Revitelle

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Revitelle 2,5 mg/ml oral opløsning
 • Dosering:
 • 2,5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Revitelle 2,5 mg/ml oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 56808
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

25. april 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Revitelle, oral opløsning

0.

D.SP.NR.

26560

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Revitelle

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver milliliter af den orale opløsning indeholder 2,5 mg bilastin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Methylparahydroxybenzoat (E218) (1,0 mg/ml) og propylparahydroxybenzoat (E216) (0,2

mg/ml).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral opløsning

Klar, farveløs, lidt tyktflydende opløsning med en pH-værdi på 3,0-4,0, uden bundfald.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Symptombehandling af allergisk betinget rhinokonjunktivitis (sæsonbetinget eller helårlig)

og urticaria. Revitelle er indiceret til børn i alderen 6-11 år med en kropsvægt på mindst 20

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Pædiatrisk population

Børn i alderen 6-11 år med en kropsvægt på mindst 20 kg.

10 mg bilastin (4 ml oral opløsning) en gang daglig til lindring af symptomerne på

allergisk rhinokonjunktivitis (sæsonbetinget eller helårlig) og urticaria.

Den orale opløsning skal indtages en time før eller to timer efter indtagelse af føde eller

frugtjuice (se pkt. 4.5).

56808_spc.docx

Side 1 af 13

Børn under 6 år og under 20 kg

De aktuelle data fremgår af pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen

anbefaling vedrørende doseringen. Bilastin bør således ikke benyttes til denne

aldersgruppe.

Bilastin kan gives som 20 mg tabletter til voksne og unge (12 år og derover).

Behandlingsvarighed

Behandling af allergisk rhinitis bør begrænses til perioden med eksponering for allergener.

Ved sæsonbetinget allergisk rhinitis kan behandlingen seponeres, når alle symptomerne er

forsvundet, og genoptages, hvis de venter tilbage. Ved helårlig allergisk rhinitis kan der

eventuelt gives vedvarende behandling til patienterne i perioden med eksponering for

allergener. Ved urticaria afhænger behandlingens varighed af sygdommens art, varighed og

forløb.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Sikkerhed og virkning af bilastin hos børn og unge med nedsat nyrefunktion er ikke

klarlagt. Ifølge undersøgelser af voksne i særlige risikogrupper (patienter med nedsat

nyrefunktion) er det ikke nødvendigt at justere dosen med bilastin til voksne (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Sikkerhed og virkning af bilastin hos børn og unge med nedsat leverfunktion er ikke

klarlagt. Der foreligger ingen klinisk erfaring for voksne og pædiatriske patienter med

nedsat leverfunktion. Eftersom bilastin ikke metaboliseres og udskilles uændret i urin og

fæces, forventes nedsat leverfunktion dog ikke at øge den systemiske eksponering over den

tilladte sikkerhedsgrænse for voksne patienter. Der kræves således ingen justering af dosis

for voksne patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Administration

Oral anvendelse.

Flasken med oral opløsning er forsynet med et børnesikret skruelåg og åbnes på følgende

måde: Tryk ned på plastiklåget, samtidigt med at det drejes mod uret.

Med den orale opløsning følger et målebæger til doseringen med en afmærkning for 4 ml

(= 10 mg bilastin pr. dosis).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Pædiatrisk population

Effekten og sikkerheden af bilastin til børn under 2 år er blevet fastlagt, og der er kun

begrænset klinisk erfaring med børn i alderen 2-5 år, hvorfor bilastin ikke bør anvendes til

disse aldersgrupper.

Hos patienter med moderat eller stærkt nedsat nyrefunktion kan samtidig anvendelse af

bilastin og P-glykoproteinhæmmere såsom fx ketoconazol, erythromycin, ciclosporin,

ritonavir eller diltiazem øge bilastins plasmakoncentration og dermed øge risikoen for

56808_spc.docx

Side 2 af 13

bivirkninger af lægemidlet. Derfor bør samtidig anvendelse af bilastin og P-

glykoproteinhæmmere undgås hos patienter med moderat eller stærkt nedsat nyrefunktion.

Revitelle indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) and propylparahydroxybenzoat

(E216), som kan medføre allergiske reaktioner (eventuelt forsinket).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er kun gennemført interaktionsstudier for voksne. I det følgende findes en

opsummering.

Fødevareinteraktion

Føde reducerer signifikant den orale biotilgængelighed af bilastin i form af 20 mg tabletter

med 30 % og med 20 % for bilastin i form af 2,5 mg/ml oral opløsning.

Interaktion med grapefrugtjuice

Samtidig indtagelse af 20 mg bilastin og grapefrugtjuice nedsatte biotilgængeligheden af

bilastin med 30 %. Denne virkning kan også gælde for andre frugtjuicer. Faldet i

biotilgængelighed kan variere afhængigt af fremstiller og frugtsort. Mekanismen bag denne

interaktion er hæmning af OATP1A2, en optagstransportør, og bilastin er et substrat for

denne (se pkt. 5.2). Lægemidler, som er substrater for eller hæmmere af OATP1A2 såsom

ritonavir eller rifampicin, kan ligeledes potentielt nedsætte plasmakoncentrationen af

bilastin.

Interaktion med ketoconazol eller erythromycin

Samtidig indtagelse af bilastin 20 mg oral dosis og ketoconazol 400 mg oral dosis eller

erythromycin 500 mg TID fordoblede bilastins AUC og øgede C

med faktor 2-3. Disse

forandringer kan forklares ved interaktion med transportører i tarmsystemet, eftersom

bilastin er substrat for P-gp, og ikke metaboliseres (se pkt. 5.2). Forandringerne synes ikke

at påvirke sikkerhedsprofilen af bilastin sammen med ketoconazol eller erythromycin.

Andre lægemidler, som er substrater for eller hæmmere af P-glykoprotein såsom

ciclosporin, kan ligeledes potentielt øge plasmakoncentrationen af bilastin.

Interaktion med diltiazem

Samtidig indtagelse af 20 mg bilastin en gang daglig og 60 mg diltiazem en gang daglig

øgede bilastins C

med 50 %. Denne virkning kan forklares ved interaktion med

transportører i tarmsystemet (se pkt. 5.2) og synes ikke at påvirke bilastins

sikkerhedsprofil.

Interaktion med alkohol

Den psykomotoriske funktion efter indtagelse af alkohol samtidig med bilastin 20 mg oral

dosis svarede til det, der blev observeret efter indtagelse af alkohol og placebo.

Interaktion med lorazepam

Samtidig indtagelse af 20 mg bilastin en gang daglig og 3 mg lorazepam en gang daglig i 8

dage forstærkede ikke lorazepams undertrykkende virkning på centralnervesystemet.

Pædiatrisk population

Der har ikke været gennemført interaktionsstudier for børn med bilastin i oral opløsning.

Eftersom der ikke er nogen kliniske erfaringer med interaktion af bilastin med andre

lægemidler, fødevarer eller frugtjuicer hos børn, skal resultaterne fra interaktionsstudier for

voksne for nuværende tages i betragtning ved ordinering af bilastin til børn. Der foreligger

56808_spc.docx

Side 3 af 13

ingen kliniske data for børn til angivelse af, om ændringer i AUC eller C

som følge af

interaktioner påvirker bilastins sikkerhedsprofil.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data om anvendelse af bilastin til gravide kvinder.

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår

reproduktionstoksicitet, fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3). For en

sikkerheds skyld bør Revitelle undgås under graviditet.

Amning

Det har ikke været undersøgt, om bilastin udskilles i human mælk. Foreliggende

farmakokinetiske data for dyr har vist, at bilastin udskilles i mælken (se pkt. 5.3). Det skal

besluttes, om amningen skal ophøre eller behandling med Revitelle seponeres, idet der

tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for

moderen ved behandling med bilastin.

Fertilitet

Der er ingen eller utilstrækkelige kliniske data. Et forsøg med rotter indikerede ikke

negativ påvirkning af fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Det fremgik af et forsøg, der blev udført for at bedømme bilastins påvirkning af evnen til at

føre motorkøretøj, at behandling med 20 mg bilastin ikke påvirker evnen til at føre

motorkøretøj. Eftersom der kan være forskel på, hvordan den enkelte reagerer på

lægemidlet, bør patienterne dog tilrådes ikke at føre eller bruge maskiner, før de har

fastslået deres egen reaktion på bilastin.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen for den pædiatriske population

I forbindelse med den kliniske udvikling var hyppigheden, typen og graden af bivirkninger

hos unge (12-17 år) den samme som det, der blev observeret for voksne. De oplysninger,

der er indsamlet for denne population (unge) i forbindelse med kontrollen efter

markedsføring har bekræftet fundene fra det kliniske studie.

Incidensen børn (2-11 år), som berettede om bivirkninger (hændelser (AE’er)) efter

behandling med 10 mg bilastin mod allergisk rhinokonjunktivitis eller kronisk idiopatisk

urticaria i et 12-ugers kontrolleret klinisk studie, var sammenlignelig med den procentvise

andel af de patienter, der fik placebo (68,5 % versus 67,5 %).

De hyppigste tilhørende bivirkninger (hændelser (AE'er)), der blev indberettet af 291 børn

(2-11 år), som fik bilastin (smeltetablet) i de kliniske forsøg (260* børn eksponeret i det

kliniske forsøg af sikkerheden, 31 børn eksponeret i det farmakokinetiske studie) var

hovedpine, allergisk konjunktivitis, rhinitis og abdominalsmerter. Disse tilhørende

bivirkninger optrådte med en sammenlignelig hyppighed hos 249 patienter, de fik placebo.

56808_spc.docx

Side 4 af 13

Oversigt over bivirkninger hos den pædiatriske population

De bivirkninger, som havde en mulig relation til bilastin hos over 0,1 % af de børn (2-11

år), der fik bilastin i forbindelse med den kliniske udvikling, fremgår af tabellen nedenfor.

Hyppighed angives som følger

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Bivirkninger, som er sjældne eller meget sjældne, eller for hvilke hyppigheden ikke er

kendt, er ikke medtaget i tabellen.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Bilastin

10 mg

(n=291)*

Placebo

(n=249)

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Rhinitis

3 (1,0 %)

3 (1,2 %)

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

6 (2,1 %)

3 (1,2 %)

Ikke

almindelig

Svimmelhed

1 (0,3 %)

0 (0,0 %)

Bevidsthedstab

1 (0,3 %)

0 (0,0 %)

Øjne

Almindelig

Allergisk konjunktivitis

4 (1,4 %)

5 (2,0 %)

Ikke

almindelig

Øjenirritation

1 (0,3 %)

0 (0,0 %)

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Abdominalsmerter/smerter i øvre

abdomen

3 (1,0 %)

3 (1,2 %)

Ikke

almindelig

Diarré

2 (0,7 %)

0 (0,0 %)

Kvalme

1 (0,3 %)

0 (0,0 %)

Hævede læber

1 (0,3 %)

0 (0,0 %)

Hud og subkutane væv

Ikke

almindelig

Eksem

1 (0,3 %)

0 (0,0 %)

Urticaria

2 (0,7 %)

2 (0,8 %)

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke

almindelig

Træthed

2 (0,7 %)

0 (0,0 %)

* 260 børn eksponeret i klinisk sikkerhedsstudie, 31 eksponeret i det farmakokinetiske

studie

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger hos den pædiatriske population

Hovedpine, abdominalsmerter, allergisk konjunktivitis og rhinitis blev fundet hos børn, der

enten blev behandlet med 10 mg bilastin eller med placebo. Den indberettede hyppighed

var 2,1 % vs. 1,2 % for hovedpine, 1,0 % vs. 1,2 % for abdominalsmerter, 1,4 % vs. 2,0 %

for allergisk konjunktivitis og 1,0 % vs 1,2 % for rhinitis.

Oversigt over sikkerhedsprofilen for voksne og unge patienter

Incidensen i antallet af bivirkninger hos voksne og unge patienter, der led af allergisk

rhinokonjunktivitis eller kronisk idiopatisk urticaria, og som blev behandlet med 20 mg

56808_spc.docx

Side 5 af 13

bilastin i kliniske forsøg, var sammenlignelig med incidensen i antallet hos patienter, der

fik placebo (12,7 % versus 12,8 %).

De kliniske fase II- og III-forsøg, der blev gennemført i forbindelse med den kliniske

udvikling, omfattede 2525 patienter, der blev behandlet med forskellige doser af bilastin,

heraf fik 1697 bilastin 20 mg. I disse forsøg fik 1362 patienter placebo. De hyppigste

bivirkninger indberettet af patienter, der fik 20 mg bilastin på indikationen af allergisk

rhinokonjunktivitis eller kronisk idiopatisk urticaria, var hovedpine, somnolens,

svimmelhed og træthed. Disse bivirkninger optrådte med en sammenlignelig hyppighed

hos patienter, de fik placebo.

Oversigt over sikkerhedsprofilen for voksne og unge patienter

De bivirkninger, som havde en mulig relation til bilastin hos over 0,1 % af de patienter, der

fik 20 mg bilastin i forbindelse med den kliniske udvikling (N = 1697), fremgår af tabellen

nedenfor.

Hyppighed angives som følger

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥1/100 til <1/10)

Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100)

Bivirkninger, som er sjældne eller meget sjældne, eller for hvilke hyppigheden ikke er

kendt, er ikke medtaget i tabellen.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Bilastin

20 mg

N=1697

Alle bilastin-

doser

N=2525

Placebo

N=1362

Infektioner og parasitære sygdomme

Ikke

almindelig

Oral herpes

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)

Metabolisme og ernæring

Ikke

almindelig

Øget appetit

10 (0,59 %)

11 (0,44 %)

7 (0,51 %)

Psykiske forstyrrelse

Ikke

almindelig

Angst

6 (0,35 %)

8 (0,32 %)

0 (0,0 %)

Søvnløshed

2 (0,12 %)

4 (0,16 %)

0 (0,0 %)

Nervesystemet

Almindelig

Somnolens

52 (3,06 %)

82 (3,25 %)

39 (2,86 %)

Hovedpine

68 (4,01 %)

90 (3,56 %)

46 (3,38 %)

Ikke

almindelig

Svimmelhed

14 (0,83 %)

23 (0,91 %)

8 (0,59 %)

Øre og labyrint

Ikke

almindelig

Tinnitus

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)

Vertigo

3 (0,18 %)

3 (0,12 %)

0 (0,0 %)

Hjerte

Ikke

almindelig

Højresidig grenblok

4 (0,24 %)

5 (0,20 %)

3 (0,22 %)

Sinusarytmi

5 (0,30 %)

5 (0,20 %)

1 (0,07 %)

56808_spc.docx

Side 6 af 13

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Bilastin

20 mg

N=1697

Alle bilastin-

doser

N=2525

Placebo

N=1362

QT-forlængelse på

elektrokardiogram

9 (0,53 %)

10 (0,40 %)

5 (0,37 %)

Andre anomalier på EKG

7 (0,41 %)

11 (0,44 %)

2 (0,15 %)

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke

almindelig

Dyspnø

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)

Ubehag i næsehulen

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)

Næsetørhed

3 (0,18 %)

6 (0,24 %)

4 (0,29 %)

Mave-tarm-kanalen

Ikke

almindelig

Smerter i øvre abdomen

11 (0,65 %)

14 (0,55 %)

6 (0,44 %)

Abdominalsmerter

5 (0,30 %)

5 (0,20 %)

4 (0,29 %)

Kvalme

7 (0,41 %)

10 (0,40 %)

14 (1,03 %)

Mavebesvær

3 (0,18 %)

4 (0,16 %)

0 (0,0 %)

Diarré

4 (0,24 %)

6 (0,24 %)

3 (0,22 %)

Mundtørhed

2 (0,12 %)

6 (0,24 %)

5 (0,37 %)

Dyspepsi

2 (0,12 %)

4 (0,16 %)

4 (0,29 %)

Gastritis

4 (0,24 %)

4 (0,16 %)

0 (0,0 %)

Hud og subkutane væv

Ikke

almindelig

Pruritus

2 (0,12 %)

4 (0,16 %)

2 (0,15 %)

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Ikke

almindelig

Træthed

14 (0,83 %)

19 (0,75 %)

18 (1,32 %)

Tørst

3 (0,18 %)

4 (0,16 %)

1 (0,07 %)

Bedring af underliggende

sygdom

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

1 (0,07 %)

Pyreksi

2 (0,12 %)

3 (0,12 %)

1 (0,07 %)

Asteni

3 (0,18 %)

4 (0,16 %)

5 (0,37 %)

Undersøgelser

Ikke

almindelig

Forhøjet gamma-

glutamyltransferase

7 (0,41 %)

8 (0,32 %)

2 (0,15 %)

Forhøjet alanin-aminotransferase

5 (0,30 %)

5 (0,20 %)

3 (0,22 %)

Forhøjet aspartat-

aminotransferase

3 (0,18 %)

3 (0,12 %)

3 (0,22 %)

Forhøjet serumkreatinin

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

0 (0,0 %)

Forhøjet triglycerid

2 (0,12 %)

2 (0,08 %)

3 (0,22 %)

Vægtstigning

8 (0,47 %)

12 (0,48 %)

2 (0,15 %)

Hyppigheden er ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data): Der er

observeret palpitationer og takykardi efter markedsføringen.

56808_spc.docx

Side 7 af 13

Beskrivelse af udvalget bivirkninger for voksne og unge patienter

Somnolens, hovedpine, svimmelhed og træthed blev fundet hos patienter, der enten blev

behandlet med 20 mg bilastin eller med placebo. Den indberettede hyppighed var 3,06 %

vs. 2,86 % for somnolens, 4,01 % vs. 3,38 % for hovedpine, 0,83 % vs. 0,59 % for

svimmelhed og 0,83 % vs 1,32 % for træthed.

De oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med kontrollen efter markedsføringen, har

bekræftet den sikkerhedsprofil, der blev observeret under den kliniske udvikling.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der foreligger oplysninger om overdosering af børn.

Information om akut overdosering med bilastin er uddraget fra erfaringer fra kliniske

forsøg udført under udviklingen hos voksne og kontrollen efter markedsføringen. Efter

administration af bilastin i doser, der var 10-11 gange større end den terapeutiske dosis

(220 mg som en enkeltdosis eller 200 mg/dag i 7 dage) til 26 raske forsøgspersoner, var

hyppigheden af bivirkninger, der opstod under behandlingen, dobbelt så høj som med

placebo under de kliniske forsøg. De hyppigst rapporterede bivirkninger var svimmelhed,

hovedpine og kvalme. Der fremkom ingen rapporter om alvorlige bivirkninger eller

signifikant forlængelse af QTc-intervallet. De oplysninger, der er indsamlet i forbindelse

med kontrollen efter markedsføringen svarer til det, der blev indberettet under de kliniske

forsøg.

En kritisk evaluering af bilastins virkning efter gentagne doser (100 mg i 4 dage) på

ventrikulær repolarisering i et “grundigt QT/QTc cross-over-forsøg" med 30 raske

forsøgspersoner viste ikke signifikant QTc-forlængelse.

Det anbefales at give symptomatisk og understøttende behandling i tilfælde af

overdosering.

Der kendes intet specifikt antidot til bilastin.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R 06 AX 29. Antihistaminer til systemisk brug, andre antihistaminer til

systemisk brug.

56808_spc.docx

Side 8 af 13

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Bilastin er en non-sederende, langtidsvirkende histaminantagonist med selektiv, perifer og

overvejende H1-receptoraffinitet og uden affinitet for muskarine receptorer.

Bilastin hæmmede histamininducerede hudreaktioner i form af blegner og rødme i 24 timer

efter enkeltdoser.

Klinisk virkning

Virkningen af bilastin er undersøgt hos voksne og unge. I henhold til retningslinjerne kan

den påviste effekt hos voksne og unge ekstrapoleres til børn, idet det har vist sig, at

systemisk eksponering med 10 mg bilastin for børn i alderen 6-11 år med en kropsvægt på

mindst 20 kg svarer til eksponering med 20 mg bilastin for voksne (se pkt. 5.2).

Ekstrapoleringen fra oplysninger for voksne og unge anses for passende for dette produkt,

eftersom patofysiologien for allergisk rhinokonjunktivitis og urticaria er den samme for

alle aldersgrupper.

I kliniske forsøg med voksne og unge med allergisk rhinokonjunktivitis (sæsonbetinget og

helårlig), gav 20 mg bilastin, der blev administreret en gang daglig i 14-28 dage, effektiv

lindring af symptomer såsom nysen, løbende næse, næsekløe, tilstoppet næse, øjenkløe,

tåreflåd og røde øjne. Bilastin kontrollerede symptomerne effektivt i 24 timer.

I to kliniske forsøg med patienter med kronisk idiopatisk urticaria gav 20 mg bilastin, der

blev administreret en gang daglig i 28 dage, effektiv lindring af kløens intensitet og

nedsatte antal og størrelse af blegner samt patientens ubehag i forbindelse med urticaria.

Patienterne opnåede bedre søvn og livskvalitet.

Der observeredes ingen klinisk relevant forlængelse af QTc-intervallet eller anden

kardiovaskulær påvirkning i de kliniske forsøg udført med bilastin, selv ikke ved doser på

200 mg daglig (10 gange den kliniske dosis) i 7 dage hos 9 deltagere, eller når stoffet blev

administreret sammen med P-glykoproteinhæmmere såsom ketoconazol (24 deltagere)

eller erythromycin (24 deltagere). Desuden er der foretaget en grundig undersøgelse af QT-

intervallet hos 30 forsøgspersoner.

I kontrollerede kliniske forsøg med den anbefalede dosis på 20 mg en gang daglig sås

sammenlignelig sikkerhedsprofil af bilastin og placebo i centralnervesystemet, og

incidensen af døsighed var ikke statistisk forskellig hos deltagere, der fik placebo. Bilastin

i doser på op til 40 mg q.d. påvirkede ikke den psykomotoriske funktion i kliniske forsøg

og nedsatte ikke evnen til at føre motorkøretøj i en standardkøreprøve.

Hos ældre patienter (≥ 65 år), der indgik i fase II- og III-studier, var sikkerhed og virkning

ikke anderledes end hos yngre patienter.

Klinisk sikkerhed

I et 12-ugers kontrolleret klinisk forsøg med børn i alderen 2-11 år (i alt 509 børn, 260

behandlet med 10 mg bilastin: 58 på 2 til <6 år, 105 på 6 til <9 år og 97 på 9 til <12 år og

249 behandlet med placebo: 58 på 2 til <6 år, 95 på 6 til <9 år og 96 på 9 til <12 år), med

den anbefalede pædiatriske dosis på 10 mg en gang daglig, svarede sikkerhedsprofilen for

bilastin (n=260) til placebo (n=249). Der blev set bivirkninger hos 5,8 % og 8,0 % af de

patienter, der tog 10 mg bilastin og placebo. Både 10 mg bilastin og placebo viste i dette

studie en let nedsættelse i scoren for døsighed og sedation ifølge Paediatric Sleep

Questionnaire uden nogen statistisk signifikant forskel på de to behandlingsgrupper. Der

blev ikke observeret nogen signifikant forskel i QTc hos disse børn i alderen 2-11 år efter

10 mg bilastin daglig sammenlignet med placebo. Spørgeskemaundersøgelser specifikt om

livskvaliteten for børn med allergisk rhinokonjunktivitis eller kronisk urticaria viste en

56808_spc.docx

Side 9 af 13

generel stigning af scoren over 12 uger uden nogen statistisk signifikant forskel mellem

bilastin og placebo. Den samlede population på 509 børn omfattede: 479 deltagere med

allegisk rhinokonjunktivitis og 30 deltagere diagnosticeret med kronisk urticaria. 260 børn

fik bilastin, 252 (96,9 %) mod allergisk rhinokonjunktivitis og 8 (3,1 %) mod kronisk

urticaria. Til sammenligning med det fik 249 børn placebo, 227 (91,2 %) mod allergisk

rhinokonjunktivitis og 22 (8,8 %) mod kronisk urticaria.

Pædiatrisk population

Det europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge

resultaterne af studier med bilastin i alle undergrupper af den pædiatriske population under

2 år (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Bilastin absorberes hurtigt efter oral administration, og tiden til maksimal

plasmakoncentration er ca. 1,3 timer. Der sås ingen akkumulation. Bilastin har en

gennemsnitlig oral biotilgængelighed på 61 %.

Fordeling

In vitro- og in vivo-forsøg har vist, at bilastin er et substrat for Pgp (se pkt. 4.5 "Interaktion

med ketoconazol eller erythromycin" og "Interaktion med diltiazem") og OATP (se pkt.

4.5 "Interaktion med grapefrugtsaft"). I terapeutiske doser er bilastin 84-90 % bundet til

plasmaproteiner.

Biotransformation

Bilastin medførte hverken induktion eller inhibering af CYP450-isoenzymer i in vitro-

forsøg.

Elimination

En undersøgelse af den totale omsætning af bilastin hos raske forsøgspersoner viste, at

efter administration af en enkelt dosis på 20 mg

C-mærket bilastin blev næsten 95 % af

dosis genfundet i urinen (28,3 %) og fæces (66,5 %) som uomdannet bilastin, hvilket

bekræfter, at bilastin ikke metaboliseres i signifikant grad hos mennesker. Den beregnede

middelhalveringstid hos raske forsøgspersoner var 14,5 timer.

Linearitet

Bilastin udviste lineær farmakokinetik i det undersøgte dosisinterval (5-220 mg) med små

interindividuelle variationer.

Nedsat nyrefunktion

Effekten af bilastin hos patienter med nedsat nyrefunktion er undersøgt for voksne.

I et forsøg, hvor deltagerne havde nedsat nyrefunktion, steg middelværdien (SD) af AUC0-

fra 737,4 (± 260,8) timer x ng/ml hos deltagere uden nedsat funktion (GFR: > 80

ml/min/1,73 m²) til 967,4 (± 140,2) timer x ng/ml hos deltagere med let

funktionsnedsættelse (GFR: 50-80 ml/min/1,73 m²), 1384,2 (± 263,23) timer x ng/ml hos

deltagere med moderat funktionsnedsættelse (GFR: 30 - <50 ml/min/1,73 m²), og 1708,5

(± 699,0) timer x ng/ml hos deltagere med stærkt nedsat nyrefunktion (GFR: < 30

ml/min/1,73 m²). Middelværdien (SD) for bilastins halveringstid var 9,3 timer (± 2,8) hos

deltagere uden nedsat nyrefunktion, 15,1 timer (± 7,7) hos deltagere med let

funktionsnedsættelse, 10,5 timer (± 2,3) hos deltagere med moderat funktionsnedsættelse

56808_spc.docx

Side 10 af 13

og 18,4 timer (± 11,4) hos deltagere med stærkt nedsat nyrefunktion. Udskillelse af bilastin

i urinen var næsten fuldstændig efter 48-72 timer hos alle deltagere. Disse

farmakokinetiske forandringer forventes ikke at påvirke sikkerheden af bilastin i et klinisk

relevant omfang, eftersom patienter med nedsat nyrefunktion stadig falder inden for

bilastins sikkerhedsinterval.

Nedsat leverfunktion

Der foreligger ingen farmakokinetiske oplysninger på patienter med nedsat leverfunktion.

Bilastin metaboliseres ikke hos mennesker. Eftersom forsøgsresultaterne for nedsat

nyrefunktion indikerer, at renal elimination udgør en væsentlig eliminationsmåde,

forventes biliær ekskretion kun at spille en marginal rolle i eliminationen af bilastin.

Forandringer i leverfunktionen forventes ikke at påvirke bilastins farmakokinetik i et

klinisk relevant omfang.

Pædiatrisk population

Farmakokinetiske oplysninger på børn blev indhentet i et fase 2, farmakokinetisk studie,

der omfattede 31 børn i alderen 4-11 år med allergisk rhinokonkunktivitis eller kronisk

urticaria, som fik en smeltetablet med 10 mg bilastin en gang daglig. Denne formulering

har vist sig at være bioækvivalent med 2,5 mg/ml bilastin i oral opløsning. Farmakologisk

analyse af oplysninger om plasmakoncentrationen viste, at den pædiatriske dosis på 10 mg

bilastin en gang daglig medfører systemisk eksponering svarende til det, der ses efter en 20

mg dosis hos voksne og unge, idet de gennemsnitlige AUC-værdier var 1014 ng x timer/ml

for børn i alderen 6-11 år. Disse resultater ligger godt under sikkerhedsniveauet på basis af

oplysninger om en dosis på 80 mg en gang om dagen hos voksne i henhold til

sikkerhedsprofilen. Disse resultater bekræftede, at 10 mg bilastin oralt en gang daglig er en

passende terapeutisk dosis til den pædiatrisk population i alderen 6-11 år med en kropvægt

på mindst 20 kg.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data med bilastin viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra

konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser,

genotoksicitet, genotoksicitet og den carcinogene risiko.

I undersøgelser af reproduktionstoksicitet sås der kun fosterpåvirkning (fostertab før og

efter implantation hos rotter og ufuldstændig ossifikation af kranieknogler, segmenterne i

corpus sterni og lemmer hos kaniner) ved doser, der var toksiske for moderdyret.

Eksponeringsniveauerne (NOAELs - no observed adverse effect levels) overstiger human

eksponering ved den anbefalede terapeutiske dosis i tilstrækkelig grad (> 30 gange).

I en undersøgelse af amning blev der fundet bilastin i mælken hos diegivende rotter, der

havde fået en enkelt oral dosis (20 mg/kg). Koncentrationerne af bilastin i mælk var

omtrent halvt så store som i moderens blod. Relevancen af disse resultater for mennesker

kendes ikke.

I et fertilitetsforsøg med rotter blev bilastin administreret oralt i doser på op til 1000

mg/kg/dag uden påvirkning af kønsorganerne hos han- eller hundyr. Parrings-, fertilitets-

eller drægtighedsindekserne blev ikke påvirkede.

Det fremgår af et fordelingsforsøg med rotter, hvor lægemiddelkoncentrationer blev

bestemt ved hjælp af autoradiografi, at bilastin ikke ophobes i centralnervesystemet.

56808_spc.docx

Side 11 af 13

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Betadex

Hydroxyethylcellulose

Methylparahydroxybenzoat (E218)

Propylparahydroxybenzoat (E216)

Sucralose (E955)

Hindbærsmag (større bestanddele: Ethanol, triacetin, vand, ethylbutyrat, linalylacetat)

Saltsyre, koncentreret (37 %) eller fortyndet (10 %) (pH-justering)

Natriumhydroxid (pH-justering)

Vand, renset

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Efter første åbning: 6 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Revitelle 2,5 mg/ml oral opløsning leveres i en ravfarvet glasflaske (type III glas),

forseglet med et skruelåg i aluminium, manipulationssikret lukkesystem og belagt med

LDPE eller forseglet med et låg i polypropylen, børnesikret og belagt med LDPE.

Æskerne indeholder et 15 ml eller et 25 ml bæger i polypropylen til 4 ml med dosis-

afmærkning. Hver flaske indeholder 120 ml oral opløsning.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Menarini International Operations Luxembourg S.A.

1, Avenue de la Gare

L-1611 Luxembourg

Luxemburg

Repræsentant

Berlin Chemie Menarini Baltic

J. Jasinskio 16a

03163 Vilnius

Litauen

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

56808

56808_spc.docx

Side 12 af 13

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. oktober 2010 (tabletter 20 mg)

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

25. april 2018

56808_spc.docx

Side 13 af 13

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her