Rimadyl Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rimadyl Vet. 100 mg tyggetabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • tyggetabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Rimadyl Vet. 100 mg tyggetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 33355
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

14. marts 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Rimadyl Vet., tyggetabletter

0.

D.SP. NR

9489

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Rimadyl Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Carprofen 20 mg, 50 mg og 100 mg.

Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tyggetabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer

Til behandling af aseptiske inflammationer og smertetilstande i bevægeapparatet samt til

postoperativ smertebehandling.

4.3

Kontraindikationer

Eliminationstiden for NSAID, inklusive carprofen, er længere hos kat end hos hund og det

terapeutiske indeks er mindre. Rimadyl tabletter er kontraindiceret til kat, da der ikke

foreligger specifikke data.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

33355_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Anbefalet dosis bør ikke overskrides.

Forsigtighed bør udvises ved anvendelse til hvalpe under 6 uger og til gamle hunde.

Særlig opmærksomhed bør udvises ved medicinering af dyr med hjerte-, lever- eller

nyresygdomme samt ved tilstedeværelse af infektioner.

Samtidig medicinering med potente nyretoksiske lægemidler eller andre NSAID-produkter

bør undgås.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Bivirkninger ved brug af NSAID-produkter omfatter opkastning, diarré, gastrointestinal

blødning, appetitløshed, letargi samt lever- og nyrelidelse. Disse bivirkninger er

sædvanligvis forbigående, men kan i sjældne tilfælde være alvorlige og i få tilfælde

dødelige. Risiko for opkast forøges hvis hunden har fastet før indtagelse.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke anvendes til drægtige og diegivende tæver på grund af manglende specifikke

studier.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til peroral administration.

Rimadyl Vet. tyggetabletter er smagskorrigerede, og tages villigt af de fleste hunde. 1

behandling pr. dag med 4 mg carprofen pr. kg legemsvægt.

Ved behandling i længere tid end 14 dage, bør hunden regelmæssigt undersøges af den

behandlende dyrlæge. Er der præoperativt givet parenteral analgesi og antiinflammatorisk

behandling, kan denne forlænges ved at følge op med Rimadyl Vet. tyggetabletter 4 mg/kg

dagligt efter behov.

4.10

Overdosering

Ingen

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Terapeutisk klassifikation

QM 01 AE 91

33355_spc.doc

Side 2 af 4

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Carprofen er et non-steroid antiinflammatorisk stof (NSAID) tilhørende 2-arylpropionsyre

gruppen. Carprofen er et potent antiinflammatorisk stof med analgetisk og antipyretisk

virkning. Virkningsmekanismen er ikke fuldstændig klarlagt.

Carprofen hæmmer enzymerne cyclooxygenase I og II i prostaglandinsyntesen, men

inhiberingen er ringe i forhold til carprofens potente antiinflammatoriske og analgetiske

virkning. Da hæmningen af cyclooxygenasesyntesen menes at være hovedårsagen til

bivirkningerne af NSAID, kunne den ringe cyclooxygenasehæmning være forklaringen på

carprofens gode gastrointestinale og renale tolerance.

Efter 2 daglige doseringer med 2 mg/kg i 8 uger er det vist, at carprofen ikke har nogen

skadelig effekt på ledbruskceller fra hunde angrebet af artrose.

In vitro koncentrationer af carprofen svarende til indgivelse af to daglige doser med 2 mg/kg,

stimulerer glucosaminglykan (GAG) syntesen i ledbrusk. Dette må forventes at forsinke

brusknedbrydningsprocessen.

Effekten af en koncentration svarende til 1 daglig dosis med 4 mg/kg er ikke undersøgt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Carprofen absorberes hurtigt og godt efter oral indgift. Biotilgængeligheden er ca. 90 % og

nås efter 1 – 3 timer. Carprofen er mere end 99 % plasmabundet og har et lille

distributionsvolumen. Halveringstiden er omkring 8 - 12 timer.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Spraytørret svineleverpulver; hydrolyseret vegetabilsk protein; majsstivelse;

lactosemonohydrat; saccharose; hvedekim; kalciumhydrogenfosfat, vandfri; majssyrup;

gelatine, magnesiumstearat.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

Opbevares i original beholder.

Pga. smagsegenskaberne bør Rimadyl Vet. tyggetabletter opbevares på et sikkert sted.

Alvorlige bivirkninger kan opstå ved indtag af store doser. Ved mistanke om indtag af

Rimadyl Vet. tyggetabletter i doser over det anbefalede kontaktes dyrlægen straks.

6.5

Emballage

Tyggetabletter: Firkantet hvid polyethylen beholder med børnesikret polypropylen låg.

Pakningsstørrelser: 14, 20, 30, 50, 60, 100 & 180 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser

markedsføres i Danmark.

33355_spc.doc

Side 3 af 4

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ingen.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Repræsentant

Orion Pharma Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

20 mg:

33353

50 mg:

33354

100 mg:

33355

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

11. maj 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. marts 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

33355_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

21-9-2018

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

FDA Animal Drug Safety Communication: FDA Reminds Veterinarians of the Differences Between Approved and Compounded Formulas of Transdermal Mirtazapine for the Management of Weight Loss in Cats

CVM Update describing FDA Dear Veterinarian Letter about the differences between FDA-approved Mirataz (mirtazapine transdermal ointment), an animal drug with demonstrated safety and effectiveness to manage undesired weight loss in cats, and compounded formulations of transdermal mirtazapine.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-9-2018

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

September 6, 2018: Cattle Company and Veterinarian Indicted for False Health Certificates on Livestock

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2018

Veterinary Feed Directive (VFD)

Veterinary Feed Directive (VFD)

A VFD drug is intended for use in animal feeds, and such use of the VFD drug is permitted only under the professional supervision of a licensed veterinarian.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-12-2016

New chair of PhVWP-V

New chair of PhVWP-V

Lisbet Vesterager Borge, veterinarian, has been elected chair of the European Pharmacovigilance Working Party Veterinary (PhVWP-V).

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.