Risedronatnatrium "Amneal"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Risedronatnatrium "Amneal" 35 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 35 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Risedronatnatrium "Amneal" 35 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 46683
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

9. december 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Risedronatnatrium ”Amneal”, filmovertrukne tabletter 35 mg

1.

D.SP.NR.

27179

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Risedronatnatrium ”Amneal”

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 35 mg risedronatnatrium (som risedronatnatrium

hemipentahydrat) svarende til 32,5 mg risedronatsyre.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 172,2 mg

lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Lys orange, cirkulær, filmovertrukket bikonveks tablet, præget med ”F27” på den ene side

og glat på den anden.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af postmenopausal osteoporose til reduktion af risikoen for vertebrale

frakturer.

Behandling af etableret postmenopausal osteoporose til reduktion af risikoen for

hoftefrakturer (se pkt. 5.1).

Behandling af osteoporose hos mænd med høj risiko for frakturer (se pkt. 5.1).

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Den anbefalede dosis til voksne er en 35 mg tablet oralt en gang om ugen. Tabletten bør

tages på den samme dag hver uge.

Optagelsen af Risedronatnatrium ”Amneal” påvirkes af samtidig fødeindtagelse. For at

sikre tilstrækkelig optagelse skal patienten derfor indtage Risedronatnatrium ”Amneal” 35

46683_spc.docx

Side 1 af 11

Før morgenmaden: Mindst 30 minutter før dagens første måltid, andre lægemidler

eller drikke (bortset fra almindeligt vand).

Patienterne bør instrueres i, at hvis de glemmer at tage en tablet, skal de tage en

Risedronatnatrium ”Amneal” 35 mg tablet den dag, de opdager forglemmelsen. Derefter

bør de igen tage tabletten en gang om ugen på den dag, de normalt tager den. Der bør ikke

tages to tabletter samme dag.

Tabletten skal sluges hel og må ikke suges eller tygges. For at lette passagen af tabletten til

ventriklen, skal Risedronatnatrium ”Amneal” indtages i stående stilling med et glas

postevand (³ 120 ml). Patienten må ikke lægge sig ned i mindst 30 minutter efter indtagelse

af tabletten (se pkt. 4.4).

Supplerende behandling med calcium og D-vitamin bør overvejes, hvis indtagelsen af disse

med kosten er utilstrækkelig.

Ældre patienter: Dosisjustering er ikke nødvendig, eftersom biotilgængelighed, fordeling

og elimination var den samme hos ældre (> 60 år) som hos yngre forsøgspersoner. Dette er

også vist hos endnu ældre, fra 75 år og derover, postmenopausale befolkningsgruppe.

Patienter med nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med mild

til moderat nedsat nyrefunktion. Anvendelsen af risedronatnatrium er kontraindiceret til

patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatininclearance under 30 ml/min) (se pkt.

4.3 og 5.2).

Pædiatrisk population: Risedronat anbefales ikke til børn under 18 år som følge af

utilstrækkelige data vedrørende effekt og sikkerhed (se pkt. 5.1).

Den optimale varighed af behandling med bifosfonater mod osteoporose er ikke fastlagt.

Behovet for kontinuerlig behandling bør reevalueres periodisk baseret på de fordele og

potentielle risici af risedronatnatrium, der er for den enkelte patient, især efter brug i 5 år

eller mere.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for risedronatnatrium eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Hypokalcæmi (se pkt. 4.4).

Graviditet og amning.

Svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min).

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Fødevarer, drikkevarer (bortset fra almindeligt vand) og lægemidler indeholdende

polyvalente kationer (f.eks. calcium, magnesium, jern og aluminium) påvirker optagelsen

af bisfosfonater og må ikke indtages samtidig med Risedronatnatrium ”Amneal” (se pkt.

4.5). For at opnå den tilstræbte effekt er det nødvendigt at følge doseringsvejledningen

nøje (se pkt. 4.2).

Effekten af bisfosfonater til behandling af postmenopausal osteoporose er relateret til

tilstedeværelsen af lav knoglemineraldensitet (BMD T-score på ≤ –2,5 SD ved hofte eller

columna lumbalis) og/eller hyppige frakturer.

46683_spc.docx

Side 2 af 11

Høj alder eller kliniske risikofaktorer for fraktur alene er ikke tilstrækkelig grund til at

iværksætte behandling af osteoporose med et bisfosfonat.

Data vedrørende effekten af bisfosfonater herunder Risedronatnatrium ”Amneal” til meget

ældre kvinder (> 80 år) er begrænsede (se pkt. 5.1).

Bifosfonater har været forbundet med øsophagitis, gastritis, ulcus oesophagi og

gastroduodenale ulcerationer. Der bør derfor udvises forsigtighed:

hos patienter med kendte øsophagussygdomme, som kan forsinke den øsophageale

passage eller tømning f.eks. striktur eller akalasi.

hos patienter, som ikke er i stand til at holde sig i oprejst stilling i mindst 30 minutter

efter indtagelse af tabletten.

hvis risedronat anvendes til patienter, der har aktive, eller for nyligt har haft, øsofageale-

eller øvre gastrointestinale problemer (herunder kendt Barrett´s oesophagus).

Ved ordination af præparatet skal lægen understrege over for patienten, at det er vigtigt at

overholde præparatets doseringsvejledning og være opmærksom på tegn eller symptomer

på eventuelle øsofageale reaktioner. Derudover skal patienten have besked på straks at

søge læge, hvis der opstår symptomer på øsofageal irritation, f.eks. dysfagi, synkesmerter,

retrosternale smerter eller forekomst af eller forværret halsbrand.

Hypokalcæmi skal behandles, før behandlingen med risedronat iværksættes. Andre

forstyrrelser af knogle- og mineralomsætningen (f.eks. paratyreoideadysfunktion, D-

hypovitaminose) skal behandles samtidig med iværksættelse af behandling med

Risedronatnatrium ”Amneal”.

Osteonekrose i kæben, sædvanligvis i forbindelse med tandudtrækning og/eller lokal

infektion (inklusive osteomyelitis), er rapporteret hos patienter i cancerbehandling, som

primært har omfattet intravenøs indgift af bisfosfonater. Mange af disse patienter fik

samtidig også kemoterapi og kortikosteroider. Osteonekrose i kæben er også rapporteret

hos osteoporosepatienter i behandling med orale bisfosfonater.

En tandlægeundersøgelse med passende forebyggende tandbehandling bør overvejes, før

behandling med bisfosfonater iværksættes hos patienter med ledsagende risikofaktorer

(f.eks. cancer, kemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider, dårlig mundhygiejne).

Under behandling bør disse patienter så vidt muligt undgå operative tandindgreb. Hos

patienter, der udvikler osteonekrose i kæben under behandling med bisfosfonater, kan

tandoperationer forværre tilstanden. Der findes ingen tilgængelige data, der antyder,

hvorvidt ophør af behandlingen med bisfosfonater reducerer risikoen for osteonekrose i

kæben hos patienter med behov for tandindgreb.

Den behandlende læges kliniske bedømmelse bør vejlede behandlingsforløbet for hver

patient baseret på individuel vurdering af fordele/risici.

Atypiske femurfrakturer

Atypiske subtrokanter og diafyseale femorale frakturer er rapporteret med

bifosfonatbehandling, primært hos de patienter, som er i langvarig behandling for

osteoporose. Disse tværgående eller kortvinklede frakturer kan forekomme overalt langs

femur fra lige under den lille trokanter til lige over den supracondylære bue. Disse

frakturer forekommer efter et minimalt eller intet traume, og nogle patienter får lår- eller

lyskesmerter, ofte forbundet med tegn forestillende stress frakturer i uger til måneder før,

46683_spc.docx

Side 3 af 11

det viser sig at være en fuldstændig femurfraktur. Frakturer er ofte bilaterale, hvorfor den

kontralaterale femur bør undersøges hos de med bifosfonat behandlede patienter, som har

haft en vedvarende femurfraktur. Dårlig heling af disse frakturer er ligeledes rapporteret.

Seponering af bifosfonatbehandling hos de patienter, som mistænkes at have en

femurfraktur, bør overvejes under den løbende evaluering af patienten, baseret på en

individuel risk/benefit vurdering.

Under behandling med bifosfonat bør patienterne rådes til at rapportere enhver smerter i

lår, hofte eller lyske, og enhver patient med sådanne symptomer bør vurderes med henblik

på en inkomplet femurfraktur.

Der er rapporteret osteonekrose af øregangen med bisfosfonater, hovedsageligt i

forbindelse med langtidsbehandling. Mulige risikofaktorer for osteonekrose af øregangen

inkluderer steroider og kemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infektioner eller

traumer. Muligheden for osteonekrose af øregangen skal overvejes hos patienter, der får

behandling med bisfosfonater, og som udviser øresymptomer, herunder kroniske

øreinfektioner.

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med en arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke gennemført formelle interaktionsundersøgelser. Der blev dog ikke fundet

klinisk relevante interaktioner med andre lægemidler under de kliniske forsøg. I

risedronatnatrium fase III-osteoporoseforsøg med daglig dosering blev der rapporteret om

anvendelse af acetylsalicylsyre eller NSAID hos henholdsvis 33 % og 45 % af patienterne.

I fase III ”en gang om ugen”-forsøg hos postmenopausale kvinder, blev der rapporteret om

anvendelse af acetylsalicylsyre eller NSAID hos henholdsvis 57 % og 40 % af patienterne.

Hos regelmæssige brugere af acetylsalicylsyre eller NSAID (3 dage eller mere om ugen)

var forekomsten af øvre gastrointestinale bivirkninger ens hos patienterne behandlet med

risedronatnatrium og kontrolgruppen.

Om nødvendigt kan risedronatnatrium anvendes sammen med østrogentilskud (kun til

kvinder).

Samtidig indtagelse af lægemidler, der indeholder polyvalente kationer (f.eks. calcium,

magnesium, jern og aluminium) kan hæmme optagelsen af Risedronatnatrium ”Amneal”

(se pkt. 4.4).

Risedronatnatrium metaboliseres ikke systemisk, inducerer ikke cytokrom P450 enzymer

og har lav proteinbinding.

5.6

Graviditet og amning

Der findes ikke tilstrækkelige data for brugen af risedronatnatrium hos gravide kvinder.

Undersøgelser hos dyr har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle

risiko for mennesker er ukendt. Dyreforsøg indikerer, at en lille mængde risedronatnatrium

udskilles i brystmælk.

Risedronatnatrium ”Amneal” 35 mg må ikke anvendes under graviditet eller amning.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

46683_spc.docx

Side 4 af 11

Ikke mærkning.

Der er ikke set virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

5.8

Bivirkninger

Risedronat er undersøgt i kliniske fase III-forsøg hos mere end 15.000 patienter.

Hovedparten af de bivirkninger, der blev observeret i kliniske forsøg, var lette til moderate

og krævede sædvanligvis ikke ophør af behandlingen.

Bivirkningerne rapporteret i fase III-kliniske forsøg hos kvinder med postmenopausal

osteoporose i behandling i op til 36 måneder med risedronatnatrium 5 mg/dag (n=5020)

eller placebo (n=5048), der muligvis eller sandsynligvis er relateret til risedronatnatrium er

beskrevet nedenfor. Følgende definition er anvendt (hyppighed versus placebo vises i

parentes): Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥

1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000).

Nervesystemet:

Almindelig: hovedpine (1,8 % vs. 1,4 %).

Øjne:

Ikke almindelig: iritis.*

Mave-tarmkanalen:

Almindelig: forstoppelse (5,0 % vs. 4,8 %), dyspepsi (4,5 % vs. 4,1 %), kvalme (4,3 % vs.

4,0 %), mavesmerter (3,5 % vs. 3,3 %), diarré (3,0 % vs. 2,7 %)

Ikke almindelig: gastritis (0,9 % vs. 0,7 %), øsofagitis (0,9 % vs. 0,9 %), dysfagi (0,4 %

vs. 0,2 %), duodenitis (0,2 % vs. 0,1%), øsofageal ulcer (0,2 % vs. 0,2 %)

Sjælden: glossitis (<0,1 % vs. 0,1 %), øsofageal strictur (<0,1 % vs. 0,0 %),

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Almindelig: muskuloskeletale smerter (2,1 % vs. 1,9 %).

Meget sjælden: Osteonekrose af øregangen (klasse-bivirkning for bisfosfonater).

Undersøgelser:

Sjælden: anormale leverfunktionstests*

* Ingen relevante forekomster fra fase III-osteoroposeundersøgelser; hyppighed baseret på

observationer fra bivirkninger/laboratoriefund/fund ved reeksponering i tidligere kliniske

forsøg.

I et 1-årigt dobbeltblindt multicenterforsøg, der sammenlignede risedronatnatrium 5 mg

dagligt (n=480) med risedronatnatrium 35 mg ugentlig (n=485) hos postmenopausale

kvinder med osteoporose, lignede de samlede sikkerheds- og toleranceprofiler hinanden.

De følgende yderligere bivirkninger, som anses for at have mulig eller sandsynlig

årsagssammenhæng af investigatorer, er blevet rapporteret (frekvens større for

risedronatnatrium 35 mg- end for risedronatnatrium 5 mg-gruppen): gastrointestinale

lidelser (1,6 % vs. 1,0 %) og smerter (1,2 % vs. 0,8 %).

I et 2-årigt forsøg med mænd med osteoporose, var den samlede sikkerhed og tolerance

ens mellem behandlings- og placebogruppen. Bivirkningerne svarer til de tidligere

observerede hos kvinder.

46683_spc.docx

Side 5 af 11

Laboratoriefund: Tidlig, forbigående, asymptomatisk og lettere fald i serumcalcium- og

fosfatniveauer er set hos enkelte patienter.

Yderligere er følgende bivirkninger rapporteret ved brug efter markedsføring (hyppighed

ukendt):

Øjne:

Iritis, uveitis

Knogler, led muskler og bindevæv:

Osteonekrose i kæben

Hud og subkutane væv:

Hypersensivitet og hudreaktioner, inklusive angioødem, generaliseret udslæt og bulløse

hudreaktion, i nogle tilfælde alvorlige inklusive isolerede tilfælde af Stevens-Johnson

syndrom, toksisk epidermal nekrolyse samt leukocytoklastisk vaskulitis. Hårtab.

Immunsystemet:

Anafylaktisk reaktion

Lever og galdeveje:

Alvorlige leversygdomme. I de fleste rapporterede tilfælde blev patienterne også behandlet

med andre produkter kendt for at forårsage leversygdomme.

Efter markedsføring er følgende reaktioner rapporteret (hyppighed sjælden): Atypisk

subtrokanter og diafyseal femurfraktur (klassebivirkning for bifosfonater)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetningen af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted:

www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Der findes ingen specifikke oplysninger om behandling af overdosering med

risedronatnatrium.

Der kan forventes fald i serumcalcium efter betydelig overdosering. Nogle af disse

patienter kan få tegn og symptomer på hypokalcæmi.

Mælk eller antacida, der indeholder magnesium, calcium eller aluminium bør gives for at

binde risedronat og dermed reducere optagelse af risedronatnatrium. I tilfælde af betydelig

overdosering kan ventrikelskylning overvejes for at fjerne ikke-absorberet

risedronatnatrium.

5.10

Udlevering

46683_spc.docx

Side 6 af 11

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk gruppe: Bisphosphonater

ATC-kode: M05 BA07.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Risedronatnatrium er et pyridinylbisfosfonat, der binder til knoglehydroxyapatit og

hæmmer osteoklastmedieret knogleresorption. Knogleomsætningen reduceres, mens

osteoblastaktiviteten og knoglemineraliseringen bevares. I prækliniske forsøg udviste

risedronatnatrium kraftig antiosteoklastisk og antiresorptiv aktivitet med dosisafhængig

øgning af knoglemassen og den biomekaniske skeletale styrke. Aktiviteten af

risedronatnatrium blev bekræftet ved måling af biokemiske markører for

knogleomsætningen i farmakodynamiske og kliniske forsøg. I forsøg med

postmenopausale kvinder blev der observeret et fald i biokemiske markører for

knogleomsætningen inden for 1 måneds behandling, som nåede et maksimum i løbet af 3-6

måneder. Fald i biokemiske markører for knogleomsætningen var ens for

risedronatnatrium 35 mg én gang om ugen og 5 mg dagligt i 12 måneder.

I et forsøg med mænd med osteoporose blev der observeret et fald i biokemiske markører

for knogleomsætningen efter 3 måneder som det tidligste tidspunkt, som fortsatte med at

blive observeret efter 24 måneder.

Behandling af postmenopausal osteoporose:

Forskellige risikofaktorer, såsom lav knoglemasse, lav knoglemineraldensitet, tidlig

menopause, rygning samt osteoporose i familien, kan associeres med postmenopausal

osteoporose. Den kliniske konsekvens af osteoporose er frakturer. Risikoen for frakturer

øges med antallet af risikofaktorer.

Baseret på effekten på middelændringen i columna lumbalis BMD, blev det vist i et et-

årigt dobbeltblindt multicenterforsøg med postmenopausale kvinder med osteoporose, at

35 mg risedronatnatrium én gang om ugen (n=485) er ækvivalent med 5 mg dagligt

(n=480).

Det kliniske program for risedronatnatrium administreret én gang dagligt undersøgte

effekten af risedronatnatrium på risikoen for hofte- og vertebrale frakturer og omfattede

både tidlige og sene postmenopausale kvinder med og uden fraktur. Der blev givet daglige

doser på 2,5 mg og 5 mg og alle grupper, inklusive kontrolgrupperne, fik calcium og D-

vitamin (hvis niveauet var lavt ved forsøgsstart). Den absolutte og relative risiko for nye

hofte- og vertebrale frakturer blev estimeret ved anvendelse af ”tid til første fraktur”-

analyse.

To placebokontrollerede forsøg (n=3661) omfattede postmenopausale kvinder under 85

år med vertebral fraktur ved behandlingsstart. Risedronatnatrium 5 mg dagligt i 3 år

reducerede risikoen for nye vertebrale frakturer i forhold til kontrolgruppen. Hos

kvinder med henholdsvis mindst to eller mindst en vertebral fraktur var den relative

risikoreduktion henholdsvis 49 % og 41 % (incidensen af nye vertebrale frakturer med

risedronatnatrium var 18,1 % og 11,3 %, hvor placebo var henholdsvis 29,0 % og 16,3

%). Effekten var synlig allerede i slutningen af det første behandlingsår. Effekten af

behandling sås også hos kvinder med multiple frakturer ved behandlingsstart.

Risedronatnatrium 5 mg dagligt reducerede også den årlige højdereduktion

sammenlignet med kontrolgruppen.

Yderligere to placebokontrollerede forsøg omfattede postmenopausale kvinder over 70

år med eller uden vertebrale frakturer ved behandlingsstart. Der blev inkluderet

kvinder på 70-79 år med lårbenshals-BMD T-score < -3 SD (fremstillers interval, dvs.

-2,5 SD med NHANES III) og mindst en yderligere risikofaktor. Kvinder > 80 år

46683_spc.docx

Side 7 af 11

kunne inkluderes, hvis de havde mindst én ikke-skeletrelateret risikofaktor for

hoftebrud eller lav knoglemineraldensitet ved lårbenhalsen. Statistisk signifikans for

effekten af risedronat i forhold til placebo opnås kun når de to behandlingsgrupper 2,5

mg og 5 mg bliver pooled. Følgende resultat er kun baseret på en a-posteriori-analyse

af undergrupper defineret gennem klinisk praksis og aktuelle definitioner af

osteoporose:

I undergruppen med patienter med lårbenshals-BMD T-score <- 2,5 SD

(NHANES III) og mindst en vertebral fraktur ved behandlingsstart mindskede

risedronatnatrium givet i 3 år, risikoen for hoftefraktur med 46 % i forhold til

kontrolgruppen (incidensen for hoftefraktur i kombinerede risedronatnatrium 2,5

mg- og 5 mg-grupper var 3,8 % og 7,4 % for placebo).

Data antyder, at en mere begrænset beskyttelse end dette kan ses hos endnu

ældre (>80 år). Dette kan skyldes stigende betydning af ikke-skeletrelaterede

faktorer for hoftefrakturer, der øges med alderen.

I disse forsøg viste data analyseret som et sekundært effektmål, en nedsættelse af

risikoen for nye vertebrale frakturer hos patienter med lav lårbenshals-BMD uden

vertebrale frakturer og hos patienter med lav lårbenhals-BMD med eller uden

vertebrale frakturer.

Risedronatnatrium 5 mg dagligt i 3 år forøgede knoglemineraldensiteten (BMD) i

forhold til kontrolgruppen ved columna lumbalis, collum femoris, trokanter og

håndled og forebyggede knogletab fra corpus radii.

I en 1-års follow-up uden behandling efter 3 års behandling med risedronatnatrium 5 mg

dagligt sås en hurtig tilbagegang af den hæmmende effekt af risedronatnatrium på

knogleomsætningshastigheden.

Knoglebiopsier fra postmenopausale kvinder, der blev behandlet med risedronatnatrium

5 mg dagligt i 2-3 år, viste en forventet moderat nedsættelse af knogleomsætningen.

Knogle dannet under behandling med risedronatnatrium havde normal lamelstruktur

og knoglemineralisering. Disse data sammen med nedsættelse af incidensen for

osteoporoserelaterede vertebrale frakturer hos kvinder med osteoporose synes ikke at

vise nogen skadelig effekt på knoglekvaliteten.

Endoskopifund hos patienter med en række moderate til svære gastrointestinale gener ved

både risedronatnatrium- og kontrolpatienterne viste ikke tegn på behandlingsrelateret

gastrisk ulcus, ulcus duodeni eller ulcus oesophagi i nogen af grupperne, selvom duodenitis

var sjældent forekommende i risedronatnatriumgruppen.

Behandling af osteoporose hos mænd:

Risedronatnatrium 35 mg én gang om ugen viste effekt hos mænd med osteoporose (i

alderen fra 36 til 84 år) i en 2-årigt dobbeltblindt, placebokontrolleret undersøgelse med

284 patienter (risedronatnatrium 35 mg, n=191). Alle patienter fik supplerende calcium og

D-vitamin.

Knoglemineraldensiteten (BMD) blev forøget allerede efter 6 måneder efter

behandlingsstart med risedronatnatrium. Risedronatnatrium 35 mg én gang om ugen

producerede gennemsnitlig forøgelse af BMD i columna lumbalis, collum femoris,

trokanter og hofter, sammenlignet med placebo efter 2 års behandling. Antifraktureffekten

blev ikke vist i dette forsøg.

Knogleeffekten (BMD-forøgelse og BTM-reduktion) af risedronatnatrium er ens for mænd

og kvinder.

46683_spc.docx

Side 8 af 11

Pædiatrisk population:

Sikkerheden og effekten af risedronatnatrium er blevet undersøgt i et 3-års studie (et

randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret 1-års studie efterfulgt af et 2-års studie

med åben behandling) hos pædiatriske patienter i alderen 4 til 16 år med mild til moderat

osteogenesis imperfecta. Patienter, som vejede mellem 10 – 30 kg fik i dette studie 2,5 mg

risedronatnatrium dagligt, og patienter, som vejede mere end 30 kg, fik 5 mg

risedronatnatrium dagligt. Efter afslutningen af studiets etårige randomiserede,

dobbeltblindede, placebo kontrollerede fase, sås en statistisk signifikant stigning i lumbal

BMD i risedronatgruppen i forhold til placebogruppen, men et øget antal af patienter med

mindst 1 ny morfometrisk (identificeret ved røntgen) vertebralfraktur blev fundet i

risedronatgruppen sammenlignet med placebogruppen. Under det etårige dobbeltblindede

studie blev der rapporteret kliniske frakturer hos 30,9 % af patienterne i den gruppe, som

var behandlet med risendronatnatrium og 49,0 % i den gruppe, som fik placebo.

I den åbne behandlingsperiode, hvor alle patienter fik risedronatnatrium (måned 12 til 36),

blev der rapporteret kliniske frakturer hos 65,3 % af patienterne, som initialt blev

randomiseret til placebogruppen og 52,9 % af patienterne, som initialt blev randomiseret til

risedronatnatriumgruppen. Samlet set understøtter resultaterne ikke brugen af

risedronatnatrium hos pædiatriske patienter med osteogenesis imperfecta.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption: Absorption efter en oral dosis er relativt hurtig (tmax ~1 time) og afhænger

ikke af dosis i det undersøgte dosisinterval (2,5-30 mg). Tablettens gennemsnitlige orale

biotilgængelighed er 0,63 %, og den falder, når risedronatnatrium indgives sammen med

føde. Biotilgængeligheden var ens hos mænd og kvinder.

Distribution: Gennemsnitlig steady state fordelingsvolumen er 6,3 l/kg hos mennesker.

Plasmaproteinbindingen er ca. 24 %.

Biotransformation: Der er ingen tegn på systemisk metabolisering af risedronatnatrium.

Elimination: Omkring halvdelen af den absorberede dosis udskilles med urinen inden for

24 timer, og 85 % af en intravenøs dosis genfindes i urinen efter 28 dage. Den

gennemsnitlige renale clearance er 105 ml/min, og den gennemsnitlige totale clearance er

122 ml/min, hvor forskellen sandsynligvis kan tilskrives clearance som følge af binding til

knoglevæv. Den renale clearance er ikke afhængig af koncentrationen, og der er et lineært

forhold mellem renal clearance og kreatininclearance.

Ikke-absorberet risedronatnatrium udskilles uomdannet med fæces. Efter oral indgift viser

koncentrations-/tidsprofilen tre eliminationsfaser med en terminal halveringstid på 480

timer.

Andre særlige populationer

Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig

Brugere af acetylsalicylsyre/NSAID: Blandt regulære brugere af acetylsalicylsyre eller

NSAID (3 dage eller flere om ugen) var forekomsten af øvre gastrointestinale bivirkninger

hos patienter i risedronatnatriumbehandling det samme som hos kontrolpatienterne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I toksikologiske forsøg med rotter og hunde sås dosisafhængige levertoksiske virkninger af

risedronatnatrium, primært som enzymforhøjelser med histologiske forandringer hos rotter.

46683_spc.docx

Side 9 af 11

Den kliniske relevans af disse fund er ukendt. Testikulær toksicitet sås hos rotter og hunde

ved eksponering, som anses for at være højere end den terapeutiske humane eksponering.

Dosisafhængig forekomst af irritation i de øvre luftveje sås hyppigt hos gnavere. Lignende

virkninger er set med andre bisfosfonater. Virkninger i de nedre luftveje er også set hos

gnavere i langtidsforsøg, men den kliniske betydning af disse fund er uvis. I

reproduktionstoksikologiske forsøg med en eksponering tæt på den kliniske eksponering

sås ossifikationsændringer i sternum og/eller kranium hos fostre fra behandlede rotter og

hypokalcæmi og mortalitet hos drægtige hunner, der fik lov til at føde. Der var ingen tegn

på teratogenese ved doser på 3,2 mg/kg/dag hos rotter og 10 mg/kg/dag hos kaniner, selv

om der kun forefindes data for et lille antal kaniner.

Maternel toksicitet forhindrede forsøg med højere doser. Undersøgelser af genotoksicitet

og karcinogenicitet viste ingen særlig risiko for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Crospovidon (Type A)

Hydroxypropylcellulose

Magnesiumstearat

Filmovertræk:

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Macrogol 400

Hydroxypropylcellulose

Gul jernoxid (E172)

Macrogol 800

Silica, kolloid vandfri

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Klar PVC/PE/PVDC/aluminium blisterfolie i en papkarton.

Blisterpakningerne indeholder 1, 2, 4, 10, 12 eller 16 tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

46683_spc.docx

Side 10 af 11

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Amneal Pharma Europe Limited

70 Sir John Rogerson´s Quay

Dublin 2

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

46683

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. september 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

9. december 2016

46683_spc.docx

Side 11 af 11

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-2-2019

Dr. Reddy's Laboratories Continues its Voluntary Nationwide Recall of Levetiracetam in 0.54% Sodium Chloride Injection 1500mg/100mL Due to Mislabeling

Dr. Reddy's Laboratories Continues its Voluntary Nationwide Recall of Levetiracetam in 0.54% Sodium Chloride Injection 1500mg/100mL Due to Mislabeling

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY) announced that it’s wholly owned subsidiary, Dr Reddy’s Laboratories, Inc is continuing its voluntary nationwide recall of lot ABD807 of Levetiracetram in 0.54% Sodium Chloride Injection, 1,500 mg/100 mL (15 mg/mL) single-dose infusion bags to the hospital level in U.S.A.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-12-2018

Safety and efficacy of vitamin B2 (riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt) for all animal species when used in water for drinking

Safety and efficacy of vitamin B2 (riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt) for all animal species when used in water for drinking

Published on: Tue, 18 Dec 2018 Following a request from the European Commission, the Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) was asked to deliver a scientific opinion on vitamin B2 in the form of riboflavin 5′‐phosphate ester monosodium salt as an additive for all animal species for use in water for drinking. The additive under assessment is obtained from ■■■■■ a source of riboflavin produced by Ashbya gossypii. No information was provided on the identity and character...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

18-12-2018

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Enovachem Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Dyural-40 and Dyural-80 Convenience Kits Containing Recalled Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Latex Hazard

Torrance, CA, Asclemed USA Inc is voluntarily recalling 20 lots of Dyural-40 and 61 lots of Dyural-80, to the user level. The products include recalled Sodium Chloride, USP, 0.9% manufactured by Fresenius Kabi, which has been recalled due to product labeling incorrectly stating stoppers do not contain latex.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2018

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi Issues Voluntary Nationwide Recall of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9% Due to Product Labeling Incorrectly Stating Stoppers Do Not Contain Latex

Fresenius Kabi USA is voluntarily recalling 163 lots of Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 10 mL fill in a 10 mL vial and Sodium Chloride Injection, USP, 0.9%, 20 mL fill in a 20 mL vial to the user level. The product insert states that stoppers for both the 10mL and the 20mL vials do not contain natural rubber latex; the tray label for the two vial sizes and the vial label for the 20mL vial also state that the stoppers do not contain latex. The product is being recalled because the stoppers contain n...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Zeftera (previously Zevtera),Ceftobiprole medocaril (sodium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0406/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Zeftera (previously Zevtera),Ceftobiprole medocaril (sodium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0406/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Zeftera (previously Zevtera),Ceftobiprole medocaril (sodium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0406/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

15-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Rabeprazole (sodium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0401/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Rabeprazole (sodium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0401/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Rabeprazole (sodium), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0401/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-2-2019

Elmiron (bene-Arzneimittel GmbH)

Elmiron (bene-Arzneimittel GmbH)

Elmiron (Active substance: pentosan polysulfate sodium) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2019)848 of Mon, 04 Feb 2019

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Macrogol 3350,sodium sulfate,sodium chloride,sodium ascorbate,potassium chloride (NER1006),Ascorbic acid, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0315/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sodium thiosulfate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0312/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sodium thiosulfate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0312/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sodium thiosulfate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0312/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

24-1-2019


Patent blue V sodium: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002320/201804

Patent blue V sodium: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002320/201804

Patent blue V sodium: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002320/201804

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-1-2019

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names

Diclofenac Sodium Spray Gel 4 % Cutaneous Spray, Solution and associated names (Active substance: Diclofenac sodium) - Community Referrals - Art 29 - Commission Decision (2019)589 of Mon, 21 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-29(4)/1467

Europe -DG Health and Food Safety

17-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Inclisiran sodium, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0321/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Inclisiran sodium, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0321/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Inclisiran sodium, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0321/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-12-2018

Macugen (PharmaSwiss CeskA republika s.r.o.)

Macugen (PharmaSwiss CeskA republika s.r.o.)

Macugen (Active substance: pegaptanib sodium) - Withdrawal - Commission Decision (2018)9064 of Wed, 19 Dec 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2018


Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Calcium chloride / glutamic acid / glutathione / histidine / lactobionic acid / magnesium chloride / mannitol / potassium chloride / sodium hydroxide: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010390/201801

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2018

EU/3/18/2121 (Ability Pharmaceuticals SL)

EU/3/18/2121 (Ability Pharmaceuticals SL)

EU/3/18/2121 (Active substance: Sodium 2-hydroxylinoleate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)9036 of Tue, 18 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/142/18

Europe -DG Health and Food Safety

17-12-2018


Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Orphan designation: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1->3)-beta-D-galactopyranoside, Treatment of anti-MAG neuropathy, 17/07/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

14-12-2018


Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Referral: Fosfomycin-containing medicinal products, fosfomycin calcium, fosfomycin disodium, fosfomycin sodium, fosfomycin trometamol, Article 31 referrals, Procedure started, 13/12/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2018


Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: CMDh scientific conclusions and grounds for variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2018


Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Magnesium sulphate heptahydrate, sodium sulphate anhydrous, potassium sulphate: List of nationally authorised medicinal products - EMEA/H/N/PSR/S/0016

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-12-2018

EU/3/17/1893 (SFL Regulatory Services GmbH)

EU/3/17/1893 (SFL Regulatory Services GmbH)

EU/3/17/1893 (Active substance: Polyphenyl(disodium 3-O-sulfo-beta-D-glucopyranuronate)-(1?3)-beta-D-galactopyranoside) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)8628 of Mon, 10 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/048/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

3-12-2018


Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Withdrawn application: Zydax, glucuronoxylan sulfate sodium, Date of withdrawal: 03/12/2018, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Eurocept International BV)

PHEBURANE (Active substance: Sodium Phenylbutyrate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8043 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2500/T/20

Europe -DG Health and Food Safety

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Exviera,Dasabuvir (sodium monohydrate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0174/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type:

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Citric acid (as citric acid anhydrous) / sodium chloride / simeticone / macrogol 4000 / sodium citrate /sodium sulfate (as sodium sulfate anhydrous) / potassium chloride (PMF104), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0223/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

21-11-2018

EU/3/13/1184 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/13/1184 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/13/1184 (Active substance: (1R,3R,4R,5S)-3-O-[2-O-benzoyl-3-O-(sodium(2S)-3-cyclohexyl-propanoate-2-yl)-beta-D-galactopyranosyl]-4-O-(a-L-fucopyranosyl)-5-orothylamido-cyclohexane-1-carboxylic acid ethyl-2-amidyl-ethyloxy-2-acetyl-(8-amino-1,3,6-naphthalene-tris sodium sulfonate) amide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7836 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

19-11-2018


Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Questions and answers on sodium laurilsulfate used as an excipient in medicinal products for human use

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety