Relifex

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Relifex 500 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Relifex 500 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40227
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Reli

-

fex.

3. Sådan skal du tage Relifex.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Relifex er et smertestillende, feber- og betæn-

delsesdæmpede middel. Det tilhører gruppen

af non-steroide antiinflammatoriske stoffer

(NSAID).

• Du kan tage Relifex til behandling af gigtsyg-

domme (reumatiske sygdomme) og andre syg

domme, som skyldes betændelse.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Relifex

Tag ikke Relifex

• hvis du er allergisk over for nabumeton eller et

af de øvrige indholdsstoffer i Relifex (angivet i

punkt 6).

• hvis du har meget dårligt hjerte, en hjerneblød

ning eller anden blødning.

• hvis du har haft astma, nældefeber eller allergi

efter at have taget acetylsalicylsyre eller anden

lignende medicin (NSAID-præparater).

• hvis du har haft blødning fra mave eller tarm

eller hul på tarmen i forbindelse med behand-

ling med smertestillende medicin (NSAID).

• hvis du har eller har haft mavesår eller mave

blødninger mere end en gang.

• hvis du har meget dårlig lever.

• hvis du har for få blodplader.

• hvis du har svært forhøjet blodtryk.

• hvis du har akut nyresvigt.

• hvis du er gravid i 7. – 9. måned (de sidste tre

måneder af graviditeten) eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du

tager Relifex hvis du

• tager anden smertestillende medicin (NSAID

præparater, herunder COX-2 hæmmere mod

ledlidelser).

• har hjerteproblemer, tidligere har haft slagtil

fælde eller mener, at du er i risiko for dette

(f.eks. hvis du har for højt blodtryk, sukkersyge,

for højt kolesteroltal eller er ryger), så tal med

lægen.

• har mavesår eller er ældre. Kontakt lægen,

hvis du oplever blodig opkastning og/eller sort

afføring pga. blødning i mave og tarm.

• tidligere har haft blødende tyktarmsbetæn

delse (colitis ulcerosa) eller betændelse i tar-

mene (Crohns sygdom), da disse sygdomme

kan forværres af NSAID.

• tager binyrebarkhormoner, blodfortyndende

medicin eller medicin mod depression, da det

kan øge risikoen for mavesår og blødning.

• ønsker at blive gravid. Relifex kan gøre det

sværere at blive gravid.

• tidligere har haft astma, nældefeber eller

allergi efter at have taget acetylsalicylsyre eller

anden lignende medicin (NSAID-præparater).

• har en alvorlig bindevævs- eller hudsygdom.

• har stærkt nedsat leverfunktion. Hvis din hud

bliver gullig under behandlingen med Relifex,

skal du kontakte lægen.

• har stærkt nedsat nyrefunktion.

• Ældre får oftere bivirkninger ved brug af

NSAID-præparater. Kontakt straks lægen, hvis

du oplever usædvanlige mavesmerter, ændret

afføring, halsbrand m.m.

• Brug af Relifex kan være forbundet med en let

forøget risiko for hjertetilfælde (myokardiein

farkt) og slagtilfælde. Risikoen øges ved brug

trækningslidelser. Kan være alvorlig (måske

livsfarlig). Tal med lægen.

• Næseblod.

• Smerter opadtil i maven og bag nederste del

af brystbenet pga. sår i mavesæk eller tolvfin

gertarm. Tal med lægen. Kan i nogle tilfælde

udvikle sig til blødende mavesår med blodig

eller sort stinkende afføring, hul i mavesæk

eller tarm med meget voldsomme mavesmerter

og meget dårlig almentilstand. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Sort afføring.

• Betændelse i munden med sår. Kontakt lægen.

• Svien og smerter ved vandladningen pga.

betændelse i urinrøret.

• Øget følsomhed af huden for lys.

• Nældefeber.

• Øget svedtendens.

• Muskelsvaghed. Kan være eller blive alvorligt.

Tal med lægen.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt, tal med lægen. Hvis der er hævelse

af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfar

ligt. Ring 112.

• Kraftesløshed, svaghed og træthed.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter)

• Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

• Hårtab.

• Hudlidelse karakteriseret ved hudskørhed og

ardannelse.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Usædvanlig kraftig menstruationsblødning.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt

evt. læge eller skadestue.

• Bleghed og træthed pga. blodmangel.

Relifex kan herudover give bivirkninger, som du

normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blod

prøver herunder leverfunktion, som igen bliver

normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemid

delstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1,

DK-2300 København S, Websted:

www.meldenbivirkning.dk,

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikker

heden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Relifex utilgængeligt for børn.

• Tag ikke Relifex efter den udløbsdato, der står

på pakningen. Hvis pakningen er mærket med

EXP betyder det at udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

• Du kan opbevare Relifex ved almindelig tem

peratur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Relifex 500 mg, filmovertrukne tabletter inde-

holder:

Aktivt stof:

Nabumeton 500 mg.

Øvrige indholdsstoffer:

Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelses-

glycolat, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat,

saccharinnatrium, hydroxypropylmethylcellulose,

macrogol 400, talcum, rød carmin (E 120), gul jern-

oxid (E 172), titandioxid (E 171), karamelaroma,

renset vand og carnaubavoks.

Udseende og pakningsstørrelser:

Relifex er en oval, rød filmovertrukken tablet, som

er præget RELIFEX på den ene side og 500 på den

anden side.

Relifex fås i:

Relifex 500 mg i pakninger med 56 og 112 (2x56)

filmovertrukne tabletter.

Alle pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis

markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hos

tivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og

ved reklamationer kan du henvende dig til Ori

farm A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst ændret 04/2016

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

RELIFEX

®

500 mg filmovertrukne tabletter

Nabumeton

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

1000099106-001-02

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den inde-

holder vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen

eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Relifex til dig person

ligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de

har de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirk

ninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

af høje doser og ved længere tids brug. Den

anbefalede dosis og behandlingstid må nor

malt ikke overskrides.

• Hvis du får smerter i øverste del af maven

(mavesår) og/eller blødning i maven eller tar

men mens du tager Relifex, skal du stoppe

med at tage Relifex og kontakte læge eller

skadestue.

• Kontakt straks læge, hvis du under behand-

lingen får udslæt, blødninger fra slimhinder

eller andre overfølsomhedsreaktioner.

• Hvis du får synsforstyrrelser under behandlin

gen med Relifex, skal du kontakte lægen.

• Brug af Relifex kan skjule symptomer på infek

tion (feber, smerte, hævelse).

• Hvis du får hyppige eller daglige hovedpinean

fald, når du i længere tid har taget Relifex, kan

det skyldes medicinen. Kontakt lægen.

• Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøve

kontrol, at du er i behandling med Relifex. Det

kan påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med

Relifex

Tal med din læge, hvis du tager:

• anden smertestillende medicin (anden NSAID)

• blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, clo

pidogrel).

• tabletter med binyrebarkhormoner.

• medicin mod depression (lithium, SSRI-præpa

rater).

• medicin mod betændelse i urinvejene (sulfon

amider).

• hjertemedicin (digoxin/hjerteglykosider).

• medicin, der undertrykker immunforsvaret

(ciclosporin, tacrolimus).

• medicin mod epilepsi (phenytoin).

• medicin mod for højt blodtryk (ACE-hæmmere,

angiotensin-receptorantagonister).

• vanddrivende medicin inkl. kaliumbesparende

vanddrivende medicin.

• medicin mod psoriasis, leddegigt og visse

kræftsygdomme (methotrexat). Dette gælder

særligt for patienter med nedsat nyrefunktion.

• medicin til medicinsk abort (mifepriston).

• medicin mod urinsyregigt (probenecid, sulfin

pyrazon).

• medicin mod infektioner (quinoloner).

• medicin mod knogleskørhed (bisfosfonater).

• medicin mod kredsløbsforstyrrelser i benene

(oxpentyfyllin (pentoxifyllin)).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersona

let, hvis du bruger anden medicin eller har gjort

det for nylig.

Brug af Relifex sammen med mad, drikke

og alkohol

• Du kan tage Relifex i forbindelse med et mål-

tid, men det er ikke nødvendigt.

• Du skal tage Relifex filmovertrukne tabletter

med et glas vand.

• Undgå alkohol under behandling med Relifex.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til

råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

• Du må ikke tage Relifex i de sidste 3 måneder før

forventet fødsel. Det kan skade fosteret og det

nyfødte barn. Tal med lægen.

• Du må kun tage Relifex i de første 6 måneder af

graviditeten efter aftale med lægen. Dosis skal

være så lav som muligt, og behandlingen skal

vare i så kort tid som muligt.

Amning:

• Hvis du ammer, må du kun tage Relifex efter

aftale med lægen, da der kan være risiko for

alvorlige bivirkninger hos det ammede spæd

barn.

Fertilitet:

• Hvis du ønsker at blive gravid, skal du enten

holde op med at tage Relifex eller kun tage Reli

fex i så kort tid som muligt og i så lav dosis som

muligt. Relifex kan gøre det sværere at blive gra

vid. Tal med lægen om at få en anden behand-

ling.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Relifex kan hos enkelte give bivirkninger (svim-

melhed, træthed og forvirring), der i større eller

mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du tage Relifex

Tag altid Relifex nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersona

let.

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig

mængde vand (1½ dl).

Tag Relifex i så kort tid og med så lav dosis som

muligt for at mindske bivirkningerne.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

2 tabletter på 500 mg (i alt 1 g) én gang daglig.

Lægen kan sætte dosis op til 1,5 – 2 g daglig. Du

kan tage hele dagsdosis på én gang eller fordele

den på flere doser. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn:

Du må kun bruge Relifex til børn efter lægens

anvisning.

Hvis du har taget for mange Relifex

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget flere Relifex, end der står i denne infor

mation, eller flere end lægen har foreskrevet, og

du føler dig utilpas.

Symptomer:

• Kvalme, opkastning, mavesmerter, blodig

opkastning og/eller sort afføring pga. blødn

ing i mave og tarm. Sjældent er der set diarré,

desorientering, ophidselse og pirrelighed,

dyb bevidstløshed (koma), sløvhed og i nogle

tilfælde kramper. Andre mulige symptomer er

hovedpine, træthed, svimmelhed, søvnighed,

tendens til vand i kroppen, påvirkning af lever

og nyrer. I forgiftningstilfælde kan der fore

komme akut nyresvigt og leverskade.

Hvis du har glemt at tage Relifex

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart

du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal

tage den næste dosis, så spring den glemte

dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Relifex

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der

er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Blodig opkastning og/eller sort afføring pga.

blødning i mave og tarm. Kan være livsfarligt

især hos ældre. Kontakt straks læge eller ska

destue, ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 10.000 patienter):

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mær

ker pga. forandringer i blodet (for få blodpla-

der). Kontakt læge eller skadestue.

• Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. lever-

svigt. Kontakt læge eller skadestue.

• Blæreformet udslæt og betændelse i huden,

især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller

skadestue.

• Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kon-

takt læge eller skadestue.

• Tør hoste uden slim pga. betændelse i lunger-

nes bindevæv. Kontakt læge eller skadestue.

• Smerter, feber, blod i urinen og skummende

urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og

fødder pga nyreskade. Kontakt læge eller

skadestue.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Nyresvigt med kvalme, opkastninger, almen

sløjhed, aftagende urindannelse. Kontakt

læge eller skadestue.

Hyppigheden ikke er kendt:

• Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbe

tændelse og blødninger i huden pga. alvorlig

blodmangel og evt. andre forandringer i blo-

det. Kontakt lægen.

• Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt

læge eller skadestue.

• Åndenød ved anstrengelse, evt. også i hvile,

hoste, trykken for brystet, hurtig puls,

hævede ben pga. dårligt hjerte. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

• Hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svim-

melhed, almen sløjhed og evt. feber pga.

meningitislignende tilstand. Kontakt straks

læge eller skadestue, ring evt. 112, hvis du bli-

ver alment sløj med hovedpine og nakkestiv-

hed, kvalme, opkast, feber og desorientering.

• Brug af NSAID kan være forbundet med en let

øget risiko for hjertetilfælde (myokardiein-

farkt) og slagtilfælde. Ring 112, hvis du får:

- åndenød, angst, brystsmerter med udstråling

til hals eller arme pga. blodprop i hjertet.

- lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed

pga. blodprop i hjernen eller hjerneblød-

ning.

• Forværring af tyktarmsbetændelse (colitis),

forværring af kronisk betændelse i mavetarm

kanalen (morbus Crohn), mavekatar. Kontakt

læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig – meget almindelig (det sker hos

flere end 1 ud af 100 patienter)

• Træthed, hovedpine, svimmelhed, døsighed,

søvnløshed.

• Synsforstyrrelser.

• Susen for ørerne (tinnitus).

• Diaré, sure opstød / halsbrand, mavesmerter,

luftafgang fra tarmen, kvalme, forstoppelse.

• Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller

i tænderne. Hvis du tager Relifex i mere end

2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne,

så du ikke får huller i tænderne. Tal med din

tandlæge.

• Udslæt, kløe.

• Vand i kroppen. Kontakt lægen.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mel

lem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Ørelidelser.

• For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt

blodtryk skal behandles. Meget forhøjet blod

tryk er alvorligt.

• Kvalme og opkastninger (gastritis).

Ikke almindelige bivirkninger (Det sker hos mel

lem 1 og 10 ud af 1.000)

• Forvirring, nervøsitet, angst.

• Depression. Kan være eller blive alvorlig. Tal

med lægen.

• Prikkende, snurrende fornemmelser eller

følelsesløshed i huden.

• Unormalt syn, øjenlidelser.

• Åndenød/åndedrætsbesvær eller andre vejr