Reconcile

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Reconcile
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Reconcile
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Hunde
 • Terapeutisk område:
 • Psychoanaleptics
 • Terapeutiske indikationer:
 • Som hjælp til behandling af separationsrelaterede lidelser hos hunde manifesteret ved ødelæggelse og uhensigtsmæssig adfærd (vokalisering og uhensigtsmæssig afføring og / eller vandladning) og kun i kombination med adfærdsmæssige modifikationsteknikker.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/V/C/000133
 • Autorisation dato:
 • 08-07-2008
 • EMEA kode:
 • EMEA/V/C/000133
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

+44 (0)20 3660 5545

EMA/CVMP/214641/2008

EMEA/V/C/000133

EPAR - sammendrag for offentligheden

Reconcile

fluoxetin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Reconcile.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette lægemiddel til dyr for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk vejledning i,

hvordan Reconcile bør anvendes.

Hvis du som ejer af eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Reconcile, kan du

læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Hvad er Reconcile, og hvad anvendes det til?

Reconcile er et lægemiddel til dyr, der anvendes som hjælp til at behandle hunde med adfærdsproblemer,

som skyldes adskillelse fra deres ejere eller hjem eller fra andre hunde (separationsangst). Sådanne

problemer kan omfatte ødelæggelse af ejendom, overdreven gøen eller hylen og upassende defækation og

urinering i hjemmet.

Reconcile bør kun gives i kombination med adfærdsbehandling. Det indeholder det aktive stof fluoxetin.

Hvordan anvendes Reconcile?

Reconcile fås som tabletter (8 mg, 16 mg, 32 mg og 64 mg) og udleveres kun efter recept. Tabletstyrken

bør svare til hundens vægt. Tabletterne gives en gang dagligt. Symptomerne forventes at aftage i løbet af

1-2 uger. Ses der ingen forbedring inden for 4 uger, bør dyrlægen revurdere behandlingen.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Reconcile?

Fluoxetin er et antidepressivt lægemiddel. Fluoxetin virker ved at forøge niveauet af neurotransmitteren

serotonin i centralnervesystemet. En neurotransmitter er et stof, som nervecellerne anvender til deres

indbyrdes kommunikation. Da et lavt niveau af serotonin kan forbindes med depression og angst, kan en

forøgelse af serotoninniveauet hjælpe hunden til at føle sig roligere og dermed forbedre adfærden hos hunde

med adskillelsesproblemer.

Reconcile

EMA/CVMP/214641/2008

Side 2/2

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Reconcile?

Der blev foretaget en feltundersøgelse hos et stort antal hunde, som blev behandlet for separationsangst, i

to europæiske lande. Alle hundene modtog adfærdsbehandling og blev behandlet med enten Reconcile eller

clomipramin (et andet lægemiddel, som anvendes til behandling af hunde med forstyrrelser i forbindelse

med adskillelse). Virkningen blev hovedsagelig målt på ændringen i hver af de ni forskellige typer adfærd,

der er anerkendt som karakteristiske indikatorer på separationsangst hos hunde. Undersøgelsen viste, at

Reconcile var lige så effektivt som clomipramin. Efter otte ugers behandling var to typer adfærd forbundet

med separationsangst signifikant forbedret i Reconcilegruppen (upassende defækation og destruktiv

adfærd).

Hvilke risici er der forbundet med Reconcile?

De hyppigste bivirkninger ved Reconcile (som kan optræde hos mere end 1 ud af 10 hunde) er appetitløshed

og letargi (manglende energi). Andre almindelige bivirkninger ved Reconcile (som kan optræde hos op til 1

ud af 10 hunde) er urinvejslidelser (blærebetændelse, manglende kontrol i forbindelse med vandladning,

manglende evne til at tømme blæren helt og smerte og besvær ved vandladning) og manglende

koordination og desorientering.

Reconcile må ikke gives til hunde, der vejer under 4 kg, eller hunde med epilepsi, eller som tidligere har lidt

af krampeanfald. Det må heller ikke anvendes til hunde, som er overfølsomme (allergiske) over for det

aktive stof, andre af indholdsstofferne eller lægemidler i samme klasse som fluoxetin

(serotoningenoptagelseshæmmere).

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Reconcile fremgår af indlægssedlen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Hvis en person utilsigtet indtager lægemidlet, bør der straks søges lægehjælp.

Hvorfor er Reconcile blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Reconcile opvejer risiciene,

og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Andre oplysninger om Reconcile

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Union for

Reconcile den 8. juli 2008.

Den fuldstændige EPAR for Reconcile findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. Hvis du som ejer af eller ansvarlig for

dyret ønsker yderligere oplysninger om behandling med Reconcile, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

din dyrlæge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i august 2016.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL TIL:

Reconcile 8 mg tygbare tabletter til hunde

Reconcile 16 mg tygbare tabletter til hunde

Reconcile 32 mg tygbare tabletter til hunde

Reconcile 64 mg tygbare tabletter til hunde

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Nexcyon Pharmaceuticals Ltd

First Floor Denmark House,

143 High Street,

Chalfont St Peter,

SL9 9QL,

Storbritannien

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Eli Lilly and Company Ltd

Speke Operations, Fleming Road,

Liverpool,

L24 9LN

Storbritannien

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Reconcile 8 mg tygbare tabletter til hunde

Reconcile 16 mg tygbare tabletter til hunde

Reconcile 32 mg tygbare tabletter til hunde

Reconcile 64 mg tygbare tabletter til hunde

Fluoxetin (som hydroklorid).

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Reconcile er en plettet, lysebrun til brun, rund tygbar tablet indeholdende:

Reconcile 8 mg: fluoxetin 8,0 mg (svarende til 9,04 mg fluoxetinhydroklorid)

Reconcile 16 mg: fluoxetin 16,0 mg (svarende til 18,08 mg fluoxetinhydroklorid)

Reconcile 32 mg: fluoxetin 32,0 mg (svarende til 36,16 mg fluoxetinhydroklorid)

Reconcile 64 mg: fluoxetin 64,0 mg (svarende til 72,34 mg fluoxetinhydroklorid)

4.

INDIKATIONER

Reconcile tabletter anvendes som en hjælp i behandlingen af separationsrelaterede lidelser hos hunde,

såsom destruktion og vokalisation og upassende defækation og/eller urinering. Dette produkt bør kun

anvendes i forbindelse med et modifikationsprogram for adfærd anbefalet af Deres dyrlæge.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Må ikke anvendes til hunde, der vejer under 4 kg.

Reconcile bør ikke anvendes til hunde med epilepsi eller en anamnese med krampeanfald.

Må ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for fluoxetin eller andre selektive serotonin

genoptagelses-hæmmere (SSRI’er) eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

6.

BIVIRKNINGER

For at minimere risikoen for bivirkninger, bør den anbefalede dosis ikke overskrides.

- Meget almindelige bivirkninger: Nedsat appetit (inklusive anoreksi); apati (inklusive ro og øget

søvn).

- Almindelige bivirkninger: Urinvejslidelser (såsom blæreinfektioner, uregelmæssig vandladning,

ubehag ved vandladning); tegn i centralnervesystemet (inkoordination, desorientering).

- Ualmindelige bivirkninger: Vægttab/konditionstab; dilatering af øjets pupiller.

- Sjældne bivirkninger: stønnen, krampeanfald.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge

7.

DYREARTER

Hunde.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Reconcile bør gives peroralt med en én gang daglig dosis på 1 til 2 mg/kg legemsvægt i henhold til

doseringsskemaet nedenfor:

Legemsvægt (kg)

Tabletstyrke (mg)

Antal tabletter pr.

Reconcile 8 mg tablet

>8-16

Reconcile 16 mg tablet

>16-32

Reconcile 32 mg tablet

>32-64

Reconcile 64 mg tablet

Klinisk forbedring med Reconcile forventes inden for 1 eller 2 uger. Hvis der ikke ses forbedring

inden for 4 uger rådspørges dyrlægen, som så skal re-evaluere hundens behandling.

Professionel dømmekraft bør anvendes ved monitorering af patientens respons på behandling for at

afgøre behovet for fortsat behandling ud over 8 uger eller afbrydelse af behandling, hvis bivirkninger

kræver det.

Reconcile tabletter kan gives med eller uden foder og er tilsat smagsstof, således at de fleste hunde vil

indtage tabletten, når den tilbydes af ejeren.

Hvis en dosis springes over, bør den næste planlagte dosis gives som ordineret.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Reconcile tabletter bør gives peroralt med eller uden foder. Hunde bør doseres dagligt.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Må ikke opbevares over 30

C. Opbevares i den originale beholder. Hold flasken tæt tillukket for at

beskytte mod fugt. Fjern ikke tørremidlet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: 30 dage.

Kassér alle tabletter tilbage i beholderen efter brugen.

Brug ikke efter den udløbsdato, der står på flasken.

12.

SÆRLIGE(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Specielle forholdsregler til brug hos dyr:

Sikkerheden ved Reconcile er ikke blevet fastlagt hos hunde, der er under 6 måneder gamle og vejer

mindre end 4 kg.

Omend sjældne kan krampeanfald forekomme hos hunde, der behandles med Reconcile. Behandling skal

stoppes, hvis krampeanfald forekommer.

Reconcile tabletter bør ikke anvendes til hunde med epilepsi eller en anamnese med krampeanfald.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

I tilfælde af indtagelse ved et hændeligt uheld, skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller

etiketten bør vises til lægen. Hos mennesker omfatter de mest almindelige symptomer forbundet med

overdosering krampeanfald, somnolens, kvalme, takykardi og opkastning.

Mennesker med kendt overfølsomhed over for fluoxetin bør undgå kontakt med veterinærlægemidlet

Drægtighed og laktation:

Undersøgelser til bestemmelse af virkningerne af Reconcile tabletter hos ynglende, drægtige eller

diegivende hunde er ikke blevet gennemført, hvorfor anvendelse hos drægtige og diegivende hunde

frarådes.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Underret Deres dyrlæge, hvis Deres hund får eller har fået nogen anden medicin, også uden recept, da

Reconcile ikke bør gives på samme tid som mange andre lægemidler.

Reconcile bør ikke gives samtidig med veterinærlægemidler, der sænker tærsklen for krampeanfald

(f.eks. fenotiaziner såsom acepromazin eller klorpromazin).

Reconcile

ikke

anvendes

forbindelse

andre

serotonerge

midler

(f.eks.

sertralin)

monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) [f.eks. selegilinhydroklorid (L-deprenyl), amitraz] eller

tricykliske aminer (TCA’er) (f.eks. amitriptylin og clomipramin).

Der skal gennemføres et 6 ugers udvaskningsinterval efter afbrydelse af behandling med Reconcile

forud for indgivelse af et andet veterinærlægemiddel, der på uheldig måde kan interagere med

fluoxetin eller dets metabolit, norfluoxetin.

Fluoxetin metaboliseres hovedsageligt af P-450 enzymsystemet, selvom den nøjagtige isoform hos

hunde

ukendt.

Derfor

bør

fluoxetin

anvendes

forsigtighed

sammen

andre

veterinærlægemidler.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift):

I tilfælde af overdosering ved et uheld bør De kontakte dyrlægen med det samme, og symptomatisk

behandling bør indledes.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i overensstemmelse

med de lokale krav.

Lægemidler må ikke bortskaffes sammen med spildevand eller husholdningsaffald.

Kontakt Deres dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse

for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet

.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Pakningsstørrelser:

Tabletterne er pakket i HDPE flasker, hvor hver flaske indeholder 30 tabletter med en vatspiral og en

tørremiddel canister.

BILAG IV

BEGRUNDELSER FOR EN YDERLIGERE FORNYELSE

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) besluttede på sit møde den 14.-16. maj 2013, at der var

behov for én yderligere fornyelse af det centralt godkendte produkt Reconcile. Reconcile har været

godkendt siden 8. juli 2008 som en hjælp i behandlingen af separationsrelaterede lidelser hos hunde,

der er manifesteret ved destruktion og upassende adfærd (vokalisation og upassende defækation

og/eller urinering) og kun i kombination med modifikationsteknikker for adfærd.

CVMP begrundelser for en yderligere fornyelse: Det Europæiske Lægemiddelagenturs debatoplæg

vedr. kriterier for at kræve én yderligere fornyelse på fem år (EMEA/CVMP/430630/2006).

Veterinærlægemidler for hvilke der foreligger begrænsede sikkerhedsinformationer på grund af

begrænset eksponering grundet:

Nylig markedsføring af veterinærlægemidlet (juni 2011)

Begrænset markedsføring af veterinærlægemidlet (kun markedsført i 4 medlemslande)

CVMP’en var enige om, at der er behov for én yderligere fornyelse.

16-7-2018

Reconcile (Nexcyon Pharmaceuticals Ltd)

Reconcile (Nexcyon Pharmaceuticals Ltd)

Reconcile (Active substance: Fluoxetine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)4770 of Mon, 16 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/133/R-18

Europe -DG Health and Food Safety