Redigo Pro 170 FS

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Redigo Pro 170 FS Flydende bejdse
 • Lægemiddelform:
 • Flydende bejdse
 • Sammensætning:
 • 20 g/l tebuconazol; 150 g/l prothioconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Redigo Pro 170 FS Flydende bejdse
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18-546
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Produktresumé

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REDIGO PRO FS170 1X1000L IBC DK

1/11

Udgave 4 / DK

Revisionsdato: 19.10.2015

102000016050

Udskrevet den: 19.10.2015

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF

SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn

REDIGO PRO FS170 1X1000L IBC DK

Produktkode (UVP)

79301081, 84427497

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der

frarådes

Anvendelse

Bejdsning, Svampemiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

Bayer A/S, Bayer CropScience

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

Danmark

Telefon

(+45) 45 23 50 00

Telefax

(+45) 45 23 52 60

Ansvarlig afdeling

E-mail: MSDS.Nordic@bayer.com

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon

(+45) 45 23 50 00 (døgnet rundt)

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til Miljøstyrelsens godkendelsestekst

Reproduktionstoksicitet: Kategori 2

H361d

Mistænkt for at skade det ufødte barn.

Kronisk toksicitet for vandmiljøet: Kategori 1

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til Miljøstyrelsens godkendelsestekst

Mærkningspligtig.

Signalord: Advarsel

Faresætninger

H361d

Mistænkt for at skade det ufødte barn.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

EUH401

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Sikkerhedssætninger

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REDIGO PRO FS170 1X1000L IBC DK

2/11

Udgave 4 / DK

Revisionsdato: 19.10.2015

102000016050

Udskrevet den: 19.10.2015

P101

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P273

Undgå udledning til miljøet.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.

P281

Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

P308 + P313

VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.

P391

Udslip opsamles.

P405

Opbevares under lås.

P501

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering.

2.3 Andre farer

Ingen andre kendte farer.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering

Suspensionspræparat til bejdsning (FS)

Prothioconazole 150g/l, Tebuconazole 20g/l

Farlige komponenter

Faresætninger i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008

Navn

CAS-Nr. /

EF-Nr. /

REACH Reg. No.

Klassificering

Konc. [%]

Forordning (EF) Nr.

1272/2008

Tebuconazol

107534-96-3

403-640-2

Repr. 2, H361d

Acute Tox. 4, H302

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

1,71

Prothioconazol

178928-70-6

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

12,8

Sulfonsyre, C13-17-sec-

alkan, natriumsalt

85711-69-9

288-330-3

Acute Tox. 4, H302

Eye Dam. 1, H318

Skin Irrit. 2, H315

> 1 – < 25

Polyarylphenylether

sulfat, ammoniumsalt

119432-41-6

Aquatic Chronic 3, H412

> 1 – < 20

Glycerol

56-81-5

200-289-5

Ikke klassificeret

> 1

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-

on

2634-33-5

220-120-9

Acute Tox. 4, H302

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Skin Sens. 1, H317

> 0,005 – <

0,05

5-Chlor-2-methyl-2H-

isothiazol-3-on [EF-nr.

247-500-7], blanding (3:1)

med 2-methyl-2H-

isothiazol-3-on [EF-nr.

220-239-6]

55965-84-9

Skin Corr. 1B, H314

Aquatic Chronic 1, H410

Aquatic Acute 1, H400

Skin Sens. 1, H317

Acute Tox. 3, H301

Acute Tox. 3, H331

> 0,0002 – <

0,0015

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REDIGO PRO FS170 1X1000L IBC DK

3/11

Udgave 4 / DK

Revisionsdato: 19.10.2015

102000016050

Udskrevet den: 19.10.2015

Acute Tox. 3, H311

Yderligere oplysninger

Tebuconazol

107534-96-3

M-faktor: 1 (acute), 10 (chronic)

Prothioconazol

178928-70-6

M-faktor: 10 (acute)

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd

Forlad det farlige område. Forurenet tøj tages straks af og fjernes til et

sikkert sted. Den tilskadekomne placeres og transporteres i en stabil

stilling (liggende på siden).

Indånding

Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Ring omgående til læge eller

giftinformationen.

Hudkontakt

Vaskes med rigeligt vand og sæbe, hvis tilgængeligt med

polyethylenglykol 400 efterfulgt af vand. Søg læge ved vedvarende

symptomer.

Øjenkontakt

Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 15

minutter. Fjern evt. kontaktlinser efter de første fem minutter, og

fortsæt derefter med at skylle øjnene. Søg læge hvis irritation opstår

og vedvarer.

Indtagelse

Fremprovoker IKKE opkastning. Ring omgående til læge eller

giftinformationen. Skyl munden.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer

Ingen kendte eller forventede symptomer.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling

Behandles symptomatisk. En maveskylning er normalt ikke nødvendig.

Hvis en større mængde er blevet indtaget (mere end en mundfuld)

gives aktivt kul og natriumsulfat. Der er ingen specifik modgift.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede

Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.

Uegnede

Kraftig vandstråle

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REDIGO PRO FS170 1X1000L IBC DK

4/11

Udgave 4 / DK

Revisionsdato: 19.10.2015

102000016050

Udskrevet den: 19.10.2015

5.2 Særlige farer i

forbindelse med stoffet

eller blandingen

Ved brand kan følgende frigøres:, Hydrogencyanid (blåsyre),

Kulmonoxid (CO), Nitrogenoxider (NOx)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige

værnemidler, der skal

bæres af

brandmandskabet

Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion. I tilfælde af

brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Andre informationer

Minimer udslippet af kontamineret slukningsmiddel. Tillad ikke

brandslukningsvæske at løbe i kloakafløb og vandløb.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Forholdsregler

Undgå kontakt med spildt produkt eller kontaminerede overflader.

Brug personligt beskyttelsesudstyr.

6.2 Miljøbeskyttelses-

foranstaltninger

Må ikke komme i overfladevand, kloakanlæg og grundvand.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning

Forurenede genstande og gulve rengøres grundigt efter

miljøforskrifterne. Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks.

sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld).

Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre

punkter

Informationer til en mere sikker håndtering, se punkt 7.

Informationer til personlig beskyttelsesudstyr, se punkt 8.

Informationer til bortskaffelse af affald, se punkt 13.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering

Må kun bruges i områder med passende udsugning til rådighed.

Hygiejniske foranstaltninger

Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Opbevar arbejdstøjet separat.

Vask hænder før pauser og straks efter håndtering af produktet. Fjern

snavset tøj straks og rengør disse grundigt inden efterfølgende brug.

Arbejdstøj, der ikke kan rengøres skal bortskaffet (brændes).

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere

Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted.

Opbevar i original beholder. Opbevares på et sted kun tilgængeligt for

autoriserede personer.

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REDIGO PRO FS170 1X1000L IBC DK

5/11

Udgave 4 / DK

Revisionsdato: 19.10.2015

102000016050

Udskrevet den: 19.10.2015

Anvisninger ved samlagring

Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og

foderstoffer.

7.3 Særlige anvendelser

Refereres til etiket og/eller brochure.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre

Komponenter

CAS-Nr.

Kontrolparametre

Opdater

Basis

Tebuconazol

107534-96-3

0,2 mg/m³

(TWA)

OES BCS*

Prothioconazol

178928-70-6

1,4 mg/m³

(SK-ABS)

OES BCS*

*OES BCS: Intern eksponeringsgrænseværdi Bayer CropScience (Occupational Exposure Standard)

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler - Slutbruger

Generelt råd

I henhold til Arbejdstilsynets vejledning anbefales det at anvende

nedenstående værnemidler.

Før anvendelse; læs venligst brugsanvisningen for sikker

anvendelse.

Åndedrætsværn

Fuldmaske med kombinationsfilter A2/P3

Beskyttelse af hænder

Ved håndtering af produktet, skal CE mærket (eller lign.) nitril

gummi handsker anvendes (min. tykkelse 0,40 mm). Ved

udvendig forureningen skal handskerne vaskes grundigt. Ved

perforering, indvendig forurening eller hvis handskerne udvendig

ikke kan vaskes tilfredsstillende, skal handskerne bortkastes.

Hænderne skal, efter enhver håndtering af produktet, altid vaskes

grundigt. Vask hændene ofte og altid før der spises, drikkes,

ryges og inden toiletbesøg.

Hud- og krops-beskyttelse

Beskyttelsesdragt

Gummistøvler

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form

suspension

Farve

rød

Lugt

karakteristisk

pH-værdi

5,0 - 7,0 ved 100 % (23 °C)

Flammepunkt

>93 °C

Ikke relevant; vandopløsning

Selvantændelsestemperatur

490 °C

Massefylde

ca. 1,17 g/cm³ ved 20 °C

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REDIGO PRO FS170 1X1000L IBC DK

6/11

Udgave 4 / DK

Revisionsdato: 19.10.2015

102000016050

Udskrevet den: 19.10.2015

Fordelingskoefficient: n-

oktanol/vand

Tebuconazol: log Pow: 3,7

Prothioconazol: log Pow: 3,82 ved 20 °C

Oxiderende egenskaber

Oxiderende egenskaber (vaesker)

Ingen oxideringsegenskaber

Eksplosivitet

Ikke eksplosiv

92/69/EEC, A.14 / OØSU 113

9.2 Andre oplysninger

Yderligere sikkerhedsrelaterede fysisk-kemisk data er ikke kendt.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Termisk spaltning

Stabil under normale forhold.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige

reaktioner

Ingen farlige reaktioner ved reglementeret lagring og håndtering.

10.4 Forhold, der skal

undgås

Ekstreme temperaturer og direkte sollys.

10.5 Materialer, der skal

undgås

Opbevares kun i den originale emballage.

10.6 Farlige

nedbrydningsprodukter

Der forventes ingen nedbrydningsprodukter under normale

anvendelsesforhold.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut oral toksicitet

LD50 (rotte) > 2.000 mg/kg

Akut toksicitet ved

indånding

Ved hensigtsmæssig og tilsigtet anvendelse dannes ikke respirable

aerosoler.

Akut dermal toksicitet

LD50 (rotte) > 2.000 mg/kg

Hudirritation

Ingen hudirritation (kanin)

Øjenirritation

Ingen øjenirritation (kanin)

Sensibilisering

Ikke sensibiliserende. (mus)

OECD test Guideline 429, assay på lokale lymfeknuder (LLNA)

Bedømmelse af toksicitet ved gentagen dosering

Tebuconazol forårsagede ikke specifik målorgantoksicitet i dyreforsøg.

Prothioconazol forårsagede ikke specifik målorgantoksicitet i dyreforsøg.

Bedømmelse af mutagenicitet

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REDIGO PRO FS170 1X1000L IBC DK

7/11

Udgave 4 / DK

Revisionsdato: 19.10.2015

102000016050

Udskrevet den: 19.10.2015

Tebuconazol var ikke mutagent eller genotoksisk i en serie af in vitro og in vivo forsøg.

Prothioconazol var ikke mutagent eller genotoksisk baseret på den samlede vægt af evidens i en serie

af in vitro og in vivo test.

Bedømmelse af carcinogenicitet

Tebuconazol gav øget forekomst af tumorer i lever af mus ved høj dosis. Virkningsmekanismen for

dannelsen af tumorer anses ikke for at være relevant for mennesker.

Prothioconazol var ikke kræftfremkaldende hos rotter og mus ved permanent fodring.

Bedømmelse af toksicitet for forplantningsevnen

Tebuconazol forårsagede reproduktionstoksicitet i et 2-generations studie i rotter, ved et dosis niveau,

som var toksisk for moder dyret. Reproduktions toksiciteten observeret med Tebuconazol er relateret til

parental toksicitet.

Prothioconazol forårsagede reproduktionstoksicitet i et 2-generations studie i rotter, ved et dosis niveau,

som var toksisk for moder dyret. Reproduktions toksiciteten observeret med Prothioconazol er relateret

til parental toksicitet.

Bedømmelse af udviklingstoksicitet

Tebuconazol gav kun udviklingsmæssig toxicitet ved dosisniveauer der var giftig for moder dyret.

Tebuconazol forårsagede en øget forkomst af embryonal tab efter implantation, en øget forekomst af

ikke-specifikke misdannelser.

Prothioconazol gav kun udviklingsmæssig toxicitet ved dosisniveauer der var giftig for moder dyret. Den

udviklingsmæssige effekt set med Prothioconazol er relateret til maternel toksicitet.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1 Toksicitet

Toksicitet overfor fisk

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)) 4,4 mg/l

Ekspositionsvarighed: 96 h

Oplysningen refererer til det tekniske aktivstof tebuconazol.

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)) 1,83 mg/l

Ekspositionsvarighed: 96 h

De angivne værdier refererer til det tekniske aktivstof prothioconazol.

Gitighed overfor

vandlevende hvirvelløse dyr

EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)) 2,79 mg/l

Ekspositionsvarighed: 48 h

Oplysningen refererer til det tekniske aktivstof tebuconazol.

EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)) 1,3 mg/l

Ekspositionsvarighed: 48 h

De angivne værdier refererer til det tekniske aktivstof prothioconazol.

Kronisk toksicitet til

hvirvelløse vanddyr

NOEC (Daphnia (Dafnie)): 0,01 mg/l

Ekspositionsvarighed: 21 d

Oplysningen refererer til det tekniske aktivstof tebuconazol.

Giftighed overfor

vandplanter

EC50 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalge)) 3,8 mg/l

Vækstrate; Ekspositionsvarighed: 72 h

Oplysningen refererer til det tekniske aktivstof tebuconazol.

(Lemna gibba (Tyk andemad)) 0,237 mg/l

Vækstrate; Ekspositionsvarighed: 14 d

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REDIGO PRO FS170 1X1000L IBC DK

8/11

Udgave 4 / DK

Revisionsdato: 19.10.2015

102000016050

Udskrevet den: 19.10.2015

Oplysningen refererer til det tekniske aktivstof tebuconazol.

EC50 (Raphidocelis subcapitata (ferskvandsgrønalge)) 2,18 mg/l

Vækstrate; Ekspositionsvarighed: 96 h

De angivne værdier refererer til det tekniske aktivstof prothioconazol.

EC50 (Skeletonema costatum) 0,046 mg/l

Vækstrate; Ekspositionsvarighed: 72 h

De angivne værdier refererer til det tekniske aktivstof prothioconazol.

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydelighed

Tebuconazol:

ikke fuldstændigt bionedbrydelig

Prothioconazol:

ikke fuldstændigt bionedbrydelig

Koc

Tebuconazol: Koc: 769

Prothioconazol: Koc: 1765; log Koc: < 3

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering

Tebuconazol: Biokoncentrationsfaktor (BCF), 35 - 59

Bioophober ikke.

Prothioconazol: Biokoncentrationsfaktor (BCF), 19

Bioophober ikke.

12.4 Mobilitet i jord

Mobilitet i jord

Tebuconazol: Let mobilt i jord

Prothioconazol: Let mobilt i jord

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT- og vPvB-vurdering

Tebuconazol: Dette stof anses ikke for at være persistent,

bioakkumulererend og toksisk (PBT). Dette stof anses ikke for at være

meget persistent og meget bioakkumulerend (vPvB).

Prothioconazol: Dette stof anses ikke for at være meget persistent og

meget bioakkumulerend (vPvB). Dette stof anses ikke for at være

persistent, bioakkumulererend og toksisk (PBT).

12.6 Andre negative virkninger

Yderligere økologisk

information

Der er ingen andre virkninger, som skal angives.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere (palletanke) skal returneres til den af forhandleren

navngivne modtager.

Affaldskort nr.

02 01 08* Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REDIGO PRO FS170 1X1000L IBC DK

9/11

Udgave 4 / DK

Revisionsdato: 19.10.2015

102000016050

Udskrevet den: 19.10.2015

ADR/RID/ADN

14.1 UN-nummer

3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S.

(TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarligt mærke

Farenr.

Tunnel Code

Denne klassificering er i princippet ikke gældende for transport af tank container på indre vandveje.

Der henvises til producenten for yderligere information.

IMDG

14.1 UN-nummer

3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S.

(TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION)

14.3 Transportfareklasse( r )

14.4 Emballagegruppe

14.5 Marin forureningsfaktor (Marine

pollutant)

IATA

14.1 UN-nummer

3082

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S.

(TEBUCONAZOLE, PROTHIOCONAZOLE SOLUTION )

14.3 Transportfareklasse( r )

9

14.4 Emballagegruppe

14.5 Miljøfarligt mærke

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Se sektion 6 til 8 i dette sikkerhedsdatablad.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ingen transport i bulk iht. IBC koden.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til

sikkerhed, sundhed og miljø

Andre informationer

WHO-klassificering: III (Slightly hazardous)

Anvendelsesområde

Følg alle instruktionerne på etiketten.

Unge under 18 år må i.h.t. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 239 af 06.04.2005 med senere

ændringer ikke arbejde med eller udsættes for produktet.

Arbejdsmæssige restriktioner for gravide og kvinder der ammer

Bemærk! Der dannes et nedbrydningsprodukt (desthio-prothioconazol), som er fosterskadende (H360d;

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REDIGO PRO FS170 1X1000L IBC DK

10/11

Udgave 4 / DK

Revisionsdato: 19.10.2015

102000016050

Udskrevet den: 19.10.2015

kan skade det ufødte barn).

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i vinter- og vårbyg, vinter- og vårhvede, rug og

triticale ved bejdsning i lukkede industrielle anlæg.

Må endvidere anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i havre til eksport ved bejdsning i lukkede

industrielle anlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens

ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/ Undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det bejdsede korn skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i sække/poser og plomberes.

Det bejdsede korn er bejdset med Redigo Pro FS 170 som indeholder prothioconazol og tebuconazol.

Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen

må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Kornet er bejdset med

prothioconazol og tebuconazol, og det bejdsede korn er meget giftigt for fugle. Ved såning skal det

bejdsede korn dækkes med jord. Ikke dækket korn skal opsamles.

Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der

straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket

normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og

anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation."

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Tekst af faresætninger nævnt i punkt 3

H301

Giftig ved indtagelse.

H302

Farlig ved indtagelse.

H311

Giftig ved hudkontakt.

H314

Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.

H315

Forårsager hudirritation.

H317

Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H331

Giftig ved indånding.

H361d

Mistænkt for at skade det ufødte barn.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

H410

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Bayer CropScience

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

REDIGO PRO FS170 1X1000L IBC DK

11/11

Udgave 4 / DK

Revisionsdato: 19.10.2015

102000016050

Udskrevet den: 19.10.2015

H412

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Forkortelser og akronymer

Europæisk konvention angående international transport af farligt gods på indre

vandveje

Europæisk konvention angående international transport af farligt gods på vej

CAS-Nr.

Chemical Abstracts Service nummer

Konc.

Koncentration

EF-Nr.

European community nummer (EF-nummer)

Effektiv koncentration x %

EINECS

Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer

ELINCS

Europæiske liste over anmeldte stoffer

Europæiske standarder

Europæiske Union

IATA

International Air Transport Association

International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous

Chemicals in Bulk (IBC Code)

Inhiberingskoncentration x %

IMDG

International Maritime Dangerous Goods

Dødelig koncentration x %

Dødelig dosis x %

LOEC/LOEL

Lavest observerede effektkoncentration/ effektniveau

MARPOL

MARPOL: International Convention for the prevention of marine pollution from ships

N.O.S.

Not otherwise specified

NOEC/NOEL

Nuleffektkoncentration/ nuleffektniveau

OECD

Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling

Europæisk konvention angående international transport af farligt gods med tog

Tidsvægtet gennemsnit

Forende Nationer (FN)

Verdenssundshedsorganisationen

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat

af forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EU) nr. 2015/830 om ændring af forordning (EF) nr.

1907/2006 (og eventuelle senere ændringer). Dette datablad supplerer brugervejledningen, men

erstatter den ikke. Oplysningerne heri er baseret på den viden, der var tilgængelig om produktet på det

tidspunkt, den blev udfærdiget. Brugerne skal endvidere være opmærksomme på evt. risici ved brug af

produktet til andre formål end de tiltænkte. De krævede oplysninger er i overensstemmelse med

gældende EU-lovgivning. Evt. yderligere nationale krav skal desuden overholdes.

Grund til revision:

Følgende sektioner er revideret: Sektion 2: Fareidentifikation. Sektion

8: Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler. Sektion 3:

Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer. Punkt 10. Stabilitet

og reaktivitet. Sektion 16: Andre oplysninger.

Ændringer siden sidste version vil være fremhævet i margen. Denne version erstatter alle tidligere

versioner.

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

7-6-2018

Minister Bruno Bruins (Sport) opent Special Olympics 2018

Minister Bruno Bruins (Sport) opent Special Olympics 2018

Dit weekend worden in de Achterhoek de Special Olympics Nationale Spelen gehouden. Meer dan 2000 sporters met een verstandelijke beperking gaan de strijd aan in 20 takken van sport. Sportminister Bruno Bruins zal de Spelen vrijdagavond officieel openen tijdens een feestelijke ceremonie in Stadion de Vijverberg in Doetinchem. Bruno Bruins: ‘Sporten is gezond en vooral leuk. Ik vind het belangrijk dat iedereen kan sporten en er lol aan beleeft. Dat is ook een belangrijk onderdeel van het sportakkoord dat i...

Netherlands - Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

24-6-2014

Focus on correct dose of Pro-Epanutin

Focus on correct dose of Pro-Epanutin

The Danish Health and Medicines Authority encourages hospitals to pay special attention to the risk of dose errors of the anticonvulsant medicine Pro-Epanutin.

Danish Medicines Agency

27-6-2018

EU/3/16/1798 (Merck Europe B.V.)

EU/3/16/1798 (Merck Europe B.V.)

EU/3/16/1798 (Active substance: Avelumab) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)4090 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/170/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2023 (Dr Regenold GmbH)

EU/3/18/2023 (Dr Regenold GmbH)

EU/3/18/2023 (Active substance: H-Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-2Thi-Gly-Leu-Met(O2)-NH2-DOTA-225-actinium) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3391 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/252/17

Europe -DG Health and Food Safety

14-5-2018

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup?

Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHWpic.twitter.com/A44He0N4sf

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup? Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHWpic.twitter.com/A44He0N4sf

Are you wondering what you should discuss with your doctor at your annual checkup? Pro tip: Use our checklist as a starting point. https://go.usa.gov/xQg4q  #NWHW pic.twitter.com/A44He0N4sf

FDA - U.S. Food and Drug Administration