Reminyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Reminyl 24 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 24 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Reminyl 24 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 36816
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Side 1 af 8

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Reminyl 8 mg depotkapsler

Reminyl 16 mg depotkapsler

Reminyl 24 mg depotkapsler

galantamin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Bemærk, at den seneste indlægsseddel for dette produkt er på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Reminyl

Sådan skal du tage Reminyl

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Reminyl indeholder det aktive stof ”galantamin”, et lægemiddel mod demens. Det bruges til

voksne til behandling af symptomer på let til moderat svær Alzheimers sygdom, der er en

form for demens, som forandrer hjernens funktion.

Alzheimers sygdom forårsager fremadskridende hukommelsestab, forvirring og

adfærdsændringer, som gør det vanskeligere og vanskeligere at udføre almindelige

dagligdags aktiviteter. Disse virkninger menes at skyldes mangel på acetylkolin, som er et

stof, der styrer overførslen af informationer (meddelelser) mellem hjernecellerne. Reminyl

øger mængden af acetylkolin i hjernen og behandler tegnene på sygdommen.

Kapslerne er fremstillet som depotkapsler. Det betyder, at de frigiver det aktive stof langsomt.

Lægen kan have givet dig Reminyl for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Reminyl

Side 2 af 8

Tag ikke Reminyl

hvis du er allergisk over for galantamin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis du har en svær lever- eller nyresygdom.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Reminyl. Dette lægemiddel må kun tages

ved Alzheimers sygdom og må ikke anvendes ved andre typer af hukommelsestab eller

forvirring.

Alvorlige bivirkninger

Reminyl kan give hjerteproblemer og krampeanfald. Du skal være opmærksom på disse

bivirkninger, mens du tager Reminyl. Se ”Hold øje med alvorlige bivirkninger” under punkt 4.

Før du tager Reminyl,

skal lægen vide, om du har, eller har haft, en eller flere af følgende

tilstande:

lever- eller nyreproblemer

et hjerteproblem (såsom brystubehag, der ofte opstår ved fysisk aktivitet, hjerteanfald,

hjertesvigt, langsom eller uregelmæssig puls)

ændringer i elektrolytniveauerne (stoffer, der forekommer naturligt i blodet, som f.eks.

kalium)

peptisk mavesår

mave- eller tarmforstoppelse

sygdom i nervesystemet (som f.eks. epilepsi eller Parkinsons sygdom)

sygdom eller infektion, som påvirker åndedrættet (som f.eks. astma, KOL (rygerlunger)

eller lungebetændelse)

vandladningsproblemer

Lægen vil afgøre, om Reminyl egner sig til dig, eller om dosis skal ændres.

Fortæl det også til lægen, hvis du er blevet opereret for nylig

i maven, tarmene eller

blæren. Lægen vil muligvis beslutte, at Reminyl ikke egner sig til dig.

Reminyl kan forårsage vægttab.

Lægen vil kontrollere din vægt regelmæssigt, mens du

tager Reminyl.

Børn og unge

Reminyl frarådes til børn og unge.

Brug af anden medicin sammen med Reminyl

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, har gjort det

for nylig eller muligvis vil gøre det.

Reminyl må ikke bruges sammen med andre lægemidler, som virker på samme måde. Disse

inkluderer bl.a.:

donepezil eller rivastigmin (midler mod Alzheimers sygdom)

ambenonium, neostigmin eller pyridostigmin (midler mod svær muskelsvaghed)

Side 3 af 8

pilocarpin (hvis det indtages gennem munden mod mundtørhed eller tørre øjne).

Nogle kan gøre det mere sandsynligt, at der opstår bivirkninger, hos folk, der tager Reminyl.

Det gælder bl.a.:

paroxetin eller fluoxetin (midler mod depression)

kinidin (middel mod uregelmæssig puls)

ketoconazol (svampemiddel)

erythromycin (antibiotikum)

ritonavir (middel mod human immundefekt virus eller ”HIV”)

smertestillende midler af typen NSAID (som f.eks. ibuprofen), som kan øge risikoen for

mavesår

lægemidler mod hjertetilstande eller forhøjet blodtryk (som f.eks. digoxin, amiodaron,

atropin, betablokkere eller calciumkanalblokkere). Hvis du tager medicin mod

uregelmæssig puls, vil lægen måske kontrollere dit hjerte vha. et EKG

(elektrokardiogram)

Din læge vil muligvis give dig en lavere dosis Reminyl, hvis du tager nogle af disse

lægemidler.

Reminyl kan påvirke nogle bedøvelsesmidler. Hvis du skal have foretaget en operation under

fuld bedøvelse, skal du i god tid oplyse lægen om, at du tager Reminyl.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du må ikke amme, mens du tager Reminyl.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Reminyl kan gøre dig svimmel eller søvnig, især i de første uger af behandlingen. Hvis

Reminyl påvirker dig, må du ikke køre bil, motorcykel eller cykle og heller ikke arbejde med

værktøj eller maskiner.

Reminyl indeholder saccharose

Dette lægemiddel indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Reminyl

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket.

Hvis du allerede er i behandling med Reminyl tabletter eller oral opløsning og har fået at vide

af lægen, at du skal skifte til Reminyl depotkapsler, skal du læse anvisningerne

under ”Hvordan skifter jeg fra at tage Reminyl tabletter eller oral opløsning til Reminyl

depotkapsler?” i dette afsnit grundigt.

Side 4 af 8

Så meget skal du tage

Du vil starte behandlingen med Reminyl med en lav dosis. Den sædvanlige startdosis er 8 mg

én gang dagligt. Din læge kan gradvist øge din dosis, efter 4 uger eller mere, indtil du når en

dosis, der egner sig til dig. Den maksimale dosis er 24 mg én gang dagligt.

Lægen vil fortælle dig, hvilken dosis du skal starte med, og hvornår din dosis skal øges. Tal

med lægen eller apoteket, hvis du ikke er sikke på, hvad du skal gøre, eller du føler, at

virkningen af Reminyl er for kraftig eller for svag.

Lægen skal undersøge dig regelmæssigt for at kontrollere, at dette lægemiddel virker, og for

at tale med dig om, hvordan du har det.

Hvis du har lever- eller nyreproblemer,

kan din læge give dig en nedsat dosis Reminyl

eller beslutte, at dette lægemiddel ikke egner sig til dig.

Hvordan skifter jeg fra at tage Reminyl tabletter eller oral opløsning til Reminyl

depotkapsler?

Hvis du allerede er i behandling med Reminyl tabletter eller oral opløsning, er det muligt, at

lægen beslutter, at du skal skifte til Reminyl depotkapsler.

Tag din sidste dosis af Reminyl tabletter eller oral opløsning om aftenen.

Tag din første dosis af Reminyl depotkapsler den følgende morgen.

DU MÅ IKKE tage mere end én kapsel dagligt. DU MÅ IKKE tage Reminyl tabletter

eller oral opløsning, samtidig med at du tager Reminyl kapsler én gang dagligt.

Sådan tager du lægemidlet

Reminyl kapsler skal sluges hele og må IKKE tygges eller knuses. Tag din dosis Reminyl én

gang dagligt om morgenen med vand eller anden væske. Prøv at tage Reminyl med mad.

Drik rigeligt med væske, mens du tager Reminyl, for at holde dig hydreret

Hvis du har taget for meget Reminyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket med det samme, hvis du har taget for meget

Reminyl. Tag eventuelt resterende kapsler og pakningen med. Tegn på overdosering kan være:

Voldsom kvalme og opkastning

Svage muskler, langsom puls, krampeanfald og besvimelse.

Hvis du har glemt at tage Reminyl

Hvis du opdager, at du har glemt at tage en dosis Reminyl, skal du springe den dosis over og

tage den næste dosis på det planlagte

tidspunkt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Kontakt lægen, hvis du har glemt at tage mere end én dosis.

Hvis du holder op med at tage Reminyl

Tal med din læge, før du holder op med at tage Reminyl. Det er vigtigt, at du fortsætter med

at tage dette lægemiddel til behandling af din tilstand.

Side 5 af 8

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du har yderligere spørgsmål til brugen af dette

lægemiddel

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hold øje med alvorlige bivirkninger

Stands brugen af Reminyl, og søg straks læge

, hvis du oplever følgende:

hjerteproble mer

, f.eks. ændringer i pulsen (som f.eks. langsom puls, ekstra hjerteslag)

eller hjertebanken (pulsen føles hurtig og uregelmæssig). Hjerteproblemer kan vise sig

som en unormal sporing på et EKG (elektrokardiogram) og kan være almindelige hos

patienter, der tager Reminyl (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter).

krampeanfald.

Disse er ikke almindelige hos patienter, der tager Reminyl (kan

forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter).

Andre bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter):

kvalme og opkastning. Sandsynligheden for, at disse bivirkninger opstår, er størst i de

første få unger af behandlingen, eller når dosis øges. Bivirkningerne forsvinder som

regel, efterhånden som kroppen vænnes til medicinen, og de varer normalt kun nogle få

dage. Hvis du får disse bivirkninger, vil lægen muligvis anbefale, at du drikker mere

væske, og ordinere et kvalmestillende præparat.

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos 1 ud af 10 patienter):

nedsat appetit, vægttab

en fornemmelse af at se, føle eller høre ting, der ikke er der (hallucinationer)

depression

svimmelhed eller besvimelse

muskelskælven eller kramper

hovedpine

en følelse af at være meget træt, svag eller generelt utilpas

en følelse af at være meget søvnig med lav energi

højt blodtryk

mavesmerter eller ubehag

diarré

forstoppelse

fald

sår..

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos 1 ud af 100 patienter):

allergisk reaktion

ikke nok vand i kroppen (dehydrering)

Side 6 af 8

snurren eller følelsesløshed i huden (prikken og stikken)

ændring i smagssansen

søvnighed i dagtimerne

sløret syn

ringen for ørerne, der ikke forsvinder (tinnitus)

lavt blodtryk

rødmen

opkastningsfornemmelse (kløgning)

overdreven svedtendens

svage muskler

øget niveau af leverenzymer i blodet.

Sjældne bivirkninger

(kan forekomme hos 1 ud af 1000 patienter):

leverbetændelse (hepatitis).

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

på www.meldenbivirkning.dk, ved at kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk

eller

med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at

indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og på blisterpakningen efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Reminyl indeholder:

Aktivt stof: galantamin. Hver enkelt depotkapsel indeholder 8 mg, 16 mg eller 24 mg

galantamin (som hydrobromid).

Øvrige indholdsstoffer:

Diethylpftalat, ethylcellulose, hypromellose, macrogol 400, majsstivelse, saccharose,

gelatine, titandioxid (E171), sort jernoxid (E172), shellak og propylenglycol (E1520).

16 mg og 24 mg kapslerne indeholder også rød jernoxid (E172).

Side 7 af 8

24 mg kapslerne indeholder også gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Reminyl 8 mg kapsler er hvide og mærket med "G8". Hver æske indeholder blisterpakker

med 7 eller 28 kapsler eller flasker med 300 kapsler.

Reminyl 16 mg kapsler er lyserøde og mærket med "G16". Hver æske indeholder

blisterpakker med 7, 28, 56 eller 84 kapsler eller flasker med 300 kapsler.

Reminyl 24 mg kapsler er karamelfarvede og mærket med "G24". Hver æske indeholder

blisterpakker med 7, 28, 56 eller 84 kapsler eller flasker med 300 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag A/S

Hammerbakken 19

DK-3460 Birkerød

Danmark

Fremstiller

Janssen-Cilag SpA

Via C. Janssen, 04100 Borgo San Michele

Latina, Italien

Dette lægemiddel er godkendt i EEA’s medlemslande under følgende navne:

Østrig

Reminyl 8 mg, 16 mg, 24 mg Retardkapseln

Belgien

Reminyl 8 mg, 16 mg, 24 mg harde capsules met verlengde afgifte

Danmark

Reminyl 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapsler, hårde

Finland

Reminyl 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapseli, kova

Frankrig

Reminyl LP 8 mg, 16 mg, 24 mg, gélule à libération prolongée

Tyskland

REMINYL 1x täglich 8 mg, 16 mg, 24 mg Hartkapseln, retardiert

Grækenland

Reminyl 8mg, 16 mg, 24 mg καψάκια παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρά

Island

Reminyl 8 mg, 16 mg, 24 mg forðahylki, hörð

Irland

Reminyl XL 8 mg, 16 mg, 24 mg prolonged release capsules

Italien

Reminyl

8 mg, 16 mg, 24 mg capsule rigide a rilascio prolungato

Luxembourg

Reminyl 8 mg, 16 mg, 24 mg, gélules dures à libération prolongée

Holland

Reminyl retard capsules 1x daags 8 mg, 16 mg, 24 mg, harde capsules met

verlengde afgifte

Norge

Reminyl 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapsler, hard

Portugal

Reminyl 8 mg, 16 mg, 24 mg cápsulas de libertação prolongada

Spanien

Reminyl 8 mg, 16 mg, 24 mg cápsulas duras de liberación prolongada

Sverige

Reminyl 8 mg, 16 mg, 24 mg depotkapslar, hårda

Storbritannien

Reminyl XL 8 mg, 16 mg, 24 mg prolonged release capsules

Side 8 af 8

Denne indlægsseddel blev senest revideret 06/2015