Ratio Super SX

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ratio Super SX Vandopløseligt granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt granulat
 • Sammensætning:
 • 250 g/kg tribenuron-methyl; (~ 241 g/kg tribenuron; 250 g/kg thifensulfuron-methyl; (~ 241 g/kg thifensulfuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Ratio Super SX Vandopløseligt granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Endnu ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

K-39650/31605 - DENMARK - (COVER) PAGE 1

NOIR

CYAN MAGENTA JAUNE

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med eller uden udlæg.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og

anvendes erhversmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Ukrudtsmiddel, nr. 3-181

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelses midler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Tribenuron-methyl (CAS: 101200-48-0) ..... 250 g/kg (25% w/w)

Thifensulfuron-methyl (CAS:79277-27-3) .. 250 g/kg (25% w/w)

Indeholder tribenuron-methyl. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208)

Varemærker registreret af DuPont.

Nødtelefon: 0046 8 454 2222

Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.

DUPONT DANMARK ApS

Langebrogade 1, 1411 København K

Tlf. 32 66 20 00

www.dupontagro.dk

DuPont er ISO 14000 og 9000 certificeret.

Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikations dato.

Fabrikationsnr.:

Fabrikationsdato:

} Se emballagen.

Indhold:

100 g

Midlet er et vandopløseligt granulat.

Se vedlagte brugsanvisning.

K-39650/31605 - DENMARK

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke

at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige

virkninger for vandlevende

organismer (H410).

Vær opmærksom på, at

Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler . Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt

fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med eller uden

udlæg.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i korn med og uden udlæg af græs ikke anvendes senere end

2 måneder før høst, for helsæd dog ikke senere end 4 uger før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb,

søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).

Undgå

forurening

af

vandmiljøet

med

produktet

eller

med

beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr

nær overfladevand (SP1).

For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes

1 gang pr. vækstår (1. august-31. juli). Der må endvidere i samme

vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder

tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron

eller thifensulfuron-methyl (Spe1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer.

Ratio

Super SX

®

®

Førstehjælp: se forrest i brugsanvisningen.

051625 K-39650 (12 pages).qxp 11/07/16 09:39 Page1

NOIR

CYAN MAGENTA JAUNE

K-39650/31605 - DENMARK - (BASE) PAGE 2

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med eller uden udlæg.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og

anvendes erhversmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Ukrudtsmiddel, nr. 3-181

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelses midler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Tribenuron-methyl (CAS: 101200-48-0) ..... 250 g/kg (25% w/w)

Thifensulfuron-methyl (CAS:79277-27-3) .. 250 g/kg (25% w/w)

Indeholder tribenuron-methyl. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208)

Varemærker registreret af DuPont.

Nødtelefon: 0046 8 454 2222

Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.

DUPONT DANMARK ApS

Langebrogade 1, 1411 København K

Tlf. 32 66 20 00

www.dupontagro.dk

DuPont er ISO 14000 og 9000 certificeret.

Holdbarhed: Produktet er holdbart til mindst 2 år efter fabrikations dato.

Fabrikationsnr.:

Fabrikationsdato:

} Se emballagen.

Indhold:

100 g

Midlet er et vandopløseligt granulat.

Se vedlagte brugsanvisning.

K-39650/31605 - DENMARK

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke

at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige

virkninger for vandlevende

organismer (H410).

Vær opmærksom på, at

Arbejdstilsynet har regler for

arbejde med og udsættelse for

plantebeskyttelsesmidler . Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt

fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med eller uden

udlæg.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i korn med og uden udlæg af græs ikke anvendes senere end

2 måneder før høst, for helsæd dog ikke senere end 4 uger før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb,

søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (Spe3).

Undgå

forurening

af

vandmiljøet

med

produktet

eller

med

beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr

nær overfladevand (SP1).

For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes

1 gang pr. vækstår (1. august-31. juli). Der må endvidere i samme

vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder

tribenuron-methyl, iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron

eller thifensulfuron-methyl (Spe1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoffer.

Ratio

Super SX

®

®

Førstehjælp: se forrest i brugsanvisningen.

051625 K-39650 (12 pages).qxp 11/07/16 09:39 Page2

BRUGSANVISNING

Førstehjælp

Indånding: Bring den forgiftede ud i frisk luft. Giv om nødvendigt ilt eller kunstigt

åndedræt. Søg læge ved betydelig påvirkning.

Indtagelse: Drik 1 eller 2 glas vand. Fremkald ikke opkastning uden lægelig

kontrol. Drik 1 eller 2 glas vand. Giv aldrig et bevidstløst menneske noget

gennem

munden.

Søg

læge

alvorlige

tilfælde.

ildebefindende

omgående lægebehandling nødvendig. Vis etiketten, hvis det er muligt.

Hudkontakt:

Vask omgående med sæbe og rigeligt vand. Søg læge hvis

nødvendigt.

Øjenkontakt: Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene, i

mindst 15 minutter. Søg læge, hvis symptomerne vedvarer.

Nødtelefon: 0046 8 454 2222

Generel information

Ratio™ Super SX

er et bredtvirkende ukrudtsmiddel til bekæmpelse af

tokimbladet ukrudt i korn med og uden udlæg af græs til foder / “grønne” marker.

Ratio™ Super SX

optages hurtigt gennem bladene. Selv om der går 1-

3 uger, før der er synlig effekt på ukrudtet i form af gule/sorte, senere døde

hjerteskud, er væksten standset på få timer.

Ratio™

Super

virkning

selv

lave

temperaturer,

hvis

ukrudtsplanterne er i aktiv vækst. Enkelte nætter med nattefrost eller regn få

timer efter sprøjtningen påvirker ikke ukrudtseffekten. Optimal virkning opnås

dog ved temperaturer over 12°C, da ukrudtet da vokser konstant. Regn vil ikke

påvirke effekten, hvis det har været tørvejr 4 timer efter udsprøjtningen og

sprøjtevæsken er tørret ind på planterne.

Undgå altid vinddrift til læhegn, naboafgrøder eller marker, hvor der skal dyrkes

andet end korn.

Virkningsspektrum

Når brugsanvisningen følges, har Ratio™ Super SX

effektiv virkning på de

fleste ukrudtsarter i korn.

K-39650/31605 - DENMARK - PAGE 3

NOIR

051625 K-39650 (12 pages).qxp 11/07/16 09:39 Page3

Effektiv virkning:

God virkning (under optimale forhold):

Svag virkning:

* Kun frøfremspirede planter.

Begrænsning i anvendelsen

Efteråret efter behandling med Ratio™ Super SX

kan der sås korn, evt. med

græs-/kløvergræsudlæg, og vinterraps. Der bør ikke plantes/sås specialafgrøder

(f.eks. roser), hvis der er brugt Ratio™ Super SX

om foråret.

Om foråret, året efter en behandling med Ratio™ Super SX

, er der ingen

begrænsninger i, hvad der kan plantes/sås.

Omsåning af et areal behandlet med Ratio™ Super SX

®

Hvis en behandlet mark skal omsås, må der kun sås korn. Til ukrudts -

bekæmpelse i det omsåede korn må der ikke anvendes Ratio™ Super SX

eller

andet sulfonylurea produkt.

NOIR

K-39650/31605 - DENMARK - PAGE 4

Stedmoder, ager-

(vårsæd)

Pileurt, vej-

Storkenæb, Blød

Tvetand, Rød

Burresnerre

Jordrøg, læge-

Natskygge, sort

Nælde, liden

Okseøje, gul

Ærenpris arter

Agersennep

Agertidsel*

Forglemmigej, Mark-

Fuglegræs, alm.

Gåsefod, Hvidmelet

Gulurt (Amsinckia)

Hanekro

Haremad

Hyrdetaske

Kamille, lugtløs

Krumhals

Limurt, Nat-

Pengeurt, alm.

Pileurt, bleg

Pileurt, fersken-

Pileurt, Snerle-

Pragtstjerne, aften-

Skræppe, kruset

Spergel, alm.

Spildraps

Svinemælk*

Valmue, korn-

051625 K-39650 (12 pages).qxp 11/07/16 09:39 Page4

Anvendelse

K-39650/31605 - DENMARK - PAGE 5

Afgrøde

Tilladt behandling og anbefalinger

Bemærkninger

Tidspunkt

Sprøjtefrist

Max antal

behandlinger

Dos max

g/ha

Vintersæd:

Hvede, Byg, Triticale og

Rug, med eller

uden udlæg

Kornets udviklingsstadie BBCH 30-39

To-kimbladet ukrudt: 0-4 blade

Behandling foretages bedst i det tidlige

forår, når afgrøden er i god aktiv vækst.

Ikke senere end BBCH 39

30 g/ha

Kun vårbehandling.

Tilsæt

non-ionisk sprede-/

klæbemiddel (SweDane

Contact, DLG Contact)

Dosering:

50 ml/100 liter vand

Vårsæd:

Hvede, Byg og Havre,

med eller uden udlæg

Kornets udviklingsstadie BBCH 28-39

To-kimbladet ukrudt: 0-2 blade

Ikke senere end BBCH 39

30 g/ha

Tilsæt

non-ionisk sprede-/

klæbemiddel (SweDane

Contact, DLG Contact)

Dosering:

50 ml/100 liter vand.

NOIR

051625 K-39650 (12 pages).qxp 11/07/16 09:39 Page5

VINTERSÆD

Forår:

Alm.

Fuglegræs,

Lugtløs

Kamille,

Mark-Forglemmigej,

Spildraps,

Hyrdetaske, Korn-Valmue, Snerle-Pileurt og andre nævnt under effektiv

virkning. Behandling foretages med god virkning, fra BBCH 30 indtil BBCH 39,

når fanebladet er udviklet.

Dosering: 30 gram Ratio™ Super SX

pr. ha + spredemiddel *).

*) Se afsnit om anvendelse

VÅRSÆD

Alm. Fuglegræs, Lugtløs Kamille, Snerle-Pileurt, Bleg Pileurt, Fersken-Pileurt,

Spildraps, Agersennep, Hyrdetaske, Hvidmelet Gåsefod samt andre arter

nævnt under effektiv virkning. Behandling foretages fra kornets BBCH 28 indtil

BBCH 39, når fanebladet er udviklet.

Dosering: 20-30 gram Ratio™ Super SX

pr. ha + spredemiddel *).

Højeste

dosering

stort

ukrudtstryk,

samt

bekæmpelse

Ager-

Stedmoder.

*) Se afsnit om anvendelse

KORN MED UDLÆG AF GRÆS TIL FODER/”GRØNNE” MARKER

Bekæmpelsesspektrum som for korn uden udlæg. Behandling foretages når

græsset er fuldt fremspiret med 1-2 blade.

Dosering: 20-30 gram Ratio™ Super SX

pr. ha + spredemiddel *).

Højeste

dosering

stort

ukrudtstryk,

samt

bekæmpelse

Ager-

Stedmoder.

*) Se afsnit om anvendelse

Bemærk

Engsvingel udlæg kan hæmmes i væksten, men vil som regel vokse og udvikle

sig normalt efter høst.

Sprede-/klæbemiddel:

Tilsætning af sprede-/klæbemiddel kan give midlertidig væksthæmning og

gulfarvning af afgrøden. Praktisk erfaring har dog vist at tilsætning af sprede-/

klæbemiddel kan supplere effekten, hvis der anvendes meget lave doser af Ratio™

Super SX

. Tilsætningen af sprede-/klæbemiddel stabiliserer virkningen, således

at der opnås en tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse.

Anbefalede: Agropol

eller DLG Contact

Dosering: 0,05%, som svarer til 50 ml/100 l vand

NOIR

K-39650/31605 - DENMARK - PAGE 6

051625 K-39650 (12 pages).qxp 11/07/16 09:39 Page6

Blandinger med andre midler

Husk altid også at læse etiketten for de produkter der blandes med, det gælder

især for evt. tilsætning af olie eller sprede/klæbemiddel og mulige restriktioner

i anvendelsen.

Ratio™

Super

generelt

blandes

relevante

ukrudts

svampemidler i korn. Der bør maksimalt blandes 2 produkter. Ratio™ Super

kan endvidere blandes med manganchelat og mangansulfat. Ved blanding

med mangansulfat, bør der maksimalt anvendes 2kg/100 liter vand og der

anvendes ikke sprede-/klæbemiddel.

Praktisk erfaring og forsøg har vist at Ratio™ Super SX

kan blandes med

Amistar

, Aproach

, Comet

, CCC, Folicur

, manganprodukter, Monitor

Opus

, Primus

, fluroxypyr produkter (f.eks. Starane

180S og Tomahawk

Starane

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden

tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har

været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Fyld tanken 3/4 med vand. Tilsæt det beregnede mængde Ratio™ Super SX

direkte i tanken under omrøring og først derefter en evt. blandingspartner. Fyld

efter med vand. Lige før sprøjtetanken er helt fuld, tilsættes eventuelt

sprede/klæbemiddel. Fortsæt omrøringen, indtil udsprøjtningen er afsluttet.

Ratio™ Super SX

opløses hurtigt i vand.

Sprøjtevæsken skal udsprøjtes senest 24 timer efter tilberedning. Blandinger

med andre midler udsprøjtes dog straks.

Præparatfyldeudstyr

Flydende:

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og flydende præparater

påfyldes den ønskede mængde præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken.

Fast:

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr og faste præparater fyldes

stationen halvt med vand, hvorefter der påfyldes den ønskede mængde

præparat, som herefter suges op i sprøjtetanken, samtidig med at rent vand

tilsættes fyldestationen.

Husk:

Efterfølgende

skylles

præparatfyldeudstyret,

samt

evt.

tomme

dunke/

beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er

synlige spor af Ratio™ Super SX

i fyldestationen.

Spredemiddel/penetreringsolier

tilsættes

sidst,

inden

endelige

tankblanding er udført.

NOIR

K-39650/31605 - DENMARK - PAGE 7

051625 K-39650 (12 pages).qxp 11/07/16 09:39 Page7

Direkte injektion

Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat

automatisk ind i de slanger, som fører fra sprøjtens tank til dyserne. Ved skift

og afslutning af sprøjteopgaver gennemføres en gennemskylning og rengøring

af systemet. Vaskevandet udsprøjtes under kørsel på det behandlede areal.

Sprøjteteknik, vandmængde og sprede/klæbemiddel

Ratio™ Super SX

udsprøjtes med en teknik der sikrer en god og ensartet

dækning af ukrudtsplanterne. Anvend fladsprededyser, f.eks. en ISO 110-02

dyse med et tryk på 2,0-3,0 bar eller en tilsvarende Low-drift dyse. Hvis der

bruges anden sprøjteteknik, f.eks Danfoil, følges vedkommende vejledning.

Der anvendes normalt 100-200 liter vand per hektar. I meget tætte og kraftige

afgrøder eller ved kraftig bestand af ukrudt kan det være nødvendigt at øge

vandmængden for at sikre tilstrækkelig dækning.

Anbefalede vandmængder og sprøjteteknik:

Korn (der anvendes 100 – 200 l vand pr ha)

Dyse: ISO F - 02-110 eller ISO LD-02-110

Tryk på 2 bar og 7,8/6,3 km/time giver 100/125 l vand pr ha

Tryk på 3 bar og 6,4/5,5 km/time giver 150/175 l vand pr ha

Dyse: ISO F - 025-110 eller ISO LD-025-110

Tryk på 2 bar og 6,5/4,9 km/time giver 150/200 l vand pr ha

Tryk på 3 bar og 8,0/6,0 km/time giver 150/200 l vand pr ha

Sprøjteudstyret

Start altid sprøjtearbejdet med en ren sprøjte. Indtørrede hinder fra en tidligere

sprøjtning kan indeholde rester, der frigøres og giver skader i en senere

afgrøde. Dette gælder alment for alle produkter.

Straks efter endt udsprøjtning af Ratio™ Super SX

skal sprøjte materiellet

rengøres grundigt, også selv om sprøjtearbejdet fortsættes den næste dag.

Dette for at hindre, at “fedthinder” og belægninger af sprøjtemidler ophobes på

indersiden af beholder, i filtre, i slanger, i dyser og udvendig på sprøjten. Er det

ikke muligt at rengøre umiddelbart efter arbejdet fyldes sprøjten helt med vand

således at udtørring undgås. Sprøjten kan så rengøres inden næste arbejdsopgave.

Man bør dog være opmærksom på en eventuel indtørring i filtre med videre.

Sprøjten skal være korrekt justeret og udsprøjtning foretages, så overlapninger

undgås.

Resistens

Ratio™ Super SX

tilhører aktivstoffer indenfor gruppe: HRAC grupp: B.

Der forekommer krydsresistens mellem alle produkter med aktivstoffer i samme

NOIR

K-39650/31605 - DENMARK - PAGE 8

051625 K-39650 (12 pages).qxp 11/07/16 09:39 Page8

gruppe. Ved konstateret resistens skal der derfor anvendes et produkt indenfor

en anden gruppe af aktivstoffer.

Resistens kan opstå når ukrudtsmidler med samme virkemåde anvendes på

den samme mark flere år i træk, der kan derved ske en udvælgelse af evt.

naturligt forekommende, resistente ukrudtsarter. Disse kan opformeres og blive

dominerende.

Hvis en ukrudtsart er resistent over for et sulfonylurea produkt, f.eks. Ratio™ Super

, ALLY

ST, EXPRESS

SX, EXPRESS

GOLD SX eller HARMONY

PLUS, så er

arten resistent over for alle disse produkter. Der er fundet flere tilfælde af resistens

over for sulfonylurea-midlerne på ukrudtsarterne alm. fuglegræs, kornvalmue,

lugtløs kamille, enkelte tilfælde af hyrdetaske, hanekro og gul okseøje, samt flere

tilfælde af agerrævehale.

Udvikling af resistens kan undgås ved at skifte mellem midler med forskellig

virkemåde, men med samme effekt over for ukrudtsarten, eller ved at udsprøjte

en tankblanding af disse to midler.

Anbefalinger

1) Hvis der er konstateret resistens over for Ratio™ Super SX

genbehandles

marken hurtigst muligt med et andet, effektivt middel mod denne ukrudtsart.

Se nedenfor under forebyggelse.

2) For at forebygge, at der opstår resistens, anvendes Ratio™ Super SX

tankblanding efter følgende retningslinjer:

For nuværende anbefales det at udsprøjte Ratio™ Super SX

i tank mix med

anbefalet

dosering

fluroxypyr-holdige

produkter

(f.eks.

Lodin

Tomahawk

eller Starane).

Valg af middel og dosering tilpasses efter ukrudt, afgrødevalg og sprøjteforhold.

Rengøring af sprøjteudstyr

Indvendig rengøring for marksprøjter med skyllevandstank og præparat -

fyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet skal udsprøjtes eller anvendes på det

behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal være

så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

1. Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks efter

endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet fordeles så

indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange for at opnå den

krævede fortyndingsgrad.

2. Skyllevandet udsprøjtes på marken under kørsel.

For rengøring ved anvendelse af direkte injektion henvises til afsnittet for

Direkte injektion.

Udvendig rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede areal

NOIR

K-39650/31605 - DENMARK - PAGE 9

051625 K-39650 (12 pages).qxp 11/07/16 09:39 Page9

eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder eller anden beholder.

Rengøring på det behandlede areal forudsætter, at marksprøjten er monteret

med udstyr hertil, samt at skyllevands kapaciteten er tilstrækkelig.

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten

for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre,

slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger.

Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af

sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendt -

gørelse nr. 1752 af 14. december 2015.

Bortskaffelse af tom emballage og rester

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler

for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen.

Emballagen må ikke genbruges.

Kemikalie affaldsgruppe:

Affaldsfraktion:

EAK-kode:

05.99

02010500

FORHOLDSREGLER

Ifølge Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unge menneskers farlige

arbejde, må midlet ikke anvendes af unge under 18 år. Undtagelser - se

Arbejdstilsynets vejledning: “Sikkerhed og Bekæmpelsesmidler”.

ved fremstilling af sprøjtevæsken anvendes:

Handsker nitrilgummi (EN 374)., støvler, førklæd, helskyddskläder, Typ 5-6 (EN

ISO 13982-2 / EN13034) og beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm (EN166).

Halvmask med partikelfilter FFP1 (EN 149).

ved udbringning anvendes:

Marksprøjte (spredebom på traktor, bom < 1 m over jordoverfladen, tryk

< 3 bar): Handsker nitrilgummi (EN 374)., støvler, førklæd, helskyddskläder,

Typ 4 (EN ISO 13982-2 / EN13034) og beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm

(EN166). Halvmask med partikelfilter P1 (EN 143).

Hvis førerhuset er lukket, anvendes handsker nitrilgummi (EN 374) og

beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm (EN166).

Se også Arbejdstilsynets vejledning: “SIKKERHED OG BEKÆMPELSES MIDLER”.

ved transport:

ADR/RID:

UN-NR.: 3077

Benævnelse: Miljøfarligt fast stof n.o.s.

(tribenuron-methyl+thiefensulfuron-methyl 1:1, 50%)

Klasse: 9

Punkt: 12 (c)

NOIR

K-39650/31605 - DENMARK - PAGE 10

051625 K-39650 (12 pages).qxp 11/07/16 09:39 Page10

BRAND

Evakuer området straks, og tast 112. Fortæl, at der er sprøjtemidler på brandstedet,

og om der evt. er andre farlige stoffer som f.eks. gødning.

Passende slukningsmidler: CO

, pulver, vandtåge eller skum. Nedkøl beholdere/

tanke med vandtåge.

Anvend så lidt vand som muligt, og undgå at det kommer i kloak, brønde eller vandløb.

Under slukningen anvendes beskyttelsesdragt og luftforsynet åndedrætsværn.

Undgå

indånding

røg/damp

indeholder

kulilter,

svovlilter

kvælstofilter. Hold nysgerrige udenfor røgfanen.

Hvis der er tale om en kraftig brand og betingelserne i øvrigt tillader det, bør

ilden selv brænde ud, da vand vil øge det forurenede område.

SPILD

Ved spild skal den videre spredning straks standses. Kommer produktet i

vådområder, kloak eller lignende, kontakt da straks kommunens tekniske

forvaltning, brandvæsen eller politiet.

Produktet fejes sammen og opsamles sammen med evt. forurenet jord i tæt

lukket

beholder

spændelåg

afleveres

kommunale

modtageordning

farligt

affald.

Hvis

spildt

nær

værdifulde

beplantninger, fjernes straks 5 cm af jordoverfladen.

Ved håndtering af produkt og spild anvendes handsker, støvler og evt.

beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Kemikalieaffaldskort nr.: 5.12

Kemikalieaffaldsgruppe: T

Varemærke registreret af:

Aproach

: DuPont; Bell, Comet

, Opus

: BASF; Folicur

: Bayer CropScience;

Tomahawk

: Maghteshim-Agan; Amistar

: Syngenta; Starane

, Primus

: Dow

AgroScience; Lodin

: United Phosphorus Ltd.; Monitor

: Monsanto.

Generelle betingelser og ansvar

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt, samt skader,

herunder

følgeskader,

opstået

gennem

ikke

foreskriftsmæssig

opbevaring og/eller anvendelse af produktet.

NOIR

K-39650/31605 - DENMARK - (REAR COVER) PAGE 11

051625 K-39650 (12 pages).qxp 11/07/16 09:39 Page11

K-39650/31605 - DENMARK (GLUE PAGE) - PAGE 12

051625 K-39650 (12 pages).qxp 11/07/16 09:39 Page12

Ratio

Super SX

®

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med eller uden udlæg.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

erhversmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Nødtelefon: 0046 8 454 2222

Se også brugsanvisningen under FORHOLDSREGLER.

Ukrudtsmiddel, nr. 3-181

Omfattet

Miljøministeriets

bekendtgørelse

bekæmpelsesmidler

plante -

beskyttelses middel

forordningen 1107/2009.

Analyse: Tribenuron-methyl (CAS: 101200-48-0) ............... 250 g/kg (25% w/w)

Thifensulfuron-methyl (CAS:79277-27-3) ............ 250 g/kg (25% w/w)

Indeholder tribenuron-methyl. Kan udløse allergisk reaktion (EUH208)

® Varemærker registreret af DuPont.

K-39651/31605 - DENMARK

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i

fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse

for plantebeskyttelsesmidler . Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige

sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf.

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i korn med eller uden udlæg.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må i korn med og uden udlæg af græs ikke anvendes senere end 2 måneder før høst, for helsæd dog ikke

senere end 4 uger før høst.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,

der lever i vand (Spe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens

ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

For at beskytte grundvandet må dette produkt kun anvendes 1 gang pr. vækstår (1. august-31. juli). Der

må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre produkter, der indeholder tribenuron-methyl,

iodosulfuron, metsulfuron-methyl, triasulfuron eller thifensulfuron-methyl (Spe1).

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Fabrikationsnr.:

Fabrikationsdato:

} Se emballagen.

DUPONT DANMARK ApS

Langebrogade 1, 1411 København K

Tlf. 32 66 20 00

www.dupontagro.dk

DuPont er ISO 14000 og 9000 certificeret.

Holdbarhed:

Produktet

holdbart

mindst

efter

fabrikations dato.

CYAN MAGENTA JAUNE NOIR

P. 186

Indhold:

10 x 100 g

Midlet er et vandopløseligt granulat.

Se vedlagte brugsanvisning.

®

Førstehjælp: se forrest i brugsanvisningen.

051625 K-39651.qxp 29/06/16 10:28 Page1

26-1-2019

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217 Revision 2 (FGE.217Rev2), consideration of genotoxic potential for α,β‐unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19: lactones

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 217 Revision 2 (FGE.217Rev2), consideration of genotoxic potential for α,β‐unsaturated ketones and precursors from chemical subgroup 4.1 of FGE.19: lactones

Published on: Fri, 25 Jan 2019 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to evaluate the genotoxic potential of 12 flavouring substances from subgroup 4.1 of FGE.19 in the Flavouring Group Evaluation 217 (FGE.217). Based on experimental data, in previous versions of this FGE (FGE.217 and FGE217Rev1), for 6‐methylcoumarin [FL‐no: 13.012] and 5‐ethyl‐3‐hydroxy‐4‐methylfuran‐2(5H)‐one [FL‐no: 10.023] the concern for genotoxicity was ruled out. 6‐Methylc...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

6-11-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim‐methyl

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for kresoxim‐methyl

Published on: Fri, 02 Nov 2018 00:00:00 +0100 The applicant BASF SE submitted a request to the competent national authority in Belgium to evaluate the confirmatory data that were identified for kresoxim‐methyl in the framework of the maximum residue level (MRL) review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. To address the confirmatory data requirement, a new study on the storage stability of kresoxim‐methyl residues in animal matrices was submitted. The data gap was considered ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-10-2018

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Scientific Opinion on Flavouring Group Evaluation 201 Revision 2 (FGE.201Rev2): 2‐alkylated, aliphatic, acyclic alpha,beta‐unsaturated aldehydes and precursors, with or without additional double‐bonds, from chemical subgroup 1.1.2 of FGE.19

Published on: Wed, 17 Oct 2018 00:00:00 +0200 The Panel on Food Additives and Flavourings of the European Food Safety Authority was requested to consider in this revision 2 of Flavouring Group Evaluation 201, the additional data on genotoxicity submitted by the Industry on two substances, 2‐methylpent‐2‐enal [FL‐no: 05.090] and 2 methylcrotonaldehyde [FL‐no: 05.095], from subgroup 1.1.2 of FGE.19. In FGE.201Rev1, the Panel concluded that further data were required in order to clarify the genotoxic poten...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

19-2-2019


Orphan designation: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid, Treatment of cystic fibrosis, 19/11/2014, Positive

Orphan designation: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid, Treatment of cystic fibrosis, 19/11/2014, Positive

Orphan designation: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid, Treatment of cystic fibrosis, 19/11/2014, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-2-2019


Orphan designation: 2-(7-ethoxy-4-(3-fluorophenyl)-1-oxophthalazin-2(1H)-yl)-N-methyl-N-(2-methylbenzo[d]oxazol-6-yl) acetamide, Treatment of cystic fibrosis, 21/05/2015, Positive

Orphan designation: 2-(7-ethoxy-4-(3-fluorophenyl)-1-oxophthalazin-2(1H)-yl)-N-methyl-N-(2-methylbenzo[d]oxazol-6-yl) acetamide, Treatment of cystic fibrosis, 21/05/2015, Positive

Orphan designation: 2-(7-ethoxy-4-(3-fluorophenyl)-1-oxophthalazin-2(1H)-yl)-N-methyl-N-(2-methylbenzo[d]oxazol-6-yl) acetamide, Treatment of cystic fibrosis, 21/05/2015, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-2-2019

EU/3/15/1498 (Clinical Network Services (NL) B.V.)

EU/3/15/1498 (Clinical Network Services (NL) B.V.)

EU/3/15/1498 (Active substance: 2-(7-ethoxy-4-(3-fluorophenyl)-1-oxophthalazin-2(1H)-yl)-N-methyl-N-(2-methylbenzo[d]oxazol-6-yl)acetamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)815 of Mon, 04 Feb 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000003040

Europe -DG Health and Food Safety

23-1-2019


Orphan designation: 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride-, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 27/06/2016, Positive

Orphan designation: 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride-, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 27/06/2016, Positive

Orphan designation: 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride-, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 27/06/2016, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-1-2019


Orphan designation: 17α,21-Dihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, Treatment of Duchenne muscular dystrophy, 22/08/2014, Positive

Orphan designation: 17α,21-Dihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, Treatment of Duchenne muscular dystrophy, 22/08/2014, Positive

Orphan designation: 17α,21-Dihydroxy-16α-methyl-pregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, Treatment of Duchenne muscular dystrophy, 22/08/2014, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-1-2019


Orphan designation: 6-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate, Treatment of cystic fibrosis, 26/10/2018, Positive

Orphan designation: 6-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate, Treatment of cystic fibrosis, 26/10/2018, Positive

Orphan designation: 6-(R)-methyl-5-O-(5-amino-5,6-dideoxy-alpha-L-talofuranosyl)-paromamine sulfate, Treatment of cystic fibrosis, 26/10/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-1-2019


Orphan designation: 6-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-4-(6-(6-((6-methoxypyridin-3-yl)methyl)-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-3-yl)pyridin-3-yl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile, Treatment of medullary thyroid carcinoma, 26/10/2018, Positive

Orphan designation: 6-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-4-(6-(6-((6-methoxypyridin-3-yl)methyl)-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-3-yl)pyridin-3-yl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile, Treatment of medullary thyroid carcinoma, 26/10/2018, Positive

Orphan designation: 6-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-4-(6-(6-((6-methoxypyridin-3-yl)methyl)-3,6-diazabicyclo[3.1.1]heptan-3-yl)pyridin-3-yl)pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carbonitrile, Treatment of medullary thyroid carcinoma, 26/10/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

20-12-2018


Orphan designation: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-c

Orphan designation: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-c

Orphan designation: 1-(3-methylbutanoyl)-L-aspartyl-L-threonyl-L-histidyl-L-phenylalanyl-L-prolyl-(L-cystinyl-L-isoleucyl-[(N6-(S)-4-carboxy-4-palmitamidobutanoyl)-L-lysinyl]-L-phenylalanyl-L-glutamyl-L-prolyl-L-arginyl-L-serinyl-L-lysinyl-L-glycinyl-L-cystinyl)-L-lysinamide, disulfide, acetate salt, Treatment of beta-thalassaemia intermedia and major, 24/08/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-12-2018


Orphan designation: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate, Treatment of glioma, 24/08/2018, Positive

Orphan designation: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate, Treatment of glioma, 24/08/2018, Positive

Orphan designation: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate, Treatment of glioma, 24/08/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

18-12-2018

EU/3/18/2104 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/18/2104 (Novartis Europharm Limited)

EU/3/18/2104 (Active substance: (4-{(2S,4S)-4-ethoxy-1-[(5-methoxy-7-methyl-1H-indol-4-yl)methyl]piperidin-2-yl}benzoic acid-hydrogen chloride(1/1))) - Orphan designation - Commission Decision (2018)9019 of Tue, 18 Dec 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/157/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-12-2018


Methylphenobarbital: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002025/201803

Methylphenobarbital: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002025/201803

Methylphenobarbital: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00002025/201803

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-12-2018


Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Orphan designation: (1'R,6'R)-3-(benzylamine)-6-hydroxy-3'-methyl-4-pentyl-6'-(prop-1-en-2-yl)-[1,1'-bi(cyclohexane)]-2',3,6-triene-2,5-dione, Treatment of systemic sclerosis, 12/10/2017, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-11-2018


Orphan designation: 4-(4-{[2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-N-({3-nitro-4-[(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl)amino]phenyl}sulfonyl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzamide (venetoclax), Treatment of chronic lym

Orphan designation: 4-(4-{[2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-N-({3-nitro-4-[(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl)amino]phenyl}sulfonyl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzamide (venetoclax), Treatment of chronic lym

Orphan designation: 4-(4-{[2-(4-Chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-N-({3-nitro-4-[(tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethyl)amino]phenyl}sulfonyl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzamide (venetoclax), Treatment of chronic lymphocytic leukaemia, 06/12/2012, Withdrawn

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-5-2018

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Pharma Gateway AB)

EU/3/18/2025 (Active substance: Modified mRNA encoding human methylmalonyl-coenzyme A mutase encapsulated into lipid nanoparticles) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3393 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/017/18

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/715 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3139 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/122/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/09/716 (Active substance: Benzamide, 3-(2-imidazo[1,2-b]pyridazin-3-ylethynyl)-4-methyl-N-[4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-3-(trifluoromethyl)phenyl]) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3140 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/121/09/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/14/1363 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/14/1363 (Active substance: 4-[[(1S,4S)-5-[[4-[4-(oxazol-2-yl)phenoxy]phenyl]methyl]-2,5-diazabicyclo[2.2.1]hept-2-yl]methyl]benzoic acid) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1818 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/131/14/T/01

Europe -DG Health and Food Safety