Rifabutin "Pfizer"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rifabutin "Pfizer" 150 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 150 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rifabutin "Pfizer" 150 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 14768
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rifabutin ”Pfizer” 150 mg, hårde kapsler

rifabutin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Rifabutin Pfizer til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Rifabutin Pfizer

Sådan skal du tage Rifabutin Pfizer

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Rifabutin Pfizer indeholder et antibiotikum.

Du kan tage Rifabutin Pfizer til:

behandling af tuberkulose og anden infektion med andre mycobakterier.

forebyggelse af tuberkulose hos AIDS-patienter.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

2.

Det skal du vide, før

du begynder at tage Rifabutin Pfizer

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Rifabutin Pfizer

hvis du er allergisk over for rifabutin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).

hvis du er overfølsom (allergisk) over for andre antibiotika (rifamyciner).

hvis du samtidig tager medicin mod HIV (ritonavir).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Rifabutin Pfizer.

Tal med lægen, inden du tager Rifabutin Pfizer, hvis du:

har dårlige nyrer eller lever.

tager anden medicin mod infektion (clarithromycin og andre makrolider).

tager medicin mod infektioner med svampe (fluconazol).

samtidig tager medicin mod HIV (HIV-proteasehæmmere).

Du skal være opmærksom på følgende:

Rifabutin Pfizer kan farve urin, hud og kropsvæsker (f.eks. sved, spyt og tårevæske) rød-orange.

Bløde kontaktlinser kan farves røde.

Din læge vil tage blodprøver med jævne mellemrum under behandlingen.

Din læge vil normalt tjekke dit syn under behandlingen, hvis du samtidig tager anden medicin mod

infektion (clarithromycin og andre makrolider samt fluconazol).

Rifabutin Pfizer kan nedsætte virkningen af p-piller og minipiller. Du skal bruge kondom, pessar eller

lignende som svangerskabsforebyggelse under behandlingen og 1 måned efter at behandlingen er

stoppet.

Kontakt straks lægen, hvis du får voldsom eller langvarig, blodig diarré, når du tager eller har taget

Rifabutin Pfizer.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Rifabutin Pfizer. Det kan

påvirke prøveresultaterne.

Hvis du tager anden medicin mod infektion (clarithromycin eller andre makrolider samt fluconazol) samtidig

med Rifabutin Pfizer, skal du kontakte læge eller skadestue, hvis du får følgende øjensymptomer:

øjensmerter og rødme af det hvide i øjnene, lysfølsomhed, tåreflod og nedsat syn.

synssløring og ”fluer” for øjet.

Disse symptomer rammer ofte kun det ene øje.

Brug af anden medicin sammen med Rifabutin Pfizer

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin der hæmmer immunforsvaret i forbindelse med transplantationer (tacrolimus).

medicin mod en type lungebetændelse, som især ses hos HIV-patienter eller mod en bestemt type

hudsygdom (dapson).

medicin mod HIV (ritonavir, indinavir, saquinavir, amprenavir, delavirdin, fosamprenavir, lopinavir,

tipranavir, zidovudin).

medicin mod infektioner med svampe (fluconazol, voriconazol, itraconazol, posaconazol).

medicin mod anden infektion (clarithromycin, sulfamethoxazol med trimethoprim).

p-piller og minipiller.

Brug af Rifabutin Pfizer sammen med mad og drikke

Du skal tage Rifabutin Pfizer med et glas vand.

Du kan tage Rifabutin Pfizer i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Rifabutin Pfizer. Tal med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Rifabutin Pfizer efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Rifabutin Pfizer påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du tage Rifabutin Pfizer

Tag altid Rifabutin Pfizer nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Du må kun ændre dosis efter aftale med lægen.

Den sædvanlige dosis er

Ved lungetuberkulose:

1 kapsel (150 mg) 1 gang dagligt i 6 måneder.

Ved multiresistent lungetuberkulose:

2-3 kapsler (300-450 mg) 1 gang dagligt i op til 6 måneder.

Ved behandling af andre infektioner med mycobakterier:

3-4 kapsler på 150 mg (i alt 450-600 mg) 1 gang dagligt i op til 6 måneder.

Ved forebyggelse af tuberkulose hos AIDS-patienter:

2 kapsler på 150 mg (i alt 300 mg) 1 gang dagligt.

Børn

Må ikke anvendes til børn.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Hvis du har taget for mange Rifabutin Pfizer

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Rifabutin Pfizer, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du af den grund føler dig utilpas). Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Rifabutin Pfizer

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart, du kommer i tanke om det. Hvis du snart skal tage den næste

dosis, skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Rifabutin Pfizer

Du må kun afbryde eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Fortæl det straks til lægen, hvis du føler dig syg, efter behandlingen med Rifabutin Pfizer er stoppet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel

kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide

blodlegemer og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Vejrtrækningsbesvær, astmalignende anfald, åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

Betændelse i den forreste del af øjet, som viser sig ved smerter og rødme af det hvide i øjet,

overfølsomhed for lys, tåreflod, nedsat syn samt sløret syn og ”fluer” for øjet. Kontakt læge eller

skadestue.

Aflejringer i hornhinden (nedsætter ikke synet). Kontakt lægen.

Gulsot, ofte med hudkløe, gulfarvning af hud og det hvide i øjnene. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden for minutter til timer), f.eks. hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaktisk shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(det sker hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis De får feber, skal De straks kontakte

lægen.

Rødmen af huden.

Almindelig

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Bleghed og træthed pga. blodmangel. Kan hos nogle udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Tal med

lægen.

Hududslæt.

Kvalme.

Feber. Muskelsmerter.

Ikke almindelige bivirkninger

(det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Overfølsomhed.

Opkastning.

Misfarvning af huden.

Smerter i leddene.

Hyppigheden ikke kendt

Forandringer i smagen.

Diarré.

Rifabutin Pfizer kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. forandringer i blodets sammensætning (eosinofili) og påvirkning

af leveren.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel

5.

Opbevaring

Opbevar Rifabutin Pfizer utilgængeligt for børn.

Brug ikke Rifabutin Pfizer efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdato er den sidste

dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rifabutin Pfizer, hårde kapsler, 150 mg indeholder:

Aktivt stof: rifabutin.

Øvrige indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose; natriumlaurilsulfat; magnesiumstearat; silicagel.

Kapselskal: gelatine; titandioxid (E171) og rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningstørrelse

Udseende

Rifabutin Pfizer kapsler er rødbrune, uigennemsigtige, hårde gelatinekapsler.

Pakningsstørrelser

Tabletbeholder af glas med 30 kapsler, eller blisterpakning med 30 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller

Pfizer Italia S.r.l, Località Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno, Italien.

Denne indlægsseddel blev sidst ændret februar 2016

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira Issues A Voluntary Nationwide Recall For Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Due To The Potential Of Cracked Glass At The Rim Surface Of The Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 3 lots of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, 100 mg/20 mL Vial (NDC 0409-2267-20), and one lot of Labetalol Hydrochloride Injection, USP, Novaplus® (NDC 0409-2267-25) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall due to the discovery of cracks on the rim surface of vials for these lots, which is covered by the stopper and crimp seal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-1-2018

Shortage of EpiPen (0.3 mg) auto-injector in Canada

Shortage of EpiPen (0.3 mg) auto-injector in Canada

OTTAWA – Pfizer Canada has advised Health Canada that there is currently a shortage of EpiPen auto-injectors in the 0.3 mg format (DIN 00509558). The shortage is reported to be due to a manufacturing disruption and is currently anticipated to be resolved by March 2, 2018. According to Pfizer, the shortage does not impact EpiPen Jr (0.15 mg) products, which remain available.

Health Canada

17-11-2017

Greenstone Issues Voluntary Nationwide Recall of Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets, USP Due to Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

Greenstone Issues Voluntary Nationwide Recall of Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets, USP Due to Possible Sub Potent and Super Potent Tablets

For Immediate Release – PEAPACK, NJ, November 16, 2017 - Greenstone LLC, a wholly owned subsidiary of Pfizer Inc., is voluntarily recalling multiple lots of diphenoxylate hydrochloride and atropine sulfate tablets, USP to the consumer level. Greenstone initiated this recall because product from these lots has the potential to be super potent or sub potent.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

TAPAZOLE (Methimazole) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

TAPAZOLE (Methimazole) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

TORISEL (Temsirolimus) Kit [Wyeth Pharmaceuticals Inc., A Subsidiary Of Pfizer Inc.]

TORISEL (Temsirolimus) Kit [Wyeth Pharmaceuticals Inc., A Subsidiary Of Pfizer Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

VIROPTIC (Trifluridine) Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

VIROPTIC (Trifluridine) Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Pfizer Limited)

Pregabalin Pfizer (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1537 of Fri, 09 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-2-2018

Dynastat (Pfizer Limited)

Dynastat (Pfizer Limited)

Dynastat (Active substance: Parecoxib ) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1234 of Mon, 26 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Lyrica (Pfizer Limited)

Lyrica (Pfizer Limited)

Lyrica (Active substance: pregabalin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1146 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Vfend (Pfizer Limited)

Vfend (Pfizer Limited)

Vfend (Active substance: voriconazole) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1127 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

XALKORI (Crizotinib) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

XALKORI (Crizotinib) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

Bosulif (Pfizer Limited)

Bosulif (Pfizer Limited)

Bosulif (Active substance: Bosutinib) - Centralised - Annual renewal - Commission Decision (2018)908 of Mon, 12 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2373/AR/27

Europe -DG Health and Food Safety

8-2-2018

NITROSTAT (Nitroglycerin) Tablet [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

NITROSTAT (Nitroglycerin) Tablet [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 8, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

PROCARDIA (Nifedipine) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

PROCARDIA (Nifedipine) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Feb 1, 2018 EST

US - DailyMed

26-1-2018

IBRANCE (Pfizer Limited)

IBRANCE (Pfizer Limited)

IBRANCE (Active substance: palbociclib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)548 of Fri, 26 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/3853/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

26-1-2018

DUAVIVE (Pfizer Limited)

DUAVIVE (Pfizer Limited)

DUAVIVE (Active substance: oestrogens conjugated / bazedoxifene) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)546 of Fri, 26 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-1-2018

XALKORI (Pfizer Limited)

XALKORI (Pfizer Limited)

XALKORI (Active substance: crizotinib) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)415 of Mon, 22 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2489/II/50

Europe -DG Health and Food Safety

8-1-2018

SKELAXIN (Metaxalone) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

SKELAXIN (Metaxalone) Tablet [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

8-1-2018

DAYPRO (Oxaprozin) Tablet, Film Coated [G.D. Searle LLC Division Of Pfizer Inc]

DAYPRO (Oxaprozin) Tablet, Film Coated [G.D. Searle LLC Division Of Pfizer Inc]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Enbrel (Pfizer Limited)

Enbrel (Pfizer Limited)

Enbrel (Active substance: Etanercept) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)8994 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-12-2017

ROMIDEPSIN Kit [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

ROMIDEPSIN Kit [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Dec 18, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

LIPITOR (Atorvastatin Calcium) Tablet, Film Coated [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

LIPITOR (Atorvastatin Calcium) Tablet, Film Coated [Parke-Davis Div Of Pfizer Inc]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

DOXORUBICIN HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

ReFacto AF (Pfizer Limited)

ReFacto AF (Pfizer Limited)

ReFacto AF (Active substance: Moroctocog alfa ) - Referral - Commission Decision (2017)7737 of Fri, 17 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/232/A31/134

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Revatio (Pfizer Limited)

Revatio (Pfizer Limited)

Revatio (Active substance: sildenafil) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7622 of Tue, 14 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

Prevenar (Pfizer Limited)

Prevenar (Pfizer Limited)

Prevenar (Active substance: pneumoccocal saccharide conjugated vaccine, adsorbed) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2017) 7651 of Tue, 14 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2017

MYCOBUTIN (Rifabutin) Capsule [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

MYCOBUTIN (Rifabutin) Capsule [Pharmacia And Upjohn Company LLC]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

RIFABUTIN Capsule [Greenstone LLC]

RIFABUTIN Capsule [Greenstone LLC]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

VIAGRA (Sildenafil Citrate) Tablet, Film Coated [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

26-10-2017

TIKOSYN (Dofetilide) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

TIKOSYN (Dofetilide) Capsule [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Oct 26, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

Prevenar 13 (Pfizer Limited)

Prevenar 13 (Pfizer Limited)

Prevenar 13 (Active substance: Pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine (13-valent, adsorbed)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7240 of Wed, 25 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

18-10-2017

EU/3/17/1923 (Pfizer Limited)

EU/3/17/1923 (Pfizer Limited)

EU/3/17/1923 (Active substance: Glasdegib maleate) - Orphan designation - Commission Decision (2017)7056 of Wed, 18 Oct 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/106/17

Europe -DG Health and Food Safety

3-10-2017

FRAGMIN (Dalteparin Sodium) Injection [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

FRAGMIN (Dalteparin Sodium) Injection [Pfizer Laboratories Div Pfizer Inc]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed