Risedronatnatrium "Amneal"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Risedronatnatrium "Amneal" 30 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 30 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Risedronatnatrium "Amneal" 30 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 46682
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

9. december 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Risedronatnatrium ”Amneal”, filmovertrukne tabletter 30 mg

1.

D.SP.NR.

27179

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Risedronatnatrium ”Amneal”

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 30 mg risedronatnatrium (som risedronatnatrium

hemipentahydrat) svarende til 27,8 mg risedronatsyre.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Hver tablet indeholder 147,6 mg

lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvid til off-white, cirkulær, filmovertrukket bikonveks tablet, præget med ”L” på den ene

side og ”30” på den anden.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af Pagets knoglesygdom.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Den anbefalede daglige dosis til voksne er én tablet à 30 mg oralt i 2 måneder. Hvis

genbehandling anses for nødvendig (mindst 2 måneder efter første behandling), kan en ny

behandling med samme dosis og af samme varighed gives. Optagelsen af

Risedronatnatrium ”Amneal” påvirkes af samtidig fødeindtagelse. For at sikre tilstrækkelig

optagelse skal patienten derfor indtage Risedronatnatrium ”Amneal”:

Før morgenmaden: Mindst 30 minutter før dagens første måltid, andre lægemidler

eller drikke (bortset fra almindeligt vand).

46682_spc.docx

Side 1 af 9

Hvis indtagelse før morgenmaden ikke er praktisk for patienten, kan Risedronatnatrium

”Amneal” tages mellem to måltider eller om aftenen på samme tidspunkt hver dag under

streng overholdelse af nedenstående retningslinjer for at sikre, at Risedronatnatrium

”Amneal” tages fastende:

Mellem to måltider: Risedronatnatrium ”Amneal” skal tages mindst 2 timer før og

mindst 2 timer efter indtagelse af føde, andre lægemidler eller drikke (bortset fra

almindeligt vand).

Om aftenen: Risedronatnatrium ”Amneal” skal tages mindst 2 timer efter dagens sidste

måltid, andre lægemidler eller drikke (bortset fra almindeligt vand). Risedronatnatrium

”Amneal” skal tages mindst 30 minutter før sengetid.

Hvis en dosis glemmes, kan Risedronatnatrium ”Amneal” tages før morgenmaden, mellem

to måltider eller om aftenen i henhold til ovenstående retningslinjer.

Tabletterne skal sluges hele og må ikke suges eller tygges. For at lette passagen af tabletten

til ventriklen skal Risedronatnatrium ”Amneal” indtages i oprejst stilling (stående eller

siddende) og skylles ned med et glas almindeligt vand (> 120 ml). Patienten må ikke ligge

ned i mindst 30 minutter efter indtagelse af tabletten (se pkt. 4.4).

Supplerende behandling med calcium og D-vitamin bør overvejes, hvis indtagelsen af disse

med kosten er utilstrækkelig, især fordi knogleomsætningen er betydeligt forhøjet ved

Pagets sygdom.

Ældre patienter: Dosisjustering er ikke nødvendig, eftersom biotilgængelighed, fordeling

og elimination var den samme hos ældre (> 60 år) som hos yngre forsøgspersoner.

Patienter med nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig til patienter med mild

til moderat nedsat nyrefunktion. Anvendelsen af risedronatnatrium er kontraindiceret til

patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion (kreatininclearance under 30 ml/min) (se pkt.

4.3 og 5.2).

Pædiatrisk population: Risedronat anbefales ikke til børn under 18 år som følge af

utilstrækkelige data vedrørende effekt og sikkerhed (se pkt. 5.1).

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for risedronatnatrium eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Hypokalcæmi (se pkt. 4.4).

Graviditet og amning.

Svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min).

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Fødevarer, drikkevarer (bortset fra almindeligt vand) og lægemidler indeholdende

polyvalente kationer (f.eks. calcium, magnesium, jern og aluminium) påvirker optagelsen

af bisfosfonater og må ikke indtages samtidig med Risedronatnatrium ”Amneal” (se pkt.

4.5). For at opnå den tilstræbte effekt er det nødvendigt at følge doseringsvejledningen

nøje (se pkt. 4.2).

Bifosfonater har været forbundet med øsophagitis, gastritis, ulcus oesophagi og

gastroduodenale ulcerationer. Der bør derfor udvises forsigtighed:

hos patienter med kendte øsophagussygdomme, som kan forsinke den øsophageale

passage eller tømning f.eks. striktur eller akalasi.

46682_spc.docx

Side 2 af 9

hos patienter, som ikke er i stand til at holde sig i oprejst stilling i mindst 30 minutter

efter indtagelse af tabletten.

hvis risedronat anvendes til patienter, der har aktive, eller for nyligt har haft, øsofageale-

eller øvre gastrointestinale problemer (herunder kendt Barrett´s oesophagus).

Ved ordination af præparatet skal lægen understrege over for patienten, at det er vigtigt at

overholde præparatets doseringsvejledning og være opmærksom på tegn eller symptomer

på eventuelle øsofageale reaktioner. Derudover skal patienten have besked på straks at

søge læge, hvis der opstår symptomer på øsofageal irritation, f.eks. dysfagi, synkesmerter,

retrosternale smerter eller forekomst af eller forværret halsbrand.

Hypokalcæmi skal behandles, før behandlingen med risedronat iværksættes. Andre

forstyrrelser af knogle- og mineralomsætningen (f.eks. paratyreoideadysfunktion, D-

hypovitaminose) skal behandles samtidig med iværksættelse af behandling med

Risedronatnatrium ”Amneal”.

Osteonekrose i kæben, sædvanligvis i forbindelse med tandudtrækning og/eller lokal

infektion (inklusive osteomyelitis), er rapporteret hos patienter i cancerbehandling, som

primært har omfattet intravenøs indgift af bisfosfonater. Mange af disse patienter fik

samtidig også kemoterapi og kortikosteroider. Osteonekrose i kæben er også rapporteret

hos osteoporosepatienter i behandling med orale bisfosfonater.

En tandlægeundersøgelse med passende forebyggende tandbehandling bør overvejes, før

behandling med bisfosfonater iværksættes hos patienter med ledsagende risikofaktorer

(f.eks. cancer, kemoterapi, strålebehandling, kortikosteroider, dårlig mundhygiejne).

Under behandling bør disse patienter så vidt muligt undgå operative tandindgreb. Hos

patienter, der udvikler osteonekrose i kæben under behandling med bisfosfonater, kan

tandoperationer forværre tilstanden. Der findes ingen tilgængelige data, der antyder,

hvorvidt ophør af behandlingen med bisfosfonater reducerer risikoen for osteonekrose i

kæben hos patienter med behov for tandindgreb.

Den behandlende læges kliniske bedømmelse bør vejlede behandlingsforløbet for hver

patient baseret på individuel vurdering af fordele/risici.

Atypiske femurfrakturer

Atypiske subtrokanter og diafyseale femorale frakturer er rapporteret med

bifosfonatbehandling, primært hos de patienter, som er i langvarig behandling for

osteoporose. Disse tværgående eller kortvinklede frakturer kan forekomme overalt langs

femur fra lige under den lille trokanter til lige over den supracondylære bue. Disse

frakturer forekommer efter et minimalt eller intet traume, og nogle patienter får lår- eller

lyskesmerter, ofte forbundet med tegn forestillende stress frakturer i uger til måneder før,

det viser sig at være en fuldstændig femurfraktur. Frakturer er ofte bilaterale, hvorfor den

kontralaterale femur bør undersøges hos de med bifosfonat behandlede patienter, som har

haft en vedvarende femurfraktur. Dårlig heling af disse frakturer er ligeledes rapporteret.

Seponering af bifosfonatbehandling hos de patienter, som mistænkes at have en

femurfraktur, bør overvejes under den løbende evaluering af patienten, baseret på en

individuel risk/benefit vurdering.

Under behandling med bifosfonat bør patienterne rådes til at rapportere enhver smerter i

lår, hofte eller lyske, og enhver patient med sådanne symptomer bør vurderes med henblik

på en inkomplet femurfraktur.

46682_spc.docx

Side 3 af 9

Der er rapporteret osteonekrose af øregangen med bisfosfonater, hovedsageligt i

forbindelse med langtidsbehandling. Mulige risikofaktorer for osteonekrose af øregangen

inkluderer steroider og kemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infektioner eller

traumer. Muligheden for osteonekrose af øregangen skal overvejes hos patienter, der får

behandling med bisfosfonater, og som udviser øresymptomer, herunder kroniske

øreinfektioner.

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med en arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

5.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke gennemført formelle interaktionsundersøgelser. Der blev dog ikke fundet

klinisk relevante interaktioner med andre lægemidler under de kliniske forsøg.

Samtidig indtagelse af lægemidler, der indeholder polyvalente kationer (f.eks. calcium,

magnesium, jern og aluminium) kan hæmme optagelsen af Risedronatnatrium ”Amneal”

(se pkt. 4.4).

Risedronatnatrium metaboliseres ikke systemisk, inducerer ikke cytokrom P450 enzymer

og har lav proteinbinding.

5.6

Graviditet og amning

Der findes ikke tilstrækkelige data for brugen af risedronatnatrium hos gravide kvinder.

Undersøgelser hos dyr har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle

risiko for mennesker er ukendt. Dyreforsøg indikerer, at en lille mængde risedronatnatrium

udskilles i brystmælk.

Risedronatnatrium ”Amneal” må ikke anvendes under graviditet eller amning.

5.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke set virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

5.8

Bivirkninger

Risedronat er undersøgt i kliniske fase III-forsøg hos mere end 15.000 patienter.

Hovedparten af de bivirkninger, der blev observeret i kliniske forsøg, var lette til moderate

og krævede sædvanligvis ikke ophør af behandlingen.

Bivirkningerne rapporteret i fase III-kliniske forsøg hos kvinder med postmenopausal

osteoporose i behandling i op til 36 måneder med risedronatnatrium 5 mg/dag (n=5020)

eller placebo (n=5048), der muligvis eller sandsynligvis er relateret til risedronatnatrium er

beskrevet nedenfor. Følgende definition er anvendt (hyppighed versus placebo vises i

parentes): Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥

1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000).

Nervesystemet:

Almindelig: hovedpine (1,8 % vs. 1,4 %).

Øjne:

Ikke almindelig: iritis.*

46682_spc.docx

Side 4 af 9

Mave-tarmkanalen:

Almindelig: forstoppelse (5,0 % vs. 4,8 %), dyspepsi (4,5 % vs. 4,1 %), kvalme (4,3 % vs.

4,0 %), mavesmerter (3,5 % vs. 3,3 %), diarré (3,0 % vs. 2,7 %)

Ikke almindelig: gastritis (0,9 % vs. 0,7 %), øsofagitis (0,9 % vs. 0,9 %), dysfagi (0,4 %

vs. 0,2 %), duodenitis (0,2 % vs. 0,1%), øsofageal ulcer (0,2 % vs. 0,2 %)

Sjælden: glossitis (<0,1 % vs. 0,1 %), øsofageal strictur (<0,1 % vs. 0,0 %),

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Almindelig: muskuloskeletale smerter (2,1 % vs. 1,9 %).

Meget sjælden: Osteonekrose af øregangen (klasse-bivirkning for bisfosfonater).

Undersøgelser:

Sjælden: anormale leverfunktionstests*

* Ingen relevante forekomster fra fase III-osteoroposeundersøgelser; hyppighed baseret på

observationer fra bivirkninger/laboratoriefund/fund ved reeksponering i tidligere kliniske

forsøg.

I et klinisk fase III-forsøg med Pagets sygdom, hvor risedronat blev sammenlignet med

etidronat (61 patienter i hver gruppe), blev der rapporteret følgende yderligere

bivirkninger, som af investigatorerne blev anset for at have mulig eller sandsynlig

årsagssammenhæng med lægemidlet (incidens større for risedronat end for etidronat):

artralgi (9,8 % over for 8,2 %), amblyopi, apnø, bronkitis, kolitis, kornealæsion, kramper i

benene, svimmelhed, tørre øjne, influenzasyndrom, hypokalcæmi, myasteni, neoplasma,

nykturi, perifert ødem, knoglesmerter, brystsmerter, udslæt, sinuitis, tinnitus og vægttab

(alle 1,6 % over for 0,0 %).

Laboratoriefund: Tidlig, forbigående, asymptomatisk og lettere fald i serumcalcium- og

fosfatniveauer er set hos enkelte patienter.

Yderligere er følgende bivirkninger rapporteret ved brug efter markedsføring (hyppighed

ukendt):

Øjne:

Iritis, uveitis

Knogler, led muskler og bindevæv:

Osteonekrose i kæben

Hud og subkutane væv:

Hypersensitivitet og hudreaktioner, inklusive angioødem, generaliseret udslæt og bulløse

hudreaktioner, i nogle tilfælde alvorlige inklusive isolerede tilfælde af Stevens-Johnson

syndrom, toksisk epidermal nekrolyse samt leukocytoklastisk vaskulitis.

Hårtab.

Immunsystemet:

Anafylaktisk reaktion

Lever og galdeveje:

Alvorlige leversygdomme. I de fleste rapporterede tilfælde blev patienterne også behandlet

med andre produkter kendt for at forårsage leversygdomme.

46682_spc.docx

Side 5 af 9

Efter markedsføring er følgende reaktioner rapporteret (hyppighed sjælden): Atypisk

subtrokanter og diafyseal femurfraktur (klassebivirkning for bifosfonater)

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetningen af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted:

www.meldenbivirkning.dk, E-mail: dkma@dkma.dk

5.9

Overdosering

Der findes ingen specifikke oplysninger om behandling af overdosering med

risedronatnatrium.

Der kan forventes fald i serumcalcium efter betydelig overdosering. Nogle af disse

patienter kan få tegn og symptomer på hypokalcæmi.

Mælk eller antacida, der indeholder magnesium, calcium eller aluminium bør gives for at

binde risedronat og dermed reducere optagelse af risedronatnatrium. I tilfælde af betydelig

overdosering kan ventrikelskylning overvejes for at fjerne ikke-absorberet

risedronatnatrium.

5.10

Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

Farmakoterapeutisk gruppe: Bisphosphonater

ATC-kode: M05 BA07.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Risedronatnatrium er et pyridinylbisfosfonat, der binder til knoglehydroxyapatit og

hæmmer osteoklastmedieret knogleresorption. Knogleomsætningen reduceres, mens

osteoblastaktiviteten og knoglemineraliseringen bevares.

Pagets knoglesygdom: Det kliniske program omfattede en undersøgelse af risedronat til

patienter med Pagets sygdom. Efter behandling med risedronat 30 mg/dag i 2 måneder blev

følgende observeret:

Alkalisk fosfatase i serum blev normaliseret hos 77 % af patienterne sammenlignet

med 11 % i kontrolgruppen (etidronat 400 mg/dag i 6 måneder). Der blev observeret

signifikante reduktioner i urinværdier for hydroxyprolin/kreatinin og

deoxypyridinolin/kreatinin.

Røntgenbilleder taget ved behandlingsstart og efter 6 måneder viste en reduktion i

omfanget af osteolytiske læsioner i både det appendikulære og det aksiale skelet. Der

blev ikke observeret nye frakturer.

46682_spc.docx

Side 6 af 9

Den observerede respons var den samme hos alle Paget-patienter, uanset om de tidligere

havde modtaget andre behandlinger for Pagets sygdom og uanset sygdommens

sværhedsgrad.

53 % af de patienter, som blev fulgt i 18 måneder efter iværksættelse af et enkelt 2-

måneders behandlingsforløb med risedronat, forblev i biokemisk remission.

I et forsøg, hvor indtagelse før morgenmaden og indtagelse på andre tidspunkter af dagen

hos kvinder med postmenopausal osteoporose blev sammenlignet, var forøgelsen af

columna lumbalis-BMD statistisk højere ved indtagelse før morgenmaden.

Pædiatrisk population:

Sikkerheden og effekten af risedronatnatrium er blevet undersøgt i et 3-års studie (et

randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret 1-års studie efterfulgt af et 2-års studie

med åben behandling) hos pædiatriske patienter i alderen 4 til 16 år med mild til moderat

osteogenesis imperfecta. Patienter, som vejede mellem 10 – 30 kg fik i dette studie 2,5 mg

risendronatnatrium dagligt, og patienter, som vejede mere end 30 kg, fik 5 mg

risendronatnatrium dagligt. Efter afslutningen af studiets etårige randomiserede,

dobbeltblindede, placebo kontrollerede fase, sås en statistisk signifikant stigning i lumbal

BMD i risedronatgruppen i forhold til placebogruppen, men et øget antal af patienter med

mindst 1 ny morfometrisk (identificeret ved røntgen) vertebralfraktur blev fundet i

risedronatgruppen sammenlignet med placebogruppen. Under det etårige dobbeltblindede

studie blev der rapporteret kliniske frakturer hos 30,9 % af patienterne i den gruppe, som

var behandlet med risedronatnatrium og 49,0 % i den gruppe, som fik placebo.

I den åbne behandlingsperiode, hvor alle patienter fik risndronatnatrium (måned 12 til 36),

blev der rapporteret kliniske frakturer hos 65,3 % af patienterne, som initialt blev

randomiseret til placebogruppen og 52,9 % af patienterne, som initialt blev randomiseret til

risedronatnatriumgruppen. Samlet set understøtter resultaterne ikke brugen af

risedronatnatrium hos pædiatriske patienter med osteogenesis imperfecta.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption: Absorption efter en oral dosis er relativt hurtig (tmax ~1 time) og afhænger

ikke af dosis i det undersøgte dosisinterval (2,5-30 mg). Tablettens gennemsnitlige orale

biotilgængelighed er 0,63 %, og den falder, når risedronatnatrium indgives sammen med

føde. Biotilgængeligheden var ens hos mænd og kvinder.

Distribution: Gennemsnitlig steady state fordelingsvolumen er 6,3 l/kg hos mennesker.

Plasmaproteinbindingen er ca. 24 %.

Biotranfformation: Der er ingen tegn på systemisk metabolisering af risedronatnatrium.

Elimination: Omkring halvdelen af den absorberede dosis udskilles med urinen inden for

24 timer, og 85 % af en intravenøs dosis genfindes i urinen efter 28 dage. Den

gennemsnitlige renale clearance er 105 ml/min, og den gennemsnitlige totale clearance er

122 ml/min, hvor forskellen sandsynligvis kan tilskrives clearance som følge af binding til

knoglevæv. Den renale clearance er ikke afhængig af koncentrationen, og der er et lineært

forhold mellem renal clearance og kreatininclearance.

Ikke-absorberet risedronatnatrium udskilles uomdannet med fæces. Efter oral indgift viser

koncentrations-/tidsprofilen tre eliminationsfaser med en terminal halveringstid på 480

timer.

46682_spc.docx

Side 7 af 9

Andre særlige populationer

Ældre: Dosisjustering er ikke nødvendig

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I toksikologiske forsøg med rotter og hunde sås dosisafhængige levertoksiske virkninger af

risedronatnatrium, primært som enzymforhøjelser med histologiske forandringer hos rotter.

Den kliniske relevans af disse fund er ukendt. Testikulær toksicitet sås hos rotter og hunde

ved eksponering, som anses for at være højere end den terapeutiske humane eksponering.

Dosisafhængig forekomst af irritation i de øvre luftveje sås hyppigt hos gnavere. Lignende

virkninger er set med andre bisfosfonater. Virkninger i de nedre luftveje er også set hos

gnavere i langtidsforsøg, men den kliniske betydning af disse fund er uvis. I reproduktions-

toksikologiske forsøg med en eksponering tæt på den kliniske eksponering sås

ossifikationsændringer i sternum og/eller kranium hos fostre fra behandlede rotter og

hypokalcæmi og mortalitet hos drægtige hunner, der fik lov til at føde. Der var ingen tegn

på teratogenese ved doser på 3,2 mg/kg/dag hos rotter og 10 mg/kg/dag hos kaniner, selv

om der kun forefindes data for et lille antal kaniner. Maternel toksicitet forhindrede forsøg

med højere doser. Undersøgelser af genotoksicitet og karcinogenicitet viste ingen særlig

risiko for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Crospovidon (Type A)

Hydroxypropylcellulose

Magnesiumstearat

Filmovertræk:

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Macrogol 400

Hydroxypropylcellulose

Gul jernoxid (E172)

Macrogol 800

Silica, kolloid vandfri

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Klar PVC/PE/PVDC/aluminium blisterfolie i en papkarton.

Blisterplader med 14 tabletter i papkarton med 28 (2 x 14) og 14 (1 x 14) tabletter

46682_spc.docx

Side 8 af 9

prøvepakning – 3 tabletter i en papkarton, 3 (1 x 3) tabletter

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Amneal Pharma Europe Limited

70 Sir John Rogerson´s Quay

Dublin 2

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

46682

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

22. september 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

9. december 2016

46682_spc.docx

Side 9 af 9

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

15-11-2018

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Safety and efficacy of Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) for chickens for fattening and chickens reared for laying

Published on: Wed, 14 Nov 2018 The coccidiostat Monimax® (monensin sodium and nicarbazin) is considered safe for chickens for fattening and chickens reared for laying at the highest use level of 50 mg monensin and 50 mg nicarbazin/kg complete feed. This conclusion is extended to chickens reared for laying. For both active substances, the metabolic pathways in the chicken are similar to those in the turkey and rat. Nicarbazin, when ingested, is rapidly split in its two components dinitrocarbanilide (DNC)...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety