Rifabutin "Pfizer"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rifabutin "Pfizer" 150 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 150 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rifabutin "Pfizer" 150 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14768
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rifabutin ”Pfizer” 150 mg, hårde kapsler

rifabutin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Rifabutin Pfizer til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Rifabutin Pfizer

Sådan skal du tage Rifabutin Pfizer

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Rifabutin Pfizer indeholder et antibiotikum.

Du kan tage Rifabutin Pfizer til:

behandling af tuberkulose og anden infektion med andre mycobakterier.

forebyggelse af tuberkulose hos AIDS-patienter.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Rifabutin Pfizer

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Rifabutin Pfizer

hvis du er allergisk over for rifabutin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du er overfølsom (allergisk) over for andre antibiotika (rifamyciner).

hvis du samtidig tager medicin mod HIV (ritonavir).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Rifabutin Pfizer.

Tal med lægen, inden du tager Rifabutin Pfizer, hvis du:

har dårlige nyrer eller lever.

tager anden medicin mod infektion (clarithromycin og andre makrolider).

tager medicin mod infektioner med svampe (fluconazol).

samtidig tager medicin mod HIV (HIV-proteasehæmmere).

Du skal være opmærksom på følgende:

Rifabutin Pfizer kan farve urin, hud og kropsvæsker (f.eks. sved, spyt og tårevæske) rød-orange.

Bløde kontaktlinser kan farves røde.

Din læge vil tage blodprøver med jævne mellemrum under behandlingen.

Din læge vil normalt tjekke dit syn under behandlingen, hvis du samtidig tager anden medicin mod

infektion (clarithromycin og andre makrolider samt fluconazol).

Rifabutin Pfizer kan nedsætte virkningen af p-piller og minipiller. Du skal bruge kondom, pessar eller

lignende som svangerskabsforebyggelse under behandlingen og 1 måned efter at behandlingen er

stoppet.

Kontakt straks lægen, hvis du får voldsom eller langvarig, blodig diarré, når du tager eller har taget

Rifabutin Pfizer.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Rifabutin Pfizer. Det kan

påvirke prøveresultaterne.

Hvis du tager anden medicin mod infektion (clarithromycin eller andre makrolider samt fluconazol) samtidig

med Rifabutin Pfizer, skal du kontakte læge eller skadestue, hvis du får følgende øjensymptomer:

øjensmerter og rødme af det hvide i øjnene, lysfølsomhed, tåreflod og nedsat syn.

synssløring og ”fluer” for øjet.

Disse symptomer rammer ofte kun det ene øje.

Brug af anden medicin sammen med Rifabutin Pfizer

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin der hæmmer immunforsvaret i forbindelse med transplantationer (tacrolimus).

medicin mod en type lungebetændelse, som især ses hos HIV-patienter eller mod en bestemt type

hudsygdom (dapson).

medicin mod HIV (ritonavir, indinavir, saquinavir, amprenavir, delavirdin, fosamprenavir, lopinavir,

tipranavir, zidovudin).

medicin mod infektioner med svampe (fluconazol, voriconazol, itraconazol, posaconazol).

medicin mod anden infektion (clarithromycin, sulfamethoxazol med trimethoprim).

p-piller og minipiller.

Brug af Rifabutin Pfizer sammen med mad og drikke

Du skal tage Rifabutin Pfizer med et glas vand.

Du kan tage Rifabutin Pfizer i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Rifabutin Pfizer. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Rifabutin Pfizer efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rifabutin Pfizer påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du tage Rifabutin Pfizer

Tag altid Rifabutin Pfizer nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du må kun ændre dosis efter aftale med lægen.

Den sædvanlige dosis er

Ved lungetuberkulose:

1 kapsel (150 mg) 1 gang dagligt i 6 måneder.

Ved multiresistent lungetuberkulose:

2-3 kapsler (300-450 mg) 1 gang dagligt i op til 6 måneder.

Ved behandling af andre infektioner med mycobakterier:

3-4 kapsler på 150 mg (i alt 450-600 mg) 1 gang dagligt i op til 6 måneder.

Ved forebyggelse af tuberkulose hos AIDS-patienter:

2 kapsler på 150 mg (i alt 300 mg) 1 gang dagligt.

Børn

Må ikke anvendes til børn.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Rifabutin Pfizer

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Rifabutin Pfizer, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du af den grund føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Rifabutin Pfizer

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste

dosis, skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Rifabutin Pfizer

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Fortæl det straks til lægen, hvis du føler dig syg, efter behandlingen med Rifabutin Pfizer er stoppet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide

blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

Betændelse i den forreste del af øjet, som viser sig ved smerter og rødme af det hvide i øjet,

overfølsomhed for lys, tåreflod, nedsat syn samt sløret syn og ”fluer” for øjet. Kontakt læge eller

skadestue.

Aflejringer i hornhinden (nedsætter ikke synet). Kontakt lægen.

Gulsot, ofte med hudkløe, gulfarvning af hud og det hvide i øjnene. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis De får feber, skal De straks kontakte

lægen.

Rødmen af huden.

Almindelig

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med

lægen.

Hududslæt.

Kvalme.

Feber. Muskelsmerter.

Ikke almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Overfølsomhed.

Opkastning.

Misfarvning af huden.

Smerter i leddene.

Hyppigheden ikke kendt

Forandringer i smagen.

Diarré.

Rifabutin Pfizer kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forandringer i blodets sammensætning (eosinofili) og påvirkning

af leveren.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel

5.

Opbevaring

Opbevar Rifabutin Pfizer utilgængeligt for børn.

Brug ikke Rifabutin Pfizer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdato er den sidste

dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rifabutin Pfizer, hårde kapsler, 150 mg indeholder:

Aktivt stof: rifabutin.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose; natriumlaurilsulfat; magnesiumstearat; silicagel.

Kapselskal: gelatine; titandioxid (E171) og rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningstørrelse

Udseende

Rifabutin Pfizer kapsler er rødbrune, uigennemsigtige, hårde gelatinekapsler.

Pakningsstørrelser

Tabletbeholder af glas med 30 kapsler, eller blisterpakning med 30 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller

Pfizer Italia S.r.l, Località Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno, Italien.

Denne indlægsseddel blev sidst ændret februar 2016

13-7-2018

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira Issues Voluntary Nationwide Recall of Daptomycin for Injection Lyophilized Powder for Solution, Due to Infusion Reactions

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 8 lots of Hospira’s Daptomycin for Injection 500 mg, Lyophilized Powder For Solution, Single Dose Vial (NDC 0409-0106-01) to the Hospital/Retail level. The product is being recalled due to adverse event reports indicative of infusion reactions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-6-2018

Demulen 30 birth control pills: Packages containing broken or chipped pills

Demulen 30 birth control pills: Packages containing broken or chipped pills

Pfizer Canada Inc. has notified Health Canada that it has received complaints of broken or chipped pills involving Demulen 30, a prescription birth control pill. Health Canada has previously communicated on similar issues involving two other brands of birth control pills. Health Canada continues to remind women to check their packages of birth control pills and to report problems if they see them. If you notice anything unusual in the package, such as missing or damaged pills, you should return the packa...

Health Canada

27-6-2018

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Pfizer Consumer Healthcare Limited)

Nexium Control (Active substance: esomeprazole) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018) 4111 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2618/R/21

Europe -DG Health and Food Safety

25-6-2018

Xeljanz (Pfizer Limited)

Xeljanz (Pfizer Limited)

Xeljanz (Active substance: Tofacitinib) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4023 of Mon, 25 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Pfizer Limited)

BeneFIX (Active substance: Nonacog alfa) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3778 of Mon, 11 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Eliquis (Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG)

Eliquis (Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG)

Eliquis (Active substance: apixaban) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)3616 of Mon, 04 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2148/II/50

Europe -DG Health and Food Safety

4-6-2018

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Pfizer Limited)

Champix (Active substance: varenicline tartrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3620 of Mon, 04 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Bosulif (Pfizer Limited)

Bosulif (Pfizer Limited)

Bosulif (Active substance: Bosutinib) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)3269 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2373/X/26

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

LIFMIOR (Pfizer Limited)

LIFMIOR (Pfizer Limited)

LIFMIOR (Active substance: etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3004 of Tue, 15 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-4-2018

Mylotarg (Pfizer Limited)

Mylotarg (Pfizer Limited)

Mylotarg (Active substance: gemtuzumab ozogamicin) - New authorisation - Commission Decision (2018)2504 of Mon, 23 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4204

Europe -DG Health and Food Safety