RECA UBEREX

Primær information

 • Handelsnavn:
 • RECA UBEREX
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • RECA UBEREX
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 113971E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

RECA UBEREX

SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn

RECA UBEREX

Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II (453/2010) -

Europa

:

1.1 Produktidentifikator

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Identificerede anvendelser

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Produktkode

:

Anvendelse der frarådes

1.4 Nødtelefon

Nationale rådgivende organ/Giftinformation

Dyrepleje; Manuel proces

Staldrengøringsmiddel. Halvautomatisk proces

Ingen kendte.

Ecolab ApS

Høffdingsvej 36

2500 Valby

DANMARK

Tel +45 36 15 85 85

Fax +45 36 15 85 48

dk@ecolab.com

:

Producent/ Distributør/

Importør

:

Telefonnummer

82121212

113971E

Anvendelsesområde

:

Pattedypningsmiddel

Medicinsk produkt

Produktet er kun til professionelt brug

Producent/ Distributør/ Importør

:

Telefonnummer

36 15 85 85

Version:

: 2

Klassificering

Ikke klassificeret.

:

I afsnit 11 findes mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

Klassificering i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1272/2008 [CLP/GHS]

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktdefinition

:

Blanding

Se den komplette tekst med R-sætninger eller faresætninger nævnt ovenfor i afsnit 16.

Klassificering ifølge Direktiv 1999/45/EC [DPD]

2.2 Mærkningselementer

Faresætninger

:

Sikkerhedssætninger

2.3 Andre farer

Ikke klassificeret.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

1/11

2 januar 2013

RECA UBEREX

PUNKT 2: Fareidentifikation

:

Andre farer, som ikke

indebærer klassificering

Ikke relevant.

Der er ingen supplerende indholdsstoffer tilstede, som efter leverandørens nuværende kendskab og i anvendte

koncentrationer, er klassificeret som sundhedsskadelige eller miljøfarlige og som derfor behøver nævnes i denne

sektion.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

[1] Stoffet er klassificeret med en sundheds- eller miljøfare

[2] Stoffet har en af Arbejdstilsynet fastsat grænseværdi

[3] Stoffet opfylder kriterierne for PBT i henhold til Regulativ (EC) nr. 1907/2006, bilag XIII

[4] Stoffet opfylder kriterierne for vPvB i henhold til Regulativ (EC) nr. 1907/2006, bilag XIII

Type

Identifikatorer

67/548/EØF

Produkt/ingrediens

navn

Den komplette tekst

for de ovenfor

nævnte R-sætninger

vises i sektion 16.

%

Type

Regulativ (EC) nr.

1272/2008 [CLP]

Klassificering

Se den komplette tekst

med faresætningerne

nævnt ovenfor i Afsnit

16.

D-gluconsyre,

forbindelse med N,N''-

bis(4-klorophenyl)-

3,12-diimino-2,4,11,13-

tetraazatetradecanediamidin

(2:1)

EF: 242-354-0

CAS: 18472-51-0

<1

Xi; R41

N; R50

Eye Dam. 1, H318

Aquatic Acute 1, H400

Blandinger

3.2

Skyl munden med vand. Hvis materialet er indtaget, og den tilskadekomne er ved

bevidsthed, gives små mægder vand at drikke. Forsøg ikke at fremkalde

opkastning, medmindre lægelig rådgiver anbefaler det. Sørg for lægehjælp, hvis der

opstår symptomer.

Hudkontakt

Skyl straks øjne med store mængder vand, hvor øverste og nederste øjenlåg

lejlighedsvis løftes. Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Søg lægebehandling,

hvis der opstår irritation.

Skyl forurenet hud med rigelige mængder vand. Forurenet tøj og sko tages af. Sørg

for lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling,

som letter vejrtrækningen. Sørg for lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

Indtagelse

Indånding

Øjenkontakt

:

:

:

:

Beskyttelse af

førstehjælpere

:

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

Indånding

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

:

Indtagelse

Hudkontakt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

:

Øjenkontakt

Der må ikke iværksættes handlinger man ikke er uddannet til eller som medfører

personlig risiko.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

2/11

2 januar 2013

RECA UBEREX

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Anmærkninger til lægen.

Der bør behandles symptomatisk. Kontakt straks læge eller skadestue, hvis store

mængder er blevet indtaget eller inhaleret.

:

Særlige behandlinger

Tegn/symptomer på overeksponering

Hudkontakt

Indtagelse

Indånding

Ingen specifikke data.

Ingen specifikke data.

Ingen specifikke data.

:

:

:

Øjenkontakt

:

Ingen specifikke data.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen specifik behandling.

:

Isoler straks området ved at fjerne alle personer i nærheden af branden. Der må

ikke iværksættes handlinger man ikke er uddannet til eller som medfører personlig

risiko.

Farlige

forbrændingsprodukter

Risici ved stoffet eller

blandinger

Nedbrydningsprodukter kan omfatte de følgende materialer:

kuldioxid

kulmonoxid

Trykket stiger i tilfælde af brand eller ved opvarmning, og beholderen kan briste.

Brandmænd bør bære passende beskyttelsesudstyr og selvforsynet, lufttilført

åndedrætsapparatur (SCBA) med fuld ansigtsmaske, som skal anvendes i positiv

tryktilstand.

Særlige personlige

værnemidler, som skal

bæres af brandmandskabet

Brug vandspray (tåge), skum, pulver eller CO

i tilfælde af brand.

5.1 Slukningsmidler

:

:

:

Ingen kendte.

Passende slukningsmidler

:

Upassende

slukningsmidler

:

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige

sikkerhedsforanstaltninger

for brandmænd

:

6.2

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje,

afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført

miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

For ikke-akut personale

:

For beredskab i

nødsituationer

:

Der må ikke iværksættes handlinger man ikke er uddannet til eller som medfører

personlig risiko. Hold unødvendigt og ubeskyttet personnel ude. Forsøg at undgå at

røre ved eller at gå gennem spildt materiale. Anvend egnet, personligt

beskyttelsesudstyr.

Hvis særlig beklædning er påkrævet for at håndtere spildet, skal man være

opmærksom på alle oplysninger i punkt 8 om passende og upassende materialer.

Se også informationen under "For ikke-akut personale".

:

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

3/11

2 januar 2013

RECA UBEREX

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra

spildområdet. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder.

Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende.

Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks.

sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i

overensstemmelse med gældende regler.

Stort udslip

:

Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra

spildområdet. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller

hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet

affaldsbeholder.

Lille udslip

:

6.4 Henvisning til andre

punkter

Se Afsnit 1 for kontaktoplysninger i nødsituationer.

Se Afsnit 8 for oplysninger om passende, personligt beskyttelsesudstyr.

Se Afsnit 13 for yderligere oplysninger om affaldshåndtering.

:

Opbevares ved følgende temperaturer: 15 til 25°C (59 til 77°F). Opbevares i

henhold til lokale regler. Opbevares i original emballage, beskyttet fra direkte sollys

på et tørt, køligt og vel-ventileret sted, væk fra uforenelige materialer (se sektion 10)

samt føde- og drikkevarer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal

bruges. Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at

forebygge lækage. Må ikke opbevares i umærkede beholdere. Skal indesluttes

forsvarligt for at undgå miljøforurening.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør

konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Beskyttelsesforanstaltninger

:

Råd om generel

arbejdsmæssig hygiejne

:

7.2 Betingelser for sikker

opbevaring, herunder

eventuel uforenelighed

7.3 Særlige anvendelser

Brug egnede personlige værnemidler (se sektion 8).

Brugere skal vaske hænder og ansigt, før de spiser, drikker eller ryger. Se også

punkt 8 for yderligere oplysninger om hygiejneforanstaltninger.

:

Anbefalinger

:

Specifikke løsninger til den

industrielle sektor

:

Ikke anvendelig før eksponeringsscenarier for stoffer bliver tilgængelige.

Ikke anvendelig før eksponeringsscenarier for stoffer bliver tilgængelige.

8.2 Eksponeringskontrol

Ingen DNELs tilgængelig for blandingen.

Forventede effekt koncentrationer

Ingen PNECs tilgængelig for blandingen.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Afledte effektniveauer

Produkt/ingrediens navn

Grænseværdier for eksponering

Arbejdstilsynets grænseværdier

Ingen kendt grænseværdi.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

4/11

2 januar 2013

RECA UBEREX

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Beskyttelse af hænder

(EN 374)

Ingen særlige anbefalinger.

Ingen særlige anbefalinger.

Ingen særlige anbefalinger.

Beskyttelse af øjne/ansigt

(EN 166)

Beskyttelse af

åndedrætsorganer

(EN 143, 14387)

:

:

:

Beskyttelse af hud

Ingen særlige anbefalinger.

:

Foranstaltninger til

begrænsning af

eksponering af miljøet

:

Emissioner fra udluftnings- eller arbejdsudstyr bør kontrolleres for at sikre, at de

opfylder de juridiske krav for miljøbeskyttelse. I visse tilfælde vil det være

nødvendigt med luftrensere, filtre eller andre tekniske modifikationer til udstyret for

at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

Egnede ingeniørmæssige

kontrolfunktioner

:

Der kræves ingen speciel ventilation. God generel ventilation skulle være

tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes udsættelse for luftbårne urenheder. Hvis

dette produkt indeholder indholdsstoffer med eksponeringsgrænser, skal der bruges

afskærmning af processerne, lokal udsugningsventilation eller andre tekniske

kontroller til at holde arbejderes eksponering under eventuelle anbefalede eller

lovmæssige grænseværdier.

Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter håndtering af kemiske produkter,

før der spises, ryges eller benyttes toilet, og ved arbejdsperiodens afslutning. De

rette teknikker bør bruges til at fjerne beklædning, der muligvis er forurenet. Vask

forurenet tøj, før det atter tages i brug. Sørg for, at øjenvaskestationer og

nødbruser befinder sig tæt på arbejdsstationens beliggenhed.

Hygiejniske

foranstaltninger

:

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Beskyttelse af krop

(EN 14605)

:

Anden hudbeskyttelse

Termiske farer

:

Ingen særlige anbefalinger.

Ikke relevant.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Fysisk tilstandsform

Smeltepunkt/frysepunkt

Begyndelseskogepunkt og

kogepunkts interval

Damptryk

Relativ massefylde

damp densitet

Opløselighed(er)

Væske.

1.011 til 1.015

Opløses nemt i de følgende materialer: koldt vand og varmt vand.

Lugtfri.

Lugt

pH

Grøn.

Farve

Fordampningsgrad

Flammepunkt

> 100°C

6 til 6.6 [Konc. (% vægt / vægt): 100%]

Lugtgrænse

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Forbrændingstid

Forbrændingshastighed

:

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Øvre/nedre grænser for

antændelse eller eksplosion

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Brandbarhed (fast, luftart)

:

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

5/11

2 januar 2013

RECA UBEREX

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Selvantændelsestemperatur

Oktanol/vand

fordelingskoefficient

Eksplosionsegenskaber

:

:

:

Ingen.

Oxiderende egenskaber

:

9.2 Andre oplysninger

Nedbrydningstemperatur

:

Ingen yderligere oplysninger.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Ikke relevant.

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen.

Viskositet

:

10.6 Farlige

nedbrydningsprodukter

10.4 Forhold, der skal

undgås

Ingen specifikke data.

Ved normale opbevarings- og brugsbetingelser bør der ikke dannes farlige

nedbrydningsprodukter.

Produktet er stabilt.

10.2 Kemisk stabilitet

:

:

:

10.3 Risiko for farlige

reaktioner

:

Under normale opbevarings- og anvendelsesforhold opstår der ingen farlige

reaktioner.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

:

Ingen specifikke testdata relateret til reaktivitet er tilgængelige for dette produkt eller

dets indholdsstoffer.

10.5 Materialer, der skal

undgås

:

Ingen specifikke data.

Akut giftighed

D-gluconsyre, forbindelse

med N,N''-bis(4-

klorophenyl)-3,12-diimino-

2,4,11,13-

tetraazatetradecanediamidin

(2:1)

LD50 Oral

Rotte

2 g/kg

LD50 Oral

Rotte

2040 mg/kg

Produkt/ingrediens navn

Resultat

Arter

Dosis

Eksponering

Mutagenicitet

Irritation/ætsning

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Sensibiliserende stof

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Estimater for akut toksicitet

Ikke bestemt for blandingen.

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

6/11

2 januar 2013

RECA UBEREX

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Potentielle kroniske sundhedseffekter

Potentielle akutte helbredspåvirkninger

Indånding

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

:

Indtagelse

Hudkontakt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

:

Øjenkontakt

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Generelt

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Carcinogenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Mutagenicitet

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Teratogenicitet

:

Carcinogenicitet

Teratogenicitet

Reproduktionstoksicitet

Udviklingseffekter

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Fertilitets effekter

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Symptomer, som vedrører de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber

Hudkontakt

Indtagelse

Indånding

Ingen specifikke data.

Ingen specifikke data.

Ingen specifikke data.

:

:

:

Øjenkontakt

:

Ingen specifikke data.

Toksicitet for specifikt målorgan (enkel eksponering)

Toksicitet for specifikt målorgan (gentagen eksponering)

Udsugningsfare

Forsinkede og øjeblikkelige påvirkninger samt kroniske påvirkninger fra kort- og langvarig eksponering

Eksponering i kort tid

Eksponering i lang tid

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Oplysninger om mulige

eksponeringsbaner

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Potentielle øjeblikkelige

effekter

:

Potentielle forsinkede

effekter

:

Potentielle øjeblikkelige

effekter

:

Potentielle forsinkede

effekter

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Andre oplysninger

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

7/11

2 januar 2013

RECA UBEREX

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

12.6 Andre negative

virkninger

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

12.1 Toksicitet

D-gluconsyre, forbindelse

med N,N''-bis(4-

klorophenyl)-3,12-diimino-

2,4,11,13-

tetraazatetradecanediamidin

(2:1)

Akut EC50 0.05 til 0.1 mg/L

Dafnie

48 timer

Akut IC50 0.011 mg/L

Alger

72 timer

Akut LC50 10.4 mg/L

Fisk

96 timer

Produkt/ingrediens navn

Arter

Resultat

Eksponering

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Konklusion/Sammendrag

:

Summen af de organiske komponenter i produktet opnåede i test for let

nedbrydelighed værdier på > 60% BOD/COD, hhv. CO2-udvikling eller > 70% DOC-

reduktion. Dette svarer til grænseværdierne for 'let nedbrydelig/readily degradable'

(f.eks. iht.OECD-metode 301).

PBT

:

Ikke relevant.

vPvB

:

Ikke relevant.

12.4 Mobilitet i jord

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

:

Konklusion/Sammendrag

:

Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.

Fordelingskoefficient for

jord/vand (K

OC

)

:

Ikke bestemt for blandingen.

Mobilitet

:

Ikke bestemt for blandingen.

Konklusion/Sammendrag

:

Ikke bestemt for blandingen.

Europæisk affaldskatalog (EWC)

Efter leverandørens bedste overbevisning regnes dette produkt ikke for farligt affald i

henhold til EU direktiv 91/689/EC.

Farligt Affald

:

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Tomme beholdere eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra

produktet. Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

Betydelige mængder af produktrester bør ikke bortskaffes via kloakken, men skal

behandles i et passende anlæg til behandling af spildevand. Overskudsprodukt og

produkt, der ikke kan genbruges, bortskaffes via en godkendt affaldsordning.

Bortskaffelse af dette produkt, opløsninger og eventuelle biprodukter bør til enhver

tid overholde kravene i lovgivningen om miljøbeskyttelse og bortskaffelse af affald og

alle regionale og lokale myndigheders eventuelle krav. Undgå spredning af spildt

materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker.

:

Metoder for bortskaffelse

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Oplysningerne i dette punkt indeholder generelle råd og vejledning. Listen over identificerede anvendelser i punkt 1 bør

konsulteres for at få enhver oplysning relateret til specifik brug ved eksponeringsscenarier.

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

8/11

2 januar 2013

RECA UBEREX

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Emballage

Affaldskode

Affaldsbetegnelse

Metoder for bortskaffelse

:

Særlige forholdsregler

:

20 01 30

Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt.

Emballageaffald bør genbruges.

Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde. Tomme beholdere

eller den indvendige beklædning kan indeholde rester fra produktet. Undgå

spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb

og kloakker.

Not regulated.

Ikke reguleret.

Ikke reguleret.

Not regulated.

PUNKT 14: Transportoplysninger

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN-nummer

14.2 UN-

forsendelsesbetegnelse

(UN proper

shipping name)

14.3

Transportfareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

ADN/ADNR

14.5 Miljøfarer

14.6 Særlige

forsigtighedsregler

for brugeren

14.7 Bulktransport i henhold

til bilag II til MARPOL 73/78

og IBC-koden

Nej.

Nej.

:

Ikke relevant.

Ingen.

Ingen.

None.

None.

Ikke relevant.

Bilag XVII -

Begrænsninger

vedrørende fremstilling,

markedsføring og

anvendelse af visse

farlige stoffer, kemiske

produkter og artikler

:

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og

miljø

EU-regulativ (EC) Nr. 1907/2006 (REACH)

Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse

Særligt problematiske stoffer

Ingen af bestanddelene er angivet.

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

9/11

2 januar 2013

RECA UBEREX

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Nationale regler

Andre EU regler

Danmark

15.2

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke relevant.

:

2 januar 2013

Udskriftsdato

Udgivelsesdato/

Revisionsdato

Dato for forrige udgave

:

:

:

R41- Risiko for alvorlig øjenskade.

R50- Meget giftig for organismer, der lever i vand.

:

Komplet tekst af forkortede

R-sætninger

Komplet tekst af

klassificeringer [DSD/DPD]

:

Xi - Lokalirriterende

N - Miljøfarlig

Angiver oplysninger, der er ændret fra den tidligere udgave.

2 januar 2013

Ingen tidligere validering

PUNKT 16: Andre oplysninger

Komplet tekst af forkortede

faresætninger

:

Forkortelser og initialord

:

ADN/ADNR = Europæiske Bestemmelser vedrørende International Transport af

Farligt Gods ad Indre Vandveje

ADR = Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej

ATE = Vurdering af Akut Toksicitet

BCF = Biokoncentrationsfaktor

CLP = Lovgivning om Klassificering, Mærkning og Emballering af stoffer og

blandinger [Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 1272/2008]

DNEL-værdi = Derived-No-Effect-Level

DPD = Direktivet om Farlige Præparater [1999/45/EC]

EC = Europa-Kommissionen

EUH sætning = CLP-specificeret faresætning

IATA = International Air Transport Association

IBC = Mellemstor Beholder til Bulkvarer

IMDG = Den Internationale Kode for Søtransport af Farligt Gods

LogPow = Logaritme af octanol/vand-fordelingskoefficienten

MARPOL 73/78 = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra

Skibe, 1973 som modificeret ved Protokollen af 1978. ("Marpol" = skibsforurening)

OEL = Grænseværdi

PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk

PNEC-værdi = Predicted-No-Effect-Concentration

REACH = Lovgivning om Registrering, Vurdering, Godkendelse af samt

Begrænsninger for Kemikalier [Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.

1907/2006]

RID = Lovgivnngen om International Transport af Farligt Gods på Bane

REACH # = REACH Registreringsnummer

vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende

Procedure brugt til at tilvejebringe klassificeringen i henhold til Regulativ (EC) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering

Begrundelse

Ikke klassificeret.

Fulde tekst af

klassificeringer [CLP/GHS]

:

H318

Forårsager alvorlig øjenskade.

H400

Meget giftig for vandlevende organismer.

Aquatic Acute 1, H400

AKUT FARE FOR VANDMILJØET - Kategori 1

Eye Dam. 1, H318

ALVORLIGE ØJENSKADER/ØJENIRRITATION -

Kategori 1

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

10/11

2 januar 2013

RECA UBEREX

PUNKT 16: Andre oplysninger

Version:

Ovennævnte oplysninger er efter vor bedste overbevisning korrekte i relation til den receptur, der har været

anvendt ved produkternes fremstilling i det pågældende land.

Bemærkning til læseren

:

Udgivelsesdato/Revisionsdato

:

11/11

2 januar 2013

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

16-2-2019

Nature’s Path Foods Recalls A Specific Production Run Of Envirokidz Choco Chimps, Gorilla Munch And Jungle Munch Cereals Due To Undeclared Gluten

Nature’s Path Foods Recalls A Specific Production Run Of Envirokidz Choco Chimps, Gorilla Munch And Jungle Munch Cereals Due To Undeclared Gluten

Today, Nature’s Path Foods announced a voluntary recall of a specific production run of EnviroKidz Choco Chimps, Gorilla Munch and Jungle Munch cereals for they may contain undeclared gluten (wheat and barley). People who have a wheat allergy, celiac disease or sensitivity to gluten and wheat should not consume the cereals with the BEST BEFORE DATE listed below due to potential adverse health effects. Nature’s Path is also removing any affected cereals from customer store shelves and warehouses.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-2-2019

Kingston Pharma, LLC Issues Voluntary Recall of All Lots of “DG™ Baby Gripe Water Due to Undissolved Ingredient, Citrus Flavonoid

Kingston Pharma, LLC Issues Voluntary Recall of All Lots of “DG™ Baby Gripe Water Due to Undissolved Ingredient, Citrus Flavonoid

Kingston Pharma, LLC is voluntarily recalling all lots of “DG™ Baby Gripe Water herbal supplement with organic ginger and fennel extracts” to the consumer level due to the presence of an undissolved ingredient, citrus flavonoid.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-2-2019

Sid Wainer and Son Initiates Class 2 Recall for Jansal Valley Dukkah Due to Potential Glass Pieces

Sid Wainer and Son Initiates Class 2 Recall for Jansal Valley Dukkah Due to Potential Glass Pieces

Sid Wainer and Son of New Bedford, MA is voluntarily recalling Jansal Valley brand Dukkah in 2.5oz containers because of the potential of it containing glass pieces

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-2-2019

Ottogi America, Inc. Expands Recall on Undeclared Egg in Products

Ottogi America, Inc. Expands Recall on Undeclared Egg in Products

Ottogi America, Inc. announced today it is expanding its recall to include the two items below due to a possibility of containing egg ingredient undeclared on the packages. People who have an allergy or severe sensitivity to eggs run the risk of serious or life-threatening allergic reaction of they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-2-2019

Vinyl Works Canada recalls Gated Pool Combo Entry System

Vinyl Works Canada recalls Gated Pool Combo Entry System

A child could climb up the gated pool entry system and gain access to the pool, posing a drowning hazard.

Health Canada

11-2-2019

World Waters Issues Voluntary Recall of Select WTRMLN WTR Original 12 Packs Due To The Possible Presence of Soft Plastic Pieces. Company Urges Consumers to Check Packages Prior to Consumption

World Waters Issues Voluntary Recall of Select WTRMLN WTR Original 12 Packs Due To The Possible Presence of Soft Plastic Pieces. Company Urges Consumers to Check Packages Prior to Consumption

World Waters, LLC is initiating a voluntary recall of certain lots of Cold Pressed Juice Watermelon WTRMLN WTR Original 12 packs due to the potential presence of soft plastic that may be loosely floating in some of the finished products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-2-2019

Canadian Tire Corporation recalls Home Collections Round PTC Heater

Canadian Tire Corporation recalls Home Collections Round PTC Heater

If the unit tips over, the tip over switch may not function causing the unit to stay on. This could result in the unit over-heating, posing a burn and fire hazard.

Health Canada

9-2-2019

Birdseed Food Co. Issues Allergy Alert on Undeclared Cashews in Craft Granola Goldenola Turmeric & Ginger

Birdseed Food Co. Issues Allergy Alert on Undeclared Cashews in Craft Granola Goldenola Turmeric & Ginger

BIRDSEED FOOD CO. of Bend, OR is recalling Craft Granola Goldenola Turmeric & Ginger that was sold between the dates of 10/03/18 - 02/07/19, because it contains undeclared cashews. People who have an allergy or severe sensitivity to cashews run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-2-2019

McDaniel Life-Line LLC Issues Voluntary Worldwide Recall of Indian Herb

McDaniel Life-Line LLC Issues Voluntary Worldwide Recall of Indian Herb

Felt, OK, McDaniel Life-Line LLC is voluntarily recalling all lots of Indian Herb to the consumer level. This product is being recalled because it is marketed without an approved NDA/ANDA. The therapeutic claims made in the labeling for this product establish that it is a drug because it is an article (other than food) intended to affect the structure or any function of the body. Additionally, the product contains ingredients that the Agency has determined to be caustic in nature that can cause serious ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-2-2019

Kyte BABY LLC recalls Kyte BABY Sleep Bag Walkers

Kyte BABY LLC recalls Kyte BABY Sleep Bag Walkers

The sleep bag with ankle cuffs fails to meet the flammability requirements for children's sleepwear under Canadian Law, therefore posing a risk of burn injuries to children.

Health Canada

7-2-2019

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps to strengthen the agency’s process for issuing public warnings and notifications of recalls

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps to strengthen the agency’s process for issuing public warnings and notifications of recalls

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new steps to strengthen the agency’s process for issuing public warnings and notifications of recalls

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-2-2019

Crate and Barrel Canada recalls Holiday Bear Acrylic Milk Bottle

Crate and Barrel Canada recalls Holiday Bear Acrylic Milk Bottle

The plastic straw may crack, creating a laceration hazard.

Health Canada

5-2-2019

RH recalls Metal-Wrapped Coffee Tables

RH recalls Metal-Wrapped Coffee Tables

The plating beneath the surface coating may contain lead and may present a risk of lead exposure to children. Lead is toxic if ingested and can cause adverse health effects.

Health Canada

5-2-2019

Frito-Lay Issues Voluntary Allergy Alert on Undeclared Milk In Small Number of Stacy’s Simply Naked Pita Chips

Frito-Lay Issues Voluntary Allergy Alert on Undeclared Milk In Small Number of Stacy’s Simply Naked Pita Chips

Frito-Lay announced a limited voluntary recall of a very small number of 7 1/3 oz. bags of Stacy’s Simply Naked Pita Chips because they may contain undeclared milk ingredients. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of a serious or life-threatening allergic reaction if they consume the product contained inside the recalled pita chips bags.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-2-2019

Allergy Alert Issued by Santa Rosa Whole Foods Market for Undeclared Walnut, Milk and Eggs in “Hipster Chipster” Cookies

Allergy Alert Issued by Santa Rosa Whole Foods Market for Undeclared Walnut, Milk and Eggs in “Hipster Chipster” Cookies

The Santa Rosa Whole Foods Market store is voluntarily recalling eight packages of its “Hipster Chipster” cookies because they contain undeclared tree nut (walnut), milk, and egg allergens that were not listed on the product label.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-2-2019

Dr. Reddy's Laboratories Continues its Voluntary Nationwide Recall of Levetiracetam in 0.54% Sodium Chloride Injection 1500mg/100mL Due to Mislabeling

Dr. Reddy's Laboratories Continues its Voluntary Nationwide Recall of Levetiracetam in 0.54% Sodium Chloride Injection 1500mg/100mL Due to Mislabeling

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. (BSE: 500124, NSE: DRREDDY, NYSE: RDY) announced that it’s wholly owned subsidiary, Dr Reddy’s Laboratories, Inc is continuing its voluntary nationwide recall of lot ABD807 of Levetiracetram in 0.54% Sodium Chloride Injection, 1,500 mg/100 mL (15 mg/mL) single-dose infusion bags to the hospital level in U.S.A.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-2-2019

Aurora Cannabis Enterprise Inc. recalls two lots of Aurora cannabis products

Aurora Cannabis Enterprise Inc. recalls two lots of Aurora cannabis products

The outside box may be incorrectly labelled.

Health Canada

4-2-2019

Gris Souris Accessoires recalls Pacifier Clips

Gris Souris Accessoires recalls Pacifier Clips

While opening and closing, the metal clip can break, releasing small parts that may pose a choking hazard to young children.

Health Canada

1-2-2019

FDA warns patients and doctors about recall of home-use test strips used with device to monitor blood thinner warfarin, not authorized for sale in U.S.

FDA warns patients and doctors about recall of home-use test strips used with device to monitor blood thinner warfarin, not authorized for sale in U.S.

Medical product distributor issued voluntary recall of certain Roche Diagnostics test strips used with CoaguChek test meter devices.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

31-1-2019

Hill’s Pet Nutrition Voluntarily Recalls Select Canned Dog Food for Excessive Vitamin D

Hill’s Pet Nutrition Voluntarily Recalls Select Canned Dog Food for Excessive Vitamin D

Hill’s Pet Nutrition is voluntarily recalling select canned dog food products due to potentially elevated levels of vitamin D. While vitamin D is an essential nutrient for dogs, ingestion of elevated levels can lead to potential health issues depending on the level of vitamin D and the length of exposure, and dogs may exhibit symptoms such as vomiting, loss of appetite, increased thirst, increased urination, excessive drooling, and weight loss. Vitamin D, when consumed at very high levels, can lead to se...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-1-2019

Tris Pharma, Inc Expands Its Voluntary Nationwide Retail Recall of Ibuprofen Oral Suspension Drops, USP, 50 mg per 1.25 mL, Due to Higher Concentration of Ibuprofen

Tris Pharma, Inc Expands Its Voluntary Nationwide Retail Recall of Ibuprofen Oral Suspension Drops, USP, 50 mg per 1.25 mL, Due to Higher Concentration of Ibuprofen

Monmouth Junction, NJ, Tris Pharma, Inc. is expanding the scope of its November 2018 recall by adding three (3) additional lots of Ibuprofen Oral Suspension Drops, USP, 50 mg per 1.25 mL, to the retail (pharmacy) level. Some units from these batches have been found to have higher levels of Ibuprofen concentration.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-1-2019

Nature’s Rx Issues Voluntary Nationwide Recall of Silver Bullet 10x to Undeclared PDE-5 Inhibitors in the Product

Nature’s Rx Issues Voluntary Nationwide Recall of Silver Bullet 10x to Undeclared PDE-5 Inhibitors in the Product

Nature’s Rx is voluntarily recalling quantity lots of Silver Bullet 10x, description of dosage form to the hospital, retail or consumer level. This recall has been initiated because the product was found to contain undeclared sildenafil and tadalafil, the active ingredient in Viagra and Cialis respectively, which are PDE-5 inhibitors. The undeclared PDE-5 inhibitors in the product may pose serious health risks because consumers with underlying medical issues may take the products without knowing that the...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-1-2019

Kubota Canada LTD. recalls Zero Turn Mowers

Kubota Canada LTD. recalls Zero Turn Mowers

Kubota has discovered that the bolts on the rollover protective structure (ROPS) may not have been tightened sufficiently at the factory. As a result the rollover protective structure (ROPS) on the mower may loosen and fail to protect the operator in a rollover accident, posing a risk of injury.

Health Canada

29-1-2019

Purina Animal Nutrition Voluntarily Recalling Purina® Honor® Show Chow® Showlamb Grower Due to Elevated Copper Level

Purina Animal Nutrition Voluntarily Recalling Purina® Honor® Show Chow® Showlamb Grower Due to Elevated Copper Level

)– Purina Animal Nutrition is voluntarily recalling two lots of Purina® Honor® Show Chow® Showlamb Grower due to elevated copper levels. The feed is packaged in purple branded Purina Honor Show Chow bags.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-1-2019

Oskri Organics Corporation Recalls All Nut Butters because of Possible Health Risk

Oskri Organics Corporation Recalls All Nut Butters because of Possible Health Risk

Oskri Organics Corporation of Lake Mills, WI is recalling ALL Oskri Corporation manufactured nut butters. This recall has been initiated due to positive test results for Listeria monocytogenes found in multiple Oskri Corporation manufactured nut butters.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-1-2019

Kidzdistrict recalls Oribel Cocoon High Chair

Kidzdistrict recalls Oribel Cocoon High Chair

The affected high chairs can develop cracks in the leg hinge and break, posing a fall and injury hazard.

Health Canada

29-1-2019

CannTrust recalls one lot of Liiv THC Cannabis Oil

CannTrust recalls one lot of Liiv THC Cannabis Oil

The outside box may be incorrectly labelled as “Liiv CBD Cannabis Oil” with corresponding CBD potency information. The immediate containers of the product is correctly labelled as THC Cannabis Oil. The product was sold as THC cannabis oil.

Health Canada

26-1-2019

SL: Recall of Thrive Market Nut Butters Due to Potential Health Risk

SL: Recall of Thrive Market Nut Butters Due to Potential Health Risk

Thrive Market, Inc, is recalling all unexpired lots of the Thrive Market-branded nut butters listed below (“Product(s)”) due to the potential for contamination with Listeria monocytogenes. On January 21, 2019, one of our suppliers notified us that it was issuing a recall of all nut butters it has manufactured since January 2018 because of a positive test for Listeria monocytogenes in recent lots. Because the safety of our members is our absolute priority, we are expanding on our supplier’s recall and a...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-1-2019

Mrs. Grissom’s Salads Issues a Voluntary Recall

Mrs. Grissom’s Salads Issues a Voluntary Recall

For immediate release- January 18,2019 – Nashville, TN – Mrs. Grissom’s Salads is voluntarily recalling a single days production of Mrs. Grissom’s SELECT Old Fashioned Pimento Cheese because of a labeling issue. Product produced on December 13, 2018 may have been packaged incorrectly, with the correct Pimento Cheese label on top lid, but a Chicken salad label on the container. The Pimento Cheese may contain allergens not listed on the products ingredient label, Specifically Milk.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-1-2019

Jac. Vandenberg, Inc. Recalls Fresh Peaches, Fresh Nectarines and Fresh Plums Because They May Be Contaminted with Listeria Monocytogenes

Jac. Vandenberg, Inc. Recalls Fresh Peaches, Fresh Nectarines and Fresh Plums Because They May Be Contaminted with Listeria Monocytogenes

Jac. Vandenberg, Inc. of Yonkers, New York is recalling 1,727 cartons of Fresh Peaches, 1,207 cartons of Fresh Nectarines and 365 cartons of Fresh Plums because they have the potential to be contaminated with Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-1-2019

Husqvarna recalls certain Husqvarna Brand Walk Behind Mowers

Husqvarna recalls certain Husqvarna Brand Walk Behind Mowers

A short circuit could occur in the equipment electronics during use or storage of these lawnmowers. If the operator does not follow the operating instructions after an unsuccessful restart attempt, the short circuit in the motor control unit may result in increased electrical currents flowing into a nearby component. This poses a risk of the component to overheat or burn, or cause a potential fire.

Health Canada

25-1-2019

Satur Farms’ Recall of Baby Spinach Affects Prepared Food Items from Whole Foods Market Stores in Eight States

Satur Farms’ Recall of Baby Spinach Affects Prepared Food Items from Whole Foods Market Stores in Eight States

In response to a recall by Satur Farms, Whole Foods Market is voluntarily recalling various prepared foods items in eight states containing baby spinach because of a potential contamination of Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-1-2019

Kubota Canada Ltd. recalls coolant tank caps for various Ride-On Mowers, Utility Tractors and Zero Turn Mowers

Kubota Canada Ltd. recalls coolant tank caps for various Ride-On Mowers, Utility Tractors and Zero Turn Mowers

Kubota has discovered that under some overheat conditions, the cap of the radiator coolant reserve tank, if restricted, can come off and high temperature coolant may spray out, posing a burn hazard.

Health Canada

24-1-2019

Product Recall Because of Possible Health Risk

Product Recall Because of Possible Health Risk

Satur Farms, 3705 Alvah's Lane, Cutchogue, NY 11935 is voluntarily recalling Baby Spinach and Mesclun with the specific lot numbers listed below because it has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may be bloody), nausea, vomiting and abdominal pain.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-1-2019

General Mills Recalls Five Pound Bags of Gold Medal Unbleached Flour

General Mills Recalls Five Pound Bags of Gold Medal Unbleached Flour

General Mills announced today a voluntary national recall of five-pound bags of its Gold Medal Unbleached Flour with a better if used by date of April 20, 2020. The recall is being issued for the potential presence of Salmonella which was discovered during sampling of the five-pound bag product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

24-1-2019

Perrigo Issues Allergy Alert For Simple Truth Organic Banana, Strawberry & Apple Puree With Nonfat Greek Yogurt

Perrigo Issues Allergy Alert For Simple Truth Organic Banana, Strawberry & Apple Puree With Nonfat Greek Yogurt

Perrigo Company, in coordination with The Kroger Company, is initiating a voluntary recall of one production lot of Simple Truth Organic Banana, Strawberry & Apple Fruit Puree with Nonfat Greek Yogurt (LOT L8159, best by 08/06/2019, produced in Spain) due to improper labeling that does not indicate the presence of milk, posing a potential risk to consumers with milk allergies.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-1-2019

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Losartan Potassium Tablets, USP and Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Tablets, USP

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Losartan Potassium Tablets, USP and Losartan Potassium and Hydrochlorothiazide Tablets, USP

Torrent Pharmaceuticals Limited is expanding its voluntary recall from 10 lots of Losartan potassium tablets USP to include 6 lots of Losartan potassium and hydrochlorothiazide tablets, USP, to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Hetero Labs Limited.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-1-2019

PurpleAir recalls PowerStream power supplies for PA-II and PA-II-SD air quality sensors

PurpleAir recalls PowerStream power supplies for PA-II and PA-II-SD air quality sensors

PurpleAir has received reports of thermal events (arcing, sparking, smoking) originating in the power supplies. The thermal event is limited to the power supply and not PurpleAir’s air sensors, but the arcing, sparking, and smoking may pose a risk of fire if combustible material is near the power supply when it experiences a thermal event. Discoloration can result on the surface where a power supply is mounted.

Health Canada

21-1-2019

John Deere recalls some Attachment Kits for Snow Blowers and 52 Inch Brooms that were sold without manuals

John Deere recalls some Attachment Kits for Snow Blowers and 52 Inch Brooms that were sold without manuals

Some of the attachment kits are missing the operator's manual.The operator's manual describes how to attach and safely operate the snow blowers and 52 inch brooms.Not following the operator's manual can result in important safety information being missed, posing an injury hazard.

Health Canada

19-1-2019

Ottogi America, Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Egg in Products

Ottogi America, Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Egg in Products

Ottogi America, Inc. announced today it is recalling below 21 items due to a possibility of containing egg ingredient undeclared on the packages. People who have an allergy or severe sensitivity to eggs run the risk of serious or life-threatening allergic reaction of they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-1-2019

Prinston Pharmaceutical Inc. issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan and Irbesartan HCTZ Tablets Due to detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N- nitrosodiethylamine (NDEA) in the Products

Prinston Pharmaceutical Inc. issues Voluntary Nationwide Recall of Irbesartan and Irbesartan HCTZ Tablets Due to detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N- nitrosodiethylamine (NDEA) in the Products

-- Prinston Pharmaceutical Inc., dba Solco Healthcare LLC., has initiated a voluntary recall of one (1) lot of Irbesartan and seven (7) lots of Irbesartan HCTZ Tablets to the consumer level due to the detection of trace amount of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-1-2019

Mustang Survival ULC recalls certain MRV170 SwiftwaterRescue Vests

Mustang Survival ULC recalls certain MRV170 SwiftwaterRescue Vests

The pull handle may detach from the cord preventing the vest from inflating, posing a physical hazard.

Health Canada

18-1-2019

Conair Consumer Products ULC recalls Cuisinart Vertical Waffle Iron

Conair Consumer Products ULC recalls Cuisinart Vertical Waffle Iron

A small number of the waffle irons may have been assembled improperly, which could cause the unit to malfunction and/or pose a risk of shock to consumers.

Health Canada

18-1-2019

Publication of scientific data from EU-coordinated monitoring programmes and surveys

Publication of scientific data from EU-coordinated monitoring programmes and surveys

Published on: Thu, 17 Jan 2019 Open government data are about wide and free availability of public information created or collected by public entities. The International Open Data Charter and Findable, Accessible, Interoperable And Reusable Data (FAIR) data principles were selected as the guiding principles for the development of this report. A review of open data maturity reports indicated that most of the EU28+ are making significant progress in open government data, however there are different levels...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

17-1-2019

SRAM recalls three-speed internal gear hub with coaster brake

SRAM recalls three-speed internal gear hub with coaster brake

The brake can fail, posing a crash or fall hazard to the rider.

Health Canada

17-1-2019

Updated Recall: HP Inc. Canada recalls Third-party Lithium-ion Batteries in Notebook Computers and Mobile Workstations

Updated Recall: HP Inc. Canada recalls Third-party Lithium-ion Batteries in Notebook Computers and Mobile Workstations

The battery can overheat, posing a potential burn and fire hazard.

Health Canada

17-1-2019

JumpSport recalls Manuals for Folding Mini-Trampolines

JumpSport recalls Manuals for Folding Mini-Trampolines

Incorrect unfolding or folding of the trampolines can result in a user being struck forcefully by the frame, posing an injury hazard.

Health Canada

16-1-2019

TJX Canada recalls Aroma Home brand USB Heated Hotties

TJX Canada recalls Aroma Home brand USB Heated Hotties

The heating pads can overheat during use, posing a burn or fire hazard.

Health Canada

16-1-2019

RXBAR Recalls Certain Varieties of Bars Due to a Potential Undeclared Peanut Allergen

RXBAR Recalls Certain Varieties of Bars Due to a Potential Undeclared Peanut Allergen

RXBAR is voluntarily recalling certain varieties of bars because they may contain undeclared peanuts. People who have peanut allergies run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-1-2019

Voluntary Recall Notice of El Guapo Chile Habanero and Chile Pasilla-Ancho Pouches Due to Unlabeled Peanut Allergen

Voluntary Recall Notice of El Guapo Chile Habanero and Chile Pasilla-Ancho Pouches Due to Unlabeled Peanut Allergen

Mojave Foods Corporation is initiating a voluntary recall of El Guapo Chile Habanero and Chile Pasilla-Ancho pouches due to an unlabeled peanut allergen.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-1-2019

Expanded recall: Shermag recalls Harrison convertible 4 in 1 crib

Expanded recall: Shermag recalls Harrison convertible 4 in 1 crib

The hardware on the cribs can become loose and detach, allowing the sides of the crib to widen, creating a hazardous gap in which infants and toddlers can become wedged or entrapped, posing risks of suffocation and strangulation.Hardware failures can also lead to the crib to collapse as sides may detach.

Health Canada

15-1-2019

Specialized Bicycle Components Canada, Inc. recalls select Specialized-Branded Bicycles with Steerer Tube Collars

Specialized Bicycle Components Canada, Inc. recalls select Specialized-Branded Bicycles with Steerer Tube Collars

The steerer tube collar on the affected products may crack if exposed to corrosion which may cause the rider to loose control, posing fall and injury hazards. As of December 18, 2018, the company has not received any reports of incidents in Canada, and no report of injuries.

Health Canada

15-2-2019

#ICYMI: On February 14th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Medtronic, Inc. Recalls Dual Chamber Implantable Pulse Generators (IPGs) Due to Possible Circuit Error. Find out more about the recall: https://go.usa.gov/xEU

#ICYMI: On February 14th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Medtronic, Inc. Recalls Dual Chamber Implantable Pulse Generators (IPGs) Due to Possible Circuit Error. Find out more about the recall: https://go.usa.gov/xEU

#ICYMI: On February 14th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Medtronic, Inc. Recalls Dual Chamber Implantable Pulse Generators (IPGs) Due to Possible Circuit Error. Find out more about the recall: https://go.usa.gov/xEUhq  #MedicalDevice #FDA pic.twitter.com/YNkrpGSOhH

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-2-2019

On February 5th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Edwards Lifesciences Recalls Swan-Ganz Thermodilution Catheter Due to Incorrect Assembly Causing Reversal of Lumens. Find out more about the recall: https://go.usa.gov

On February 5th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Edwards Lifesciences Recalls Swan-Ganz Thermodilution Catheter Due to Incorrect Assembly Causing Reversal of Lumens. Find out more about the recall: https://go.usa.gov

On February 5th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Edwards Lifesciences Recalls Swan-Ganz Thermodilution Catheter Due to Incorrect Assembly Causing Reversal of Lumens. Find out more about the recall: https://go.usa.gov/xER5f  #FDA #MedicalDevice pic.twitter.com/6adzC2txTv

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-2-2019

On February 4th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Medex Cardio-Pulmonary, recalls sterile saline and sterile water for inhalation due to potential exposure to infectious agents as a result of leaking containers: htt

On February 4th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Medex Cardio-Pulmonary, recalls sterile saline and sterile water for inhalation due to potential exposure to infectious agents as a result of leaking containers: htt

On February 4th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Medex Cardio-Pulmonary, recalls sterile saline and sterile water for inhalation due to potential exposure to infectious agents as a result of leaking containers: https://go.usa.gov/xER5V  pic.twitter.com/J0onEcDwqE

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-2-2019

Uniform recall procedure for therapeutic goods (URPTG)

Uniform recall procedure for therapeutic goods (URPTG)

New version of the URPTG is now available

Therapeutic Goods Administration - Australia

4-2-2019

On January 28th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: West Pharmaceutical Services Inc. Recalls Vial2Bag Fluid Transfer Systems Due to Potential Malfunctions. Find out more about the recall here: https://go.usa.gov/xEX

On January 28th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: West Pharmaceutical Services Inc. Recalls Vial2Bag Fluid Transfer Systems Due to Potential Malfunctions. Find out more about the recall here: https://go.usa.gov/xEX

On January 28th, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: West Pharmaceutical Services Inc. Recalls Vial2Bag Fluid Transfer Systems Due to Potential Malfunctions. Find out more about the recall here: https://go.usa.gov/xEXHM  #FDA #MedicalDevice pic.twitter.com/0l5O1bSaUy

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-2-2019

On February 1st, @US_FDA classified a Class I Recall, the most serious  type of recall: Terrific Care, LLC. / Medex Supply Recalls CoaguChek XS PT Test Strips Used to Monitor Blood Thinner Warfarin Due to Inaccurate Test Results. Find out more here: h

On February 1st, @US_FDA classified a Class I Recall, the most serious type of recall: Terrific Care, LLC. / Medex Supply Recalls CoaguChek XS PT Test Strips Used to Monitor Blood Thinner Warfarin Due to Inaccurate Test Results. Find out more here: h

On February 1st, @US_FDA classified a Class I Recall, the most serious type of recall: Terrific Care, LLC. / Medex Supply Recalls CoaguChek XS PT Test Strips Used to Monitor Blood Thinner Warfarin Due to Inaccurate Test Results. Find out more here: https://go.usa.gov/xEX7Y  pic.twitter.com/MeFubksqsa

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-1-2019

On January 23rd, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Draeger Medical Recalls Breathing Circuits and Anesthesia Sets. Read more about the recall: https://go.usa.gov/xEktQ  #FDA #MedicalDevicepic.twitter.com/cJYfk0FUiR

On January 23rd, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Draeger Medical Recalls Breathing Circuits and Anesthesia Sets. Read more about the recall: https://go.usa.gov/xEktQ  #FDA #MedicalDevicepic.twitter.com/cJYfk0FUiR

On January 23rd, @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Draeger Medical Recalls Breathing Circuits and Anesthesia Sets. Read more about the recall: https://go.usa.gov/xEktQ  #FDA #MedicalDevice pic.twitter.com/cJYfk0FUiR

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-1-2019

On Dec 28, 2018 @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Medtronic Recalls Synergy Cranial Software & Stealth Station S7 Cranial Software Due to Inaccuracies Displayed During Surgical Procedures. Read more about the recall:

On Dec 28, 2018 @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Medtronic Recalls Synergy Cranial Software & Stealth Station S7 Cranial Software Due to Inaccuracies Displayed During Surgical Procedures. Read more about the recall:

On Dec 28, 2018 @US_FDA identified a Class I Recall, the most serious type of recall: Medtronic Recalls Synergy Cranial Software & Stealth Station S7 Cranial Software Due to Inaccuracies Displayed During Surgical Procedures. Read more about the recall: https://go.usa.gov/xEktg  pic.twitter.com/Hspup9pv4p

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-1-2019

ConvaTec Australia devices

ConvaTec Australia devices

Recall of multiple products - potential for breaches of sterile packaging

Therapeutic Goods Administration - Australia

25-1-2019

The first six months: embedding the TGA advertising reforms

The first six months: embedding the TGA advertising reforms

A recap of the important developments in therapeutic goods advertising regulation and what we will focus on next

Therapeutic Goods Administration - Australia

23-1-2019

OA/RA capsules

OA/RA capsules

Recall due to contamination

Therapeutic Goods Administration - Australia

21-1-2019

St John Ambulance Tiny Tots First Aid Kit - electronic thermometer

St John Ambulance Tiny Tots First Aid Kit - electronic thermometer

Recall - potential risk of harm for children who access the button battery

Therapeutic Goods Administration - Australia