Rasagilin "Glenmark"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rasagilin "Glenmark" 1 mg tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Rasagilin "Glenmark" 1 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 56586
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

22. november 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Rasagilin "Glenmark", tabletter

0.

D.SP.NR.

29952

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Rasagilin "Glenmark"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 1 mg rasagilin (som rasagilintartrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter

Hvide til råhvide, runde, flade tabletter med "771" præget på den ene side og "G" på den

anden side, ca. 8 mm i diameter.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Rasagilin "Glenmark" er indiceret ved behandling af idiopatisk Parkinsons sygdom som

monoterapi (uden levodopa) eller som kombinationsbehandling (med levodopa) hos

patienter med end-of-dose fluktuationer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Rasagilin indtages oralt i en dosis på 1 mg en gang daglig med eller uden levodopa.

Tabletten kan indtages med eller uden mad.

Ældre

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter.

Pædiatrisk population

Rasagilin "Glenmark" bør ikke anvendes til børn og unge pga. manglende dokumentation

for sikkerhed og virkning.

56586_spc.docx

Side 1 af 11

Patienter med nedsat leverfunktion

Brug af rasagilin til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion er kontraindiceret (se pkt.

4.3). Brug af rasagilin til patienter med moderat nedsat leverfunktion bør undgås. Der bør

udvises forsigtighed ved iværksættelse af behandling med rasagilin hos patienter med let

nedsat leverfunktion. Hvis patientens leverfunktion udvikler sig fra at være let nedsat til

moderat nedsat, bør behandlingen med rasagilin seponeres (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig ved nedsat nyrefunktion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Samtidig behandling med andre monoaminoxidase (MAO) hæmmere (inkl. lægemidler og

naturlægemidler i håndkøb, f.eks. perikon) eller pethidin (se pkt. 4.5). Der skal gå mindst

14 dage fra seponering af rasagilin til iværksættelse af behandling med MAO-hæmmere

eller pethidin.

Rasagilin er kontraindiceret hos patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Samtidig behandling med rasagilin og fluoxetin eller fluvoxamin bør undgås (se pkt. 4.5).

Der bør gå mindst fem uger fra seponering af fluoxetin til iværksættelse af behandling med

rasagilin. Der bør gå mindst 14 dage fra seponering af rasagilin til iværksættelse af

behandling med fluoxetin eller fluvoxamin.

Impulskontrolforstyrrelser kan forekomme hos patienter i behandling med dopamin-

agonister og/eller anden behandling med dopaminerg virkning. Der har også været

rapporteret om tilsvarende tilfælde af impulskontrolforstyrrelser med rasagilin efter

markedsføringen. Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af

impulskontrolforstyrrelse. Patienterne og deres omsorgspersoner skal informeres om den

usædvanlige adfærd med symptomer på manglende impulskontrol, der blev observeret hos

patienter i behandling med rasagilin, inklusive tilfælde af tvangshandlinger, tvangstanker,

ludomani, øget libido, hyperseksualitet, impulsiv adfærd og overdrevent indkøbsmønster.

Eftersom rasagilin forstærker virkningen af levodopa, kan levodopas bivirkninger øges og

allerede eksisterende dyskinesi forværres. Dosisreduktion af levodopa kan reducere denne

bivirkning.

Der har været tilfælde af hypotensive bivirkninger, hvis rasagilin tages samtidig med

levodopa.

Patienter med Parkinsons sygdom er særligt sårbare over for hypotension på grund af deres

eksisterende gangforstyrrelser.

Samtidig indtagelse af rasagilin og dextromethorfan eller sympatomimetika, som findes i

nasale og orale ekspektorantia, eller lægemidler mod forkølelser, der indeholder ephedrin

eller pseudoephedrin, anbefales ikke (se pkt. 4.5).

56586_spc.docx

Side 2 af 11

Under det kliniske udviklingsprogram gav forekomsten af melanomtilfælde anledning til

overvejelser om, hvorvidt der var en mulig sammenhæng med anvendelsen af rasagilin. De

indsamlede data tyder på, at det er Parkinsons sygdom, og ikke noget specielt lægemiddel,

der er forbundet med en øget risiko for hudcancer (ikke udelukkende melanom). Enhver

mistænkelig hudforandring bør vurderes af en speciallæge.

Der bør udvises forsigtighed ved iværksættelse af behandling med rasagilin hos patienter

med let nedsat leverfunktion. Brug af rasagilin til patienter med moderat nedsat

leverfunktion bør undgås. Hvis patientens leverfunktion udvikler sig fra at være let nedsat

til moderat nedsat, bør behandlingen med rasagilin seponeres (se pkt. 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er flere kendte interaktioner mellem ikke-selektive MAO-hæmmere og andre

lægemidler.

Rasagilin må ikke gives sammen med andre MAO-hæmmere (inkl. lægemidler og

naturlægemidler i håndkøb, f.eks. perikon), da der er risiko for non-selektiv MAO-

hæmning, der kan medføre hypertensive kriser (se pkt. 4.3).

Der er observeret alvorlige bivirkninger ved samtidig indtagelse af pethidin og MAO-

hæmmere, deriblandt en anden selektiv MAO-B-hæmmer. Samtidig indtagelse af rasagilin

og pethidin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Der er observeret lægemiddelinteraktion ved samtidig indtagelse af sympatomimetiske

lægemidler og MAO-hæmmere. Set i lyset af rasagilins MAO-hæmmende virkning

anbefales derfor ikke samtidig indgivelse af rasagilin og sympatomimetika, som findes i

nasale og orale ekspektorantia, eller lægemidler mod forkølelser, der indeholder ephedrin

eller pseudoephedrin (se pkt. 4.4).

Lægemiddelinteraktion er observeret ved samtidig indtagelse af dextromethorfan og non-

selektive MAO-hæmmere. Set i lyset af rasagilins MAO-hæmmende virkning anbefales

samtidig indgivelse af rasagilin og dextromethorfan derfor ikke (se pkt. 4.4).

Samtidig behandling med rasagilin og fluoxetin eller fluvoxamin bør undgås (se pkt. 4.4).

Hvad angår samtidig indtagelse af rasagilin og selektive serotoningenoptagelseshæmmere

(SSRI’ere)/selektive serotonin-/noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI’ere) i kliniske

undersøgelser henvises der til pkt. 4.8.

Der er observeret alvorlige bivirkninger ved samtidig indtagelse af SSRI’ere, SNRI’ere,

tricykliske og tetracykliske antidepressiva samt MAO-hæmmere. Set i lyset af rasagilins

MAO-hæmmende virkning bør antidepressiva derfor gives med forsigtighed.

Hos patienter med Parkinsons sygdom i vedvarende kombinationsbehandling med

levodopa sås ingen klinisk signifikant effekt af levodopabehandlingen på rasagilin

clearance.

In vitro metaboliseringsundersøgelser har vist, at cytochrom P450 1A2 (CYP1A2) er det

vigtigste enzym i metaboliseringen af rasagilin. Samtidig indgift af rasagilin og

ciprofloxacin (en hæmmer af CYP1A2) øgede AUC af rasagilin med 83 %. Samtidig

indgift af rasagilin og teofyllin (et substrat af CYP1A2) påvirkede ikke farmakokinetikken

56586_spc.docx

Side 3 af 11

for nogen af produkterne. Potente hæmmere af CYP1A2 kan således ændre rasagilins

plasmakoncentration og bør anvendes med forsigtighed.

Der er risiko for, at der hos patienter, som er rygere, kan ses nedsat plasmakoncentration af

rasagilin som følge af metabolisering via CYP1A2.

In vitro undersøgelser viste, at rasagilin ikke hæmmede cytochrom P450 isoenzymer,

CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 og CYP4A i en

koncentration på 1 μg /ml (svarende til en koncentration, som er 160 gange højere end det

gennemsnitlige Cmax ~ 5,9-8,5 ng/ml hos patienter med Parkinsons sygdom efter

indtagelse af 1 mg rasaglin som multipel dosis). Disse resultater tyder på, at terapeutiske

koncentrationer af rasagilin sandsynligvis ikke giver anledning til klinisk relevant

påvirkning af substrater for disse enzymer.

Samtidig indtagelse af rasagilin og entakapon øgede den orale clearance af rasagilin med

28 %.

Tyramin/rasagilin interaktion:

Resultater fra fem undersøgelser, hvor raske frivillige og patienter med Parkinsons syge fik

en testdosis af tyramin, og resultaterne af hjemmeblodtryksmåling efter måltider (med 464

patienter i behandling med 0,5 eller 1 mg rasagilin daglig eller placebo i

kombinationsbehandling med levodopa i seks måneder uden restriktioner i patienternes

tyraminindtagelse) samt det faktum, at der ikke sås tyramin/rasagilin-interaktion i kliniske

undersøgelser gennemført uden restriktioner i tyraminindtagelse, indikerer, at det er sikkert

at tage rasagilin uden at begrænse indtagelsen af tyramin i kosten.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen erfaring med anvendelse af rasagilin til gravide. Dyreforsøg indikerer ikke

direkte eller indirekte skadelige virkninger på drægtighed, embryoets/fostrets udvikling,

fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3). Bør kun anvendes med forsigtighed til

gravide.

Amning

Data fra undersøgelser indikerede, at rasagilin hæmmer prolaktinsekretionen og derfor kan

hæmme mælkedannelsen.

Det vides ikke, om rasagilin udskilles i modermælken. Der bør udvises forsigtighed ved

anvendelse af rasagilin til kvinder, der ammer.

56586_spc.docx

Side 4 af 11

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Patienter bør tilrådes forsigtighed ved betjening af maskiner, herunder også bilkørsel eller

motorcykelkørsel, indtil de er forholdsvis sikre på, at Rasagilin "Glenmark" 1 mg tabletter

ikke påvirker dem ugunstigt.

4.8

Bivirkninger

I kliniske undersøgelser med rasagilin blev i alt 1.361 patienter behandlet med rasagilin i

3.076,4 patientår. I de dobbeltblinde, placebokontrollerede undersøgelser blev 529

patienter behandlet med rasagilin 1 mg daglig i 212 patientår, og 539 patienter fik placebo i

213 patientår.

Monoterapi

Nedenstående bivirkninger blev indberettet med en højere incidens i placebokontrollerede

undersøgelser hos patienter i behandling med 1 mg rasagilin daglig (rasagilingruppen

n=149, placebogruppen n=151).

Bivirkninger med mindst 2 % forskel i forhold til placebo er anført i kursiv.

I parentes er incidensen af bivirkninger (i procent af patienterne) angivet for henholdsvis

rasagilin og placebo.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed med følgende betegnelser: Meget almindelig

(≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000).

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig: Influenza (4,7 % vs. 0,7 %)

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inklusive cyster og polypper)

Almindelig: Hudkarcinom (1,3 % vs. 0,7 %)

Blod- og lymfesystem

Almindelig: Leukopeni (1,3 % vs. 0 %)

Immunsystemet

Almindelig: Allergisk reaktion (1,3 % vs. 0,7%)

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig: Nedsat appetit (0,7% vs. 0%)

Psykiske forstyrrelser

Almindelig: Depression (5,4 % vs. 2 %), hallucinationer (1,3 % vs. 0,7 %)

Nervesystemet

Meget almindelig: Hovedpine (14,1 % vs. 11,9 %)

Ikke almindelig: Cerebrovaskulært tilfælde (0,7 % vs. 0 %)

Øjne

Almindelig: Conjunctivitis (2,7 % vs. 0.7 %)

Øre og labyrint

Almindelig: Vertigo (2,7 % vs. 1,3 %)

Hjerte

Almindelig: Angina pectoris (1,3 % vs. 0%)

Ikke almindelig: Myokardieinfarkt (0,7 % vs. 0 %)

56586_spc.docx

Side 5 af 11

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig: Rhinitis (3,4 % vs. 0,7 %)

Mave-tarm-kanalen

Almindelig: Flatulens (1,3 % vs. 0 %)

Hud og subkutane væv

Almindelig: Dermatitis (2,0 % vs. 0 %)

Ikke almindelig: Vesikulobulbært udslæt (0,7 % vs. 0 %)

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig: Muskuloskeletale smerter (6,7 % vs. 2,6 %), nakkesmerter (2,7 % vs. 0 %),

artritis (1,3 % vs. 0,7 %)

Nyrer og urinveje

Almindelig: Pludseligt opstået vandladningstrang (1,3 % vs. 0,7 %)

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig: Feber (2,7 % vs. 1,3 %), utilpashed (2 % vs. 0 %)

Kombinationsbehandling

Nedenstående bivirkninger blev indberettet med en højere incidens i placebokontrollerede

undersøgelser hos patienter i behandling med 1 mg rasagilin daglig (rasagilingruppen

n=380, placebogruppen n=388). I parentes er incidensen af bivirkninger (i procent af

patienterne) angivet for henholdsvis rasagilin og placebo.

Bivirkninger med mindst 2 % forskel i forhold til placebo er anført i kursiv.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed med følgende betegnelser: Meget almindelig

(≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000).

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer

Ikke almindelig: Hudmelanom (0,5 % vs. 0,3 %)

Metabolisme og ernæring

Almindelig: Nedsat appetit (2,4 % vs. 0,8 %)

Psykiske forstyrrelser

Almindelig: Hallucinationer (2,9 vs. 2,1 %), abnorme drømme (2,1 % vs. 0,8 %)

Ikke almindelig: Forvirring (0,8 % vs. 0,5 %)

Nervesystemet

Meget almindelig: Dyskinesi (10,5 % vs. 6,2 %)

Almindelig: Dystoni (2,4 % vs. 0,8 %), karpaltunnelsyndrom (1,3 % vs. 0 %),

balanceforstyrrelser (1,6 % vs. 0,3 %)

Ikke almindelig: Cerebrovaskulært tilfælde (0,5 % vs. 0,3 %)

Hjerte

Ikke almindelig: Angina pectoris (0,5 % vs. 0 %)

Vaskulære sygdomme

Almindelig: Ortostatisk hypotension (3,9 % vs. 0,8 %)

Mave-tarm-kanalen

Almindelig: Mavesmerter (4,2 % vs. 1,3%), forstoppelse (4,2 % vs. 2,1 %), kvalme og

opkastning (8,4 % vs. 6,2 %), mundtørhed (3,4 % vs. 1,8 %)

Hud og subkutane væv

Almindelig: Udslæt (1,1 % vs. 0,3 %)

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig: Artralgi (2,4 % vs. 2,1 %), nakkesmerter (1,3 % vs. 0,5 %)

Undersøgelser

56586_spc.docx

Side 6 af 11

Almindelig: Vægttab (4,5 % vs. 1,5 %)

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Almindelig: Faldulykker (4,7 % vs. 3,4 %)

Parkinsons sygdom er forbundet med symptomer som hallucinationer og forvirring. Efter

markedsføring er disse symptomer også set hos patienter i behandling med rasagilin for

Parkinsons syge.

Det er kendt, at der kan forekomme alvorlige bivirkninger ved samtidig brug af MAO-

hæmmere og SSRI’ere, SNRI’ere og tricykliske/tetracykliske antidepressiva. Efter

markedsføringen har patienter i samtidig behandling med antidepressiva/SNRI og rasagilin

indberettet tilfælde af serotoninsyndrom, som forbindes med agitation, forvirring, rigiditet,

pyreksi og myoklonus.

I de kliniske undersøgelser med rasagilin var samtidig brug af fluoxetin eller fluvoxamin

ikke tilladt, men det var tilladt at anvende følgende antidepressiva og doser: amitriptylin ≤

50 mg daglig, trazodon ≤ 100 mg daglig, citalopram ≤ 20 mg daglig, sertralin ≤ 100 mg

daglig og paroxetin ≤ 30 mg daglig. Der blev ikke observeret tilfælde af serotoninsyndrom

i den kliniske afprøvning af rasagilin, hvor 115 patienter fik rasagilin samtidig med

tricykliske antidepressiva, og 141 patienter fik rasagilin og SSRI’ere/SNRI’ere.

Efter markedsføringen er der indberettet tilfælde af forhøjet blodtryk inkl. sjældne tilfælde

af hypertensiv krise, som forbindes med indtagelse af en ukendt mængde føde med et højt

tyraminindhold, hos patienter i behandling med rasagilin.

For MAO-hæmmere foreligger der rapporter om lægemiddelinteraktion ved samtidig

indtagelse af sympatomimetika.

Efter markedsføringen er der blevet indberettet ét tilfælde af forhøjet blodtryk hos en

patient, der samtidig med rasagilin anvendte den oftalmiske vasokonstriktor

tetryzolinhydrochlorid.

Impulskontrolforstyrrelse

Der kan forekomme tilfælde af ludomani, øget libido, hyperseksualitet, overdrevent

indkøbsmønster, uhæmmet madindtagelse og tvangsspisning hos patienter i behandling

med dopaminagonister og/eller anden behandling med dopaminerg virkning. Der er

rapporteret om et lignende mønster med rasagilin efter markedsføringen hvad angår

impulskontrolforstyrrelser, som også inkluderede tvangshandlinger, tvangstanker og

impulsiv adfærd (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

56586_spc.docx

Side 7 af 11

4.9

Overdosering

Der er rapporteret om symptomer såsom dysfori, hypomani, hypertensive kriser og

serotoninsyndrom efter overdosering med Rasagilin "Glenmark" i doser fra 3 mg til 100

Overdosering kan forbindes med signifikant hæmning af både MAO-A og MAO-B. I en

enkeltdosisundersøgelse fik raske frivillige 20 mg daglig, og i en 10 dages undersøgelse fik

raske frivillige 10 mg daglig. Bivirkningerne var milde eller moderate og ikke relaterede til

rasagilin-behandlingen. I en undersøgelse med stigende dosis til patienter i vedvarende

levodopabehandling med 10 mg rasagilin daglig blev der observeret kardiovaskulære

bivirkninger (inkl. hypertension og ortostatisk hypotension), som forsvandt efter

seponering af behandlingen. Disse symptomer kan ligne dem, der blev observeret under

behandling med non-selektive MAO-hæmmere.

Der findes ingen specifik antidot. I tilfælde af overdosering bør patienten overvåges, og

passende symptomatisk og understøttende behandling iværksættes.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 04 BD 02. Antiparkinsonmiddel, monoaminooxidase-B-hæmmer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Det er påvist, at rasagilin er en potent, irreversibel selektiv MAO-B-hæmmer, som kan

forårsage en øgning i ekstracellulær dopaminniveau i striatum. Det forhøjede

dopaminniveau og den efterfølgende øgede dopaminerge aktivitet er sandsynligvis årsagen

til rasagilins gavnlige virkning, som er set i modeller af dopaminerg motorisk dysfunktion.

l-Aminoindan er en aktiv hovedmetabolit og ikke en MAO-B-hæmmer.

Kliniske undersøgelser

Rasagilins effekt blev påvist i tre undersøgelser: som monoterapi i undersøgelse I og som

kombinationsbehandling med levodopa i undersøgelse II og III.

Monoterapi

I undersøgelse I blev 404 patienter randomiseret til behandling med enten placebo (138

patienter), rasagilin 1 mg daglig (134 patienter) eller rasagilin 2 mg daglig (132 patienter) i

26 uger; man sammenlignede ikke med et andet aktivt stof.

I denne undersøgelse var det primære effektmål ændringen fra baseline i total score på

Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS, del I-III). Forskellen mellem

gennemsnitlig ændring fra baseline til uge 26/afslutning (LOCF, Last Observation Carried

Forward) var statistisk signifikant (UPDRS, del I-III: forskellen mellem rasagilin 1 mg

sammenlignet med placebo var ÷4,2, 95 % CI

56586_spc.docx

Side 8 af 11

[÷5,7; ÷2,7]; p<0,0001; forskellen mellem rasagilin 2 mg sammenlignet med placebo var

÷3,6, 95 % CI [÷5,0; ÷2,1]; p<0,0001, UPDRS Motor, del II: forskellen mellem rasagilin 1

mg sammenlignet med placebo var ÷2,7; 95 % CI [÷3,87; ÷1,55], p<0,0001; forskellen

mellem rasagilin 2 mg sammenlignet med placebo var ÷1,68; 95 % CI [÷2,85; ÷0,51],

p=0,0050). Effekten var tydelig, om end beskeden, i patientgruppen med Parkinsons

sygdom i tidligt stadie. Der var en signifikant og gavnlig effekt på livskvaliteten (målt på

PD-QUALIF skalaen).

Kombinationsbehandling

I undersøgelse II blev patienterne randomiseret til behandling i 18 uger med enten placebo

(229 patienter) eller rasagilin 1 mg daglig (231 patienter) eller til behandling med 200 mg

entakapon, en katekol-O-metyltransferase (COMT) hæmmer (227 patienter), i kombination

med levodopa (LD)/decarboxylasehæmmer. I undersøgelse III blev patienterne

randomiseret til behandling i 26 uger med enten placebo (159 patienter), rasagilin 0,5 mg

daglig (164 patienter) eller rasagilin 1 mg daglig (149 patienter). I begge undersøgelser var

det primære effektmål ændringen fra baseline til behandlingsperiodens afslutning målt som

det gennemsnitlige antal timer i ”off-periode” (bestemt ud fra ”24-timers” dagbøger

udfyldt i hjemmet i 3 dage inden hvert kontrolbesøg).

I undersøgelse II var den gennemsnitlige forskel i antallet af timer tilbragt i ”off” tilstand

sammenlignet med placebo ÷0,78 timer, 95 % CI [÷1,18; ÷0,39], p=0,0001. Den

gennemsnitlige totale reduktion i ”off” timer pr. dag var omtrent det samme i

entakapongruppen (÷0,80 timer, 95 % CI [÷1,20; ÷0,41], p<0,0001) som i rasagilin 1 mg

gruppen. I undersøgelse III var den gennemsnitlige forskel sammenlignet med placebo

÷0,94 timer, 95 % CI [÷1,36; ÷0,51], p<0,0001. Der sås også en statistisk signifikant

forbedring i forhold til placebo i rasagilin 0,5 mg gruppen, men forbedringen var mindre.

Resultaternes styrke for det primære effektmåls vedkommende blev bekræftet af en ekstra

række statistiske modeller og blev påvist i tre kohorter (ITT, pr. protokol og

gennemførende deltagere).

Det sekundære effektmål var en global vurdering af forbedringen, foretaget af den

undersøgende læge, ved brug af Activities of Daily Living (ADL) subskala til måling i

”off-periode” og UPDRS til måling af motorisk funktionsevne i ”on-periode”. Rasagilin

viste statistisk signifikante fordele sammenlignet med placebo

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Rasagilin absorberes hurtigt og når peak plasmakoncentration (C

) efter ca. 0,5 timer.

Den absolutte biotilgængelighed af en enkelt dosis rasagilin er ca. 36 %.

Føde påvirker ikke rasagilins T

, selv om C

og AUC falder med hhv. ca. 60 % og 20

%, når lægemidlet indtages sammen med et måltid med højt fedtindhold.

Eftersom AUC ikke påvirkes væsentligt, kan rasagilin indtages uafhængigt af måltider.

Fordeling

Gennemsnitlig distributionsvolumen efter en enkelt intravenøs dosis rasagilin er 243 l.

Plasmaproteinbindingen efter en enkelt oral

C-mærket dosis rasagilin er ca. 60-70 %.

Metabolisme

Rasagilin gennemgår næsten fuldstændig metabolisering i leveren før udskillelse.

Metaboliseringen af rasagilin sker via to hovedmetaboliseringsveje: N-dealkylation

56586_spc.docx

Side 9 af 11

og/eller hydroxylering til 1-Aminoindan, 3-hydroxy-N-propargyl-1 aminoindan og 3-

hydroxy-1-aminoindan. In vitro forsøg viser, at begge metaboliseringsveje for rasagilin er

afhængige af cytokrom P450 systemet med CYP1A2 som det vigtigste isoenzym i

metaboliseringen af rasagilin. Konjugationen af rasagilin og dets metabolitter viste sig også

at være en vigtig del af metaboliseringen til glukoronider.

Elimination

Efter oral indgift af 14C -mærket rasagilin skete udskillelsen primært via urinen (62,6 %)

og sekundært via fæces (21,8 %) med en samlet genfindelse på 84,4 % af dosis i løbet af

38 dage. Mindre end 1 % rasagilin udskilles som uændret stof i urinen.

Linearitet/non-linearitet

Rasagilins farmakokinetik er lineær i doser over 0,5-2 mg. Halveringstiden er 0,6-2 timer.

Patientkarakteristika

Patienter med nedsat leverfunktion: Hos forsøgspersoner med let nedsat leverfunktion blev

AUC og Cmax øget med hhv. 80 % og 38 %. Hos forsøgspersoner med moderat nedsat

leverfunktion blev AUC og Cmax øget med hhv. 568 % og 83 % (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat nyrefunktion: Rasagilins farmakokinetiske egenskaber hos

forsøgspersoner med let (CLcr 50-80 ml/min) og moderat (CLcr 30-49 ml/min) nedsat

nyrefunktion var de samme, som sås hos raske forsøgspersoner.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser og

reproduktionstoksicitet.

Rasagilin fremviste ikke genotoksisk potentiale in vivo eller i adskillige in vitro systemer

med bakterier eller hepatocyter. Ved metabolisk aktivering forårsagede rasagilin en

forøgelse af kromosomafvigelser i koncentrationer med ekscessiv cytotoksicitet, som ikke

kan opnås ved klinisk anvendelse.

Rasagilin var ikke carcinogen i rotter ved systemisk koncentration, som var 84-339 gange

højere end det forventede plasmaniveau hos mennesker, som får 1 mg/daglig. Hos mus sås

et øget antal tilfælde af kombinerede bronchiolære/alveolære adenomer og/eller

carcinomer ved systemisk koncentration, som var 144-213 gange højere end det forventede

plasmaniveau hos mennesker, som får 1 mg/daglig.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

Citronsyre

Prægelatineret majsstivelse

Kolloid vandfri silica

Stearinsyre

Talcum

56586_spc.docx

Side 10 af 11

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

PVC/Alu/OPA-Alu blisterpakning

18 måneder.

HDPE-beholder

15 måneder.

Efter første åbning: 2 måneder.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

PVC/Alu/OPA-Alu blisterpakning

Pakningsstørrelser: 7, 10, 28, 30, 60, 100 og 112 stk.

Hvid HDPE-beholder med eller uden børnesikret PP-låg, med silicagel-pose.

Pakningsstørrelser: 30 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Laxmi House, 2B Draycottt Avenue

Kenton, Middlesex, HA3 0BU

Storbritannien

Repræsentant

Glenmark Pharmaceuticals Nordic AB

Skeppsbron 5

211 20 Malmö

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

56586

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

20. april 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

22. november 2017

56586_spc.docx

Side 11 af 11

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

30-3-2018

ROPINIROLE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

ROPINIROLE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

OMEPRAZOLE Capsule, Delayed Release [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

BETAMETHASONE DIPROPIONATE Cream [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

28-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

OXYCODONE HYDROCHLORIDE Solution [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

22-12-2017

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 22, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

FLUCONAZOLE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

FLUCONAZOLE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

1-12-2017

AZATHIOPRINE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

AZATHIOPRINE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals, Inc]

Updated Date: Dec 1, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

LAMOTRIGINE Tablet, Chewable [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LAMOTRIGINE Tablet, Chewable [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

INDOMETHACIN Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

INDOMETHACIN Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

25-10-2017

Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark Europe (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7242 of Wed, 25 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

25-10-2017

Olanzapine Glenmark (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark (Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited)

Olanzapine Glenmark (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017) 7241 of Wed, 25 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety

20-10-2017

APREPITANT Capsule APREPITANT Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

APREPITANT Capsule APREPITANT Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Oct 20, 2017 EST

US - DailyMed

12-10-2017

LITHIUM CARBONATE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LITHIUM CARBONATE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Oct 12, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

DESONIDE Lotion [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

DESONIDE Lotion [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

DESONIDE Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

DESONIDE Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-9-2017

NITROGLYCERIN Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

NITROGLYCERIN Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Sep 29, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

Olazax Disperzi (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.)

Olazax Disperzi (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.)

Olazax Disperzi (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6289 of Mon, 18 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

15-9-2017

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

DROSPIRENONE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Sep 15, 2017 EST

US - DailyMed

15-9-2017

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

NORGESTIMATE AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Sep 15, 2017 EST

US - DailyMed

13-9-2017

ROSUVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceutials Inc., USA]

ROSUVASTATIN CALCIUM Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceutials Inc., USA]

Updated Date: Sep 13, 2017 EST

US - DailyMed

7-9-2017

Olazax (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.)

Olazax (Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.)

Olazax (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6110 of Thu, 07 Sep 2017

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2017

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

TRIAMCINOLONE ACETONIDE Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Aug 29, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

ACYCLOVIR Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

ACYCLOVIR Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

4-8-2017

DESONIDE Cream [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

DESONIDE Cream [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Aug 4, 2017 EST

US - DailyMed

25-7-2017

INDOMETHACIN Capsule, Extended Release [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

INDOMETHACIN Capsule, Extended Release [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jul 25, 2017 EST

US - DailyMed

21-7-2017

VORICONAZOLE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

VORICONAZOLE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jul 21, 2017 EST

US - DailyMed

17-7-2017

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

TOPIRAMATE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jul 17, 2017 EST

US - DailyMed

14-7-2017

MUPIROCIN Cream [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

MUPIROCIN Cream [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jul 14, 2017 EST

US - DailyMed

14-7-2017

MUPIROCIN Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

MUPIROCIN Ointment [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jul 14, 2017 EST

US - DailyMed

11-7-2017

LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL Kit [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jul 11, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

FENOFIBRATE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

FENOFIBRATE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

13-6-2017

GABAPENTIN Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

GABAPENTIN Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 13, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

CICLOPIROX Gel [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

CICLOPIROX Gel [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

OXCARBAZEPINE Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

6-6-2017

LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LEVONORGESTREL AND ETHINYL ESTRADIOL Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 6, 2017 EST

US - DailyMed

2-6-2017

ATOMOXETINE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

ATOMOXETINE Capsule [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 2, 2017 EST

US - DailyMed

1-6-2017

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

OLMESARTAN MEDOXOMIL Tablet, Film Coated [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: Jun 1, 2017 EST

US - DailyMed

26-5-2017

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORIDE Tablet [Glenmark Pharmaceuticals Inc., USA]

Updated Date: May 26, 2017 EST

US - DailyMed