Relestat

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Relestat 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 0,5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Relestat 0,5 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 34528
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

23. september 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Relestat, øjendråber, opløsning

0.

D.SP.NR.

21693

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Relestat

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml øjendråber, opløsning, indeholder 0,5 mg epinastinhydrochlorid.

(svarende til 0,436 mg epinastin)

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på: Benzalkoniumchlorid 0,1

mg/ml

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, opløsning.

En klar, farveløs steril opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Symptomatisk behandling af sæsonbetinget allergisk konjunktivit.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Den anbefalede dosis til voksne er én dråbe dryppet i hvert angrebet øje to gange dagligt i

symptomperioden.

Der foreligger ingen erfaring fra kliniske studier med anvendelse af Relestat i mere end

8 uger.

Relestat, øjendråber, opløsning 0,5 mg-ml

Side 1 af 7

Ældre

Relestat er ikke blevet undersøgt hos ældre. Sikkerhedsdata efter markedsføring af tablet-

formuleringen af epinastinhydrochlorid (op til 20 mg én gang dagligt) indikerer, at der ikke

er nogen særlige sikkerhedsproblemer hos ældre sammenlignet med voksne patienter.

Derfor betragtes det ikke for nødvendigt med justering af dosis.

Pædiatrisk population

Relestats sikkerhed og virkning hos børn ≥ 12 år er klarlagt i kliniske forsøg. Relestat kan

anvendes til børn (i alderen 12 år og opefter) med samme dosering som til voksne.

Relestats sikkerhed og virkning hos børn under 3 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data. Der er begrænsede data for sikkerheden hos børn i alderen 3-12 år, hvilket er

beskrevet i pkt. 5.1.

Patienter med nedsat leverfunktion

Relestat er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion. Sikkerhedsdata

efter markedsføring af tabletformuleringen af epinastinhydrochlorid (op til 20 mg én gang

dagligt) indikerer, at incidensen af bivirkninger var højere i denne gruppe sammenlignet

med voksne patienter uden nedsat leverfunktion. Den daglige dosis på én tablet med 10

mg epinastinhydrochlorid er mere end 100 gange højere end den daglige dosis af Relestat.

Derudover er metabolismen af epinastin hos mennesket minimal (<10%). Derfor betragtes

det ikke for nødvendigt med justering af dosis.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Relestat er ikke blevet undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion. Sikkerhedsdata

efter markedsføring af tabletformuleringen af epinastinhydrochlorid (op til 20 mg én gang

dagligt) indikerer, at der ikke er nogen særlige sikkerhedsproblemer for patienter med

nedsat nyrefunktion. Derfor betragtes det ikke for nødvendigt med justering af dosis.

Administration

Relestat er kun til oftalmisk brug.

For at undgå kontaminering af øjet eller øjendråberne må spidsen af dråbepipetten ikke

komme i kontakt med nogen overflade.

Hvis der anvendes mere end et topikalt oftalmologisk lægemiddel, skal de forskellige

lægemidler administreres med mindst 10 minutters mellemrum.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Relestat er kun beregnet til lokal okulær anvendelse og må ikke gives som injektion eller

indtages per os.

Benzalkoniumchlorid er et hyppigt anvendt konserveringsmiddel i øjenpræparater og kan

ifølge indberetninger i sjældne tilfælde forårsage punktformet keratopati og/eller toksisk

ulcerøs keratopati.

Relestat, øjendråber, opløsning 0,5 mg-ml

Side 2 af 7

Benzalkoniumchlorid kan absorberes af og misfarve bløde kontaktlinser. Patienten skal

derfor oplyses om at vente med at isætte kontaktlinserne indtil 10-15 minutter efter

drypning med Relestat. Drypning med Relestat må ikke foretages med kontaktlinser på.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser.

Ingen lægemiddel-lægemiddelinteraktioner forventes hos mennesker, da systemiske

koncentrationer af epinastin er yderst lave efter okulær dosering. Derudover bliver

epinastin hovedsageligt udskilt uændret hos mennesker, hvilket indikerer et lavt

omsætningsniveau.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Data fra et begrænset antal (11) eksponerede gravide kvinder indikerer ingen skadelige

virkninger af epinastin på graviditeten eller på fostrets/det nyfødte barns sundhed. Der

foreligger på nuværende tidspunkt ikke andre relevante epidemiologiske data.

Dyreundersøgelser indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn

til graviditet, embryologisk/føtal udvikling, fødsel eller postnatal udvikling (se pkt. 5.3).

Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide kvinder.

Amning

Epinastin udskilles i modermælken hos rotter, men det vides ikke, om epinastin udskilles i

human mælk. Grundet manglende erfaring bør der udvises forsigtighed ved ordinering til

ammende kvinder.

Fertilitet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data for human fertilitet fra anvendelse af epinastin.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning

Ud fra den farmakodynamiske profil, rapporterede bivirkninger og specifikke

psykometriske undersøgelser har Relestat ingen eller minimal indflydelse på evnen til at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Hvis der forekommer forbigående uskarpt syn ved drypning, bør patienten vente med at

føre motorkøretøj eller betjene maskiner, indtil synet igen er klart.

4.8

Bivirkninger

I kliniske undersøgelser var den totale incidens af bivirkninger efter Relestat mindre end

10 %. Der forekom ingen alvorlige bivirkninger. De fleste var okulære og milde. Den

mest almindelige bivirkning var en brændende fornemmelse i øjet (hovedsagelig let); alle

andre bivirkninger var ikke almindelige.

Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter systemorganklasse med de

alvorligste bivirkninger anført først. Bivirkningerne er inddelt efter hyppighed som følger:

Meget almindelige (≥1/10), almindelige (≥1/100 til <1/10), ikke almindelige (≥1/1.000 til

<1/100), sjældne (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjældne (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data).

Følgende bivirkninger blev rapporteret under kliniske afprøvninger med Relestat:

Relestat, øjendråber, opløsning 0,5 mg-ml

Side 3 af 7

Nervesystemet

Ikke almindelige: Hovedpine.

Øjne

Almindelige: Brændende fornemmelse/øjenirritation

Ikke almindelige: Konjunktival/okulær hyperæmi, øjenflåd, tørhed i øjnene, okulær

pruritus, synsforstyrrelse, øget tåresekretion*, øjensmerter*.

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelige: Astma, nasal irritation, rhinitis

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelige: dysgeusi

*Efter markedsføring af Relestat er der set øget tåresekretion og øjensmerter i klinisk

praksis.

Pædiatrisk population

Bivirkningers hyppighed, art og sværhedsgrad hos børn ≥ 12 år forventes at være de

samme som hos voksne.

Der er begrænset erfaring hos børn i alderen 3-12 år, hvad angår hyppighed, art og

sværhedsgrad af bivirkninger.

Bivirkninger indberettet for phosphatholdige øjendråber

Hornhindeforkalkning i forbindelse med brug af øjendråber, som

indeholder phosphat er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos

patienter med signifkant beskadigede hornhinder.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Efter drypning med 0,3% epinastinhydrochlorid øjendråber 3 gange dagligt (svarende til 9

gange den anbefalede daglige dosis) blev der observeret reversibel pupilformindskelse,

uden indflydelse på visuel skarphed eller andre okulære parametre.

5 ml flasken med Relestat indeholder 2,5 mg epinastinhydrochlorid. En tabletformulering

markedsføres med en dosis på op til 20 mg epinastinhydrochlorid én gang dagligt, hvorfor

forgiftning efter peroral indtagelse af den oftalmologiske formulering ikke forventes, selv

hvis hele flaskens indhold synkes.

Relestat, øjendråber, opløsning 0,5 mg-ml

Side 4 af 7

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: S01G X 10

Farmakoterapeutisk klassifikation: Oftalmologiske midler; dekongestiantia og

antiallergika; andre antiallergika.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Epinastin er en topikalt aktiv, direkte H

-receptorantagonist. Epinastin har en høj affinitet

til histamin H

-receptoren og en 400 gange mindre affinitet til histamin H

-receptoren.

Epinastin besidder også affinitet til

- og 5-HT

-receptoren. Det har lav affinitet til

kolinerge, dopaminerge og en række andre receptorsteder. Epinastin passerer ikke

blod/hjernebarrieren og inducerer derfor ikke bivirkninger i centralnervesystemet, dvs. det

er ikke-sedativt.

Farmakodynamisk virkning

Efter topikal applikation i øjet hos dyr viste epinastin tegn på antihistaminaktivitet, en

modulerende virkning på akkumuleringen af inflammatoriske celler og stabiliserende

aktivitet på mastceller.

I provokationsundersøgelser med allergener hos mennesket var epinastin i stand til at

mindske okulære symptomer efter okulær antigenpåvirkning. Varigheden af virkningen

var mindst 8 timer.

Pædiatrisk population

Et seksugers, dobbeltblindt vehikelkontrolleret studie (2:1) med 96 raske børn uden

øjensymptomer i alderen 3-12 år tydede på, at Relestat var veltolereret, og der blev ikke

påvist signifikante forskelle i sikkerhedsvariable grupperne imellem. Reaktionerne på

behandlingen omfattede konjunktivale follikler (hos 6,3 % af forsøgspersoner behandlet

med enten epinastin eller vehikel) og konjunktival hyperæmi (hos 1,6 % af forsøgspersoner

behandlet med epinastin og ingen i vehikelgruppen). Sikkerhed og virkning hos patienter

≥ 12 år er påvist i kliniske forsøg.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Efter administration af en dråbe Relestat i hvert øje to gange dagligt, nås en gennemsnitlig,

maksimal plasmakoncentration på 0,042 ng/ml efter omkring to timer.

Fordeling

Epinastin har et fordelingsvolumen på 417 liter, og 64 % bindes til plasmaproteiner.

Biotransformation

Relestat, øjendråber, opløsning 0,5 mg-ml

Side 5 af 7

Mindre end 10 % bliver metaboliseret.

Elimination

Clearance er 928 ml/min, og den terminale plasmahalveringstid er omkring 8 timer.

Epinastin udskilles hovedsageligt uændret gennem nyrerne. Renal elimination foregår

hovedsageligt via aktiv, tubulær sekretion.

Prækliniske undersøgelser in vitro og in vivo viser, at epinastin bindes til melanin og

akkumuleres i det pigmenterede okulære væv hos kaniner og aber. In vitro-data indikerer,

at bindingen til melanin er moderat og reversibel.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Benzalkoniumchlorid

Dinatriumedetat

Natriumchlorid

Natriumdihydrogenphosphatdihydrat

Natriumhydroxid/saltsyre (pH-justering)

Vand, renset

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter anbrud: 4 uger.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Flasken skal opbevares i yderpakningen for at beskytte mod lys.

Må ikke opbevares over 25

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

10 ml flaske af polyethylen med hvidt skruelåg af polystyren

Flasken indeholder 5 ml.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige krav.

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale

retningslinier.

Relestat, øjendråber, opløsning 0,5 mg-ml

Side 6 af 7

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

Co. Mayo

Irland

Repræsentant

Allergan Norden AB

Strandbergsgatan 61

112 51 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

34528

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. april 2003

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

23. september 2016

Relestat, øjendråber, opløsning 0,5 mg-ml

Side 7 af 7

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed