn i sammenligning med voksne populationer:

Ældre med demens

Transitorisk iskæmisk attak og cerebrovaskulært anfald er bivirkninger, som er rapporteret

i kliniske studier med en hyppighed på henholdsvis 1,4 % og 1,5 % hos ældre med demens.

Endvidere er følgende bivirkninger rapporteret med en hyppighed på

5 % hos ældre med

demens og med en hyppighed på mindst det dobbelte af den hyppighed, der ses hos andre

voksne populationer: urinvejsinfektion, perifert ødem, letargi og hoste.

Pædiatrisk population

Generelt forventes typen af bivirkninger hos børn at svare til det, der ses hos voksne.

Følgende bivirkninger er rapporteret med en hyppighed på

5 % hos børn og unge (5-17

år) og med en hyppighed på mindst det dobbelte af den hyppighed, der ses i kliniske

studier med voksne: somnolens/sedation, træthed, hovedpine, forhøjet appetit, opkastning,

infektioner i de øvre respirationsveje, fortætning i næsen, mavesmerter, svimmelhed, hoste,

pyreksi, tremor, diaré og enuresis.

Effekterne af længerevarende behandling med risperidon på vækst og kønsmodning er ikke

blevet fuldstændig evalueret (se pkt. 4.4 under " Pædiatrisk population ").

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail:dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Generelt svarer de registrerede symptomer til en forstærkning af de kendte farmakologiske

virkninger af risperidon. Disse omfatter døsighed og sedation, takykardi og hypotension

samt ekstrapyramidale symptomer. Ved overdosering er der rapporteret QT-forlængelse og

krampeanfald. Torsades de pointes er rapporteret i forbindelse med kombineret overdosis

af risperidon og paroxetin.

I tilfælde af akut overdosering bør muligheden for, at patienten har indtaget flere stoffer,

tages i betragtning.

Behandling

Symptomatisk. Skab og oprethold frie luftveje, og sørg for tilstrækkelig iltforsyning og

ventilation. Maveskylning (efter intubation, hvis patienten er bevidstløs) og indgift af

aktivt kul sammen med laksativ bør overvejes, hvis indtagelsen af lægemidlet er sket inden

for en time. For at kunne diagnosticere mulige arytmier bør monitorering af

hjertefunktionerne påbegyndes straks, og EKG bør følges konstant.

38522_spc.doc

Side 15 af 22

Der er ingen kendt antidot mod Risperidon "Medochemie". Derfor bør hensigtsmæssig

understøttende behandling gives. Hypotension og kredsløbskollaps bør behandles med

intravenøs infusion og/eller sympatomimetika. I tilfælde af svære ekstrapyramidale

symptomer bør der indgives et antikolinergikum. Tæt medicinsk observation og

monitorering bør fortsætte, indtil patienten kommer sig.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 05 AX 08. Andre antipsykotika.

38522_spc.doc

Side 16 af 22

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Risperidon er et selektivt blokerende stof af monoaminvirkning, med en høj affinitet over

for serotonerge 5-HT

og dopaminerge D

-receptorer. Risperidon blokerer også alfa

adrenerge receptorer og lidt mindre H

-histaminerge og alfa

-adrenerge receptorer.

Risperidon bindes ikke til cholinerge receptorer. Selv om risperidon er en stærk D

antagonist, der er beregnet til at afhjælpe positive symptomer på skizofreni, nedsætter den

motoriske funktioner mindre og forårsager mindre katalepsi end traditionelle neuroleptika.

Afvejet central serotonin- og dopaminantagonisme kan reducere tendensen til

ekstrapyramidale bivirkninger, og udvide den terapeutiske aktivitet mod negative og

affektive symptomer på skizofreni.

Farmakodynamiske virkninger

Klinisk virkning og sikkerhed

Skizofreni

Effekten af risperidon til kortvarig behandling af skizofreni blev bestemt i fire forsøg af 4-

8 ugers varighed med over 2.500 patienter, som opfyldte DSM-IV-kriterierne for

skizofreni. I et 6-ugers placebokontrolleret forsøg med titrering af risperidon i doser op til

10 mg/dag indgivet to gange daglig var risperidon bedre end placebo på en samlet BPRS-

score (Brief Psychiatric Rating Scale). I et 8-ugers placebokontrolleret forsøg med fire

faste risperidondoser (2, 6, 10 og 16 mg/dag indgivet to gange daglig) var alle fire

risperidon grupper bedre end placebo på en bedre samlet PANSS-score (Positive and

Negative Syndrome Scale). I et 8-ugers dosissammenligningsforsøg med fem faste

risperidondoser (1, 4, 8, 12 og 16 mg/dag indgivet to gange daglig) var grupperne med 4, 8

og 16 mg/dag risperidon bedre end gruppen med 1 mg risperidon på en samlet PANSS-

score. I et 4-ugers placebokontrolleret dosissammenligningsforsøg med to faste

risperidondoser (4 og 8 mg/dag indgivet én gang daglig) var begge risperidongrupper bedre

end placebo på flere PANSS-mål, bl.a. samlet PANSS-score og et responsmål (> 20 %

reduktion i samlet PANSS-score). I et længerevarende forsøg blev voksne ambulante

patienter, som overvejende opfyldte DSM-IV-kriterierne for skizofreni, og som havde

været klinisk stabile i mindst 4 uger på et antipsykotisk lægemiddel, randomiseret til

risperidon 2-8 mg/dag eller haloperidol i 1-2 år med observation for recidiv. De patienter,

som fik risperidon, oplevede en signifikant længere periode før recidiv i denne tidsperiode

end de patienter, som fik haloperidol.

Maniske episoder ved bipolar lidelse

Effekten af risperidon monoterapi til akut behandling af maniske episoder associeret med

bipolar lidelse type I blev påvist i tre dobbeltblindede, placebokontrollerede

monoterapiforsøg med ca. 820 patienter med bipolar lidelse type I baseret på DSM-IV-

kriterierne. I de tre forsøg var risperidon 1-6 mg/dag (startdosis 3 mg i to forsøg og 2 mg i

ét forsøg) signifikant bedre end placebo på det forud specificerede primære effektmål, dvs.

ændring fra baseline i samlet YMRS-score (Young Mania Rating Scale) i uge 3.

Sekundære effektresultater svarede generelt til det primære resultat. Procenten af patienter

med et fald på ≥ 50 % I samlet YMRS-score fra baseline til effektmålet i uge 3 var

signifikant højere for risperidon end for placebo. Ét af de tre forsøg omfattede en gruppe

med haloperidol og en 9-ugers dobbeltblindet vedligeholdelsesfase. Effekten blev fastholdt

i vedligeholdelsesbehandlingsperioden på 9 uger. Ændring fra baseline i samlet YMRS-

38522_spc.doc

Side 17 af 22

score viste fortsat bedring og var i uge 12 sammenlignelig mellem risperidon og

haloperidol.

Èt af to 3-ugers dobbeltblindede forsøg har påvist en effekt af risperidon som supplement

til stemningsstabiliserende midler til behandling af akut mani. Forsøget omfattede ca. 300

patienter, som opfyldte DSM-IV-kriterierne for bipolar lidelse type I. Et 3-ugers forsøg

sammenlignede behandling med risperidon 1-6 mg/dag, startende med 2 mg/dag som

supplement til lithium eller valproat, med behandling med lithium eller valproat alene.

Behandlingen, hvor risperidon blev brugt som supplement, viste sig at være bedre i

henhold til det forud specificerede primære effektmål, som var ændring fra baseline i

samlet YMRSscore i uge 3. I et andet 3-ugers forsøg var risperidon 1-6 mg/dag startende

med 2 mg/dag kombineret med litium, valproat eller carbamazepin ikke bedre end litium,

valproat eller carbamazepin alene med hensyn til reduktion af samlet YMRS-score. En

mulig forklaring på behandlingssvigtet i dette forsøg er, at carbamazepin inducerer

clearance af risperidon og 9-hydroxyrisperidon, hvilket medfører subterapeutiske niveauer

af risperidon og 9-hydroxyrisperidon. Da carbamazepingruppen blev udeladt i en post hoc-

analyse, var risperidon kombineret med litium eller valproat bedre end litium eller valproat

alene med hensyn til reduktion af samlet YMRS-score.

Svær aggression ved demens

Effekten af risperidon til behandling af adfærdsmæssige og psykologiske symptomer ved

demens, der omfatter adfærdsforstyrrelser som aggression, agitation, psykose, aktivitet og

affektive forstyrrelser, blev påvist i tre dobbeltblindede, placebokontrollerede forsøg med

1.150 ældre med demens. Ét forsøg omfattede faste risperidondoser på 0,5, 1 og 2 mg/dag.

To forsøg med fleksible doser omfattede risperidongrupper med doser på henholdsvis 0,5-4

mg/dag og 0,5-2 mg/dag. Risperidon viste statistisk signifikant og klinisk betydningsfuld

effekt til behandling af aggression og mindre entydig effekt til behandling af agitation og

psykose hos ældre demente patienter (målt på BEHAVE-AD-skalaen (Behavioural

Pathology in Alzheimer's Disease Rating Scale) og CMAI-skalaen (Cohen-Mansfield

Agitation Inventory)). Risperidons behandlingseffekt var uafhængig af MMSE-score

(Mini-Mental State Examination) (og følgelig af demensens sværhedsgrad), af risperidons

sedative egenskaber, af forekomsten af psykose og af demenstypen, Alzheimers, vaskulær

eller blandet (se også pkt. 4.4).

Adfærdsforstyrrelse

Effekten af risperidon til kortvarig behandling af patienter med destruktiv adfærd (DBD)

blev påvist i to dobbeltblindede, placebokontrollerede forsøg. Forsøgene omfattede ca. 240

patienter i alderen 5-12 år med

DSM-IV-diagnosen DBD og borderline intellektuel funktion eller mild eller moderat

mental retardering/indlæringsforstyrrelser. I de to forsøg var risperidon 0,02-0,06

mg/kg/dag i uge 6 signifikant bedre end placebo på det forud specificerede primære

effektmål, dvs. ændring fra baseline i subskalaen "adfærdsproblem" på N-CBRF-skemaet

(Nisonger-Child Behaviour Rating Form).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Risperidon metaboliseres til 9-hydroxyrisperidon, som har farmakologisk aktivitet

svarende til risperidon (se Biotransformation og eliminering).

38522_spc.doc

Side 18 af 22

Absorption

Risperidon absorberes fuldstændigt efter peroral indgift og når maksimal

plasmakoncentration efter 1-2 timer. Risperidons absolutte orale biotilgængelighed er 70 %

(CV = 25 %). Risperidons relative orale biotilgængelighed fra en tablet er 94 % (CV = 10

%) sammenlignet med en opløsning. Absorptionen påvirkes ikke af fødeindtagelse, og

risperidon kan derfor indtages med eller uden måltider. Steady-state for risperidon nås

inden for 1 dag hos de fleste patienter. Steady-state for 9 hydroxyrisperidon nås efter 4-5

dages dosering.

Fordeling

Risperidon fordeles hurtigt. Fordelingsvolumenet er 1-2 l/kg. I plasma bindes risperidon til

albumin og alfa1-glykoproteinsyre. Plasmaproteinbindingen for risperidon er 90 % og 77

% for 9-hydroxyrisperidon.

Biotransformation og eliminering

Risperidon metaboliseres af CYP 2D6 til 9-hydroxyrisperidon, som har farmakologisk

aktivitet svarende til risperidon. Risperidon plus 9-hydroxyrisperidon udgør den aktive

antipsykotiske fraktion. CYP 2D6 undergår genetisk polymorfisme. Personer med en

hurtig CYP 2D6-funktion omdanner hurtigt risperidon til 9-hydroxyrisperidon, hvorimod

personer med en langsom CYP 2D6-funktion omdanner det meget langsommere. Selvom

de personer med hurtig CYP 2D6-funktion har en lavere koncentration af risperidon og en

højere koncentration af 9-hydroxyrisperidon end de personer, der har en langsom CYP

2D6-funktion, er farmakokinetikken af risperidon og 9-hydroxyrisperidon kombineret (dvs.

den aktive antipsykotiske fraktion) ens. Dette ses efter enkelt- og flerdosisindtag.

En anden metaboliseringsvej for risperidon er N-dealkylering. In vitro-forsøg med humane

levermikrosomer har vist, at risperidon i klinisk relevante koncentrationer ikke væsentligt

inhiberer metaboliseringen af lægemidler, der metaboliseres af cytokrom P450-isozymer,

bl.a. CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C8/9/10, CYP 2D6, CYP 2E1, CYP 3A4 og CYP 3A5. 1

uge efter indgift udskilles 70 % af dosis med urin og 14 % med fæces. I urin udgør

risperidon plus 9-hydroxyrisperidon 35-45 % af dosis. Den resterende del er inaktive

metabolitter. Efter peroral indgift til psykotiske patienter bliver risperidon elimineret med

en halveringstid på ca. 3 timer. Elimineringshalveringstiden for 9-hydroxyrisperidon og

den aktive antipsykotiske fraktion er 24 timer.

Linearitet

Plasmakoncentrationerne af risperidon er dosisproportionale inden for det terapeutiske

doseringsinterval.

Ældre samt patienter med lever- og nyreinsufficiens

Et enkeltdosisforsøg viste gennemsnitligt 43 % højere plasmakoncentrationer af den aktive

antipsykotiske fraktion, 38 % længere halveringstid og en reduktion af clearance af den

aktive antipsykotiske fraktion med 30 % hos ældre. Der blev observeret højere

plasmakoncentration af aktiv antipsykotisk fraktion og gennemsnitlig 60 % reduceret

clearance af aktiv antipsykotisk fraktion hos patienter med nyreinsufficiens.

Plasmakoncentrationen af risperidon var normal hos patienter med leverinsufficiens, men

den gennemsnitlige frie fraktion af risperidon i plasma var forhøjet med ca. 35 %.

38522_spc.doc

Side 19 af 22

Børn og unge

Farmakokinetikken for risperidon, 9-hydroxyrisperidon og den aktive antipsykotiske

fraktion er hos børn sammenlignelig med farmakokinetikken hos voksne.

Køn, race og rygevaner

En farmakokinetisk populationsanalyse viste ingen tydelig effekt af køn, race eller

rygevaner på risperidons farmakokinetik eller den aktive antipsykotiske fraktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I (sub)kroniske toksicitetsforsøg, hvor indgift blev påbegyndt til kønsumodne rotter og

hunde, var der dosisafhængig påvirkning af kønsorganer og brystkirtler hos begge køn.

Disse effekter var relateret til de øgede serumprolaktinniveauer, der skyldes risperidons

dopamin D2-receptorblokerende aktivitet. Desuden tyder studier i vævskulturer på, at

cellevækst i humane brysttumorer muligvis stimuleres af prolactin. Risperidon var ikke

teratogent i rotter og kaniner. I reproduktionsforsøg med risperidon i rotter blev der set

negative virkninger på forældrenes parringsadfærd og på afkommets fødselsvægt og

overlevelse. Andre dopaminantagonister har ved indgift til drægtige dyr medført negative

virkninger på afkommets indlæring og motoriske udvikling. Risperidon var ikke

genotoksisk i en række af tests. I orale carcinogenicitetsforsøg med risperidon til rotter og

mus blev der observeret stigninger i hypofyseadenomer (mus), endocrine

pankreasadenomer (rotter) og brystkirteladenomer (begge arter). Disse tumorer kan

relateres til langvarig dopamin D2-antagonisme og hyperprolaktinæmi. Det er uvist,

hvilken relevans disse tumorfund hos gnavere har for risikoen hos mennesker. Både in vivo

og in vitro viser dyremodeller, at høje doser af risperidon kan forårsage forlængelse af QT-

intervallet, hvilket er blevet forbundet med en teoretisk øget risiko for torsade de points

hos patienterne.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Laktosemonohydrat

Majsstivelse

Natriumlaurylsulfat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Hypromellose

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Tabletovertræk

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Propylenglycol

Talcum

Supplerende hjælpestoffer

0,5 mg:

Opadry Brun:

Jernoxid, gul, rød og sort (E172)

38522_spc.doc

Side 20 af 22

1 mg:

Opadry Hvid:

Titandioxid (E171)

2 mg:

Opadry Orange:

Sunset yellow (E110)

3 mg:

Opadry:

Quinolingult (E104)

4 mg:

Opadry Grøn:

Indigotin (E132), Quinolingult (E104)

6 mg:

Opadry Gul:

Quinolingult (E104)

8 mg:

Opadry Grøn:

Indigotin (E132), Quinolingult (E104)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PE/PVDC/Aluminium-blister.

0,5 mg: 20, 30, 50 og 60 tabletter

1 mg: 6, 20, 30, 50, 60 og 100 tabletter

2 mg: 20, 30, 50, 60 og 100 tabletter

3 mg: 20, 30, 50, 60 og 100 tabletter

4 mg: 6, 20, 28, 30, 50, 60 og 100 tabletter

6 mg: 20, 28, 50 og 60 tabletter

8 mg: 28, 30 og 50 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Medochemie Ltd

1 - 10 Astronafton & Constantinoupoleos Str.

3505 Limassol, Cypern

Grækenland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

0,5 mg:

38522

1 mg:

38523

2 mg:

38524

3 mg:

38525

4 mg:

38526

6 mg:

38527

8 mg:

38528

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. november 2005

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

38522_spc.doc

Side 21 af 22

3. april 2017

38522_spc.doc

Side 22 af 22

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her