Repaglinid "Doc Generici"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Repaglinid "Doc Generici" 1 mg tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Repaglinid "Doc Generici" 1 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 44383
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

13. september 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Repaglinid "Doc Generici", tabletter

0.

D.SP.NR.

26401

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Repaglinid "Doc Generici"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder 0,5 mg, 1 mg eller 2 mg repaglinid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

0,5 mg: Hvide, runde og konvekse samt mærkede med RE på den ene side.

1 mg: Gulmelerede, runde og bikonvekse samt mærkede med RE1 på den ene side.

2 mg: Pinkmelerede, runde og bikonvekse samt mærkede med RE2 på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Repaglinid er indiceret til behandling af voksne med type 2-diabetes mellitus, hvis

hyperglykæmi ikke længere kan kontrolleres tilfredsstillende med diæt, vægttab og motion.

Repaglinid kan også bruges i kombination med metformin til voksne med type 2 diabetes

mellitus, som ikke er tilfredsstillende kontrolleret med metformin alene.

Behandlingen bør påbegyndes som et tillæg til diæt og motion for at sænke blodglucose i

forbindelse med måltiderne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Repaglinid tages præprandialt og titreres individuelt for at optimere den glykæmiske

kontrol. Ud over patientens sædvanlige hjemmekontrol af glucose i blod og/eller urin skal

44383_spc.doc

Side 1 af 11

patientens blodglucose også kontrolleres regelmæssigt af lægen for at fastsætte mindste

effektive dosis for patienten. Koncentrationen af glykosyleret hæmoglobin kan også være

værdifuld til kontrol af patientens behandlingsrespons. Regelmæssig kontrol er nødvendig

for at opdage utilstrækkelig reduktion af blodglucoseniveauet ved den maksimalt

anbefalede dosis (dvs. primært behandlingssvigt) samt manglende blodglucosereduktion

efter en indledende effektiv periode (dvs. sekundært behandlingssvigt).

Korttidsbehandling med repaglinid kan være tilstrækkelig i kortvarige perioder med dårlig

kontrol hos patienter med type 2-diabetes, der normalt reguleres tilfredsstillende med diæt.

Initialdosis

Dosis fastlægges af lægen i henhold til patientens behov.

Den anbefalede startdosis er på 0,5 mg. Der bør gå en eller to uger mellem hver titrering af

dosis (alt efter blodglucoserespons).

Hvis patientens behandling ændres ved skift fra et andet oralt hypoglykæmisk lægemiddel,

er den anbefalede startdosis 1 mg.

Vedligeholdelsesdosis

Den anbefalede maksimale enkeltdosis er 4 mg taget i forbindelse med hovedmåltiderne.

Den maksimale døgndosis må ikke overskride 16 mg.

Særlige patientgrupper

Ældre

Der er ikke udført kliniske studier hos patienter >75 år.

Nedsat nyrefunktion

Repaglinid påvirkes ikke af nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Otte procent af en indgiven dosis af repaglinid udskilles gennem nyrerne. Produktets totale

plasmaclearance er reduceret i patienter med nedsat nyrefunktion, og da følsomheden for

insulin er øget i diabetiske patienter med nedsat nyrefunktion, anbefales forsigtighed ved

titrering af disse patienters dosis.

Nedsat leverfunktion

Der er ikke udført kliniske studier i patienter leverinsufficiens.

Svækkede eller fejlernærede patienter

Hos svækkede eller fejlernærede patienter bør initial- og vedligeholdelsesdosis være

konservativ, og omhyggelig dosistitrering er nødvendig for at undgå hypoglykæmiske

reaktioner.

Patienter, der indtager andre orale hypoglykæmiske lægemidler

Patienterne kan skifte direkte fra andre orale hypoglykæmiske lægemidler til repaglinid.

Der eksisterer dog intet nøjagtigt doseringsforhold mellem repaglinid og de øvrige orale

hypoglykæmiske lægemidler. Den anbefalede maksimale initialdosis for patienter, der

overføres til behandling med repaglinid, er 1 mg, som tages før hovedmåltider.

Repaglinid kan gives i kombination med metformin, når der med metformin alene ikke er

opnået tilfredsstillende blodglucosekontrol. I dette tilfælde skal metformindosis bibeholdes

44383_spc.doc

Side 2 af 11

samtidig med administration af repaglinid. Initialdosis for repaglinid er 0,5 mg før hvert

hovedmåltid. Titrering udføres i forhold til blodglucoserespons som for monoterapi.

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkningen af repaglinid hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Administration

Repaglinid bør indtages før hovedmåltiderne (dvs. præprandielt).

Doser tages normalt inden for 15 minutter i forbindelse med måltidet, men tidspunktet kan

variere fra umiddelbart efter måltidet og så langt som til 30 minutter før måltidet (dvs.

preprandielt to, tre eller fire gange per dag). Patienter, som springer et måltid over (eller

tilføjer et ekstra måltid), bør instrueres i at springe en dosis over (eller tilføje en dosis) i

stedet for dette måltid.

I tilfælde af samtidig administration af andre aktive stoffer refereres til pkt. 4.4 og 4.5 for

at bestemme dosis.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for repaglinid eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

C-peptid negativ type 1-diabetes mellitus.

Diabetisk ketoacidose, med eller uden koma.

Alvorlig leverdysfunktion.

Samtidig brug af gemfibrozil (se pkt. 4.5).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

Repaglinid bør kun ordineres, hvis der efter behandling med diæt, motion og vægttab

stadig er ringe blodglucosekontrol og symptomer på diabetes mellitus.

Når en patient, som er stabiliseret på et oralt hypoglykæmisk lægemiddel, udsættes for

stress såsom feber, traume, infektion eller kirurgisk indgreb, kan nedsat glykæmisk kontrol

forekomme. I dette tilfælde kan det blive nødvendigt at afbryde repaglinidbehandlingen og

midlertidigt behandle med insulin.

Hypoglykæmi

Repaglinid kan, som andre β-celle stimulerende orale antidiabetica, forårsage

hypoglykæmi.

Kombination med β-cellestimulerende orale antidiabetika

Orale hypoglykæmiske lægemidlers blodglucosenedsættende virkning mindskes hos

mange patienter med tiden. Dette kan skyldes en progressiv diabetesforværring eller

mindsket respons over for produktet. Fænomenet benævnes sekundært behandlingssvigt i

modsætning til primært behandlingssvigt, hvor lægemidlet allerede fra starten ingen effekt

har hos den pågældende patient. Justering af dosis og overholdelse af diæt og motionsplan

bør vurderes, før en patient klassificeres med sekundært behandlingssvigt.

44383_spc.doc

Side 3 af 11

Repaglinid virker via et specifikt bindingssted med en kort virkning på β-celler. Brugen af

repaglinid til patienter med sekundært behandlingssvigt over for andre β-celle stimulerende

orale antidiabetica er ikke undersøgt i kliniske studier. Kombinationsbehandling med andre

β-celle stimulerende orale antidiabetica er ikke undersøgt klinisk.

Kombination med Neutral Protamin Hagedorn (NPH) insulin eller thiazolidindioner

Kombinationsbehandling med NPH-insulin eller thiazolidinedioner er undersøgt klinisk.

Dog mangler der at blive udarbejdet en profil, som beskriver fordele og ulemper i

sammenligning med andre kombinationsbehandlinger.

Kombination med metformin

Kombinationsbehandling med metformin er forbundet med en forøget risiko for

hypoglykæmi.

Akut koronarsyndrom

Anvendelse af repaglinid kan være forbundet med en forhøjet incidens af akut koronar-

syndrom (f.eks. myokardieinfarkt) (se pkt. 4.8 og 5.1).

Samtidig anvendelse

Repaglinid bør anvendes med forsigtighed eller undgås hos patienter, der får medicin, som

påvirker repaglinidmetabolismen (se pkt. 4.5). Hvis det er nødvendigt at give trimetoprim

og repaglin samtidig, skal blodglucosen måles omhyggeligt, og der skal være tæt klinisk

observation.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

En række lægemidler har indflydelse på repaglinidmetabolismen. Derfor bør lægen

overveje mulige interaktioner:

In-vitro data indikerer, at repaglinid bliver metaboliseret fortrinsvis af CYP2C8 men også

af CYP3A4. Kliniske data fra raske frivillige understøtter, at CYP2C8 er det vigtigste

enzym, som er involveret i repaglinid metabolismen med CYP3A4 i en underordnet rolle,

men den relative virkning af CYP3A4 kan øges, hvis CYP2C8 hæmmes. Som en

konsekvens kan metabolismen, og hermed udskillelsen af repaglinid, blive ændret af

stoffer, som påvirker cytrochrome P-450 enzymer ved hæmning eller induktion. Der bør

udvises speciel opmærksomhed, når hæmmere af både CYP2C8 og 3A4 indgives samtidig

sammen med repaglinid.

På grundlag af in vitro-data ser repaglinid ud til at være et substrat for aktivt hepatisk optag

(organisk anion-transportprotein OATP1B1). Præparater som inhiberer OATP1B1, kan

ligeledes have potentialet til at øge plasmakoncentrationer af repaglinid, som det er blevet

påvist for ciclosporin (se nedenfor).

Følgende stoffer kan forstærke og/eller forlænge den hypoglykæmiske virkning af

repaglinid:

Gemfibrozil, clarithromycin, itraconazol, ketoconazol, trimetroprim, ciclosporin,

deferasirox, clopidogrel, andre antidiabetiske

lægemidler, monoaminooxidasehæmmere

(MAO-hæmmere), non-selektive betablokkere, angiotensin konverterende enzym (ACE)-

hæmmere, NSAIDS, salicylater, octreotide, alkohol og anabolske steroider.

Samtidig administration af gemfibrozil (600 mg 2 gange daglig), en CYP2C8-hæmmer, og

repaglinid (en enkelt dosis på 0,25 mg) øgede repaglinidoptagelsen (AUC) med 8,1 gange

44383_spc.doc

Side 4 af 11

og C

med 2,4 gange hos frivillige raske personer. Halveringstiden blev forlænget fra 1,3

til 3,7 timer, som resulterede i en mulig øgning og forlængelse af repaglinids

blodglucosesænkende effekt, og plasmarepaglinidkoncentrationen efter 7 timer øgedes

28,6 gange af gemfibrozil. Samtidig brug af gemfibrozil og repaglinid er kontraindiceret

(se pkt. 4.3).

Samtidig anvendelse af trimetoprim (160 mg 2 gange daglig), en moderat CYP2C8-

hæmmer, og repaglinid (en enkelt dosis på 0,25 mg) øger repaglinid AUC, C

og t½

(henholdsvis 1,6, 1,4 og 1,2 gange) uden statistisk signifikans på blodglucoseniveauerne.

Denne manglende farmakodynamiske effekt blev observeret med subterapeutiske doser af

repaglinid. Eftersom sikkerhedsprofilen af denne kombination ikke er blevet fastlagt for

doser over 0,25 mg repaglinid og 320 mg trimetoprim, bør samtidig brug af trimetoprim og

repaglinid undgås. Hvis det er nødvendigt at bruge dem samtidig, skal blodglucosen måles

omhyggeligt, og der skal være tæt klinisk observation (se pkt. 4.4).

Rifampicin, en potent inducer af CYP3A4, men også CYP2C8, virker både som inducer og

hæmmer på metabolismen af repaglinid. Syv dages forbehandling med rifampicin (600

mg), efterfulgt af samtidig administration af repaglinid (en enkelt dosis på 4 mg) på dag 7

resulterede i en 50 % lavere AUC (effekt af en kombination af induktion og hæmning). Når

repaglinid blev givet 24 timer efter sidste rifampicin dosis, sås en 80 % reduktion af

repaglinid AUC (effekten af induktion).

Samtidig brug af rifampicin og repaglinid kan derfor medføre, at repaglinid doseringen

skal justeres. Denne justering bør baseres på omhyggelige målinger af blodglucose-

koncentrationerne ved initiering af rifampicin behandlingen (akut hæmning), efterfølgende

dosering (blandet hæmning og induktion) ophør (alene induktion) og op til ca. 2 uger efter

ophør med rifampicin, hvor den induktive effekt af rifampicin ikke længere er til stede. Det

kan ikke udelukkes, at andre induktorer, f.eks. phenytoin, karbamazepin, phenobarbital og

perikon, kan have en lignende effekt.

Effekten af ketoconazole, en prototype på en stærk og konkurrencedygtig CYP3A4-

hæmmer på repaglinid-farmakokinetikken, er blevet undersøgt hos raske forsøgspersoner.

Samtidig administration af 200 mg ketoconazole øger repaglinidoptagelsen (AUC og C

med 1,2 gange med ændring på mindre end 8 % af blodglucoseprofilerne (en enkelt dosis

på 4 mg repaglinid). Samtidig administration af 100 mg itraconazol, en CYP3A4-hæmmer,

er også undersøgt hos frivillige raske personer, og øgede repaglinidoptagelsen (AUC) 1,4

gange. Der blev ikke observeret nogen signifikant effekt på glucoseniveauet hos frivillige

raske personer. I et interaktionsstudie med raske frivillige vistes, at samtidig indtagelse af

250 mg clarithromycin, en potent mekanismebaseret CYP3A4-hæmmer, øgede

repaglinidoptagelsen (AUC) 1,4 gange og C

1,7 gange samt øgede den gennemsnitlige

tilvækst i repaglinidoptagelsen AUC af serum insulin 1,5 gange og maksimum-

koncentrationen 1,6 gange. Den nøjagtige mekanisme af denne interaktion er ikke klar.

I et studie udført på frivillige raske personer øgede samtidig administration af repaglinid

(en enkelt dosis på 0,25 mg) og ciclosporin (gentagen dosis på 100 mg) AUC og C

repaglinid omkring 2,5 gange og 1,8 gange respektivt. Da interaktionen ikke er påvist ved

doser af repaglinid, som er højere end 0,25 mg, skal samtidig brug af ciclosporin med

repaglinid undgås. Hvis kombinationen skønnes nødvendig, skal omhyggelig klinisk

monitorering samt monitorering af blodglucose foretages (se pkt. 4.4).

Et interaktionsstudie med frivillige raske personer, samtidig administration af deferasirox

(30/mg/kg/dag, 4 dage), en moderat inhibitor af CYP2C8 og CYP3A4, og repaglinid

44383_spc.doc

Side 5 af 11

(enkelt dosis, 0,5 mg) resulterede i en 2,3 gange øgning (90 % CI [2,03-2,63]) af systemisk

eksponeret (AUC) repaglinid i forhold til kontrol, en 1,6 gange (90 % CI [1,42-1,84])

øgning af C

, og et mindre, signifikant fald af blodglucoseværdier. Da interaktionen ikke

er blevet etableret med større doser end 0,5 mg for repaglinid, skal samtidig brug af

deferasirox med repaglinid undgås. Hvis kombinationen synes nødvendig, skal der

foretages omhyggelig klinisk overvågning og monitorering af blodglucosen (se pkt. 4.4).

I et interaktionsstudie med frivillige raske personer, øgede samtidig administration af

clopidogrel (300 mg opstartsdosis), en CYP2C8 inhibitor, eksponering af repaglinid

(AUC0–∞) 5,1 gange, og ved kontinuerlig administration (75 mg daglig dosis)

eksponering af repaglinid (AUC0–∞) 3,9 gange. Der blev observeret et mindre, men

signifikant fald i blodglucoseværdier.

Da sikkerhedsprofilen af den samtidige behandling

ikke er etableret hos disse patienter, bør samtidig brug af clodidogrel og repaglinid undgås.

Hvis samtidig brug er nødvendig, skal der foretages omhyggelig monitorering af

blodglucosen og tæt klinisk monitorering (se pkt. 4.4).

Betablokerende lægemidler kan maskere symptomerne på hypoglykæmi.

Samtidig indtagelse af CYP3A4-substraterne: Cimetidin, nifedipin, østrogen eller

simvastatin med repaglinid, ændrede ikke væsentligt på repaglinids farmakokinetiske

parametre.

Repaglinid havde ingen klinisk relevant effekt på de farmakokinetiske egenskaber af

digoxin, teofyllin eller warfarin ved regelmæssig administration til frivillige raske

personer. Dosisjustering af disse stoffer er derfor ikke nødvendig ved samtidig indtagelse

af repaglinid.

Følgende stoffer kan svække den hypoglykæmiske virkning af repaglinid:

Orale kontraceptiva, rifampicin, barbiturater, karbamazepin, thiazider, kortikosteroider,

danazol, thyreoideahormoner og sympatomimetika.

Når patienter, der indtager repaglinid, starter eller ophører med at tage disse stoffer, skal de

overvåges grundigt for ændring i blodglucoseregulering.

Når repaglinid bruges sammen med andre lægemidler, som hovedsageligt udskilles med

galden som repaglinid, bør man overveje eventuel interaktion.

Pædiatrisk population

Der er ikke udført interaktionsstudier hos børn og unge.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Repaglinid er ikke klinisk undersøgt hos gravide kvinder. Repaglinid bør undgås under

graviditet.

Amning

Der er ikke udført studier hos ammende kvinder. Repaglinid bør ikke bruges til behandling

af ammende kvinder.

44383_spc.doc

Side 6 af 11

Fertilitet

Data fra dyrestudier, som undersøger effekten på embryoføtal udvikling og udviklingen

hos afkom, såvel som udskillelse i mælk er beskrevet i pkt. 5.3.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Repaglinid "Doc Generici"

har ingen direkte indflydelse på evnen til at føre motorkøretøj

eller betjene maskiner, men kan medføre hypoglykæmi.

Patienter skal rådgives om at tage forholdsregler for at undgå hypoglykæmi,

når de kører.

Dette er især væsentligt for patienter, der har nedsat eller manglende bevidsthed om

advarselstegnene på hypoglykæmi eller som oplever hyppige hypoglykæmier.

Tilrådeligheden af at køre bør i sådanne tilfælde overvejes.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De oftest rapporterede bivirkninger er ændringer i blodglucoseniveauer, f.eks.

hypoglykæmi. Forekomsten af sådanne bivirkninger afhænger af individuelle faktorer,

såsom kostvaner, dosering, motion og stress.

Tabel over bivirkninger

På baggrund af erfaringerne med repaglinid og andre hypoglykæmiske lægemidler er

følgende bivirkninger set. Frekvenser er angivet som følger: Almindelig (≥1/100 til <1/10);

ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til ≤1/1.000); meget sjælden

(≤1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra tilgængeligt data).

Immunsystemet

Allergiske reaktioner*

Meget sjælden

Metabolisme og ernæring

Hypoglykæmi

Almindelig

Hypoglykæmisk koma og

hypoglykæmisk bevidstløshed

Ikke kendt

Øjne

Synsforstyrrelser *

Meget sjælden

Hjerte

Kardiovaskulær sygdom

Sjælden

Mave-tarm-kanalen

Mavesmerter og diarré

Almindelig

Opkastning og forstoppelse

Meget sjælden

Kvalme

Ikke kendt

Lever og galdeveje

Abnormal leverfunktion,

leverenzymstigning*

Meget sjælden

Hud og subkutane væv

Hypersensitivitet*

Ikke kendt

*se afsnittet Beskrivelse af udvalgte bivirkninger nedenfor

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Allergiske reaktioner

Generaliserede hypersensitive reaktioner (f.eks. anafylaktisk reaktion) eller immunologiske

reaktioner såsom vaskulit.

44383_spc.doc

Side 7 af 11

Synsforstyrrelser

Ændringer i blodglucoseniveauer har i nogle tilfælde medført forbigående synsforstyr-

relser, især initialt i behandlingen. Synsforstyrrelser er kun rapporteret i meget få tilfælde

efter påbegyndelse af behandling med repaglinid. Ingen af disse tilfælde har givet

anledning til at standse behandlingen med repaglinid i kliniske forsøg.

Abnormal leverfunktion, leverenzymstigning

Der er rapporteret isolerede tilfælde af leverenzymstigning under behandling med

repaglinid. De fleste tilfælde var milde og forbigående, og meget få patienter ophørte med

behandlingen på grund af leverenzymstigning. I meget sjældne tilfælde har der været

rapporteret om alvorlig hepatisk dysfunktion.

Hypersensitivitet

Hypersensibilitetsreaktioner på huden i form af erythem, kløe, udslæt og urticaria kan

forekomme. Der er ingen grund til at forvente krydsallergi med sulfonylurinstoffer på

grund af forskellen i den kemiske struktur.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Repaglinid er blevet givet med ugentlig optrapning af dosis fra 4 mg til 20 mg fire gange

daglig i en periode på 6 uger. Dette gav ikke anledning til bekymring for patientens

sikkerhed. Da hypoglykæmi i denne undersøgelse blev undgået ved hjælp af forøget

kalorieindtagelse, kan en relativ overdosering have kraftig glucosenedsættende virkning og

deraf følgende hypoglykæmisymptomer (svimmelhed, øget svedproduktion, rysten,

hovedpine osv.). Skulle disse symptomer opstå, bør de nødvendige forholdsregler træffes

med henblik på at korrigere det lave blodglucoseniveau (orale kulhydrater).

Alvorligere hypoglykæmi med krampeanfald, bevidstløshed eller koma behandles med

intravenøs glucose.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: A 10 BX 02. Lægemidler anvendt mod diabetes; andre blodglucosesænkende

lægemidler, eksklusive insuliner.

44383_spc.doc

Side 8 af 11

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Repaglinid er et oralt β-celle stimulerende korttidsvirkende antidiabeticum. Repaglinid,

sænker øjeblikkeligt blodglucoseniveauerne ved at stimulere sekretionen af insulin fra

pankreas. Denne effekt er afhængig af fungerende β-celler i de Langerhanske øer.

Repaglinid lukker de ATP-afhængige kaliumkanaler i β-cellens membran ved at binde sig

til bindingssteder, der er forskellige fra andre β-celle stimulerende antidiabetika. Dermed

depolariseres β-cellen, hvilket medfører en åbning af calciumkanalerne. Den efterfølgende

stigning af calciumindløb stimulerer insulin sekretionen fra β-cellen.

Farmakodynamisk virkning

Hos patienter med type 2-diabetes indtraf det insulinotrope respons på et måltid inden for

30 minutter efter oral dosering af repaglinid. Dette havde en blodglucosenedsættende

virkning under hele måltidets varighed. De forhøjede insulinniveauer fandtes ikke efter

selve måltidstesten. Plasma repaglinid koncentrationen faldt hurtigt og 4 timer efter

administration var der kun lave stofkoncentrationer i plasma hos type 2-diabetes patienter.

Klinisk virkning og sikkerhed

Et dosisafhængigt blodglucosefald blev påvist hos patienter med type 2-diabetes, der

indtog doser på 0,5 til 4 mg repaglinid.

Resultater af kliniske undersøgelser har vist, at repaglinid doseres optimalt i forbindelse

med hovedmåltiderne (præprandial dosering).

Dosis tages almindeligvis indenfor 15 minutter før måltidet, men tidspunktet kan variere

fra umiddelbart før måltidet til så længe som 30 minutter før måltidet.

Et epidemiologisk studie indikerede, at de repaglinidbehandlede patienter havde en lettere

forhøjet risiko for akut koronarsyndrom sammenlignet med de sulfonylureabehandlede

patienter (se pkt. 4.4 og 4.8).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Repaglinid absorberes hurtigt fra mave-tarmkanalen, hvilket medfører hurtig stigning i

plasmakoncentrationen af det aktive stof. Maksimalt plasmaniveau indtræder en time efter

indtagelsen. Efter at maksimum er nået, falder plasmakoncentrationen hurtigt.

Farmakokinetikken for repaglinid er karakteriseret ved en gennemsnitlig absolut

biotilgængelighed på 63 % (CV 11 %).

Der blev ikke observeret klinisk relevante forskelle i de farmakokinetiske parametre, når

repaglinid blev givet 0, 15, 30 minutter før et måltid eller i forbindelse med fastende

tilstand.

Der er set en høj inter-individuel variation (60 %) af repaglinid-plasma koncentration i de

kliniske undersøgelser. Den intra-individuelle variation er lav til moderat (35 %) og da

repaglinid doseres under optrapning til den ønskede effekt, er effekten ikke påvirket af den

inter-individuelle variation.

44383_spc.doc

Side 9 af 11

Fordeling

Rapaglinids farmakokinetik er karakteriseret af et lavt fordelingsvolumen på 30 liter

(svarende til fordeling i intracellulær-væsken) og er stærkt bundet til plasma proteiner i

mennesker (mere end 98 %).

Elimination

Repaglinid elimineres hurtigt fra blodet indenfor 4-6 timer. Plasma halveringstid er cirka

en time.

Repaglinid metaboliseres næsten fuldstændigt, og ingen af de testede metabolitter har indtil

videre vist nogen klinisk relevant hypoglykæmisk effekt.

Metabolitter af repaglinid udskilles primært via galden. En lille del (under 8 %) af den

indtagne dosis er til stede i urinen, fortrinsvis som metabolitter. Under 1 % af det

repaglinid udskilles med afføringen.

Særlige patientgrupper

Repaglinid eksponering er øget i patienter med lever insufficiens og i de ældre type 2

diabetiske patienter. AUC (SD) efter en enkeltdosis på 2 mg (4 mg i patienter med lever

insufficiens) var 31,4 ng/ml x time (28,3) i raske frivillige, 304,9 ng/ml x time (228,0) i

patienter med lever insufficiens, og 117,9 ng/ml x time (83,8) i ældre type 2 diabetiske

patienter. Efter en 5 dages behandling med repaglinid (2 mg x 3/dag) i patienter med svær

nyredysfunktion (kreatinin clearance: 20-39 ml/min.), viste resultaterne en signifikant

stigning til det dobbelte i eksponering (AUC) og halveringstid (t1/2) i sammenligning med

patienter med normal nyrefunktion.

Pædiatrisk population

Der foreligger ingen data.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og

karcinogenicitet.

Repaglinid er vist ikke at være teratogent i dyrestudier. Embryotoksicitet i form af abnorm

udvikling af ekstremiteter blev observeret hos rottefostre og nyfødte unger, der var udsat

for høje doser i sidste stadie af graviditeten og i diegivningsperioden. Repaglinid var

fundet i mælken hos dyr.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose (E460)

Calciumhydrogenphosphat, vandfrit

Poloxamer

Povidon

Glycerol 85 %

Meglumin

Polacrilinkalium

Majsstivelse

Magnesiumstearat

44383_spc.doc

Side 10 af 11

1 mg: Indeholder desuden gul jernoxid (E172).

2 mg: Indeholder desuden rød jernoxid (E172).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning (aluminium/aluminium)

Pakningsstørrelser: 90 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

DOC Generici S.r.l.

Via Turati 40

20121 Milano

Italien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

0,5 mg:

44382

1 mg:

44383

2 mg:

44384

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. maj 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

13. september 2017

44383_spc.doc

Side 11 af 11

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

17-11-2018

Assessment of genetically modified soybean MON 89788 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐011)

Assessment of genetically modified soybean MON 89788 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐011)

Published on: Fri, 16 Nov 2018 Following the submission of application EFSA‐GMO‐RX‐011 under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto Europe, the Panel on Genetically Modified Organisms of the European Food Safety Authority (GMO Panel) was asked to deliver a scientific risk assessment on the data submitted in the context of the renewal of authorisation application for the herbicide‐tolerant genetically modified soybean MON 89788, for food and feed uses, excluding cultivation within the European Union....

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-11-2018

Assessment of genetically modified LLCotton25 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐010)

Assessment of genetically modified LLCotton25 for renewal of authorisation under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA‐GMO‐RX‐010)

Published on: Wed, 14 Nov 2018 Following the submission of application EFSA‐GMO‐RX‐010 under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer, the Panel on Genetically Modified Organisms of the European Food Safety Authority (GMO Panel) was asked to deliver a scientific risk assessment on the data submitted in the context of the renewal of authorisation application for the herbicide‐tolerant genetically modified LLCotton25, for food and feed uses, import and processing, excluding cultivation within the EU. The d...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

16-10-2018

Pest categorisation of Cronartium harknessii, Cronartium kurilense and Cronartium sahoanum

Pest categorisation of Cronartium harknessii, Cronartium kurilense and Cronartium sahoanum

Published on: Mon, 15 Oct 2018 00:00:00 +0200 Following a request from the European Commission, the EFSA Panel on Plant Health performed a pest categorisation of Cronartium harknessii, Cronartium kurilense and Cronartium sahoanum, which are well‐defined and distinguishable tree fungal pathogens of the family Cronartiaceae. In 2018, these species were moved from the genus Endocronartium to the genus Cronartium. These pathogens are not known to be present in the EU and are regulated in Council Directive 2...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

15-10-2018

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s new steps to modernize drug development, improve efficiency and promote innovation of targeted therapies

Statement by FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on FDA’s new steps to modernize drug development, improve efficiency and promote innovation of targeted therapies

FDA issues two guidance documents to provide drug developers greater clarity and direction as they pursue the next generation of therapies and treatments for patients.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-10-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new efforts to advance the development of generic copies of complex drugs to improve patient access to medicines

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new efforts to advance the development of generic copies of complex drugs to improve patient access to medicines

FDA issued a new series of guidance documents that will advance the development of generic transdermal and topical delivery systems

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-9-2018

Technical Report on the notification of syrup from Sorghum bicolor (L.) Moench as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283

Technical Report on the notification of syrup from Sorghum bicolor (L.) Moench as a traditional food from a third country pursuant to Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283

Published on: Tue, 25 Sep 2018 00:00:00 +0200 Abstract Following a notification from Sorghum Zrt., submitted to the European Commission under Article 14 of Regulation (EU) 2015/2283 to place on the market syrup from Sorghum bicolor (L.) Moench as a traditional food from a third country (TF), and in line with Article 15(2) of that Regulation, EFSA was asked by the European Commission whether there are duly reasoned safety objections to the placing on the market of the TF within the European Union. The ap...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-9-2018

October 24-25, 2018: Meeting of the Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory Committee Meeting Announcement

October 24-25, 2018: Meeting of the Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory Committee Meeting Announcement

October 24-25, 2018: Meeting of the Endocrinologic and Metabolic Drugs Advisory Committee Meeting Announcement

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-8-2018

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Cyprus and EFSA – Final report

Grant agreement for piloting the Framework Partnership Agreement between the National data provider organisations in Cyprus and EFSA – Final report

Published on: Tue, 07 Aug 2018 00:00:00 +0200 Cyprus alongside with another 4 countries has participated successfully in the Grant Agreement GP/EFSA/DATA/2016/01‐GA 02, entitled: “Strategic Partnership with Cyprus on Data Quality”. The project was co‐financed by EFSA, aiming to help both EFSA and data providers from Member States to possess data of high quality in a quantitatively manageable way. The main objective of the grant agreement was the establishment of the data governance, coordination and imp...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Scientific Opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) effect models for regulatory risk assessment of pesticides for aquatic organisms

Published on: Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Following a request from EFSA, the Panel on Plant Protection Products and their Residues (PPR) developed an opinion on the state of the art of Toxicokinetic/Toxicodynamic (TKTD) models and their use in prospective environmental risk assessment (ERA) for pesticides and aquatic organisms. TKTD models are species‐ and compound‐specific and can be used to predict (sub)lethal effects of pesticides under untested (time‐variable) exposure conditions. Three differen...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

29-8-2018

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Explanatory note on the determination of newly expressed protein levels in the context of genetically modified plant applications for EU market authorisation

Published on: Mon, 20 Aug 2018 00:00:00 +0200 Genetically modified organisms are subject to a risk assessment and regulatory approval before entering the European market. According to legislation (Directive 2001/18/EC, Regulation (EC) No 1829/2003 and Regulation (EU) No 503/2013) and the EFSA guidance documents on the risk assessment of food and feed from genetically modified (GM) plants and on the environmental risk assessment of GM plants, applicants need to perform a molecular characterisation of any...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-6-2018

Now Health Group Inc. Recalls Select Now Real Food® Zesty Sprouting Mix Because of Possible Health Risk

Now Health Group Inc. Recalls Select Now Real Food® Zesty Sprouting Mix Because of Possible Health Risk

NOW Health Group, Inc. (NOW), of Bloomingdale, Illinois, is recalling its NOW Real Food® Zesty Sprouting Mix – Product Code 7271, Lot #3031259 and Lot #3038165 – because its primary ingredient, Crimson Clover Seeds, has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may b...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-6-2018

Biologics Guidances

Biologics Guidances

This page displays links to Biologics Guidance documents.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Pious Lion Voluntary Recall Due to Possible Health Risk

Pious Lion Voluntary Recall Due to Possible Health Risk

Pious Lion located in Asheville, NC is voluntarily recalling two of their Kratom products: Pious Lion Pure Premium Potent Limited Release Pink Bali, 1 oz and Pious Lion Pure Premium Potent White Maeng DA, Bright Uplifting Energy, 4 oz due to the presence of Salmonella . Salmonella is an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhe...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Newly Added Guidance Documents

Newly Added Guidance Documents

Guidance documents represent the FDA's current thinking on a particular subject. New guidance documents are listed here for three months.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-5-2018

Golden International Corporation Issues Public Safety Warning For Stolen Tilapia Because of Possible Health Risk

Golden International Corporation Issues Public Safety Warning For Stolen Tilapia Because of Possible Health Risk

Golden International Corporation of Renton, WA is issuing a public safety notice for 405 cartons of stolen frozen tilapia, because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection wi...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-5-2018

Ziyad Brothers Importing Recalls Tahini Because of Possible Health Risk

Ziyad Brothers Importing Recalls Tahini Because of Possible Health Risk

Ziyad Brothers Importing is voluntarily recalling certain lot codes of Ziyad Brand Tahini because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea, nausea, vomiting, and abdominal pain. In rare circumstances, infection with Salmonella can result in the organism getting into ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

FDA requires additional e-cigarette makers to provide critical information so the agency can better examine youth use and product appeal, amid continued concerns around youth access to products

FDA requires additional e-cigarette makers to provide critical information so the agency can better examine youth use and product appeal, amid continued concerns around youth access to products

FDA continued to take important steps to address youth use of e-cigarettes by sending official requests for information to four e-cigarette makers requiring them to submit important documents to better understand the youth appeal.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

Certain Kratom-Containing Powder Products by Viable Solutions: Recall -Possible Salmonella Contamination

Certain Kratom-Containing Powder Products by Viable Solutions: Recall -Possible Salmonella Contamination

Viable Solutions of Nampa, ID has initiated a recall of certain Kratom-containing powder products, because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infection with Salmonella can result...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-4-2018

NxtGen Botanicals Maeng Da Kratom by NGB Corp.: Recall - Possible Salmonella Contamination

NxtGen Botanicals Maeng Da Kratom by NGB Corp.: Recall - Possible Salmonella Contamination

NGB Corp. of West Jordan, Utah is voluntarily recalling NxtGen Botanicals Maeng Da Kratom labeled bottles of encapsulated product because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain. In rare circumstances, infec...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-6-2017

Additional Risk Minimisation Measures (aRMM)

Additional Risk Minimisation Measures (aRMM)

From 1 June 2017 IMA will take seven days to ensure that all relevant documents are enclosed in an application for aRMM evaluation. This is done to facilitate IMAs review of the material.

IMA - Icelandic Medicines Agency

20-6-2011

Warning against the tanning product Melanotan

Warning against the tanning product Melanotan

The Danish Medicines Agency repeats its warning against using the illegal product Melanotan because its effect is not documented and because of the absence of studies of its potential side effects. The Danish Medicines Agency urges everyone who uses Melanotan to stop using it and to contact their doctor if concerned.

Danish Medicines Agency

11-8-2008

Warning against the product Melanotan

Warning against the product Melanotan

The Danish Medicines Agency has been made aware of the product, Melanotan, which is sold via the internet. The product is marketed as a product that increases pigmentation, providing tanned skin and protection against the harmful rays of the sun, implying that it may prevent skin cancer. However, this effect has not been documented.

Danish Medicines Agency

19-9-2018

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Active substance: lidocaine / prilocaine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)6103 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2693/R/23

Europe -DG Health and Food Safety

12-8-2018

IMDRF consultation: Unique Device Identification system

IMDRF consultation: Unique Device Identification system

The IMDRF is seeking comments on a proposed guidance document and two information documents

Therapeutic Goods Administration - Australia

1-8-2018

Scientific guideline: Draft questions and answers on Data Monitoring Committees issues, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft questions and answers on Data Monitoring Committees issues, draft: consultation open

The aim of this question-and-answer document is to supplement the CHMP Data Monitoring Committee Guideline (Doc Ref. EMEA/CHMP/EWP/5872/03) by providing clarification on the role and necessity for a Data Monitoring Committee (DMC) in different phases of drug development and throughout the product lifecycle as well as with regard to the responsibilities for implementing DMC decisions.

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-6-2018

Regulatory and procedural guideline: Quality Review of Documents general principles regarding the summary-of-product-characteristics information for a generic / hybrid / biosimilar product

Regulatory and procedural guideline: Quality Review of Documents general principles regarding the summary-of-product-characteristics information for a generic / hybrid / biosimilar product

This document outlines the general principles to follow for the preparation of the summary of product characteristics (SmPC) for a generic, hybrid or biosimilar medicinal product to be authorised via the centralised procedure using a reference medicinal product authorised either at national level or centrally.

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-6-2018

Scientific guideline: Concept paper on preparation of a revised guideline on the evaluation of medicinal products indicated for treatment of bacterial infections, draft: consultation open

Scientific guideline: Concept paper on preparation of a revised guideline on the evaluation of medicinal products indicated for treatment of bacterial infections, draft: consultation open

This concept paper proposes the development of a single guideline on the clinical evaluation of medicinal products indicated for treatment of bacterial infections. The development of this single guideline is intended to merge, revise and add to the guidance that is currently included in two separate documents as follows: guideline on the evaluation of medicinal products indicated for treatment of bacterial infections (CPMP/EWP/558/95 Rev. 2), adopted in 2011 and in force since 2012 and the addendum ...

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-5-2018

EU/3/14/1305 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/14/1305 (AbbVie Deutschland GmbH and Co. KG)

EU/3/14/1305 (Active substance: Humanised recombinant monoclonal antibody against epidermal growth factor receptor conjugated to maleimidocaproyl monomethylauristatin F) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3022 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/065/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety