Ringerfundin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ringerfundin infusionsvæske, opløsning
 • Lægemiddelform:
 • infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ringerfundin infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37288
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Ringerfundin infusionsvæske, opløsning

DK – Indlægsseddel: Information til brugeren

B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen, Tyskland

B|BRAUN

schwarz (20%, 100%)

Dokument = 210 x 980 mm

2 Seiten

DK/NO___85

GIF – EP/EB

Ringerfundin

85/12623837/0617

Standort Glandorf

Lätus

8918

Font size: 9 pt.

G 131765

8918

8918

85/12623837/0617

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Ringerfundin

3. Sådan skal du bruge Ringerfundin

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ringerfundin er en infusionsvæske til injektion i en vene.

Denne opløsning erstatter væsketab fra kredsløbet. Det kan anvendes ved

tilstande, hvor dit blod kan få eller har et forhøjet syreindhold.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Ringerfundin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på do-

seringsetiketten.

Brug ikke Ringerfundin

- hvis du har for meget væske i kredsløbet,

- hvis du har alvorlig hjertesygdom med åndenød og hævelse af fødder

eller ben,

- hvis du har alvorlig nyresygdom, hvor du ikke eller i ringe grad kan

danne urin,

- hvis du har vand i kroppen på grund af væskeophobning,

- hvis du har for meget kalium eller calcium i blodet,

- hvis du har for lavt syreindhold i blodet.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Ringerfundin

- hvis du har en sygdom som gør det nødvendigt at reducere dit saltfor-

brug, såsom mild eller moderat nedsat hjertefunktion, vand i kroppen

eller væskeophobning i lungerne

- hvis du har sarcoidose (en kronisk lidelse i immunsystemet, som vedrø-

rer lymfeknuder og bindevæv)

- hvis du har mild eller moderat forhøjet blodtryk

- hvis du har akut væskemangel, f.eks. efter udbredt vævsnedbrydning,

som sker ved forbrændinger eller ved nedsat funktion af binyrerne

- hvis du har høje niveauer af natrium eller chlorid i dit blod

- hvis du har eclampsia (en komplikation som opstår under graviditet)

- hvis du har mild eller moderat nedsat nyrefunktion

- hvis du har åndedrætsproblemer

- hvis du har en sygdom eller får medicin, som kan resultere i nedsat

natriumudskillelse.

Hvis én eller flere af ovenstående betingelser passer på dig, vil din læge

meget omhyggeligt vurdere, om denne opløsning er anvendelig i dit til-

fælde.

Dit indhold af kropsvæske og saltkoncentrationer i blodet vil blive kon-

trolleret, mens du får Ringerfundin for at sikre, at det er normalt.

Brug af anden medicin sammen med Ringerfundin

Fortæl altid lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Du skal især huske at fortælle lægen, hvis du tager, bruger eller modtager:

• Lægemidler som ophober natrium og vand i kroppen såsom

- steroidhormoner eller

- carbenoxolon

Hvis disse bruges sammen med Ringerfundin kan dit indhold af vand

i kroppen og natrium i blodet blive forhøjet, førende til opsvulmen og

forhøjet blodtryk.

• Lægemidler som påvirker dit indhold af kalium i blodet såsom

- suxamethonium

- nogle diuretika (vanddrivende tabletter) som nedsætter din kalium-

udskillelse, f.eks amilorid, spironolacton, triamteren

- tacrolimus, ciclosporin (som forhindrer afstødning af transplante-

rede organer)

Hvis disse bruges sammen med Ringerfundin kan dit indhold af ka-

lium i blodet stige, hvilket kan føre til bivirkninger på din hjertefunk-

tion. Dette har en større sandsynlighed for at ske, hvis du har nedsat

nyrefunktion.

Digitalispræparater (f.eks. digoxin), som bruges til at behandle svækket

hjertefunktion

Effekten af disse vil forstærkes, når dit indhold af calcium i blodet sti-

ger og bivirkninger såsom uregelmæssig hjerteslag kan opstå. Din læge

kan derfor behøve at genjustere din digoxindosis.

• Vitamin D, som kan føre til et forhøjet calciumniveau i blodet.

Din læge vil kende til de bivirkninger, som kan opstå ved kombination

af Ringerfundin og førnævnte lægemidler. Han/hun vil sørge for, at den

infusion du får er doseret korrekt.

Nogle lægemidler kan ikke blandes med Ringerfundin. Læger tilfører kun

lægemidler til Ringerfundin, hvis de er sikre på, at det er ufarligt at blande

dem.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds,

før du bruger dette lægemiddel.

Din læge vil beslutte om denne opløsning er anvendelig, når du er gravid.

Denne medicin vil blive brugt forsigtigt ved såkaldt toxæmi under gravi-

ditet (svangerskabsforgiftning), en speciel komplikation, som kan opstå

under graviditet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ringerfundin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Ringerfundin indeholder natrium

Denne medicin indeholder 145 mmol pr. 1000 ml. Hvis du er på natrium-

eller saltfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. Sådan skal du bruge Ringerfundin

Brug altid Ringerfundin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apoteket.

Administrationsvej

Denne medicin injiceres i en vene gennem et drop.

Dosering

Lægen bestemmer den mængde opløsning, du har brug for.

Hos voksne, ældre og yngre voksne vil det svare til 500 ml – 3 l pr. dag.

Den daglige dosis til babyer og børn bør være mellem 20-100 ml pr. kg

kropsvægt dagligt.

Administrationshastighed

Din læge vil bestemme, hvor hurtigt opløsningen skal injiceres afhængig

af din kropsvægt og fysiske tilstand.

Behandlingsvarighed

Din læge bestemmer hvor lang tid, du skal have opløsningen.

Samtidig med at du modtager opløsningen, kontrolleres dit væske- og

saltindhold samt din syre-base balance i blodet.

Hvis du har fået for meget Ringerfundin

Det er usandsynligt, at du vil få for meget af opløsningen, da en læge eller

sygeplejerske kontrollerer din dosis.

Hvis du får for meget eller opløsningen er givet for hurtigt ved en fejlta-

gelse, kan du få følgende symptomer som

- stigning af spænding i huden

- blodtilstrømning i vener og opsvulming

- akkumulering af væske i lungerne

- åndenød

- unormalt vand- og saltindhold i kropsvæsker

Ekstremt højt indhold i blodet af en af de enkelte dele af Ringerfundin,

kan skyldes særlige symptomer, som din læge vil være opmærksom på.

I tilfælde af overdosis, afbrydes infusionen øjeblikkeligt og passende gen-

oprettende behandling påbegyndes.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke

alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan opstå på grund af administrationsteknikken. Disse

kan inkludere feberreaktioner, infektioner ved injektionsstedet, lokale

smerter eller reaktioner, veneirritation, blodsammenklumpning i vener el-

ler venebetændelse spredt fra injektionsstedet.

Allergiske reaktioner mod injicerede magnesiumsalte, som viser sig som

udslæt, er rapporteret af og til.

Hyppigheden af disse reaktioner kan ikke estimeres ud fra forhåndenvæ-

rende data.

Tarmlammelse (tarmslyng) er sjældent rapporteret efter injektion af mag-

nesiumsulfat. Dette kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirk-

ninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Glasflasker og polyethylen plastflasker: Må ikke opbevares i køleskab eller

nedfryses.

Plastposer: Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. Må ikke op-

bevares i køleskab eller nedfryses.

Lægemidlet anvendes ikke, hvis der er partikler i opløsningen eller opløs-

ningen er uklar eller misfarvet.

Lægemidlet anvendes ikke, hvis beholderen lækker eller er beskadiget på

anden måde. Dette lægemiddel er kun til éngangsbrug, delvist anvendte

beholdere må ikke tilsluttes igen.

Brug ikke Ringerfundin efter den udløbsdato, der står på etiketten efter

EXP og på pakningen efter Udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ringerfundin indeholder:

• Aktive stoffer:

1000 ml Ringerfundin indeholder:

Natriumchlorid

6,80 g

Kaliumchlorid

0,30 g

Magnesiumchloridhexahydrat

0,20 g

Calciumchloriddihydrat

0,37 g

Natriumacetattrihydrat

3,27 g

Æblesyre

0,67 g

• Øvrige indholdsstoffer:

Vand til injektionsvæsker, natriumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Ringerfundin er en infusionsvæske, opløsning (som injiceres gennem et

venedrop). Det er en klar farveløs opløsning.

Leveres i:

- Plastflasker indeholdende 250 ml, 500 ml, 1000 ml,

som leveres i pakninger af 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 10 x 1000 ml

- Plastposer indeholdende 250 ml, 500 ml, 1000 ml,

som leveres i pakninger af 20 x 250 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml

- Glasflasker indeholdende 250 ml, 500 ml, 1000 ml

som leveres i pakninger af 10 x 250 ml, 10 x 500 ml, 6 x 1000 ml

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

Postadresse:

D-34212 Melsungen

D-34209 Melsungen

Tyskland

Tlf.: +49 5661 71 0

Fax: +49 5661 71 4567

Repræsentant

B. Braun Medical A/S

Dirch Passers Allé 27, 3. sal

DK-2000 Frederiksberg

Fremstiller

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73-79

34212 Melsungen

Tyskland

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under føl-

gende navne:

Østrig

Sterofundin ISO Infusionslösung

Belgien

Sterofundin ISO oplossing voor infusie

Bulgarien

Sterofundin ISO

Cypern

Sterofundin ISO

Tjekkiet

Ringerfundin B. Braun

Danmark

Ringerfundin

Estland

Sterofundin ISO

Finland

Ringerfundin infuusioneste, liuos

Frankrig

Isofundine, solution pour perfusion

Tyskland

Sterofundin ISO Infusionslösung

Grækenland

Sterofundin ISO

Ungarn

Ringerfundin B. Braun infúzio

Italien

Sterofundin

Letland

Sterofundin ISO

Litaun

Sterofundin ISO infuzinis tirpalas

Luxembourg

Sterofundin ISO solution pour perfusion

Malta

Sterofundin ISO

Holland

Sterofundin ISO

Norge

Ringerfundin infusjonsvæske

Polen

Sterofundin ISO

Portugal

Isofundin

Rumænien

Sterofundin ISO soluţie perfuzabilă

Slovenien

Sterofundin ISO raztopina za infundiranje

Slovakiet

Ringerfundin

Spanien

Isofundin, solución para perfusión

Sverige

Ringerfundin infusionsvätska, lösning

Storbritannien

Sterofundin ISO solution for infusion

Denne indlægsseddel blev senest revideret 02/2017.

8918

8918

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

- Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

- Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Symptomer forbundet med stor overdosis af de individuelle komponenter af opløsningen

• Symptomer på hyperkaliæmi:

paræstesi i ekstremiteter, muskelslaphed, paralyse, hjertearytmier, asystoli, mental konfusion.

• Symptomer på hypermagnesiæmi:

tab af senereflekser og dyspnø, kvalme, opkast, rødmen af huden, tørst, fald i blodtryk, døsighed, konfusion, muskelslaphed, bradykardi, koma, hjer-

testop.

• Symptomer på hyperchloræmi:

tab af hydrogencarbonat, acidose.

• Symptomer på hypercalciæmi:

anoreksi, kvalme, opkast, konstipation, abdominalsmerter, muskelslaphed, mentale forstyrrelser, polydipsi, polyuri, nefrocalcinose og i alvorlige til-

fælde hjertearytmier og koma. For hurtig injektion af calciumsalte kan føre til kridtagtig smag og hedestigninger.

• Symptomer på stor overdosis af acetat og maleat:

Metabolisk alkalose, som kan føre til humørsvingninger, træthed, dyspnø, muskelslaphed og hjertearytmi, ved tilstedeværelse af lave calciumniveauer

også muskeltrækninger og kramper.

Håndtering

Opløsningen skal håndteres med sterilt udstyr med anvendelse af steril teknik. Udstyret skal primes med opløsningen, for at undgå at der kommer luft

ind i systemet.

Hvis der anvendes plastposer, må den omgivende pose først fjernes umiddelbart før anvendelse.

Hvis administration er ved hurtig trykinfusion, skal al luft fjernes fra plastbeholderen og infusionssættet før infusion, da der ellers er risiko for dannelse

af luftembolier under infusionen.

Væskebalance, koncentration af elektrolytter i plasma og pH skal monitoreres under administration. Ringerfundin kan administreres så længe der er

en indikation for væskeerstatning/tilskud.

Trykinfusion fra Ecobag plastpose eller Ecoflac plus plastflaske

Hvis lægemidlet gives som en hurtig trykinfusion skal al luft fjernes fra plastpose/plastflaske og infusionssæt før infusionen indledes, da der ellers er

risiko for luftemboli under infusionen. Trykinfusion skal udføres med trykmanchet.

1. Klargøring af beholderen

- Kontroller at posen og porte er intakte.

- Kontroller at opløsningen er klar og uden mis-

farvning.

- Åbn porten ved at vride låsepinden af.

Infusionsporten er steril under låsepinden.

 Infusionsport)

 Tilsætningsport)

Brugsanvisning for Ecobag

2. Gravitationsinfusion

- Luk udluftningsventil og rulleklemme på infu-

sionssættet.

- Tilslut infusionssættet.

3. Gravitationsinfusion

- Fyld dråbekammeret halvt.

- Fyld infusionsslangen idet luftbobler undgås.

4. Gravitationsinfusion

- Tilslut infusionsslangen til kanyle/kateter.

- Påbegynd infusion med lukket luftventil.

5. Trykinfusion

- Tilslut infusionssættet.

- Hold posen opret.

- Lad rulleklemmen være åben, pres luften ud af

posen og fyld dråbekammeret halvt.

- Vend posen og fjern luft fra infusionssættet.

- Luk rulleklemmen.

6. Trykinfusion

- Anbring beholderen i trykmanchet.

- Opbyg tryk.

- Åbn rulleklemmen og påbegynd infusionen.

7. Tilsætning af additiver med sprøjte

- Åbn tilsætningsporten ved at vride låsepinden af.

Tilsætningsporten er steril under låsepinden.

- Injicer additivet.

8. Tilsætning af additiver med overføringskanyle

Åbn hætteglasset og desinficer gummimembranen.

- Tilslut

overføringskanylen

hætteglasset

sørg for at den sidder rigtigt.

- Hvis hætteglasset er lufttomt, tilsluttes over-

føringskanylen først til posen.

9. Tilsætning af additiver med overføringskanyle

- Åbn tilsætningsporten ved at vride låsepinden af.

Tilsætningsporten er steril under låsepinden.

- Tilslut overføringskanylen med hætteglas til til-

sætningsporten og sørg for at den sidder rigtigt.

10. Tilsætning af additiver med overføringskanyle

- Hold posen med tilsætningsporten nedad og pres

opløsning ned i hætteglasset.

- Opløs indholdet fuldstændigt.

11. Tilsætning af additiver med overføringskanyle

- Vend systemet.

- Overfør opløsningen med det opløste additiv fra

hætteglasset til posen ved at presse luft ind i

hætteglasset og lette trykket på posen.

- Efter overførslen fjernes hætteglas og overfø-

ringskanyle fra posen.

12. Forsegling

- Tilsætningsporten forsegles med låsepinden, som

tidligere blev vredet af.

1. Gravitationsinfusion

- Tilslut infusionssættet, fyld dråbekammeret halvt,

fyld infusionsslangen idet luftbobler undgås.

- Luk infusionssættets udluftningsventil.

- Forbind infusionsslangen til kanyle/kateter.

- Åbn rulleklemmen og begynd infusionen med

udluftningsventilen lukket.

Brugsanvisning for Ecoflac plus

2. Trykinfusion

- Tilslut infusionssæt.

- Hold flasken opret.

- Lad rulleklemmen være åben, pres luften ud af

flasken og fyld dråbekammeret halvt.

- Vend flasken og fjern luft fra infusionssættet.

- Luk rulleklemmen.

- Anbring flasken i trykmanchet.

- Opbyg tryk.

- Åbn rulleklemmen og påbegynd infusionen.

3. Tilblanding af additiver

Tilsætning via kanyle

- Indsæt kanylen lodret.

Tilsætning ved hjælp af overføringskanyle

(Ecoflac® Mix)

1.) Sæt overføringskanylen på flasken.

2.) Sæt hætteglasset på overføringskanylens mod-

satte ende (der høres et klik).

3.) Vend Ecoflac® plus-flasken og pres opløsningen

ned i hætteglasset med additiv. Opløs additivet

fuldstændigt. Vend flasken igen og pres luft op i

hætteglasset med opløst additiv, således at hele

opløsningen bliver overført til Ecoflac® plus-fla-

sken.

Dokumentation for tilsætning og gen-forsegling af

injektionsporten med Ecopin®

1.) Anbring Ecopin® i injektionsporten.

2.) Knæk tappen af.

12623837_Ringer_EP-EB-GIF_210x980_G__DK-NO_85.indd 1

12.06.17 09:12

B|BRAUN

B. Braun Melsungen AG

34209 Melsungen, Tyskland

Ringerfundin infusjonsvæske, oppløsning

NO – Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

B. Braun Melsungen AG, 34209 Melsungen, Tyskland

85/12623837/0617

I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:

1. Hva Ringerfundin er og hva det brukes mot

2. Hva du må vite før du får Ringerfundin

3. Hvordan Ringerfundin brukes

4. Mulige bivirkninger

5. Hvordan Ringerfundin oppbevares

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

1. Hva Ringerfundin er og hva det brukes mot

Ringerfundin er en oppløsning beregnet til infusjon i en blodåre (”drypp”).

Denne oppløsningen erstatter væsketap i kroppen. Den kan brukes ved til-

stander der blodet kan komme til å bli eller allerede har blitt litt surt.

2. Hva du må vite før du får Ringerfundin

Du vil ikke få Ringerfundin

dersom du har

for mye væske i kroppen

alvorlig hjertesykdom med kortpustethet og hevelser i føttene eller beina

alvorlig nyresykdom og vannlating er umulig eller vanskelig

hevelser i kroppen på grunn av væskeansamling

store mengder kalium eller kalsium i blodet

blod som er for basisk

Advarsler og forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Ringerfundin.

Det vil bli utvist forsiktighet ved bruk av Ringerfundin dersom du har

sykdom som gjør det nødvendig å redusere inntaket av salt, f.eks. lett

eller moderat nedsatt hjertefunksjon, hevelser i vev eller ansamling av

væske i lungene

sarkoidose (en kronisk immunsykdom som omfatter lymfeknuter og bin-

devev)

lett eller moderat forhøyet blodtrykk

akutt væsketap, f.eks. etter alvorlig ødeleggelse av vev, som ved alvorlige

brannskader eller på grunn av nedsatt funksjon av binyrene

store mengder natrium eller klorid i blodet

eklampsi (en komplikasjon som kan oppstå under graviditet)

lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon

pusteproblemer

en sykdom som kan føre til at det skilles ut for lite natrium fra kroppen,

eller du bruker legemidler med slik virkning

Dersom noe av dette gjelder deg vil legen din vurdere nøye om du kan få

denne infusjonsvæsken.

For å være sikker på at væskemengden i kroppen din og mengden av salter

i blodet ditt er normalt, vil dette kontrolleres mens du får Ringerfundin.

Andre legemidler og Ringerfundin

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller

planlegger å bruke andre legemidler.

Det er spesielt viktig at legen kjenner til at du tar, bruker eller får:

• Legemidler som fører til at kroppen holder tilbake natrium og væske,

som f.eks.

- steroidhormoner eller

- karbenoksolon

Dersom disse brukes sammen med Ringerfundin kan mengden av væske i

kroppen og mengden av natrium i blodet øke. Dette kan føre til hevelser

og økt blodtrykk.

• Legemidler som påvirker mengden av kalium i blodet, som f.eks.

- suksametonium

- enkelte vanndrivende legemidler (diuretika) som nedsetter utskillelsen

av kalium, f.eks. amilorid, spironolakton, triamteren

- takrolimus, ciklosporin (legemidler som f.eks. brukes for å hindre av-

støtning av transplanterte organer)

Dersom disse brukes sammen med Ringerfundin kan mengden av ka-

lium i blodet øke, og dette kan føre til bivirkninger som påvirker hjer-

tefunksjonen. Det er mer sannsynlig at dette kan skje dersom du har

nedsatt nyrefunksjon.

• Såkalte digitalispreparater (f.eks. digoksin) som brukes ved behandling

av svekket hjertefunksjon.

Virkningen av disse kan forsterkes når mengden av kalsium i blodet øker

og det kan oppstå bivirkninger som uregelmessig hjerterytme. Det er

derfor nødvendig at legen din justerer digoksindosen din på nytt.

• Vitamin D. Dette kan føre til økte mengder kalsium i blodet.

Legen din vil kjenne til bivirkninger som kan oppstå ved kombinasjonen av

Ringerfundin og legemidlene som er nevnt ovenfor. Legen vil passe på at

du får riktig dose.

Noen legemidler kan ikke blandes med Ringerfundin. Dersom det skal til-

settes legemidler til Ringerfundin vil legen kun bruke slike som trygt kan

blandes.

Graviditet og amming

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er

gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Legen vil avgjøre om du kan få denne infusjonsvæsken dersom du er gravid.

Dette legemidlet vil brukes med forsiktighet ved svangerskapsforgiftning,

en spesiell komplikasjon som kan oppstå under graviditet.

Kjøring og bruk av maskiner

Ringerfundin påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Ringerfundin inneholder natrium

Dersom du følger en kontrollert natriumdiett, vær oppmerksom på at dette

legemidlet inneholder 145 mmol natrium per 1000 ml.

3. Hvordan Ringerfundin brukes

Hvordan legemidlet gis (Administreringsmåte)

Dette legemidlet gis inn i en blodåre som drypp.

Dosering

Legen vil bestemme hvor mye infusjonsvæske du trenger.

Hos voksne, eldre og ungdom kan dette være mellom 500 milliliter og

3 liter per dag. Daglig dose for spedbarn og barn kan være mellom 20 og

100 milliliter per kilo kroppsvekt per dag.

Infusjonshastighet

Legen vil også bestemme hvor raskt infusjonsvæsken skal gis, avhengig av

din kroppsvekt og hvilken tilstand du er i.

Behandlingens varighet

Legen vil bestemme hvor lenge du vil få behandling med denne infusjons-

væsken.

Mens du får behandling med denne infusjonsvæsken vil væskebalansen din

og mengde av salter og syre-basebalansen i blodet ditt kontrolleres.

Dersom du har fått for mye Ringerfundin

Dosen din kontrolleres av en lege eller sykepleier, og det er derfor ikke

sannsynlig at du vil få for mye av denne infusjonsvæsken.

Skulle du imidlertid utilsiktet få for mye eller infusjonsvæsken har blitt gitt

for raskt, kan du få symptomer som f.eks.

økt spenning i huden

tiltetting av blodårer og hevelser

ansamling av væske i lungene

kortpustethet

forstyrrelser i kroppens væske- og saltbalanse

Altfor høye mengder i blodet av de enkelte innholdsstoffene i Ringerfundin

kan knyttes til spesifikke symptomer, og legen din vil være oppmerksom

på slike.

Ved overdosering vil infusjonen stoppes umiddelbart og passende behand-

ling vil iverksettes.

Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette

legemidlet.

4. Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke

alle får det.

Noen bivirkninger kan forårsakes av måten infusjonsvæsken gis på. Dette

kan inkludere reaksjoner med feber, infeksjoner på injeksjonsstedet, lokal

smerte eller reaksjon, irritasjon av blodåre, blodpropp i blodårer eller be-

tennelse i blodårer som utgår fra injeksjonsstedet.

Det er av og til rapportert allergiske reaksjoner (i form av utslett) på mag-

nesiumsalter som er blitt tilført intravenøst. Hyppigheten av disse bivirk-

ningene kan ikke beregnes ut fra den informasjonen som er tilgjengelig.

Lammelse av tarmen er rapportert i sjeldne tilfeller etter infusjon (drypp) av

magnesiumsulfat. Dette forekommer hos inntil 1 av 1000 personer.

Melding av bivirkninger

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mu-

lige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også

melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden

til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved

å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved

bruk av dette legemidlet.

5. Hvordan Ringerfundin oppbevares

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Glassflasker og polyetylenbeholdere: Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller

fryses.

Plastposer: Oppbevares ved høyst 25 °C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap

eller fryses.

Dette legemidlet vil ikke bli brukt dersom oppløsningen inneholder partikler

eller er uklar eller misfarget. Legemidlet vil ikke bli brukt dersom beholde-

ren lekker eller er skadet. Dette legemidlet er kun til engangsbruk, delvis

brukte beholdere vil ikke bli koblet til på nytt.

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten

eller esken.

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon

Sammensetning av Ringerfundin

• Virkestoffene i Ringerfundin infusjonsvæske, oppløsning, er:

1000 ml infusjonsvæske inneholder:

Natriumklorid

6,8 g

Kaliumklorid

0,3 g

Magnesiumkloridheksahydrat

0,2 g

Kalsiumkloriddihydrat

0,37 g

Natriumacetattrihydrat

3,27 g

Eplesyre

0,67 g

• Andre innholdsstoffer er:

Vann til injeksjonsvæsker, natriumhydroksid (til justering av pH).

Hvordan Ringerfundin ser ut og innholdet i pakningen

Ringerfundin er en infusjonsvæske, oppløsning (gis som drypp i en blodåre).

Oppløsningen er klar og fargeløs.

Ringerfundin fås i

• Plastbeholdere som inneholder 250 ml, 500 ml og 1000 ml

i pakninger på 10 x 250 ml, 10 x 500 ml og 10 x 1000 ml.

• Plastposer som inneholder 250 ml, 500 ml og 1000 ml

i pakninger på 20 x 250 ml, 20 x 500 ml og 10 x 1000 ml.

• Glassflasker som inneholder 250 ml, 500 ml og 1000 ml

i pakninger på 10 x 250 ml, 10 x 500 ml og 6 x 1000 ml.

Innehaver av markedsføringstillatelsen

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1

34212 Melsungen

Tyskland

Postadresse:

B. Braun Melsungen AG

34209 Melsungen

Tyskland

Tlf.:

+49-5661-71-0

Faks:

+49-5661-71-4567

Tilvirkere

B. Braun Avitum AG

Schwarzenberger Weg 73-79

34212 Melsungen, Tyskland

For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet

til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen:

B. Braun Medical AS

Kjernåsveien 13 B

3142 Vestskogen

Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende

navn:

Østerrike

Sterofundin ISO Infusionslösung

Belgia

Sterofundin ISO oplossing voor infusie

Bulgaria

Sterofundin ISO

Kypros

Sterofundin ISO

Tsjekkia

Ringerfundin B. Braun

Danmark

Ringerfundin

Estland

Sterofundin ISO

Finland

Ringerfundin infuusioneste, liuos

Frankrike

Isofundine, solution pour perfusion

Tyskland

Sterofundin ISO Infusionslösung

Hellas

Sterofundin ISO

Ungarn

Ringerfundin B. Braun oldatos infúzio

Italia

Sterofundin

Latvia

Sterofundin ISO

Litauen

Sterofundin ISO infuzinis tirpalas

Luxemburg

Sterofundin ISO solution pour perfusion

Malta

Sterofundin ISO

Nederland

Sterofundin ISO

Norge

Ringerfundin infusjonsvæske

Polen

Sterofundin ISO

Portugal

Isofundin

Romania

Sterofundin ISO soluţie perfuzabilă

Slovenia

Sterofundin ISO raztopina za infundiranje

Slovakia

Ringerfundin

Spania

Isofundin, solución para perfusión

Sverige

Ringerfundin infusionsvätska, lösning

Storbritannia

Sterofundin ISO solution for infusion

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 21.02.2017

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

for deg.

- Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.

- Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.

- Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.

Påfølgende informasjon er bare beregnet på helsepersonell:

Symptomer som er forbundet med store overdoser av de enkelte innholdsstoffene i infusjonsvæsken:

• Symptomer på hyperkalemi:

parestesier i ekstremitetene, svekkelse av muskler, paralyse, hjertearytmier, asystole, mental forvirring.

• Symptomer på hypermagnesemi:

tap av senereflekser og dyspné, kvalme, oppkast, rødme i huden, tørste, fall i blodtrykk, døsighet, forvirring, svekkelse av muskler, bradykardi, koma,

hjertestans.

• Symptomer på hyperkloremi:

tap av bikarbonat, acidose.

• Symptomer på hyperkalsemi:

anoreksi, kvalme, oppkast, konstipasjon, abdominal smerte, svekkelse av muskler, mentale forstyrrelser, polydipsi, polyuri, nefrokalsinose, og, i alvor-

lige tilfeller, hjertearytmier og koma. For rask injeksjon av kalsiumsalter kan føre til kalksmak og hetetokter.

• Symptomer på store overdoser av acetat og malat:

metabolsk acidose, som kan føre til humørforandringer, tretthet, dyspné, svekkelse av muskler og hjertearytmier. Ved samtidig lave nivåer av kalsium

kan også rykninger og kramper forekomme.

Håndtering

Oppløsningen skal administreres ved hjelp av sterilt utstyr og ved bruk av aseptisk teknikk. Før administrering skal infusjonsutstyret fylles med oppløs-

ningen for å hindre luft i systemet.

Ved bruk av plastposer må overposen fjernes først umiddelbart før bruk.

Dersom oppløsningen administreres ved hjelp av trykkinfusjon, må all luft fjernes fra plastbeholderen og infusjonssettet før infusjonen, ellers er det

risiko for dannelse av luftemboli under infusjonen.

Væskebalanse, elektrolyttkonsentrasjoner og pH i plasma må følges under administrering.

Ringerfundin kan administreres så lenge væsketilførsel er indisert.

1. Klargjøring av beholderen

- Kontroller at beholderen og porter er intakte.

- Kontroller at oppløsningen er klar og ikke misfar-

get.

- Åpne beholderen ved å vri av beskyttelseshetten.

Den åpnede porten er steril.

 Infusjonsport)

 Tilsettingsport)

Bruksanvisning for Ecobag-beholder

2. Gravitasjonsinfusjon

- Lukk lufteventilen og rulleklemmen på

infusjonssettet.

- Montér infusjonssettet.

3.

- Fyll halve dråpekammeret med væske.

- Fyll infusjonsslangen og unngå luftbobler.

4.

- Koble infusjonssettet til kanyle/kateter.

- Start infusjonen med utluftningsventilen lukket.

5. Trykkinfusjon

- Montér infusjonssettet.

- Hold beholderen vendt opp.

- La rulleklemmen være åpen, press luften ut av

beholderen og fyll halve dråpekammeret med

væske.

- Snu beholderen og fjern luften fra infusjonsset-

tet.

- Steng rulleklemmen.

6.

- Plasser beholderen i trykkmansjetten.

- Pump opp trykk.

- Åpne rulleklemmen og start infusjonen.

7. Tilsettinger med kanyle

Fjern beskyttelseshetten på tilsettingsporten.

Den åpnede porten er steril.

Injiser ønsket tilsetting.

Tilsettingsporten forsegles med beskyttelseshet-

ten som tidligere ble fjernet.

8. Tilsettinger med overføringsadapter

Åpne hetteglasset og desinfiser injeksjonsstedet

på hetteglasset.

Fest overføringsadapteren til hetteglasset og sørg

for at den sitter riktig.

Dersom

hetteglasset

lufttomt

skal

over-

føringsadapteren festes først til posen.

9.

- Åpne tilsetningsporten ved å vri av beskyttelses-

hetten. Den åpnede porten er steril.

- Fest overføringsadapteren med hetteglass til til-

setningsporten og sørg for at den sitter riktig.

10.

- Overfør oppløsning til hetteglasset ved å presse

gjentakende på posen.

- Løs opp innholdet fullstendig.

11.

- Snu posen med påsatt hetteglass opp ned.

- Overfør oppløsningen fra hetteglasset til posen

ved å presse luft inn i hetteglasset.

- Etter fullført overføring fjernes hetteglasset og

overføringsadapteren fra posen.

12. Forsegling

- Tilsettingsporten forsegles med beskyttelseshet-

ten som tidligere ble fjernet.

1. Gravitasjonsinfusjon

– Montér infusjonssettet, fyll halve dråpekammeret

med væske, fyll infusjonsslangen og unngå luft-

bobler.

– Steng infusjonssettets lufteventil.

– Koble infusjonssettet til kanyle/kateter.

– Åpne rulleklemmen og start infusjonen med luf-

teventilen lukket.

Bruksanvisning for Ecoflac plus-beholder

2. Trykkinfusjon

– Montér infusjonssettet.

– Hold beholderen vendt opp.

– La rulleklemmen være åpen, press luften ut av

beholderen og fyll halve dråpekammeret med

væske.

– Snu beholderen og fjern luften fra infusjonsset-

tet.

– Steng rulleklemmen.

– Plasser beholderen i trykkmansjetten.

– Pump opp trykk.

– Åpne rulleklemmen og start infusjonen.

3. Tilsettinger

Tilsetting via kanyle

– Stikk kanylen inn vertikalt.

Tilsettinger ved bruk av overføringsadapter

(Ecoflac Mix)

1.) Fest overføringsadapteren til beholderen.

2.) Fest hetteglasset med tilsetting til den andre en-

den (et klikk kan høres!).

3.) Overfør oppløsning til hetteglasset ved å presse

Ecoflac plus-beholderen. Løs helt opp det som

skal tilsettes. Snu Ecoflac plus- beholderen med

påsatt hetteglass opp ned. Press luft inn i het-

teglasset inntil all oppløsning er overført til

Ecoflac plus-beholderen.

Dokumentasjon

av

tilsetting

og

forsegling

av

injeksjonsporten med Ecopin

1.) Stikk Ecopin inn i injeksjonsporten i samme hull

som der tilsetning ble gjort.

2.) Brekk av håndtaket.

8918

8918

8918

8918

12623837_Ringer_EP-EB-GIF_210x980_G__DK-NO_85.indd 2

12.06.17 09:12