Respilukas

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Respilukas 5 mg tyggetabletter
 • Dosering:
 • 5 mg
 • Lægemiddelform:
 • tyggetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Respilukas 5 mg tyggetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 49100
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

21. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Respilukas, tyggetabletter 5 mg

0.

D.SP.NR.

27839

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Respilukas

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tyggetablet indeholder montelukastnatrium (5,20 mg) svarende til 5 mg montelukast.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tyggetablet indeholder 0,5 mg aspartam (E 951).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tyggetabletter.

5 mg tyggetablet: Marmoreret pink, buet, firkantet tablet, præget med ”93” på den ene side

og ”7425” på den anden side af tabletten.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Respilukas er indiceret til behandling af mild til moderat, vedvarende astma som tillæg hos

patienter i alderen 6-14 år, hvor der ikke er opnået tilstrækkelig astmakontrol ved

behandling med inhalationskortikosteroider, og hvor der ikke er opnået klinisk kontrol af

astmaen ved behandling med korttidsvirkende β-agonister p.n. (“efter behov”).

Respilukas kan også være en alternativ behandlingsmulighed til lavdosis-inhalations-

kortikosteroider til patienter i alderen 6-14 år med mild vedvarende astma, som ikke for

nylig har haft alvorlig astmaanfald i anamnesen, hvor brug af oral kortikosteroid var

påkrævet, og som har vist, at de ikke er i stand til at anvende inhalationskortikosteroider

(se pkt. 4.2).

49100_spc.docx

Side 1 af 12

Respilukas er også indiceret til forebyggelse af astma hos patienter i alderen 6-14 år, hvor

den dominerende årsag er anstrengelsesudløst bronkokonstriktion.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Pædiatrisk population

Dette lægemiddel skal gives til børn under opsyn af en voksen.

Dosering til børn i alderen 6-14 år er én 5 mg tyggetablet dagligt til indtagelse om aftenen.

Hvis Respilukas indtages i forbindelse med et måltid, skal det tages 1 time før eller 2 timer

efter fødeindtagelsen. Justering af dosis er ikke nødvendig i denne aldersgruppe.

Generelle retningslinjer

Den terapeutiske effekt af Respilukas på astmakontrollerende parametre indtræder i løbet

af en dag. Patienter bør tilrådes at fortsætte med at tage Respilukas, selv når deres astma er

under kontrol samt i perioder med forværring af astmaen.

Respilukas som alternativ behandlingsmulighed til lavdosis-inhalationskortikosteroider til

mild vedvarende astma:

Respilukas anbefales ikke som monoterapi til patienter med moderat vedvarende astma.

Brug af Respilukas som alternativ behandlingsmulighed til lavdosis-inhalations-

kortikosteroider til børn i alderen 2-5 år med mild vedvarende astma bør kun overvejes til

patienter, som ikke for nylig har haft alvorlig astmaanfald i anamnesen, hvor oral

anvendelse af kortikosteroider var påkrævet, og som har vist, at de ikke er i stand til at

anvende inhalationskortikosteroider (se pkt. 4.1). Mild vedvarende astma defineres som

astmasymptomer mere end en gang om ugen, men mindre end en gang om dagen, natlige

symptomer mere end to gange om måneden, men mindre end en gang om ugen, normal

lungefunktion mellem episoderne. Hvis der ikke er opnået tilfredsstillende kontrol af astma

ved opfølgningsbesøg (sædvanligvis inden for en måned), bør behovet for supplerende og

anden antiinflammatorisk behandling, baseret på trinvis astmabehandling, evalueres.

Patienter bør periodisk evalueres med henblik på deres astmakontrol.

Behandling med Respilukas i relation til anden astmabehandling.

Når behandling med Respilukas anvendes som tillæg til inhalationskortikosteroider, bør

Respilukas ikke brat substituere inhalationskortikosteroider (se pkt. 4.4).

Respilukas tyggetabletter anbefales ikke til børn under 2 år på grund af manglende data om

sikkerhed og effekt (se pkt. 5.1).

Der fås 10 mg filmovertrukne tabletter til voksne fra 15 år og opefter.

Der fås 4 mg tyggetabletter som en alternativ formulering til børn mellem 2 og 5 år.

Der fås en formulering med 4 mg granulat til pædiatriske patienter, som har problemer

med at indtage en tyggetablet.

Særlige populationer

Justering af dosis er ikke nødvendig for patienter med nyreinsufficiens eller mild til

moderat nedsat leverfunktion. Der er ingen data for patienter med svært nedsat

leverfunktion. Dosis er den samme for begge køn.

49100_spc.docx

Side 2 af 12

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter bør informeres om aldrig at anvende montelukast oralt til behandling af akutte

astmaanfald og om at holde deres sædvanlige, relevante anfaldsmedicin til rådighed til

dette formål. Hvis der opstår et akut astmaanfald, bør en korttidsvirkende inhalations-β-

agonist anvendes. Hvis patienten har behov for mere korttidsvirkende inhalations-β-agonist

end sædvanlig, bør patienten søge rådgivning hos egen læge så hurtigt som muligt.

Montelukast bør ikke brat substituere inhalations- eller orale kortikosteroider.

Der er ingen data der viser, at orale kortikosteroider kan reduceres ved samtidig

administration af montelukast.

I sjældne tilfælde kan patienter i behandling med anti-astmapræparater, herunder

montelukast, fremstå med systemisk eosinofili, nogle gange med kliniske tegn på vaskulitis

konsistent med Churg-Strauss syndrom, en tilstand der ofte behandles med systemiske

kortikosteroider. Disse tilfælde nogle gange været sat i forbindelse med reduktion eller

seponering af oral kortikosteroidbehandling. Selvom der ikke er konstateret en kausal

sammenhæng mellem dette og leukotrien-receptorantagonister bør læger være

opmærksomme på eosinofili, vaskulitisk udslæt, forværrede pulmonære symptomer,

kardielle komplikationer og/eller neuropati hos patienterne. Patienter som udvikler disse

symptomer bør revurderes, og deres behandlingsregimer evalueres.

Behandling med montelukast ændrer ikke, at patienter med aspirin-følsom astma skal

undgå aspirin og andre nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler.

Respilukas indeholder aspartam, som er en phenylalaninkilde. Dette lægemiddel kan være

skadeligt for patienter, der lider af phenylketonuri, da det indeholder aspartam, der er en

phenylanalinkilde.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Montelukast kan administreres samtidig med andre behandlingsformer, der rutinemæssigt

anvendes til profylaktisk og kronisk behandling af astma. I lægemiddelinteraktions-

undersøgelser havde den anbefalede, kliniske dosis af montelukast ingen signifikant klinisk

effekt på farmakokinetikken i følgende lægemidler: teofyllin, prednison, prednisolon, orale

antikonceptionsmidler (etinyløstradiol/noretindron 35/1), terfenadin, digoxin og warfarin.

Hos forsøgspersoner faldt arealet under plasmakoncentrationskurven (AUC) for

montelukast med ca. 40 % ved samtidig administration af phenobarbital. Da montelukast

metaboliseres via CYP3A4, 2C8 og 2C9 bør der, især hos børn, udvises forsigtighed, når

montelukast administreres samtidig med CYP3A4, 2C8 og 2C9-induktorer, som phenytoin,

phenobarbital og rifampicin.

In vitro-undersøgelser har vist, at montelukast er en potent hæmmer af CYP2C8. Data fra

en klinisk lægemiddel-lægemiddel-interaktionsundersøgelse med montelukast og

rosiglitazon (et referencesubstrat repræsentativt for lægemidler primært metaboliseret af

CYP2C8) har dog vist, at montelukast ikke hæmmer CYP2C8 in vivo. Derfor forventes det

ikke, at montelukast markant ændrer metaboliseringen af lægemidler metaboliseret via

dette enzym (f.eks. paclitaxel, rosiglitazon og repaglinid).

49100_spc.docx

Side 3 af 12

In vitro-undersøgelser har vist, at montelukast er substrat for CYP2C8 og i mindre

betydelig grad for 2C9 og 3A4. Data fra en klinisk lægemiddel-lægemiddel-

interaktionsundersøgelse med montelukast og gemfibrozil (en hæmmer for både CYP 2C8

og 2C9), viste at gemfibrozil øgede montelukasts systemiske optagelse 4,4 gange. Der

kræves ingen dosisjustering for montelukast i forbindelse med samtidig administration med

gemfibrozil eller andre potente CYP 2C8-hæmmere, men lægen bør være opmærksom på

en mulig stigning i bivirkningshyppigheden.

Baseret på in vitro-data, forventes der ikke nogen klinisk relevante lægemiddel-

interaktioner med mindre potente CYP 2C8-hæmmere (fx trimethoprim) Samtidig

administration af montelukast og itraconazol, som er en stærk hæmmer af CYP 3A4, viste

ikke nogen signifikant stigning i montelukasts systemiske optagelse.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Dyreundersøgelser har ikke indikeret skadelige virkninger på graviditet eller

fosterudvikling.

Begrænsede data fra tilgængelige graviditetsdatabaser tyder ikke på, at der er en

årsagssammenhæng mellem brug af montelukast og medfødte misdannelser (dvs.

ekstremitetsdefekter), som på verdensplan er rapporteret sjældent efter markedsføring.

Montelukast bør kun bruges under graviditet, såfremt det skønnes klart nødvendigt.

Amning:

Dyreundersøgelser med rotter har vist, at montelukast udskilles i dyrenes modermælk (se

pkt. 5.3). Det vides ikke, om montelukast udskilles i human modermælk.

Montelukast bør kun bruges af ammende kvinder, såfremt det skønnes klart nødvendigt.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Montelukast forventes ikke at påvirke patientens evne til at køre bil eller betjene maskiner.

Der er imidlertid, i meget sjældne tilfælde, rapporteret døsighed eller svimmelhed.

4.8

Bivirkninger

Montelukast er evalueret i kliniske undersøgelser hos patienter med kronisk astma som

følger:

10 mg filmovertrukne tabletter hos ca. 4.000 voksne og unge patienter i alderen 15 år

og ældre

5 mg tyggetabletter hos ca. 1.750 pædiatriske patienter i alderen 6-14 år

4 mg tyggetabletter hos 851 pædiatriske patienter i alderen 2-5 år, og

4 mg granulat hos 175 pædiatriske patienter i alderen 6 måneder til 2 år.

49100_spc.docx

Side 4 af 12

Montelukast er evalueret i kliniske undersøgelser hos patienter med intermitterende astma

som følger:

4 mg granulat og tyggetabletter hos ca. 1.038 pædiatriske patienter i alderen 6

måneder til 5 år.

Følgende lægemiddelrelaterede bivirkninger i kliniske undersøgelser er rapporteret som

almindelige (≥1/100, <1/10) hos patienter behandlet med montelukast og med en højere

incidens end hos patienter behandlet med placebo:

Systemorganklasse

Voksne patienter

15 år og ældre

(to 12-ugers-

undersøgelser,

n=795)

Pædiatriske

patienter

6-14 år

(én 8-ugers-

undersøgelse,

n=201)

(to 56-ugers-

undersøgelser,

n=615)

Pædiatriske

patienter 2-5 år

(én 12-ugers-

undersøgelse, n=

461)

(én 48-ugers-

undersøgelse,

n=278)

Pædiatriske

patienter 6

måneder til 2

år (én 6-ugers

undersøgelse,

n=175)

Nervesystemet

Hovedpine

Hovedpine

Hyperkinesi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Astma

Mave-tarmkanalen

Abdominalsmerter

Abdominalsmerter

Diarre

Hud og subkutane væv

Eksematøs

dermatitis,

udslæt

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Tørst

I kliniske undersøgelser med forlænget behandling af astma hos et begrænset antal

patienter i op til 2 år for voksne og op til 12 måneder for børn i alderen 6-14 år ændrede

sikkerhedsprofilen sig ikke.

Kumulativt behandledes 502 pædiatriske patienter i alderen 2 til 5 år med montelukast i

mindst 3 måneder, 338 patienter i 6 måneder eller længere og 534 patienter i 12 måneder

eller længere. Med forlænget behandling ændrede sikkerhedsprofilen sig heller ikke for

disse patienter.

Sikkerhedsprofilen hos pædiatriske patienter i alderen 6 måneder til 2 år forblev uændret

med behandling i op til 3 måneder.

Erfaring efter markedsføring:

Bivirkninger rapporteret efter markedsføring er i tabellen nedenfor opstillet efter

systemorganklasse og specifik bivirkningsterm. Hyppigheden blev estimeret ud fra

relevante kliniske studier.

Bivirkningshyppighederne er kategoriseret som følger: meget almindelig (≥1/10),

almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000

til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

49100_spc.docx

Side 5 af 12

Systemorganklasse

Bivirkningsterm

Frekvenskategori

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektion i øvre luftveje

Meget almindelig

Blod og lymfesystem

Øget blødningstendens

Sjælden

Immunsystemet

Hypersensitivitetsreaktioner,

herunder anafylaksi

Ikke almindelig

Hepatisk eosinofilinfiltration

Meget sjælden

Psykiske forstyrrelser

Abnorme drømme, herunder

mareridt, søvnløshed,

somnambulisme, angst,

ophidselse med aggressiv adfærd

eller fjendtlighed, depression,

psykomotorisk hyperaktivitet

(herunder irritabilitet, rastløshed,

tremor

Ikke almindelig

Forstyrrelse i opmærksomhed,

hukommelsesbesvær

Sjælden

Hallucinationer, desorientering,

selvmordstanker og -adfærd

(suicidalitet)

Meget sjælden

Nervesystemet

Svimmelhed, døsighed,

paræstesi/hypæstesi, kramper

Ikke almindelig

Hjerte

Palpitationer

Sjælden

Luftveje, thorax og

mediastinum

Epistaxis

Ikke almindelig

Churg-Strauss Syndrom (CSS)

(se pkt. 4.4), pulmonær eosinofili

Meget sjælden

Mave-tarm-kanalen

Diarré

, kvalme

, opkastning

Almindelig

Mundtørhed, dyspepsi

Ikke almindelig

Lever og galdeveje

Forhøjet niveau af serum

transaminaser (ALAT, ASAT)

Almindelig

Hepatitis (herunder cholestatisk,

hepatocellulær og leverskade af

blandet art).

Meget sjælden

Hud og subkutane væv

Udslæt

Almindelig

Blå mærker, urticaria, pruritus

Ikke almindelig

Angioødem

Sjælden

Erythema nodosum, erythema

multiforme

Meget sjælden

Knogler, led, muskler, og

bindevæv

Artralgi, myalgi, herunder

muskelkramper

Ikke almindelig

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Pyreksi

Almindelig

Asteni/træthed, utilpashed, ødem Ikke almindelig

49100_spc.docx

Side 6 af 12

Denne bivirkning, rapporteret som Meget almindelig hos patienter som fik montelukast, blev

også rapporteret som Meget almindelig hos patienter som fik placebo i kliniske forsøg.

Denne bivirkning, rapporteret som Almindelig hos patienter som fik montelukast, blev også

rapporteret som Almindelig hos patienter som fik placebo i kliniske forsøg.

Hyppighed: sjælden.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Der er ingen specifik information om behandling af overdosis af montelukast. I

undersøgelser hos patienter med kronisk astma er montelukast administreret i doser på op

til 200 mg dagligt til voksne patienter i 22 uger, og i korttidsundersøgelser i doser på op til

900 mg dagligt til patienter i ca. 1 uge, uden klinisk signifikante hændelser.

Der har, efter markedsføring og i kliniske undersøgelser med montelukast, været rapporter

om akut overdosis. Disse omfatter rapporter fra voksne og børn med dosis op til 1.000 mg

(ca. 61 mg/kg for et 42 måneder gammelt barn). De kliniske og laboratoriemæssige fund

var i overensstemmelse med sikkerhedsprofilen hos voksne og pædiatriske patienter. Der

var ingen bivirkninger i størstedelen af overdosisrapporterne. De hyppigst observerede

hændelser var i overensstemmelse med sikkerhedsprofilen for montelukast og omfattede

abdominalsmerter, somnolens, tørst, hovedpine, opkastning og psykomotorisk

hyperaktivitet.

Det vides ikke om montelukast kan dialyseres ved peritoneal- eller hæmodialyse.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: R 03 DC 03. Leukotrienreceptorantagonist.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Cysteinylleukotrienerne (LTC

, LTD

, LTE

) er potente, inflammatoriske eicosanoider, der

frigøres fra diverse celler, blandt andet mastceller og eosinofiler. Disse vigtige,

proastmatiske mediatorer binder sig til cysteinylleukotrienreceptorer (CysLT), som findes i

49100_spc.docx

Side 7 af 12

de humane luftveje og forårsager en række påvirkninger i luftvejene, blandt andet

bronkokonstriktion, mucussekretion, karpermeabilitet og eosinofil recruitment.

Montelukast er et oralt aktivt stof, som med stor affinitet og selektivitet binder sig til

CysLT

-receptoren. I kliniske undersøgelser hæmmer montelukast bronkokonstriktion på

grund af inhalation af LTD

ved doser helt ned til 5 mg. Bronkodilatation observeredes

inden for 2 timer efter oral administration. Den bronkodilaterende virkning af en β-agonist

var additiv til den fremkaldt af montelukast. Behandling med montelukast hæmmer både

den tidlige og den sene fase af bronkokonstriktionen ved antigen-belastning. Sammenlignet

med placebo nedsætter montelukast eosinofiler i det perifere blod hos voksne og børn. I en

separat undersøgelse nedsatte behandling med montelukast signifikant eosinofiler i

luftvejene (målt i sputum). Hos voksne og pædiatriske patienter i alderen 2-14 år sænkede

montelukast, sammenlignet med placebo, eosinofiler i det perifere blod og forbedrede den

kliniske astmakontrol.

I undersøgelser hos voksne viste montelukast 10 mg, en gang dagligt, sammenlignet med

placebo, signifikant forbedring i morgen-FEV1 (10,4 % versus 2,7 % ændring fra

baseline), morgenekspiratorisk peak flow-hastighed (PEFR) (24,5 l/min versus 3,3 l/min

ændring fra baseline) og signifikant fald i total brug af β-agonist (-26,1 % versus -4,6 %

ændring fra baseline). Forbedring i patientrapporteret dag- og nat-astmasymptom-score var

signifikant bedre end med placebo.

Undersøgelser hos voksne viste montelukasts evne til at supplere den kliniske effekt af

inhalationskortikosteroider (% ændring fra baseline for inhalationsbeclomethason plus

montelukast versus beclomethason, henholdsvis for FEV1: 5,43 % versus 1,04 %; brug af

β-agonist: -8,70 % versus 2,64 %). Sammenlignet med inhalationsbeclomethason (200 μg,

2 gange dagligt med spacer) viste montelukast hurtigere initial respons, selvom

beclomethason ved 12-ugers undersøgelsen gav større gennemsnitlig behandlingseffekt

(%-ændring fra baseline for montelukast versus beclomethason henholdsvis for FEV1:

7,49 % versus 13,3 %; brug af β-agonist: -28,28 % versus -43,89 %). Sammenlignet med

beclomethason opnåede en høj procentdel af patienter behandlet med montelukast

imidlertid samme kliniske respons (det vil sige 50 % af patienterne behandlet med

beclomethason opnåede en forbedring i FEV1 på ca. 11 % eller mere over baseline, mens

ca. 42 % af patienterne behandlet med montelukast opnåede samme respons).

I en 8-ugers undersøgelse med børn i alderen 6-14 år, forbedrede montelukast 5 mg, en

gang dagligt, sammenlignet med placebo signifikant respirationsfunktionen (FEV1 8,71 %

versus 4,16 % ændring fra baseline; morgen-PEFR 27,9 l/min versus 17,8 l/min ændring

fra baseline) og nedsatte p.n. brug af β-agonist (-11,7 % versus +8,2 % ændring fra

baseline).

I en 12-måneders undersøgelse, hvor effektiviteten af montelukast ved astmakontrol hos

pædiatriske patienter i alderen 6-14 med mild vedvarende astma blev sammenlignet med

inhaleret fluticason, var montelukast ikke-inferiør i forhold til fluticason til øgning af

procentdelen af anfaldsfrie dage, der er det primære endpoint. I løbet af den 12 måneders

behandlingsperiode øgedes procentdelen af anfaldsfrie dage gennemsnitligt fra 61,6 til 84,0

i montelukastgruppen og fra 60,9 til 86,7 i fluticasongruppen. Forskellen mellem

grupperne i LS middeløgning i procentdel af astmaanfaldsfrie dage var statistisk

signifikant (-2,8 med 95 % konfidensinterval på -4,7, -0,9) men inden for den

prædefinerede grænse for hvad der var klinisk ikke-inferiørt. Både montelukast og

49100_spc.docx

Side 8 af 12

fluticason forbedrede også astmakontrollen på sekundære variable vurderet over den 12

måneders behandlingsperiode:

øgedes fra 1,83 L til 2,09 L i montelukastgruppen og fra 1,85 L til 2,14 L i

fluticasongruppen. Forskellen mellem grupperne i LS-middeløgning i FEV1 var -0,02

L med 95 % konfidensinterval på -0,06, 0,02. Middeløgningen fra baseline i %

forudsagde, at FEV1 var 0,6 % i montelukastbehandlingsgruppen og 2,7 % i

fluticasonbehandlingsgruppen. Forskellen mellem grupperne i LS-middeløgning for

ændringen fra baseline i FEV1 forudsagt i % var signifikant: -2,2 % med 95 %

konfidensinterval på -3,6, -0,7.

Procentdelen af dage med anvendelse af β-agonist faldt fra 38,0 til 15,4 i

montelukastgruppen, og fra 38,5 til 12,8 i fluticasongruppen. Forskellen mellem

grupperne i LS-middeløgning for procentdelen af dage med anvendelse af β-agonist

var signifikant: 2,7 med 95 % konfidensinterval på 0,9, 4,5.

Procentdelen af patienter med et astmaanfald (hvor et astmaanfald defineres som en

periode med forværret astma, som krævede behandling med orale steroider, et ikke-

planlagt besøg hos lægen, et skadestuebesøg eller indlæggelse) var 32,2 i

montelukastgruppen og 25,6 i fluticasongruppen; oddsratio (95 % konfidensinterval)

var signifikant: svarende til 1,38 (1,04, 1,84).

Procentdelen af patienter med systemisk (fortrinsvis oral) anvendelse af kortikosteroid

i undersøgelsesperioden var 17,8 % i montelukastgruppen og 10,5 % i

fluticasongruppen. Forskellen mellem grupperne i LS-middeløgning var signifikant:

7,3 % med 95% konfidensinterval på 2,9; 11,7.

En 12-ugers undersøgelse hos voksne viste signifikant reduktion i anstrengelsesudløst

bronkokonstriktion (maksimalt fald i FEV

22,33 % for montelukast versus 32,40 % for

placebo; tid til restitution til inden for 5 % af baseline FEV1 44,22 min versus 60,64 min).

Denne effekt var vedvarende gennem hele 12-ugers undersøgelsen. Reduktion i

anstrengelsesudløst bronkokonstriktion blev også vist i en korttidsundersøgelse hos børn i

alderen 6-14 år (maksimalt fald i FEV1 18,27% versus 26,11%; tid til restitution til inden

for 5% af baseline FEV1 17,76 min versus 27,98 min). Effekten i begge undersøgelser blev

vist i slutningen af doseringsintervallet ved en dosis en gang dagligt.

Hos aspirinfølsomme astmapatienter, der samtidig fik inhalations- og/eller orale

kortikosteroider, resulterede behandling med montelukast, sammenlignet med placebo, i

signifikant forbedring i astmakontrollen (FEV1 8,55 % versus -1,74 % ændring fra

baseline og fald i total brug af β-agonist -27,78 % versus 2,09 % ændring fra baseline).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Montelukast absorberes hurtigt efter oral administration. Den gennemsnitlige peak

plasmakoncentration (C

) opnås for den 10 mg filmovertrukne tablet 3 timer (T

) efter

administration hos fastende voksne. Den gennemsnitlige, orale biotilgængelighed er 64 %.

Den orale biotilgængelighed og C

påvirkes ikke af et standardmåltid. Sikkerhed og

effekt er vist i kliniske undersøgelser, hvor den 10 mg filmovertrukne tablet

administreredes uden hensyn til tidspunktet for fødeindtag.

Med 5 mg tyggetabletten nås C

2 timer efter administration hos fastende voksne. Den

gennemsnitlige, orale biotilgængelighed er 73 % og falder til 63 % ved indtagelse af

standardmåltid.

49100_spc.docx

Side 9 af 12

Efter administration af 4 mg tyggetablet til fastende, pædiatriske patienter i alderen 2-5 år,

nås C

efter 2 timer. Gennemsnitlig C

er 66 % højere, mens C

er mindre end hos

voksne efter administration af 10 mg tabletten.

Fordeling:

Montelukast bindes mere end 99 % til plasmaproteiner. Steady-state distributionsvolumen

af montelukast er 8-11 liter i gennemsnit. Undersøgelser med radioaktivt mærket

montelukast til rotter indikerer minimal distribution over blod-hjernebarrieren. Derudover

var koncentrationerne af radioaktivt mærket materiale minimale i alle andre væv 24 timer

efter administration.

Biotransformation:

Montelukast metaboliseres meget hurtigt. I undersøgelser med terapeutiske doser er

plasmakoncentrationer af montelukastmetabolitter vedvarende under detektionsgrænsen

hos voksne og børn.

In vitro-undersøgelser med humane levermikrosomer indikerer, at cytokrom P450 3A4,

2A6 og 2C9 er involverede i metaboliseringen af montelukast. Baseret på yderligere in

vitro-resultater i humane levermikrosomer, hæmmer terapeutiske plasmakoncentrationer af

montelukast ikke cytokrom P450 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 eller 2D6. Metabolitternes

bidrag til den terapeutiske virkning af montelukast er minimal.

Elimination:

Plasmaclearance af montelukast er i gennemsnit 45 ml/min hos raske voksne. Efter oral

dosis af radioaktivt mærket montelukast blev 86 % af radioaktiviteten genvundet i 5 dages

fæcesindsamling og <0,2 % blev genvundet i urinen. Sammenholdt med estimater af

montelukasts orale biotilgængelighed, indikerer dette, at montelukast og dets metabolitter

næsten udelukkende udskilles gennem galden.

Patientkarakteristika:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter eller patienter med mild til moderat

leverinsufficiens. Der er ikke udført undersøgelser hos patienter med nyreinsufficiens. Da

montelukast og dets metabolitter elimineres via galden, er dosisjustering ikke nødvendig

hos patienter med nedsat nyrefunktion. Der er ingen data vedrørende montelukasts

farmakokinetik hos patienter med alvorlig leverinsufficiens (Child-Pugh score >9).

Ved høje doser af montelukast (20 og 60 gange den anbefalede voksendosis) sås fald i

plasmateofyllinkoncentrationen. Denne effekt sås ikke ved den anbefalede daglige dosis på

10 mg.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der er i dyretoksicitetsundersøgelser observeret mindre serumbiokemiske forandringer af

kortvarig natur i ALAT, glukose, phosphor og triglycerider. Tegn på toksicitet hos dyr var

øget spytsekretion, gastrointestinale symptomer, tynd afføring og ionubalance. Disse

opstod ved doser som gav >17 gange den systemiske påvirkning opnået ved klinisk dosis.

Hos aber opstod bivirkninger ved doser fra 150 mg/kg/dag (>232 gange den systemiske

påvirkning set ved klinisk dosis). I dyreforsøg påvirkede montelukast ikke fertilitet eller

reproduktionsevne ved systemisk påvirkning >24 gange højere end klinisk systemisk

påvirkning. Der sås lille fald i afkommets kropsvægt i fertilitetsundersøgelse med hunrotter

ved 200 mg/kg/dag (>69 gange klinisk systemisk påvirkning). I undersøgelser med kaniner

49100_spc.docx

Side 10 af 12

sås højere forekomst af ukomplet ossifikation sammenlignet med kontrolgruppen ved

systemisk påvirkning >24 gange større end den kliniske systemiske påvirkning set ved

klinisk dosis. Der sås ingen abnormiteter hos rotter. Montelukast er vist at passere

placentabarrieren og udskilles i modermælken hos dyr.

Der sås ingen dødsfald efter oral enkeltadministration af montelukastnatrium i doser op til

5000 mg/kg hos mus og rotter (henholdsvis 15.000 mg/m2 og 30.000 mg/m

hos mus og

rotter), den maksimale testede dosis. Denne dosis svarer til 25.000 gange den anbefalede

daglige dosis til voksne mennesker (baseret på en voksen patientvægt på 50 kg).

Montelukast er vist ikke at være fototoksisk hos mus ved UVA, UVB eller synligt

lysspektrum ved doser på op til 500 mg/kg/dag (ca. >200 gange baseret på systemisk

påvirkning).

Montelukast var hverken mutagent i in vitro- eller in vivo-undersøgelser eller tumorgent

hos gnavere.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol (E421)

Natriumlaurilsulfat

Hydroxypropylcellulose

Rød jernoxid (E172)

Smagsstof kirsebæraroma PHS-143671: maltodextriner (majs) og modificeret stivelse

E1450 (Waxy majs)

Aspartam (E951)

Natriumstivelsesglycolat (majs) Type A

Magnesiumstearat.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25ºC. Opbevares i den originale emballage for at

beskytte mod lys.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Aluminium/Aluminiumblisterpakninger:

Kan fås i pakningsstørrelserne 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 eller

100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

49100_spc.docx

Side 11 af 12

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

49100

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

13. juli 2012 (filmovertrukne tabletter)

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. august 2017

49100_spc.docx

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

9-11-2018

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Safety assessment of the active substance polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, for use in active food contact materials

Published on: Thu, 08 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP) assessed the safety of polyacrylic acid, sodium salt, cross‐linked, FCM substance No 1015, which is intended to be used as a liquid absorber in the packaging of fresh or frozen foods such as meat, poultry and seafood as well as fresh fruits and vegetables. Specific migration tests were not performed due to the high absorption of liquids by the substance. The Panel noted that if polya...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

5-11-2018

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Products containing metam-sodium: ANSES announces the withdrawal of marketing authorisations

Plant protection products containing metam-sodium are used in market gardening and horticulture to disinfect the soil. Following the substance's approval at European level, ANSES reassessed the dossiers and notified the industrial companies concerned of its intention to withdraw all marketing authorisations for metam-sodium products. ANSES is also taking this opportunity to reiterate the importance of phytopharmacovigilance and the requirement for professionals to report any adverse effects on humans or ...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-9-2018

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance sodium hydrogen carbonate

Published on: Fri, 14 Sep 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessments carried out by the competent authority of the rapporteur Member State Austria for the pesticide active substance sodium hydrogen carbonate are reported. The context of the peer review was that required by Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council. The conclusions were reached on the basis of the evaluation of the representative use of sodium hyd...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

SCA Pharmaceuticals LLC. Issues Voluntary Nationwide Recall of Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride due to Presence of Precipitate

, SCA Pharmaceuticals LLC (“SCA Pharma”) is voluntarily recalling 7 lots of the injectable product Furosemide 100 mg in 0.9% Sodium Chloride 100 mg bag to the consumer level. This product is being recalled for visible particulate matter believed to be furosemide precipitate.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-8-2018

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA announces voluntary recall of Montelukast tablets by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA is warning the public about a voluntary recall of one lot of montelukast sodium tablets made by Camber Pharmaceuticals due to incorrect drug in bottles

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

SGLT2(sodium-glucose cotransporter-2) Inhibitors for Diabetes: Drug Safety Communication - Regarding Rare Occurrences of a Serious Infection of the Genital Area

Requiring a new warning about this risk to be added to the prescribing information of all SGLT2 inhibitors and to the patient Medication Guide.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

12-7-2018

Montelukast

Montelukast

Safety review

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-9-2018

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Elanco GmbH)

Kexxtone (Active substance: Monensin sodium) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)6324 of Wed, 26 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2235/T/10

Europe -DG Health and Food Safety

24-9-2018

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Techdow Europe AB)

Inhixa (Active substance: enoxaparin sodium) - Centralised - Variation - Commission Decision (2018)6101 of Mon, 24 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4264/X/18, 26

Europe -DG Health and Food Safety

27-8-2018

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Aspen Pharma Trading Limited)

Arixtra (Active substance: Fondaparinux sodium) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)5708 of Mon, 27 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/403/PSUSA/1467-201712

Europe -DG Health and Food Safety

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety