Rimactan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rimactan 300 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rimactan 300 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 59311
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rimactan

®

300 mg hårde kapsler

Rifampicin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Rimactan

3. Sådan skal du tage Rimactan

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Rimactan er et antibiotikum, som virker på

visse bakteriestammer.

Du kan anvende Rimactan til:

• behandling af tuberkulose.

• forebyggende behandling, hvis du har været

i nærkontakt med patienter med meningitis.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis

du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Rimactan

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne

på doseringsetiketten.

Tag ikke Rimactan:

– hvis du er allergisk over for rifampicin,

stoffer der ligner rifampicin eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Rimactan (angivet

i afsnit 6).

– hvis du har haft leverbetændelse udløst af

medicin.

– hvis du har haft akut leverbetændelse.

– hvis du lider af den sjældne, arvelige

stofskiftesygdom, porfyri.

– hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion.

– hvis du er i behandling med medicin mod

svamp (voriconazol eller itraconazol).

– hvis du er i behandling med medicin mod

HIV (visse proteasehæmmere – ritonavir

undtaget).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du

tager Rimactan.

• Undgå uregelmæssig behandling, dvs. hold

ikke pause i behandlingen.

• Ved behandling af infektioner bliver

Rimactan altid kombineret med anden

medicin for at undgå udvikling af

modstandsdygtige bakterier.

Tal med lægen, inden du tager Rimactan:

• Hvis du har eller har haft dårlige nyrer.

• Hvis du har en leversygdom, er alkoholiker

eller er underernæret. Lægen vil muligvis

foretage ekstra undersøgelser før og

eventuelt under behandling med Rimactan.

Kontakt straks din læge:

• Hvis du får alvorlige allergiske reaktioner

som forandringer i blodet (for få blodplader),

spontant opstået blødninger i hud og/eller

slimhinder (purpura), alvorlig blodmangel

med gulsot, åndedrætsbesvær, astmalignende

anfald, for lavt blodtryk, bevidsthedstab eller

nyresvigt.

• Hvis du får feber eller hudreaktioner.

• Hvis du får feber, træthed, almen svækkelse,

utilpashed, appetitløshed, kvalme,

opkastning eller gulsot.

• Visse typer medicin mod svamp (ketokonazol,

itraconazol, terbinafin og fluconazol).

• Medicin mod malaria (atovaquon, chloroquin,

mefloqiun, quinin og lumefantrine).

• Medicin, der nedsætter immunforsvaret

(ciclosporin, tacrolimus og sirolimus).

• Medicin mod epilepsi (carbamazepin,

phenytoin, lamotrigin fenobarbital og

valproat).

• Medicin mod sindslidelser og depression

(clozapin, haloperidol, aripriprazol og

amitriptylin).

• Medicin mod angst og uro (diazepam,

chlorpromazin, buspiron, benzodiazepiner,

zolpidem og zaleplon).

• Medicin mod astma og allergi (theophyllin).

• Skjoldbruskkirtelhormoner (levothyroxin).

• Antivirale midler (nevirapin, raltegravir,

maraviroc, abacavir, efavirenz, amprenavir,

zidovudin og etravirin).

Du har større risiko for bivirkninger i

leveren, hvis du også får anden medicin mod

tuberkulose (isoniazid og pyrazinamid).

Brug af Rimactan sammen med mad og drikke

Du skal tage Rimactan sammen med et glas vand

½-1 time før et måltid for at opnå den bedste

virkning.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Rimactan

efter aftale med lægen.

Hvis du er i den fødedygtige alder,

skal du bruge sikker prævention såsom

kondom, pessar eller lignende som

svangerskabsforebyggelse, mens du tager

Rimactan og i en måned derefter. Tal

med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Rimactan

efter aftale med lægen, da Rimactan går over i

modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rimactan kan give bivirkninger (f.eks. døsighed

og svimmelhed), der i større eller mindre grad

kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Rimactan indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Rimactan

Tag altid Rimactan nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Tag kapslerne ½-1 time før et måltid sammen

med et glas vand.

Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis

kan bruge dine Rimactan kapsler til alle de

anførte doseringer. Følg lægens anvisning.

06-2017

P161305-1

Vær opmærksom på følgende:

• Rimactan nedsætter virkningen af p-piller

og minipiller. Du skal bruge kondom, pessar

eller lignende som svangerskabsforebyggelse,

mens du er i behandling med Rimactan og 4

uger efter.

• Rimactan kan farve urin, hud og kropsvæsker

(f.eks. sved, spyt og tårevæske) rød-orange.

• Bløde kontaktlinser kan misfarves.

• Hvis du har dårlig lever, vil din læge normal

undersøge dit blod regelmæssigt under

behandlingen med Rimactan. Hvis din

leverfunktion er svært nedsat, eller hvis du

har gulsot, vil lægen eventuelt nedsætte

dosis.

• Oplys altid ved blodprøvekontrol og

urinprøvekontrol og andre undersøgelser at

du er i behandling med Rimactan. Det kan

have betydning for prøveresultaterne.

Børn

Tal med lægen, inden du giver Rimactan til et

for tidlig født eller et nyfødt barn.

Rimactan kapsler bør ikke anvendes til børn

under 6 år.

Brug af anden medicin sammen med Rimactan

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin

eller har gjort det for nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af

Rimactan, og Rimactan kan påvirke virkningen

af anden medicin. Det kan vare ved indtil 3

uger efter, du er stoppet behandlingen med

Rimactan. Spørg lægen eller apotekspersonalet,

hvis du ønsker flere oplysninger.

Du må ikke tage følgende medicin samtidig

med eller indtil 2 uger efter behandling med

Rimactan er stoppet:

• medicin mod svamp (voriconazol).

• medicin mod HIV (fosamprenavir, sakvinavir,

indinavir, ritonavir, nilfinavir, lopinavir,

atazanavir, tipranavir, darunavir).

Tal med din læge, hvis du tager:

• Smertestillende medicin (morfin,

acetaminofen, paracetamol, metadon og

kodein).

• Syreneutraliserende medicin og medicin mod

for meget mavesyre (antacida og ranitidin).

Du må tidligst tage antacida 1 time efter, du

har taget Rimactan.

• Medicin mod forhøjet kolesterol (simvastatin,

atorvastatin og fluvastatin).

• Medicin til behandling af kræft (imatinib,

gefitinib, irinotecan).

• Diabetes medicin (glibenclamid, repaglinid,

gliclazid og glitazon)

• Hjerte- og blodtryksmedicin (warfarin,

verapamil, digoxin, amlodipin, disopyramid,

mexiletin, tocainid, lorcainid, propafenon,

metoprolol, propranolol, carvedilol, losartan,

diltiazem, nefidipin, isradipin og enalapril).

• Binyrebarkhormoner (kortikosteroider og

prednisolon).

• Kvindelige kønshormoner (østrogen,

progestagen, p-piller og minipiller).

• Medicin mod brystkræft (tamoxifen).

• Medicin mod betændelse (clarithromycin,

telithromycin, ethionamid, dapson,

doxycyclin, metronidazol, sulfatmethoxazol,

trimethoprim, telitromycin, linezolid og

chloramphenicol).

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Den sædvanlige dosis er

Tuberkulose:

Voksne:

3-4 kapsler på 150 mg (i alt 450-600 mg) 1

gang dagligt eller 2 kapsler på 300 mg (i alt

600 mg) 1 gang dagligt.

Børn over 3 måneder:

15 (10-20) mg/kg 1 gang dagligt (max 600 mg i

døgnet). Dosis afhænger af barnets vægt.

Dosis til et barn der vejer 30 kg vil normalt være

2-4 kapsler på 150 mg (i alt 300-600 mg) 1

gang dagligt eller 1-2 kapsler på 300 mg (i alt

300-600 mg) 1 gang dagligt. Tal med lægen.

Børn under 3 måneder må normalt ikke få

Rimactan mod tuberkulose. Tal med lægen.

Det anbefales at bruge en anden

lægemiddelform end kapsler til børn under 6 år,

da der er en risiko for, at de får kapslerne i den

gale hals (aspiration).

Forebyggelse af meningitis:

Voksne:

4 kapsler på 150 mg (i alt 600 mg) hver 12.

time i 2 dage eller 2 kapsler på 300 mg (i alt

600 mg) hver 12. time i 2 dage.

Børn:

Børn: 1-12 år:

10 mg/kg hver 12. time i 2 dage. Dosis

afhænger af barnets vægt.

Dosis til et barn der vejer 30 kg vil normalt

være 2 kapsler på 150 mg (i alt 300 mg) eller 1

kapsel på 300 mg hver 12. time i 2 dage.

Børn under 1 år:

5 mg/kg hver 12. time i 2 dage.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvis du har alvorligt nedsat nyrefunktion, må

du ikke tage Rimactan.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvis du har haft leverbetændelse på grund af

medicin eller akut leverbetændelse, må du ikke

tage Rimactan.

Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Rimactan kapsler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget mere af Rimactan, end der står i

denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering kan være

mavebesvær, opkastning, svedudbrud,

åndedrætsbesvær, kramper, nyresvigt,

påvirkning af leveren, bevidsthedssvækkelse,

kløe, rødlig til orange misfarvning af hud og

urin, hævelser i ansigtet, vand i lungerne.

Hvis du har glemt at tage Rimactan kapsler

Hvis du har glemt at tage en dosis, så tag

den så snart du kommer i tanke om det. Hvis

du snart skal tage den næste dosis, så spring

den glemte dosis over. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Rimactan

kapsler

Du må kun holde pause eller stoppe

behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du oplever nogle af følgende symptomer

efter behandling med Rimactan, skal du

straks kontakte læge, sundhedspersonale eller

skadestue:

• Pludseligt bevidsthedstab med lavt blodtryk

eller svag puls. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Betændelse i maveslimhinden med

mavesmerter, kvalme, opkastninger, evt.

blodige. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ved opkastning af blod, ring 112.

• Leverbetændelse og gulsot, evt. leversvigt

med gulsot, sløjhed og evt. bevidstløshed.

Kontakt straks læge eller skadestue.

• Influenza-lignende sygdom med feber,

kulderystelser, muligvis hovedpine,

svimmelhed og muskelsmerter. Der kan hos

enkelte desuden komme blødninger under

huden (purpura), åndenød, astmalignende

anfald, alvorlig blodmangel med gulsot, lavt

blodtryk med nedsat bevidsthed og akut

nyresvigt. Kontakt straks læge.

• Akut forværring af Addisons sygdom (mangel

på binyrebarkhormon) med opkastninger,

mavekrampe og bevidsthedsforstyrrelser.

Kontakt straks læge eller skadestue.

• Akut nyrepåvirkning, evt. nyresvigt med

kvalme, opkastninger, feber, almen sløjhed,

blodig urin, aftagende urindannelse. Kontakt

straks læge eller skadestue.

• Alvorligt hududslæt med betændelse og

afstødning af hudens øverste lag. Kontakt

straks læge eller skadestue.

• Kraftig afskalning og afstødning af hud.

Kontakt straks læge eller skadestue.

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker

pga. forandringer i blodet (for få blodplader),

som i sjældne tilfælde kan medføre

hjerneblødning. Kontakt straks læge.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber

pga. forandringer i blodet (alvorlig mangel

på hvide blodlegemer). Kontakt straks læge.

• Øget nedbrydning af røde blodlegemer, der

kan føre til alvorlig blodmangel med gulsot.

Kontakt straks læge.

• Træthed, madlede, kvalme, opkastninger,

smerter over lænden, feber, skummende

eller blodig urin pga. nyrebetændelse evt.

hævelser af hænder, fødder og ansigt.

Kontakt læge eller skadestue.

Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos

op til 1 ud af to 10 behandlede

• Træthed, døsighed, hovedpine, omtågethed,

svimmelhed, appetitløshed, kvalme,

mavesmerter, oppustet mave.

• Ansigtsrødmen, kløe med eller uden udslæt,

nældefeber.

• Røde øjne, misfarvning af bløde kontaktlinser.

• Rødlig misfarvning af kropsvæsker og sekreter

såsom urin, spyt, tårer, sved og afføring.

Ikke almindelige bivirkninger: Kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede

• Akut anfald af den sjældne, arvelige

stofskiftesygdom porfyri med misfarvning

af urinen (mørkerød), kraftige mavesmerter,

psykiske forstyrrelser som f.eks. angst.

Kontakt læge eller skadestue.

• Usikre bevægelser og mental forvirring.

• Menstruationsforstyrrelser evt. udeblivelse af

menstruation.

• Opkastning og diarré.

Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op

til 1 ud 1.000 behandlede

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden,

især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller

skadestue.

• Hududslæt med blærer, sår på huden, i

munden og omkring kønsorganerne. Kontakt

læge eller skadestue.

• Pludselige opståede blødninger i huden,

besvimelse, meget dårlig almen tilstand,

og evt. åndedrætsbesvær (dissemineret

intravaskulær koagulation). Kontakt læge

eller skadestue.

• Psykose. Kontakt lægen.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber

pga. forandringer i blodet (for få hvide

blodlegemer), som kan blive alvorlig. Hvis du

får feber, skal du straks kontakte læge.

• Muskelsvaghed, synsforstyrrelser,

øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd,

vand i kroppen.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger: Kan

forekomme hos op til 1 ud 1.000 behandlede

• Åndenød, som kan blive alvorlig. Kontakt

straks læge eller skadestue, hvis du får

vejrtrækningsproblemer.

Meget sjældne bivirkninger: Kan forekomme

hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede

• Alvorlig diarré pga. betændelse i tyktarm.

Kontakt læge.

• Voldsomme mavesmerter og feber pga.

betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge

eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er

kendt (sandsynligvis sjælden):

• I sjældne tilfælde kan influenza-syndromet

efterfølges af nedsat antal blodplader.

Rimactan kan herudover give bivirkninger, som

du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks.

påvirkning af leveren, forhøjet antal hvide

blodlegemer i blodet (eosinofili) og påvirkning

af nyrerne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med

din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30 °C.

Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Rimactan indeholder:

– Aktivt stof: 300 mg rifampicin.

– Øvrige indholdsstoffer: Calciumstearat,

lactose, gelatine, shellac, propylene glycol,

titandioxid (E171) og jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Hård, rødbrun, uigennemsigtig, gelatine kapsel.

Den ene halvdel er påtrykt ”300” og den anden

halvdel ”NG”.

Findes i pakninger af 100 stk. hårde kapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Rimactan

er et registreret varemærke, der

tilhører Novartis AG.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

juni 2017.