Ricorso

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ricorso Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 200 g/kg metsulfuron-methyl; (~ 193 g/kg metsulfuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ricorso Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Endnu ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

Må kun anvendes til

ukrudtsbekæmpelse i korn.

Dette plantebeskyttelsesmiddel

må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt

og kræver gyldig autorisation.

Analyse: Metsulfuron-methyl 200 g/kg (20% w/w)

Midlet er et vanddispergerbart granulat.

80 % af blandingen består af en eller flere

bestanddele af ukendt akut inhalationstoksicitet.

Mindst holdbar i 2 år fra produktionsdatoen som står anført

på emballagen. Samme sted findes også batchnummer.

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr. 607-7

Omfattet af Milj

øministeriets

bekendtgørelse om

bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddel-

forordningen 1107/2009.

Distribution og r

ådgivning:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2, 4330 Hvalsø

Tlf. 4649 1171, www.nordiskalkali.dk

Registreringsindehaver:

Rotam Agrochemical Europe Ltd

Hamilton House, Mabledon Place,

London WC1H9BB

England

17030902

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe

menneskers sundhed og miljøet

i

fare

(EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for

vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har

regler for arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt

fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i

korn.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må

ikke overskrides.

Må i korn ikke anvendes senere end

vækststadium BBCH 39.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra

vandmiljøet

(vandløb,

søer

mv.)

for

at

beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 5 m fra §3-

områder for at beskytte vilde planter (SPe3).

Undgå forurening af

vandmiljøet

med

produktet

eller

med beholdere,

der

har

indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr

nær overfladevand (SP1).

For at beskytte grundvandet må der højest

anvendes de i brugsanvisningens angivne

maksimale doseringer pr. vækstår (1. august

- 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår

ikke også anvendes andre produkter, der

indeholder

aktivstofferne iodosulfuron-

methyl,

tribenuron-methyl,

thifensulfuron-

methyl, triasulfuron eller metsulfuron-methyl

(SPe1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer.

Ricorso® er et bredtvirkende herbicid til bekæmpelse af de fleste 2-kimbladede ukrudtsarter i vårsæd og

vintersæd uden udlæg om foråret.

Ricorso® optages både gennem bladene og rødderne. Den optimale effekt opnås på saftspændte

ukrudtsplanter med 2-4 løvblade i god vækst. Optagelsen gennem rødderne fremmes, når jorden er fugtig.

Ricorso® optages hurtigt og transporteres til planternes vækstpunkter, hvor væksten standses i følsomt

ukrudt. Væksten er standset efter få timer og planterne ophører med at optage vand og næring. Synlige

symptomer kommer først efter 1-3 uger og ses som gulfarvning af vækstpunktet. Derefter bliver

ukrudtsplanterne slappe og visner væk. Nedvisningen går stærkest under tørre og varme forhold.

Ricorso® har god virkning ved lave temperaturer, hvis ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter med

nattefrost eller regn få timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten.

Undgå altid vinddrift til vandområder, læhegn, naboafgrøder eller marker, især hvor der skal dyrkes andet

end korn.

Ricorso® må kun anvendes om foråret i korn uden udlæg.

Begrænsning i anvendelse - efterfølgende afgrøde

Da doseringen maksimalt må være 20 g Ricorso® pr. ha., kan der den følgende vækstsæson dyrkes vinter-

og vårraps, kartofler, majs til ensilering, korn evt. med græs/kløvergræsudlæg, ærter, hestebønner og hør.

Der kan ikke dyrkes roer, grøntsager eller nogen anden afgrøde end de ovenfor nævnte, hverken det år

Ricorso® er anvendt eller det følgende år.

Omsåning af et areal behandlet med Ricorso®

Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Inden for den 1. måned efter behandlingen må

der kun sås vårhvede eller havre, og der bør pløjes. Til ukrudtsbekæmpelse i det omsåede korn må der ikke

anvendes Ricorso® eller andre sulfonylurea produkter.

Varemærke

All Clear Extra

Ally®

Boxer® EC

Express®

Foxtrot®

Harmony®

Tilhører:

Service Chemicals

Dupont

Syngenta

Dupont

Dupont

Varemærke

Primera Super

Safari®

Starane®

Stomp®

Titus®

Tilhører:

Bayer

Dupont

BASF

Dupont

Advarsel, Deklaration mm ............................................................................................................ Forsiden

Varemærke, Generel information, Anvendelsesbegrænsning ......................................................... Side 2

Dosering og virkning .......................................................................................................................

Side 3

Resistens, Sprede-/klæbemiddel, Blandinger med andre midler, Fremstilling af sprøjtevæsken ... Side 4

Sprøjteteknik, Rengøring af sprøjteudstyr ....................................................................................... Side 5

Begrænsning i anvendelsen, Opbevaring og bortskaffelse ............................................................. Side 6

DOSERING OG VIRKNING

Ricorso har virkning mod en bred vifte af bredbladet ukrudt, men effekten er bedst dokumenteret for

følgende ukrudtsarter:

Vintersæd (byg, hvede, triticale, rug)

Én behandling pr. sæson ifølge nedenstående skema

* Må i vinterbyg kun anvendes frem til BBCH 30

Vårsæd (byg, havre, hvede)

Én behandling pr. sæson ifølge nedenstående skema

Effekten er generelt bedst, når Ricorso anvendes tidligt, så ukrudtet er småt.

Burresnerre: Blandingen Ricorso® + fluroxypyrprodukt kan udsprøjtes tidligt forår, efter væksten er

begyndt, og de fleste burresnerreplanter har minimum 1 krans.

Hvis burresnerren ikke er langt nok fremme eller temperaturen er < 10-12°C, opnås den bedste samlede

effekt ved at udsprøjte Ricorso® tidligt og fluroxypyr senere – evt. sammen med andre midler.

Anvend: Maksimal mængde Ricorso® + 0,5-0,6 l fluroxypyrprodukt pr. ha.

En god bekæmpelse forudsætter, at bekæmpelsen udføres tidligt på småt ukrudt med op til 2 blade og

optimale sprøjteforhold. Der kan ikke forventes god bekæmpelse af hvidmelet gåsefod.

Afgrødestadium

(forår)

Dosering

God/meget god

effekt

(85-100 %)

Moderat effekt

(70-84 %)

Relativ dårlig effekt

(0-70 %)

BBCH 20-29

15 g/ha

Kamille (lugtløs),

Fuglegræs,

Agerstedmoder,

Burresnerre

BBCH 30-39*

20 g/ha

Kamille (lugtløs),

Forglemmigej,

Fuglegræs, Alm.

Brandbæger

Valmue,

Ærenprisarter

Burresnerre,

Agerstedmoder

Afgrødestadium

Dosering

God/meget god

effekt

(85-100 %)

Moderat effekt

(70-84 %)

Relativ dårlig

effekt

(0-70 %)

BBCH 12-19

10 g/ha

Fuglegræs,

Hyrdetaske, Raps

Hvidmelet

gåsefod (“melde”)

BBCH 20-29

15 g/ha

Hyrdetaske, Rød

tvetand, Kamille

(vellugtende),

Kiddike, Pengeurt

Kornblomst,

Snerlepileurt,

Agerstedmoder,

Hvidmelet

gåsefod (“melde”)

BBCH 30-39

20 g/ha

Raps, Hyrdetaske,

Rød tvetand

Agerstedmoder

Hvidmelet

gåsefod (“melde”)

Metsulfuron-methyl tilhører gruppen sulfonylurea (HRAC gruppe B)

Når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på den samme mark flere år i træk, kan der ske en

udvælgelse af evt. naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive

dominerende.

Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. Ricorso®, Ally®, Express®,

Harmony®, Safari® eller Titus®, så er arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet flere

tilfælde af resistens over for sulfonylureamidlerne hos alm. fuglegræs, kamille og kornvalmue, samt et

tilfælde i alm. hanekro og hyrdetaske. Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med

forskellig virkemåde, men med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte en tankblanding af

disse to midler.

Anbefalinger

1) Hvis der er konstateret resistens over for Ricorso®, genbehandles marken hurtigst muligt med et andet,

effektivt middel mod denne ukrudtsart. Se nedenfor.

2) For at forebygge, at der opstår resistens i alm. fuglegræs eller andre almindelige ukrudtsarter, anvendes

Ricorso® i tankblanding efter følgende retningslinjer: For nærværende anbefales det at udsprøjte Ricorso®

i tankblanding med anbefalet dosering af Starane® eller tilsvarende produkt.

Vælger man at udsprøjte Ricorso® alene, bør man anvende et produkt med anden virkningsmekanisme i

marken den følgende sæson, f.eks. til efterårsbehandling af marken, hvor der kan anvendes Stomp® eller

Boxer® EC.

Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold.

Sprede-/klæbemiddel:

Normalt skal der ikke tilsættes sprede-/klæbemiddel til Ricorso®, da det kan give midlertidig

væksthæmning og gulfarvning af afgrøden. Praktisk erfaring har dog vist, at tilsætning af sprede-

/klæbemiddel kan supplere effekten, hvis der anvendes lave doser af Ricorso®. Ved lave doser og tørt vejr,

kan tilsætningen af sprede-/klæbemiddel stabilisere virkningen, og således opnås en tilfredsstillende

ukrudtsbekæmpelse.

Dosering af sprede-/klæbemiddel er normalt 50 ml/100 l vand.

Husk altid også at læse etiketten for de produkter, der blandes med. Det gælder især for evt. tilsætning af

olie eller sprede/klæbemidler og mulige restriktioner i anvendelsen. Ricorso® kan generelt blandes med

relevante ukrudts- og svampemidler i korn. Der bør kun blandes 2 produkter. Ricorso® kan endvidere

blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved blanding med mangansulfat, bør der maksimalt

anvendes 2 kg/100 liter vand, og der anvendes ikke sprede-/klæbemiddel.

Bland ikke Ricorso® med Primera Super, Foxtrot eller tilsvarende.

Begynd altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt den beregnede dosis

Ricorso® direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld efter med vand.

Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil

udsprøjtningen er afsluttet.

Ricorso® opløses normalt i løbet af få minutter.

Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger med andre midler udsprøjtes

dog straks.

Sprøjteteknik og vandmængde

Ricorso® udsprøjtes med en teknik, der sikrer en god og ensartet dækning af ukrudtsplanterne. Anvend

fladsprededyser, f.eks. en ISO 02-110 dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse.

Hvis der bruges anden sprøjteteknik, f.eks. Danfoil, følges vedkommende vejledning.

Der anvendes normalt 100-200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige afgrøder eller ved kraftig

bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning.

Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik:

Korn (der anvendes 100-200 l vand pr. ha.)

Sprøjteudstyret

Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere sprøjtning kan indeholde

rester, der frigøres og giver skader i en senere afgrøde. Dette gælder alment for alle produkter.

Straks efter endt udsprøjtning af Ricorso® skal sprøjtematerialet rengøres grundigt, også selv om

sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag. Dette for at hindre, at ”fedthinder” og belægninger af

sprøjtemidler ophobes på indersiden af beholderen, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er det

ikke muligt at rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand, således at udtørring

undgås. Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave.

Man bør dog være opmærksom på en eventuel indtørring i filtre med videre.

Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages så overlapninger undgås.

Dyse: ISO F-02-110 eller ISO LD-02-110

Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver

100/125 l vand pr. ha.

Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver

150/175 l vand pr. ha.

Dyse: ISO F-025-110 eller ISO LD-025-110

Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver

150/200 l vand pr. ha.

Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver

150/200 l vand pr. ha.

Rengøring af sprøjteudstyr efter brug af Ricorso®

Alle sprøjter skal nu have tankspuledyse, og rentvandstank svarende til 10-15% af tankens kapacitet, som

sikrer at tilstrækkelig rengøring indvending kan ske i den mark, der lige er behandlet.

Sprøjten skal i marken kunne skylles/vaskes så meget, at restkoncentrationen i restvæsken i tanken er

mindre end 2% af den oprindelige koncentration af sprøjtemidlet. Dette kan gøres ved at dele det rene vand

til 3 skylninger/vaske, hvor tanken er tømt så godt som muligt imellem hver skylning/vask.

Indvendig rengøring af sprøjten

BEMÆRK! Husk: Aktiver alle haner og ventiler. Hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det

selvrensende filter udløses.

Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske.

Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand. Skyllevandet sprøjtes udover

den afgrøde, der lige er sprøjtet.

Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,2 liter All Clear Extra. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem

bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter. Udsprøjt

skylle/vaskevandet over den afgrøde, der lige er behandlet.

Skyl tanken grundigt med sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet udover den afgrøde, der lige er

behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.

Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken (der vælges et nyt sted hver gang og pas på

afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand). Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med

opsamling af vaskevand enten i gyllebeholder eller separat beholder. En uvasket sprøjte skal opbevares

under tag, eller i marken på det areal der lige er behandlet.

Dyser, filtre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 40 ml All Clear Extra pr. 10 liter vand.

Produktet bør opbevares i den originale beholder, forsvarligt lukket og et tørt sted.

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden

bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Ricorso må kun anvendes 1 gang om året, og i samme vækstsæson må ikke anvendes andre produkter

indeholdende iodosulfuron-methyl, tribenuron-methyl, thifensulfuron-methyl, triasulfuron eller metsulfuron-

methyl.

20-10-2018

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Scientific Opinion of Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411): 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide from chemical group 30 (miscellaneous substances)

Published on: Fri, 19 Oct 2018 00:00:00 +0200 EFSA was requested to deliver a scientific opinion on the implications for human health of the flavouring substance 2‐(4‐methylphenoxy)‐N‐(1H‐pyrazol‐3‐yl)‐N‐(thiophen‐2‐ylmethyl)acetamide [FL‐no: 16.133], in the Flavouring Group Evaluation 411 (FGE.411), according to Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council. The substance has not been reported to occur in natural source materials of botanical or animal origin. It is intende...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

23-7-2018

Orphan designation: Bardoxolone methyl, for the: Treatment of Alport syndrome

Orphan designation: Bardoxolone methyl, for the: Treatment of Alport syndrome

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-5-2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

Danish Pharmacovigilance Update, 25 April 2013

In this issue of Danish Pharmacovigilance Update: Cerebral haemorrhage in association with the use of methylphenidate (Ritalin® etc.).

Danish Medicines Agency

28-8-2018

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2058 (Active substance: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5730 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/099/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (Active substance: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5727 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/060/18

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/18/2019 (Reata UK Limited)

EU/3/18/2019 (Reata UK Limited)

EU/3/18/2019 (Active substance: Bardoxolone methyl) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5055 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/011/18/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/06/401 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/06/401 (Pfizer Europe MA EEIG)

EU/3/06/401 (Active substance: N-methyl D-(2,3,4,5,6-pentahydroxy-hexyl)-ammonium; 2-(3,5-dichloro-phenyl)-benzoxazole-6-carboxylate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5038 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/032/06/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

19-7-2018

EU/3/16/1783 (Reglntel Ltd)

EU/3/16/1783 (Reglntel Ltd)

EU/3/16/1783 (Active substance: N-(5-(6-chloro-2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)pyrazin-2-yl)-2-fluoro-6-methylbenzamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4810 of Thu, 19 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/138/16/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2029 (Klinikum der UniversitAt MUnchen)

EU/3/18/2029 (Klinikum der UniversitAt MUnchen)

EU/3/18/2029 (Active substance: 2-[(2S)-2-methyl-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]dec-8-yl]-8-nitro-6-trifluoromethyl-4H-1,3-benzothiazin-4-one) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4174 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/004/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2026 (Alnylam UK Limited)

EU/3/18/2026 (Alnylam UK Limited)

EU/3/18/2026 (Active substance: Synthetic double-stranded siRNA oligonucleotide targeted against transthyretin mRNA, with six phosphorothioate linkages in the backbone, and nine 2'-fluoro and thirty-five 2'-O-methyl nucleoside residues in the sequence, which is covalently linked via a phosphodiester group to a ligand containing three N-acetylgalactosamine residues) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3394 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Active substance: Modified mRNA encoding human methylmalonyl-coenzyme A mutase encapsulated into lipid nanoparticles) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3393 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/017/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2019 (Dr Stefan Blesse)

EU/3/18/2019 (Dr Stefan Blesse)

EU/3/18/2019 (Active substance: Bardoxolone methyl) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3386 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/011/18

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3139 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/122/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3140 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/121/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

18-5-2018

EU/3/17/1936 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1936 (Pharma Gateway AB)

EU/3/17/1936 (Active substance: 1-[4-bromo-5-[1-ethyl-7-(methylamino)-2-oxo-1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-3-yl]-2-fluorophenyl]-3-phenylurea) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3133 of Fri, 18 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

3-4-2018

EU/3/12/1080 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/12/1080 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/12/1080 (Active substance: 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-N-({3-nitro-4-[(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl)amino]phenyl}sulfonyl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2056 of Tue, 03 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/124/12/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/14/1363 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (Active substance: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1818 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/131/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/16/1714 (Active substance: 6'-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-a-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1823 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/119/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety