Rimadyl Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rimadyl Vet. 100 mg tyggetabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • tyggetabletter
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Rimadyl Vet. 100 mg tyggetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 33355
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

14. marts 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Rimadyl Vet., tyggetabletter

0.

D.SP. NR

9489

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Rimadyl Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Carprofen 20 mg, 50 mg og 100 mg.

Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tyggetabletter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer

Til behandling af aseptiske inflammationer og smertetilstande i bevægeapparatet samt til

postoperativ smertebehandling.

4.3

Kontraindikationer

Eliminationstiden for NSAID, inklusive carprofen, er længere hos kat end hos hund og det

terapeutiske indeks er mindre. Rimadyl tabletter er kontraindiceret til kat, da der ikke

foreligger specifikke data.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

33355_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Anbefalet dosis bør ikke overskrides.

Forsigtighed bør udvises ved anvendelse til hvalpe under 6 uger og til gamle hunde.

Særlig opmærksomhed bør udvises ved medicinering af dyr med hjerte-, lever- eller

nyresygdomme samt ved tilstedeværelse af infektioner.

Samtidig medicinering med potente nyretoksiske lægemidler eller andre NSAID-produkter

bør undgås.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Bivirkninger ved brug af NSAID-produkter omfatter opkastning, diarré, gastrointestinal

blødning, appetitløshed, letargi samt lever- og nyrelidelse. Disse bivirkninger er

sædvanligvis forbigående, men kan i sjældne tilfælde være alvorlige og i få tilfælde

dødelige. Risiko for opkast forøges hvis hunden har fastet før indtagelse.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Bør ikke anvendes til drægtige og diegivende tæver på grund af manglende specifikke

studier.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Til peroral administration.

Rimadyl Vet. tyggetabletter er smagskorrigerede, og tages villigt af de fleste hunde. 1

behandling pr. dag med 4 mg carprofen pr. kg legemsvægt.

Ved behandling i længere tid end 14 dage, bør hunden regelmæssigt undersøges af den

behandlende dyrlæge. Er der præoperativt givet parenteral analgesi og antiinflammatorisk

behandling, kan denne forlænges ved at følge op med Rimadyl Vet. tyggetabletter 4 mg/kg

dagligt efter behov.

4.10

Overdosering

Ingen

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Terapeutisk klassifikation

QM 01 AE 91

33355_spc.doc

Side 2 af 4

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Carprofen er et non-steroid antiinflammatorisk stof (NSAID) tilhørende 2-arylpropionsyre

gruppen. Carprofen er et potent antiinflammatorisk stof med analgetisk og antipyretisk

virkning. Virkningsmekanismen er ikke fuldstændig klarlagt.

Carprofen hæmmer enzymerne cyclooxygenase I og II i prostaglandinsyntesen, men

inhiberingen er ringe i forhold til carprofens potente antiinflammatoriske og analgetiske

virkning. Da hæmningen af cyclooxygenasesyntesen menes at være hovedårsagen til

bivirkningerne af NSAID, kunne den ringe cyclooxygenasehæmning være forklaringen på

carprofens gode gastrointestinale og renale tolerance.

Efter 2 daglige doseringer med 2 mg/kg i 8 uger er det vist, at carprofen ikke har nogen

skadelig effekt på ledbruskceller fra hunde angrebet af artrose.

In vitro koncentrationer af carprofen svarende til indgivelse af to daglige doser med 2 mg/kg,

stimulerer glucosaminglykan (GAG) syntesen i ledbrusk. Dette må forventes at forsinke

brusknedbrydningsprocessen.

Effekten af en koncentration svarende til 1 daglig dosis med 4 mg/kg er ikke undersøgt.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Carprofen absorberes hurtigt og godt efter oral indgift. Biotilgængeligheden er ca. 90 % og

nås efter 1 – 3 timer. Carprofen er mere end 99 % plasmabundet og har et lille

distributionsvolumen. Halveringstiden er omkring 8 - 12 timer.

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Spraytørret svineleverpulver; hydrolyseret vegetabilsk protein; majsstivelse;

lactosemonohydrat; saccharose; hvedekim; kalciumhydrogenfosfat, vandfri; majssyrup;

gelatine, magnesiumstearat.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

Opbevares i original beholder.

Pga. smagsegenskaberne bør Rimadyl Vet. tyggetabletter opbevares på et sikkert sted.

Alvorlige bivirkninger kan opstå ved indtag af store doser. Ved mistanke om indtag af

Rimadyl Vet. tyggetabletter i doser over det anbefalede kontaktes dyrlægen straks.

6.5

Emballage

Tyggetabletter: Firkantet hvid polyethylen beholder med børnesikret polypropylen låg.

Pakningsstørrelser: 14, 20, 30, 50, 60, 100 & 180 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser

markedsføres i Danmark.

33355_spc.doc

Side 3 af 4

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ingen.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Finland Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Finland

Repræsentant

Orion Pharma Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

20 mg:

33353

50 mg:

33354

100 mg:

33355

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

11. maj 2004

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

14. marts 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

33355_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2017Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Out-of-Stock – GastroGard ad us. vet., orale Paste

Befristetes Inverkehrbringen in ausländischer Aufmachung.

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

25-4-2018

Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum Transplant

Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum Transplant

Title: Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum TransplantCategory: Health NewsCreated: 4/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/24/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-4-2018

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

QUELLIN (Carprofen) Tablet, Chewable [Bayer HealthCare, LLC]

QUELLIN (Carprofen) Tablet, Chewable [Bayer HealthCare, LLC]

Updated Date: Jan 22, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Le Vet B.V.)

Equisolon (Active substance: Prednisolone) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6866 of Tue, 10 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

21-9-2017

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

VET LUBE (Propylene Glycol) Gel [Clipper Distributing Company]

Updated Date: Sep 21, 2017 EST

US - DailyMed

18-8-2017

CARPROFEN Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

CARPROFEN Powder [Attix Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Aug 18, 2017 EST

US - DailyMed

10-8-2017

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

NEXGARD (Afoxolaner) Tablet, Chewable [Frontline Vet Labs]

Updated Date: Aug 10, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

TC VET 324 (Tetracycline Hydrochloride) Powder, For Solution [MWI]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

X (Carprofen) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

X (Carprofen) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Le Vet Beheer B.V.)

Prevomax (Active substance: maropitant) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)4338 of Wed, 21 Jun 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4331

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2017

LEVAFEN (Carprofen) Injection, Solution [Patterson Veterinary]

LEVAFEN (Carprofen) Injection, Solution [Patterson Veterinary]

Updated Date: Jun 12, 2017 EST

US - DailyMed

30-5-2017

CARPROFEN Powder [Attix Pharmaceuticals]

CARPROFEN Powder [Attix Pharmaceuticals]

Updated Date: May 30, 2017 EST

US - DailyMed

24-5-2017

CARPROFEN Powder [Darmerica, LLC]

CARPROFEN Powder [Darmerica, LLC]

Updated Date: May 24, 2017 EST

US - DailyMed