Raxil IM 035 ES

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Raxil IM 035 ES Flydende middel
 • Lægemiddelform:
 • Flydende middel
 • Sammensætning:
 • 15 g/l tebuconazol; 20 g/l imazalil
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Raxil IM 035 ES Flydende middel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (bejdsemiddel, som kun må benyttes i særlige bejdseanlæg).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

200 liter

Svampemiddel

Må kun anvendes til bejdsning af

vår- og vinterbyg i lukkede industrielle bejdseanlæg

® is a registered trademark of

the Bayer Group

ADVARSEL

For

at

nedsætte

risikoen

for

mennesker

og

miljø

skal

brugsanvisningen følges nøje.

Skadeligt for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede

langtidseffekter i vandmiljøet (R52/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde

med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere

i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstil-

synets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Emballagen må ikke genbruges.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter

kan medføre straf:

Må kun anvendes til bejdsning af vår- og vinterbyg i luk-

kede industrielle bejdseanlæg.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere

doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med

beholdere, der har indeholdt produktet.

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Det

bejdsede

korn

skal

umiddelbart

efter

bejdsningen

emballeres i sække/poser og plomberes.

Det bejdsede korn er farligt og må ikke anvendes til

menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må

ikke

anvendes

til

brødkorn,

andre

levnedsmidler

og

foderstoffer.

Ovenstående

indrammede

angivelse

skal

være

tydeligt

anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal

fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at

etiketten eller bindemærket normalt vil

blive siddende indtil indholdet er brugt.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med

fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Brugsanvisning

Raxil IM 035 ES er et flydende bejdsemiddel til bejdsning af

vinter- og vårbyg mod frøbårne svampesygdomme.

Dosering:

150 ml Raxil IM 035 ES pr. 100 kg. udsæd.

Virkning mod frøbårne sygdomme

Afgrøde

Sygdom

Dosering

Vinter og Byggens stribesyge

150 ml/100 kg korn

vårbyg

(Drechslera graminea)

Nøgen bygbrand (Ustilago nuda)

Virkning mod frøbårne svampesygdomme:

Raxil IM 035 ES er særdeles effektivt overfor nøgen byg-

brand og byg stribesyge. Raxil IM 035 ES har desuden en høj

effekt overfor bygblad plet.

Udsåning:

Under dårlige såbetingelser bør sådybden maksimalt være

4 cm.

Bejdsning:

Bejdsemidlet skal fordeles ensartet så alle kernerne er helt

dækket af midlet.

Det er vigtigt, at doseringen holdes nøjagtigt.

Almindelige krav til såsædskvalitet, som vandprocent og høj

spire

evne/spirekraft, skal være opfyldt.

Hvis midlet opvarmes i forbindelse med bejdsningen, skal det

sikres at temparaturen ikke kommer over 40°C i væsken.

Før og efter bejdsningen bør maskiner, pumper m.m. ren-

gøres med sprit evt. vand.

Opbevaring:

Opbevares frostfrit.

Opbrudt emballage bør lukkes omhyggeligt efter brug.

Behandlet udsæd bør udsås samme år det er bejdset.

Rester og tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt

affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

8.2012

Førstehjælp

Indånding:

Bring personen i frisk luft.

Hud:

Kommer stoffet på huden, vaskes straks med

store mængder vand.

Øjne:

Skyl straks med rigeligt vand i 15 minutter.

Evt. kontaktlinser fjernes. Søg læge.

Indtagelse:

Fremkald ikke opkastning. Søg læge.

Svampemiddel, nr. 18-335

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelses-

midler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse:

Tebuconazole . . . . . . . . . . . . . 15 g/l (1,52 % w/w)

Imazalil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 g/l (1,99 % w/w)

Benzylalkohol

Ethanol

NETTO 200 liter

Flydende

Fabr. nr. Påtrykt emballagen

Produktet er ved korrekt opbevaring og uåb-

net emballage holdbart i mindst 2 år efter

produktionsdatoen. Dato påtrykt emballagen.

Bayer A/S

Bayer CropScience

Arne Jacobsens Allé 13

DK-2300 København S

Telefon 45 23 50 00

www.bayercropscience.dk

IM 035 ES

IM 035 ES

IM 035 ES

Miljøfarlig

PMR:

Form.:

Artwork:

Job no.:

Bayer CropScience DK

Date:

Country:

Colour: CMYK

Use only for corrections

Print Ready PDF for

upload to Server

396x210 mm

200 ltr

32-4145/2165

20-11-2012

20-11-2012

Resistens

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme

virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens.

Tebuconazol hører til gruppen af DMI-fungicider (FRAC kode 3).

Risikoen for resistensudvikling mod denne gruppe vurderes at

være moderat. Imazalil hører til gruppen af imidazoler (FRAC

kode 3). Risikoen for resistensudvikling mod denne gruppe vur-

deres at være moderat. I Danmark er der ikke registreret re-

sistens hos de svampesygdomme der bekæmpes med Raxil

IM 35. Eventuel resistens kan ikke forudsiges, hvorfor Bayer

CropScience ikke hæfter for tab, der kan opstå på denne måde.

Ansvar

Bayer CropScience fralægger sig ethvert ansvar for produk-

tets effekt, samt skader, herunder følgeskader, der er opstået

gennem ikke forskriftsmæssig opbevaring og/eller anvendelse

af produktet.

Rengøring:

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

27-7-2018

EU/3/14/1263 (bluebird bio (Germany) GmbH)

EU/3/14/1263 (bluebird bio (Germany) GmbH)

EU/3/14/1263 (Active substance: Autologous CD34+ haematopoietic stem cells transduced with lentiviral vector encoding the human beta A-T87Q-globin gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5035 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/184/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

27-7-2018

EU/3/14/1295 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/14/1295 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/14/1295 (Active substance: Marizomib) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)5063 of Fri, 27 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/035/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2040 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2040 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2040 (Active substance: Recombinant human placental growth factor) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4185 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/035/18

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2035 (Hanmi Europe Limited)

EU/3/18/2035 (Hanmi Europe Limited)

EU/3/18/2035 (Active substance: Efpegsomatropin) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4180 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/009/18

Europe -DG Health and Food Safety

16-5-2018

EU/3/08/605 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/08/605 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/08/605 (Active substance: Recombinant human monoclonal antibody to human Nogo-A protein of the IgG4/kappa class) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3035 of Wed, 16 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/OD/059/08/T/01

Europe -DG Health and Food Safety