Risedronatnatrium "Stada"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Risedronatnatrium "Stada" 30 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 30 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Risedronatnatrium "Stada" 30 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 45349
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

24. februar 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Risedronatnatrium ”Stada”, filmovertrukne tabletter 30 mg

0.

D.SP.NR.

26732

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Risedronatnatrium ”Stada”

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 30 mg risedronatnatrium (svarende til 27,8 mg

risedronatsyre).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 1,9 mg lactose.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvid, rund, bikonveks, filmovertrukket tablet med en diameter på 11,2 mm, en tykkelse på

4,5 mm og med "30" præget på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af Pagets knoglesygdom.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede daglige dosis til voksne er en tablet à 30 mg peroralt i 2 måneder. Hvis

genbehandling anses for nødvendig (mindst 2 måneder efter første behandling), kan en ny

behandling med samme dosis og af samme varighed gives.

45349_spc.doc

Side 1 af 9

Administration

Optagelsen af risedronat påvirkes af samtidig fødeindtagelse. For at sikre tilstrækkelig

optagelse skal patienten derfor indtage risedronat:

Før morgenmaden: Mindst 30 minutter før dagens første måltid, andre lægemidler eller

drikke (bortset fra almindeligt vand).

Hvis indtagelse før morgenmaden ikke er praktisk for patienten, kan risedronat tages

mellem to måltider eller om aftenen på samme tidspunkt hver dag under streng

overholdelse af nedenstående retningslinjer for at sikre, at risedronat tages fastende:

Mellem to måltider: Risedronat skal tages mindst 2 timer før og mindst 2 timer efter

indtagelse af føde, andre lægemidler eller drikke (bortset fra almindeligt vand).

Om aftenen: Risedronat skal tages mindst 2 timer efter dagens sidste måltid, andre

lægemidler eller drikke (bortset fra almindeligt vand). Risedronat skal tages mindst 30

minutter før sengetid.

Hvis en dosis glemmes, kan risedronat tages før morgenmaden, mellem to måltider eller

om aftenen i henhold til ovenstående retningslinjer.

Tabletten skal sluges hel og må ikke suges eller tygges. For at lette passagen af tabletten til

ventriklen skal risedronat indtages i oprejst stilling (stående eller siddende) og skylles ned

med et glas almindeligt vand (≥ 120 ml). Patienten må ikke ligge ned i mindst 30 minutter

efter indtagelse af tabletten (se pkt. 4.4).

Supplerende behandling med calcium og D-vitamin bør overvejes, hvis indtagelsen af disse

med kosten er utilstrækkelig, især fordi knogleomsætningen er betydeligt forhøjet ved

Pagets sygdom.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig, eftersom biotilgængelighed, fordeling og elimination var

den samme hos ældre (> 60 år) som hos yngre forsøgspersoner.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig for patienter med mild til moderat nedsat nyrefunktion.

Anvendelse af risedronatnatrium er kontraindiceret hos patienter med alvorlig nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance lavere end 30ml/min) (se pkt. 4.3 og 5.2).

Pædiatrisk population

Risedronat anbefales ikke til børn og unge under 18 år pga. utilstrækkelig data vedrørende

sikkerhed og effekt (se pkt. 5.1).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Hypokalcæmi (se pkt. 4.4).

Graviditet og amning.

Svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Fødevarer, drikkevarer (bortset fra almindeligt vand) og lægemidler indeholdende

polyvalente kationer (f.eks. calcium, magnesium, jern og aluminium) påvirker optagelsen

45349_spc.doc

Side 2 af 9

af bisfosfonater og må ikke indtages samtidig med risedronat (se pkt. 4.5). For at opnå den

tilstræbte effekt er det nødvendigt at følge doseringsvejledningen nøje (se pkt. 4.2).

Bisfosfonater har været forbundet med øsofagitis, gastritis, ulcus oesophagi og

gastroduodenale ulcerationer. Der bør derfor udvises forsigtighed:

hos patienter med kendte øsofagussygdomme, som kan forsinke den øsofageale

passage eller tømning, f.eks. striktur eller akalasi.

hos patienter, som ikke er i stand til at holde sig i oprejst stilling i mindst 30 minutter

efter indtagelse af tabletten.

hvis risedronat anvendes til patienter, der har aktive, eller for nyligt har haft,

oesophagus- eller øvre gastrointestinale problemer (herunder kendt Barrett’s

oesophagus).

Ved ordination af præparatet skal lægen understrege over for patienten, at det er vigtigt at

overholde præparatets doseringsvejledning og være opmærksom på tegn eller symptomer

på eventuelle øsofageale reaktioner. Derudover skal patienten have besked på straks at

søge læge, hvis der opstår symptomer på øsofageal irritation, f.eks. dysfagi, synkesmerter,

retrosternale smerter eller forekomst af eller forværret halsbrand.

Hypocalcæmi skal behandles, før behandlingen med risedronat iværksættes. Andre

forstyrrelser af knogle- og mineralomsætningen (f.eks. paratyreoideadysfunktion, D-

hypovitaminose) skal behandles samtidig med iværksættelse af behandling med risedronat.

Osteonekrose i kæben, sædvanligvis i forbindelse med tandudtrækning og/eller lokal

infektion (inklusive osteomyelitis), er rapporteret hos patienter i cancerbehandling, som

primært har omfattet intravenøs indgift af bisfosfonater. Mange af disse patienter fik

samtidig også kemoterapi og kortikosteroider. Osteonekrose i kæben er også rapporteret

hos osteoporosepatienter i behandling med orale bisfosfonater.

En tandlægeundersøgelse med passende forebyggende tandbehandling bør overvejes, før

behandling med bisfosfonater iværksættes hos patienter med ledsagende risikofaktorer

(f.eks. cancer, kemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider, dårlig mundhygiejne).

Under behandling bør disse patienter så vidt muligt undgå operative tandindgreb. Hos

patienter, der udvikler osteonekrose i kæben under behandling med bisfosfonater, kan

tandoperationer forværre tilstanden. Der findes ingen tilgængelige data, der antyder,

hvorvidt ophør af behandlingen med bisfosfonater reducerer risikoen for osteonekrose i

kæben hos patienter med behov for tandindgreb.

Den behandlende læges kliniske bedømmelse bør vejlede behandlingsforløbet for hver

patient baseret på individuel vurdering af fordele/risici.

Der er rapporteret osteonekrose af øregangen med bisfosfonater, hovedsageligt i

forbindelse med langtidsbehandling. Mulige risikofaktorer for osteonekrose af øregangen

inkluderer steroider og kemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infektioner eller

traumer. Muligheden for osteonekrose af øregangen skal overvejes hos patienter, der får

behandling med bisfosfonater, og som udviser øresymptomer, herunder kroniske

øreinfektioner.

Atypiske frakturer på femur

Der er rapporteret om atypiske subtrochantære og diafyseale femurfrakturer ved

bisphosphonatbehandling, primært hos patienter i langtidsbehandling af osteoporose. Disse

transverse eller korte oblikke frakturer kan forekomme hvor som helst på femur, fra lige

45349_spc.doc

Side 3 af 9

under trochanter minor til lige over det suprakondylære svaj. Disse frakturer forekommer

efter minimalt eller intet traume, men nogle patienter får lår- eller lyskesmerter, ofte med

tilhørende billedmæssige karakteristika af stressfrakturer, uger til måneder før den

komplette femurfraktur viser sig. Frakturerne er ofte bilaterale. Derfor bør den

kontralaterale femur undersøges hos patienter, som behandles med bisphosphonater, og

som har pådraget sig en fraktur af lårbensskaftet. Dårlig heling af disse frakturer er også

blevet rapporteret. Det bør overvejes at seponere bisphosphonat hos patienter med

mistanke om atypisk femurfraktur, indtil der foreligger en evaluering af patienten, baseret

på en individuel benefit/risk-vurdering.

Patienten skal informeres om at rapportere enhver lår-, hofte- eller lyskesmerte under

bisphosphonatbehandlingen, og alle patienter, som fremviser disse symptomer, skal

evalueres for en ufuldstændig femurfraktur.

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke gennemført formelle interaktionsundersøgelser. Imidlertid blev der ikke fundet

klinisk relevante interaktioner med andre lægemidler under de kliniske forsøg.

Samtidig indtagelse af lægemidler indeholdende polyvalente kationer (f.eks. calcium,

magnesium, jern og aluminium) påvirker optagelsen af risedronatnatrium (se pkt. 4.4).

Risedronat metaboliseres ikke systemisk, inducerer ikke cytokrom P450-enzymer og har

en lav proteinbinding.

4.6

Graviditet og amning

Data for anvendelse af risedronatnatrium til gravide er utilstrækkelige. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Risikoen for mennesker kendes ikke.

Dyreforsøg indikerer, at en lille mængde risedronatnatrium udskilles i brystmælk.

Risedronat må ikke anvendes under graviditet eller amning.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke set virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Risedronat er undersøgt i kliniske fase III-forsøg hos mere end 15.000 patienter.

Hovedparten af de bivirkninger, der blev observeret i kliniske forsøg, var lette til moderate

og krævede sædvanligvis ikke ophør af behandlingen.

De bivirkninger, der blev rapporteret i kliniske fase III-forsøg hos postmenopausale

kvinder med osteoporose, som blev behandlet i op til 36 måneder med risedronat 5 mg/dag

(n = 5.020) eller placebo (n = 5.048), og som anses for at have mulig eller sandsynlig

årsagssammenhæng med risedronat, anføres nedenfor med anvendelse af følgende

definitioner (incidenser over for placebo vises i parentes): Meget almindelig (≥ 1/10),

almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til

<1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

45349_spc.doc

Side 4 af 9

Nervesystemet

Almindelig: Hovedpine (1,8 % over for 1,4 %).

Øjne

Ikke almindelig: Iritis.*

Mave-tarmkanalen

Almindelig: Forstoppelse (5,0 % over for 4,8 %), dyspepsi (4,5 % over for 4,1 %), kvalme

(4,3 % over for 4,0 %), mavesmerter (3,5 % over for 3,3 %), diarré (3,0 % over for 2,7 %).

Ikke almindelig: gastritis (0,9 % over for 0,7 %), øsofagitis (0,9 % over for 0,9 %), dysfagi

(0,4 % over for 0,2 %), duodenitis (0,2 % over for 0,1 %), ulcus oesophagi (0,2 % over for

0,2 %)

Sjælden: Glossitis (< 0,1 % over for 0,1 %), øsofageal striktur (< 0,1 % over for 0,0 %).

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig: Muskuloskeletale smerter (2,1 % over for 1,9 %).

Undersøgelser

Sjælden: Abnormale leverfunktionstest.*

* Ingen relevante forekomster fra fase III-osteoporoseforsøg. Frekvens baseret på

observation af bivirkninger/laboratoriefund/fund ved reeksponering i tidligere kliniske

forsøg.

I et klinisk fase III-forsøg med Pagets sygdom, hvor risedronat blev sammenlignet med

etidronat (61 patienter i hver gruppe), blev der rapporteret følgende yderligere

bivirkninger, som af investigatorerne blev anset for at have mulig eller sandsynlig

årsagssammenhæng med lægemidlet (incidens større for risedronat end for etidronat):

artralgi (9,8 % over for 8,2 %), amblyopi, apnø, bronkitis, kolitis, kornealæsion, kramper i

benene, svimmelhed, tørre øjne, influenzasyndrom, hypokalcæmi, myasteni, neoplasma,

nykturi, perifert ødem, knoglesmerter, brystsmerter, udslæt, sinusitis, tinnitus og vægttab

(alle 1,6 % over for 0,0 %).

Laboratoriefund

Tidlig, forbigående, asymptomatisk og let fald i serumcalcium- og -fosfatniveauer er

observeret hos enkelte patienter.

Følgende yderligere bivirkninger er rapporteret ved brug efter markedsføring:

Øjne

Ikke kendt: Iritis, uveitis.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke kendt: Osteonekrose i kæben.

Sjælden: Atypiske subtrochantære og diafyseale femurfrakturer (bisphosphonat

klassebivirkning).

Meget sjælden: Osteonekrose af øregangen (klasse-bivirkning for bisfosfonater).

Hud og subkutane væv

Ikke kendt: Overfølsomhed og hudreaktioner, herunder angioødem, generaliseret

udslæt, urticaria, bulløse hudreaktioner

og leukocytoklastisk vaskulitis, i nogle

45349_spc.doc

Side 5 af 9

tilfælde svære inklusive isolerede rapporteringer med Stevens-

Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse.

Hårtab.

Immunsystemet

Ikke kendt: Anafylaktiske reaktioner.

Lever og galdeveje

Ikke kendt: Alvorlige leversygdomme. I de feste rapporterede tilfælde

blev patienterne også behandlet med andre produkter, kendt for at

være skyld i leversygdomme.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der findes ingen specifikke oplysninger om behandling af overdosering med

risedronatnatrium.

Der kan forventes fald i serumcalcium efter betydelig overdosering. Nogle af disse

patienter kan få tegn og symptomer på hypocalcæmi.

Mælk eller antacida, der indeholder magnesium, calcium eller aluminium, bør gives for at

binde risedronat og dermed reducere optagelsen af risedronatnatrium. I tilfælde af

betydelig overdosering kan ventrikelskylning overvejes for at fjerne ikke-absorberet

risedronatnatrium.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: M 05 BA 07. Bisphosphonater.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Risedronatnatrium er et pyridinylbisfosfonat, der binder til knoglehydroxyapatit og

hæmmer osteoklastmedieret knogleresorption. Knogleomsætningen reduceres, mens

osteoblastaktiviteten og knoglemineraliseringen bevares.

Pagets knoglesygdom

Det kliniske program omfattede en undersøgelse af risedronat til patienter med Pagets

sygdom. Efter behandling med risedronat 30 mg/dag i 2 måneder blev følgende observeret:

45349_spc.doc

Side 6 af 9

Alkalisk fosfatase i serum blev normaliseret hos 77 % af patienterne sammenlignet med

11 % i kontrolgruppen (etidronat 400 mg/dag i 6 måneder). Der blev observeret

signifikante reduktioner i urinværdier for hydroxyprolin/kreatinin og

deoxypyridinolin/kreatinin.

Røntgenbilleder taget ved behandlingsstart og efter 6 måneder viste en reduktion i

omfanget af osteolytiske læsioner i både det appendikulære og det aksiale skelet. Der

blev ikke observeret nye frakturer.

Den observerede respons var den samme hos alle Paget-patienter, uanset om de tidligere

havde modtaget andre behandlinger for Pagets sygdom og uanset sygdommens

sværhedsgrad.

53 % af de patienter, som blev fulgt i 18 måneder efter iværksættelse af et enkelt 2-

måneders behandlingsforløb med risedronat, forblev i biokemisk remission.

I et forsøg, hvor indtagelse før morgenmaden og indtagelse på andre tidspunkter af dagen

hos kvinder med postmenopausal osteoporose blev sammenlignet, var forøgelsen af

columna lumbalis-BMD statistisk højere ved indtagelse før morgenmaden.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af risedronatnatrium er blevet undersøgt i et 3-årigt studie (et

randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, multicenter, parallelgruppestudie af et

års varighed efterfulgt af 2 års open-label behandling) hos pædiatriske patienter i alderen 4

til under 16 år med mild til moderat osteogenesis imperfecta. I dette studie fik patienter,

der vejede 10-30 kg, 2,5 mg risedronat daglig, og patienter, der vejede mere end 30 kg, fik

5 mg risedronat daglig.

Efter afslutning af den 1-årige randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede fase,

sås en statistisk signifikant stigning i lumbal BMD i risedronat gruppe i forhold til

placebogruppen, men et øget antal af mindst 1 ny morfometrisk (identificeret ved røntgen)

vertebralfrakturer blev fundet i ridronat gruppen sammenlignet med placebogruppen. I

løbet af den 1-årige dobbeltblindede periode, var procentdelen af patienter, der

rapporterede kliniske frakturer 30,9 % i risedronatgruppen og 49,0 % i placebogruppen.

I den open-label periode, hvor alle patienterne fik risedronat (måned 12 til måned 36), blev

kliniske frakturer rapporteret af 65,3 % af patienterne, der initialt var randomiseret til

placebogruppen og af 52,9 % af patienterne, der initialt var randomiseret til

risedronatgruppen. Samlet set understøtter resultaterne ikke brugen af risedronatnatrium

hos pædiatriske patienter med osteogensis imperfecta.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Absorption efter en oral dosis er relativt hurtig (tmax ~1 time) og afhænger ikke af dosis i

det undersøgte dosisinterval (2,5-30 mg). Tablettens gennemsnitlige orale

biotilgængelighed er 0,63 %, og den falder, når risedronatnatrium indgives sammen med

føde. Biotilgængeligheden er ens hos mænd og kvinder.

Fordeling

Gennemsnitlig steady state-fordelingsvolumen er 6,3 l/kg hos mennesker.

Plasmaproteinbindingen er ca. 24 %.

Biotransformation

Der er ingen tegn på systemisk metabolisering af risedronatnatrium.

45349_spc.doc

Side 7 af 9

Elimination

Omkring halvdelen af den absorberede dosis udskilles med urinen inden for 24 timer, og

85 % af en intravenøs dosis genfindes i urinen efter 28 dage. Den gennemsnitlige renale

clearance er 105 ml/min, og den gennemsnitlige totale clearance er 122 ml/min, hvor

forskellen sandsynligvis kan tilskrives clearance som følge af binding til knoglevæv. Den

renale clearance er ikke afhængig af koncentrationen, og der er et lineært forhold mellem

renal clearance og kreatininclearance. Ikke-absorberet risedronatnatrium udskilles

uomdannet med fæces. Efter oral indgift viser koncentrations-/tidsprofilen tre

eliminationsfaser med en terminal halveringstid på 480 timer.

Særlige populationer

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I toksikologiske forsøg med rotter og hunde sås dosisafhængige levertoksiske virkninger af

risedronatnatrium, primært som enzymforhøjelser med histologiske forandringer hos rotter.

Den kliniske relevans af disse fund er ukendt. Testikulær toksicitet sås hos rotter og hunde

ved eksponering, som anses for at være højere end den terapeutiske humane eksponering.

Dosisafhængig forekomst af irritation i de øvre luftveje sås hyppigt hos gnavere. Lignende

virkninger er set med andre bisfosfonater. Virkninger i de nedre luftveje er også set hos

gnavere i langtidsforsøg, men den kliniske betydning af disse fund er uvis. I

reproduktionstoksikologiske forsøg med en eksponering tæt på den kliniske eksponering

sås ossifikationsændringer i sternum og/eller kranium hos fostre fra behandlede rotter og

hypokalcæmi og mortalitet hos drægtige hunner, der fik lov til at føde. Der var ingen tegn

på teratogenese ved doser på 3,2 mg/kg/dag hos rotter og 10 mg/kg/dag hos kaniner, selv

om der kun forefindes data for et lille antal kaniner. Maternel toksicitet forhindrede forsøg

med højere doser. Undersøgelser af genotoksicitet og karcinogenicitet viste ingen særlig

risiko for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Pregelatiniseret stivelse (majs)

Mikrokrystallinsk cellulose

Crospovidon

Magnesiumstearat

Filmovertræk

Hypromellose

Lactosemonohydrat

Titandioxid (E171)

Macrogol 4000

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

45349_spc.doc

Side 8 af 9

6.3

Opbevaringstid

5 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/PE/PVDC/aluminiumblisterkort i kartonæske.

Pakningsstørrelser: 14, 28, 30, 50, 56, 90, 98 og 250 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

45349

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

24. juni 2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

24. februar 2016

45349_spc.doc

Side 9 af 9

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-9-2018

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (STADA Arzneimittel AG)

Silapo (Active substance: epoetin zeta) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5944 of Mon, 10 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety