Rasagiline "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rasagiline "Teva" 1 mg tabletter
 • Dosering:
 • 1 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Rasagiline "Teva" 1 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 55624
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

21. august 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Rasagiline "Teva", tabletter

0.

D.SP.NR.

29681

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Rasagiline "Teva"

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En tablet indeholder rasagilinmesilat svarende til 1 mg rasagilin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Hvide til grålighvide, runde, flade tabletter, 8 mm i diameter, med skrå kant, præget på den

ene side med ”GIL” og nedenunder ”1” og uden prægning på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Rasagiline "Teva" er indiceret ved behandling af idiopatisk Parkinsons sygdom som

monoterapi (uden levodopa) eller som kombinationsbehandling (med levodopa) hos

patienter med end of dose-fluktuationer.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering:

Rasagilin indtages oralt i en dosis på 1 mg en gang daglig med eller uden levodopa.

Tabletten kan tages med eller uden mad.

Ældre:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter.

Pædiatrisk population:

Rasagiline "Teva" bør ikke anvendes til børn og unge pga. manglende dokumentation for

sikkerhed og virkning.

55624_spc.docx

Side 1 af 12

Patienter med nedsat leverfunktion:

Brug af rasagilin til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion er kontraindiceret (se pkt.

4.3). Brug af rasagilin til patienter med moderat nedsat leverfunktion bør undgås. Der bør

udvises forsigtighed ved iværksættelse af behandling med rasagilin hos patienter med let

nedsat leverfunktion. Hvis patientens leverfunktion udvikler sig fra at være let nedsat til

moderat nedsat, bør behandlingen med rasagilin seponeres (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat nyrefunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendig ved nedsat nyrefunktion.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Samtidig behandling med andre monoaminoxidase (MAO)-hæmmere (herunder

lægemidler og naturlægemidler i håndkøb, f.eks. perikon) eller pethidin (se pkt. 4.5). Der

skal gå mindst 14 dage fra seponering af rasagilin til iværksættelse af behandling med

MAO-hæmmere eller pethidin.

Rasagilin er kontraindiceret til patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Samtidig behandling med rasagilin og fluoxetin eller fluvoxamin bør undgås (se pkt. 4.5).

Der bør gå mindst fem uger fra seponering af fluoxetin til iværksættelse af behandling med

rasagilin. Der bør gå mindst 14 dage fra seponering af rasagilin til iværksættelse af

behandling med fluoxetin eller fluvoxamin.

Impulskontrolforstyrrelser kan forekomme hos patienter i behandling med

dopaminagonister og/eller anden behandling med dopaminerg virkning. Der har også været

rapporteret om tilsvarende tilfælde af impulskontrolforstyrrelser med rasagilin efter

markedsføringen. Patienterne bør regelmæssigt kontrolleres for udvikling af impuls-

kontrolforstyrrelser. Patienterne og deres omsorgspersoner skal informeres om den

usædvanlige adfærd med symptomer på manglende impulskontrol, der blev observeret hos

patienter i behandling med rasagilin, herunder tilfælde af tvangshandlinger, tvangstanker,

ludomani, øget libido, hyperseksualitet, impulsiv adfærd og overdrevent indkøbsmønster.

Eftersom rasagilin forstærker virkningen af levodopa, kan levodopas bivirkninger øges og

allerede eksisterende dyskinesi forværres. Dosisreduktion af levodopa kan reducere denne

bivirkning.

Der har været tilfælde af hypotensive bivirkninger, hvis rasagilin tages samtidig med

levodopa. Patienter med Parkinsons sygdom er særligt sårbare over for hypotension på

grund af deres eksisterende gangforstyrrelser.

Samtidig indtagelse af rasagilin og dextromethorfan eller sympatomimetika, såsom de der

findes i nasale og orale ekspektorantia, eller lægemidler mod forkølelse, der indeholder

ephedrin eller pseudoephedrin, anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Under det kliniske udviklingsprogram gav forekomsten af melanomtilfælde anledning til

overvejelser om, hvorvidt der var en mulig sammenhæng med anvendelsen af rasagilin. De

55624_spc.docx

Side 2 af 12

indsamlede data tyder på, at det er Parkinsons sygdom, og ikke noget specielt lægemiddel,

der er forbundet med en øget risiko for hudcancer (ikke udelukkende melanom). Enhver

mistænkelig hudforandring bør vurderes af en speciallæge.

Der bør udvises forsigtighed ved iværksættelse af behandling med rasagilin hos patienter

med let nedsat leverfunktion. Brug af rasagilin til patienter med moderat nedsat

leverfunktion bør undgås. Hvis patientens leverfunktion udvikler sig fra at være let nedsat

til moderat nedsat, bør behandlingen med rasagilin seponeres (se pkt. 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er flere kendte interaktioner mellem non-selektive MAO-hæmmere og andre

lægemidler.

Rasagilin må ikke gives sammen med andre MAO-hæmmere (herunder lægemidler og

naturlægemidler i håndkøb, f.eks. perikon), da der er risiko for non-selektiv MAO-

hæmning, som kan medføre hypertensive kriser (se pkt. 4.3).

Der er observeret alvorlige bivirkninger ved samtidig indtagelse af pethidin og MAO-

hæmmere, deriblandt en anden selektiv MAO-B-hæmmer. Samtidig indtagelse af rasagilin

og pethidin er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Der er observeret lægemiddelinteraktion ved samtidig indtagelse af sympatomimetiske

lægemidler og MAO-hæmmere. Set i lyset af rasagilins MAO-hæmmende virkning

anbefales derfor ikke samtidig indgivelse af rasagilin og sympatomimetika, såsom de der

findes i nasale og orale ekspektorantia, eller lægemidler mod forkølelse, der indeholder

ephedrin eller pseudoephedrin (se pkt. 4.4).

Lægemiddelinteraktion er observeret ved samtidig indtagelse af dextromethorfan og non-

selektive MAO-hæmmere. Set i lyset af rasagilins MAO-hæmmende virkning anbefales

samtidig indgivelse af rasagilin og dextromethorfan derfor ikke (se pkt. 4.4).

Samtidig indtagelse af rasagilin og fluoxetin eller fluvoxamin bør undgås (se pkt. 4.4).

Hvad angår samtidig indtagelse af rasagilin og selektive serotoningenoptagelseshæmmere

(SSRI’ere)/selektive serotonin-/noradrenalingenoptagelseshæmmere (SNRI’ere) i kliniske

undersøgelser henvises der til pkt. 4.8.

Der er observeret alvorlige bivirkninger ved samtidig indtagelse af SSRI’ere, SNRI’ere,

tricykliske og tetracykliske antidepressiva samt MAO-hæmmere. Set i lyset af rasagilins

MAO-hæmmende virkning bør antidepressiva derfor gives med forsigtighed.

Hos patienter med Parkinsons sygdom i vedvarende kombinationsbehandling med

levodopa sås ingen klinisk signifikant effekt af levodopabehandlingen på rasagilins

clearance.

In vitro-metaboliseringsundersøgelser har vist, at cytochrom P450 1A2 (CYP1A2) er det

vigtigste enzym i metaboliseringen af rasagilin. Samtidig indgift af rasagilin og

ciprofloxacin (en hæmmer af CYP1A2) øgede AUC af rasagilin med 83 %. Samtidig

indgift af rasagilin og teofyllin (et substrat af CYP1A2) påvirkede ikke farmakokinetikken

for nogle af produkterne. Potente hæmmere af CYP1A2 kan således ændre rasagilins

plasmakoncentration og bør anvendes med forsigtighed.

55624_spc.docx

Side 3 af 12

Der er risiko for, at der hos patienter, som er rygere, kan ses nedsat plasmakoncentration af

rasagilin som følge af metabolisering via CYP1A2.

In vitro-undersøgelser viste, at rasagilin ikke hæmmede cytochrom P450-isoenzymerne

CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 og CYP4A i en

koncentration på 1

g/ml (svarende til en koncentration, som er 160 gange højere end det

gennemsnitlige C

5,9 - 8,5 ng/ml hos patienter med Parkinsons sygdom efter

indtagelse af 1 mg rasagilin som multipel dosis). Disse resultater tyder på, at terapeutiske

koncentrationer af rasagilin sandsynligvis ikke giver anledning til klinisk relevant

påvirkning af substrater for disse enzymer.

Samtidig indtagelse af rasagilin og entacapon øgede den orale clearance af rasagilin med

28 %.

Tyramin/rasagilin-interaktion: Resultater fra fem undersøgelser, hvor raske frivillige og

patienter med Parkinsons syge fik en testdosis af tyramin, og resultaterne af

hjemmeblodtryksmåling efter måltider (med 464 patienter i behandling med 0,5 eller 1 mg

rasagilin daglig eller placebo i kombinationsbehandling med levodopa i seks måneder uden

restriktioner i patienternes tyraminindtagelse) samt det faktum, at der ikke sås

tyramin/rasagilin-interaktion i kliniske undersøgelser gennemført uden restriktioner i

tyraminindtagelse, indikerer, at det er sikkert at tage rasagilin uden at begrænse indtagelsen

af tyramin i kosten.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen erfaring med anvendelse af rasagilin til gravide. Dyrestudier indikerer ikke

direkte eller indirekte skadelige virkninger på drægtighed, embryoets/fostrets udvikling,

fødslen eller den postnatale udvikling (se pkt. 5.3). Bør kun anvendes med forsigtighed til

gravide.

Amning

Data fra undersøgelser indikerede, at rasagilin hæmmer prolaktinsekretionen og derfor kan

hæmme mælkedannelsen. Det vides ikke, om rasagilin udskilles i modermælken. Der bør

udvises forsigtighed ved anvendelse af rasagilin til kvinder, der ammer.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Patienter bør tilrådes forsigtighed ved betjening af maskiner, herunder også bilkørsel eller

motorcykelkørsel, indtil de er forholdsvis sikre på, at Rasagiline "Teva" ikke påvirker dem

ugunstigt.

55624_spc.docx

Side 4 af 12

4.8

Bivirkninger

I kliniske undersøgelser med rasagilin blev i alt 1.361 patienter behandlet med rasagilin i

3.076,4 patientår. I de dobbeltblinde, placebokontrollerede undersøgelser blev 529

patienter behandlet med rasagilin 1 mg daglig i 212 patientår, og 539 patienter fik placebo i

213 patientår.

Monoterapi

Nedenstående bivirkninger blev indberettet med en højere incidens i placebokontrollerede

undersøgelser hos patienter i behandling med 1 mg rasagilin daglig (rasagilingruppen

n=149, placebogruppen n=151).

Bivirkninger med mindst 2 % forskel i forhold til placebo er anført i kursiv.

I parentes er incidensen af bivirkninger (i procent af patienterne) angivet for henholdsvis

rasagilin og placebo.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed med følgende betegnelser: meget almindelig

(≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000).

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig: influenza (4,7 % vs. 0,7 %).

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Almindelig: hudkarcinom (1,3 % vs. 0,7 %).

Blod og lymfesystem

Almindelig: leukopeni (1,3 % vs. 0 %).

Immunsystemet

Almindelig: allergisk reaktion (1,3 % vs. 0,7 %).

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig: nedsat appetit (0,7 % vs. 0 %).

Psykiske forstyrrelser

Almindelig: depression (5,4 % vs. 2 %), hallucinationer (1,3 % vs. 0,7 %).

Nervesystemet

Meget almindelig: hovedpine (14,1 % vs. 11,9 %).

Ikke almindelig: cerebrovaskulært tilfælde (0,7 % vs. 0 %).

Øjne

Almindelig: conjunctivitis (2,7 % vs. 0,7 %).

Øre og labyrint

Almindelig: vertigo (2,7 % vs. 1,3 %).

Hjerte

Almindelig: angina pectoris (1,3 % vs. 0 %).

Ikke almindelig: myokardieinfarkt (0,7 % vs. 0 %).

55624_spc.docx

Side 5 af 12

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig: rhinitis (3,4 % vs. 0,7 %).

Mave-tarm-kanalen

Almindelig: flatulens (1,3 % vs. 0 %).

Hud og subkutane væv

Almindelig: dermatitis (2,0 % vs. 0 %).

Ikke almindelig: vesikulobulbært udslæt (0,7 % vs. 0 %).

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig: muskuloskeletale smerter (6,7 % vs. 2,6 %), nakkesmerter (2,7 % vs. 0 %),

artritis (1,3 % vs. 0,7 %).

Nyrer og urinveje

Almindelig: pludseligt opstået vandladningstrang (1,3 % vs. 0,7 %).

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig: feber (2,7 % vs. 1,3 %), utilpashed (2 % vs. 0 %).

Kombinationsbehandling

Nedenstående bivirkninger blev observeret med en højere incidens i placebokontrollerede

undersøgelser hos patienter i behandling med 1 mg rasagilin daglig (rasagilingruppen

n=380, placebogruppen n=388). I parentes er incidensen af bivirkninger (i procent af

patienterne) angivet for henholdsvis rasagilin og placebo. Bivirkninger med mindst 2 %

forskel i forhold til placebo er anført i kursiv.

Bivirkningerne er opdelt efter hyppighed med følgende betegnelser: meget almindelig

(≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000).

Benigne, maligne og uspecificerede tumorer (inkl. cyster og polypper)

Ikke almindelig: hudmelanom (0,5 % vs. 0,3 %).

Metabolisme og ernæring

Almindelig: nedsat appetit (2,4 % vs. 0,8 %).

Psykiske forstyrrelser

Almindelig: hallucinationer (2,9 % vs. 2,1 %), abnorme drømme (2,1 % vs. 0,8 %).

Ikke almindelig: forvirring (0,8 % vs. 0,5 %).

Nervesystemet

Meget almindelig: dyskinesi (10,5 % vs. 6,2 %).

Almindelig: dystoni (2,4 % vs. 0,8 %), karpaltunnelsyndrom (1,3 % vs. 0 %),

balanceforstyrrelser (1,6 % vs. 0,3 %).

Ikke almindelig: cerebrovaskulært tilfælde (0,5 % vs. 0,3 %).

Hjerte

Ikke almindelig: angina pectoris (0,5 % vs. 0 %).

55624_spc.docx

Side 6 af 12

Vaskulære sygdomme

Almindelig: ortostatisk hypotension (3,9 % vs. 0,8 %).

Mave-tarm-kanalen

Almindelig: mavesmerter (4,2 % vs. 1,3 %), forstoppelse (4,2 % vs. 2,1 %), kvalme og

opkastning (8,4 % vs. 6,2 %), mundtørhed (3,4 % vs. 1,8 %).

Hud og subkutane væv

Almindelig: udslæt (1,1 % vs. 0,3 %).

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig: artralgi (2,4 % vs. 2,1 %), nakkesmerter (1,3 % vs. 0,5 %).

Undersøgelser

Almindelig: vægttab (4,5 % vs. 1,5 %).

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Almindelig: faldulykker (4,7 % vs. 3,4 %).

Parkinsons sygdom er forbundet med symptomer som hallucinationer og forvirring. Efter

markedsføring er disse symptomer også set hos patienter i behandling med rasagilin for

Parkinsons sygdom.

Det er kendt, at der kan forekomme alvorlige bivirkninger ved samtidig brug af MAO-

hæmmere og SSRI’ere, SNRI’ere og tricykliske/tetracykliske antidepressiva. Efter

markedsføringen har patienter i samtidig behandling med antidepressiva/SNRI og rasagilin

indberettet tilfælde af serotoninsyndrom, som forbindes med agitation, forvirring, rigiditet,

pyreksi og myoklonus.

I de kliniske undersøgelser med rasagilin var samtidig brug af fluoxetin eller fluvoxamin

ikke tilladt, men det var tilladt at anvende følgende antidepressiva og doser: amitriptylin ≤

50 mg daglig, trazodon ≤ 100 mg daglig, citalopram ≤ 20 mg daglig, sertralin ≤ 100 mg

daglig og paroxetin ≤ 30 mg daglig. Der blev ikke observeret tilfælde af serotoninsyndrom

i den kliniske afprøvning af rasagilin, hvor 115 patienter fik rasagilin samtidig med

tricykliske antidepressiva, og 141 patienter fik rasagilin og SSRI’ere/SNRI’ere.

Efter markedsføringen er der indberettet tilfælde af forhøjet blodtryk, herunder sjældne

tilfælde af hypertensiv krise, som forbindes med indtagelse af en ukendt mængde føde med

et højt tyraminindhold, hos patienter i behandling med rasagilin.

For MAO-hæmmere foreligger der rapporter om lægemiddelinteraktion ved samtidig

indtagelse af sympatomimetika.

Efter markedsføringen er der blevet indberettet ét tilfælde af forhøjet blodtryk hos en

patient, der samtidig med rasagilin anvendte den oftalmiske vasokonstriktor

tetryzolinhydrochlorid.

Impulskontrolforstyrrelser

Der kan forekomme tilfælde af ludomani, øget libido, hyperseksualitet, overdrevent

indkøbsmønster, uhæmmet madindtagelse og tvangsspisning hos patienter i behandling

med dopaminagonister og/eller anden behandling med dopaminerg virkning. Der er

rapporteret om et lignende mønster med rasagilin efter markedsføringen, hvad angår

55624_spc.docx

Side 7 af 12

impulskontrolforstyrrelser, som også inkluderede tvangshandlinger, tvangstanker og

impulsiv adfærd (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Overdosering: Der er rapporteret om symptomer såsom dysfori, hypomani, hypertensive

kriser og serotoninsyndrom efter overdosering med Rasagiline "Teva" i doser fra 3 mg til

100 mg.

Overdosering kan forbindes med signifikant hæmning af både MAO-A og MAO-B. I en

enkeltdosisundersøgelse fik raske frivillige 20 mg daglig, og i en 10-dages undersøgelse

fik raske frivillige 10 mg daglig. Bivirkningerne var milde eller moderate og ikke

relaterede til rasagilinbehandlingen. I en undersøgelse med stigende dosis til patienter i

vedvarende levodopabehandling med 10 mg rasagilin daglig blev der observeret

kardiovaskulære bivirkninger (herunder hypertension og ortostatisk hypotension), som

forsvandt efter seponering af behandlingen. Disse symptomer kan ligne dem, der blev

observeret under behandling med non-selektive MAO-hæmmere.

Der findes ingen specifik antidot. I tilfælde af overdosering bør patienten overvåges, og

passende symptomatisk og understøttende behandling iværksættes.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 04 BD 02. Antiparkinsonmiddel, monoaminooxidase-B-hæmmer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme:

Det er vist, at rasagilin er en potent, irreversibel selektiv MAO-B-hæmmer, som kan

forårsage en øgning i ekstracellulær dopaminniveau i striatum. Det forhøjede

dopaminniveau og den efterfølgende øgede dopaminerge aktivitet er sandsynligvis årsagen

til rasagilins gavnlige virkning, som er set i modeller af dopaminerg motorisk dysfunktion.

l-Aminoindan er en aktiv hovedmetabolit og ikke en MAO-B-hæmmer.

55624_spc.docx

Side 8 af 12

Kliniske undersøgelser:

Rasagilins effekt blev påvist i tre undersøgelser: som monoterapi i undersøgelse I og som

kombinationsbehandling med levodopa i undersøgelse II og III.

Monoterapi:

I undersøgelse I blev 404 patienter randomiseret til behandling med enten placebo (138

patienter), rasagilin 1 mg daglig (134 patienter) eller rasagilin 2 mg daglig (132 patienter) i

26 uger; man sammenlignede ikke med et andet aktivt stof.

I denne undersøgelse var det primære effektmål ændringen fra baseline i total score på

Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS, del I-III). Forskellen mellem

gennemsnitlig ændring fra baseline til uge 26/afslutning (LOCF, Last Observation Carried

Forward) var statistisk signifikant (UPDRS, del I-III: forskellen mellem rasagilin 1 mg

sammenlignet med placebo var

4,2, 95 % CI [

5,7;

2,7]; p<0,0001; forskellen mellem

rasagilin 2 mg sammenlignet med placebo var

3,6, 95 % CI [

5,0;

2,1]; p<0,0001,

UPDRS Motor, del II: forskellen mellem rasagilin 1 mg sammenlignet med placebo var

2,7; 95 % CI [

3,87;

1,55], p<0,0001; forskellen mellem rasagilin 2 mg sammenlignet

med placebo var

1,68; 95 % CI [

2,85;

0,51], p=0,0050). Effekten var tydelig, om end

beskeden, i patientgruppen med Parkinsons sygdom i tidligt stadie. Der var en signifikant

og gavnlig effekt på livskvaliteten (målt på PD-QUALIF skalaen).

Kombinationsbehandling:

I undersøgelse II blev patienterne randomiseret til behandling i 18 uger med enten placebo

(229 patienter) eller rasagilin 1 mg daglig (231 patienter) eller til behandling med 200 mg

entacapon, en katekol-O-metyltransferase (COMT) hæmmer (227 patienter), i kombination

med levodopa (LD)/decarboxylasehæmmer. I undersøgelse III blev patienterne

randomiseret til behandling i 26 uger med enten placebo (159 patienter), rasagilin 0,5 mg

daglig (164 patienter) eller rasagilin 1 mg daglig (149 patienter). I begge undersøgelser var

det primære effektmål ændringen fra baseline til behandlingsperiodens afslutning målt som

det gennemsnitlige antal timer i ”off-periode” (bestemt ud fra ”24-timers” dagbøger

udfyldt i hjemmet i 3 dage inden hvert kontrolbesøg).

I undersøgelse II var den gennemsnitlige forskel i antallet af timer tilbragt i ”off” tilstand

sammenlignet med placebo

0.78 timer, 95 % CI [

1,18;

0,39], p=0,0001. Den

gennemsnitlige totale reduktion i ”off” timer pr. dag var omtrent det samme i

entacapongruppen (

0,80 timer, 95 % CI [

1,20;

0,41], p<0,0001) som i rasagilin 1 mg

gruppen. I undersøgelse III var den gennemsnitlige forskel sammenlignet med placebo

0,94 timer, 95 % CI [

1,36;

0,51], p<0,0001. Der sås også en statistisk signifikant

forbedring i forhold til placebo i rasagilin 0,5 mg-gruppen, men forbedringen var mindre.

Resultaternes styrke for det primære effektmåls vedkommende blev bekræftet af en ekstra

række statistiske modeller og blev påvist i tre kohorter (ITT, pr. protokol og

gennemførende deltagere).

Det sekundære effektmål var en global vurdering af forbedringen, foretaget af den

undersøgende læge, ved brug af Activities of Daily Living (ADL) subskala til måling i

”off-periode” og UPDRS til måling af motorisk funktionsevne i ”on-periode”. Rasagilin

viste statistisk signifikante fordele sammenlignet med placebo.

55624_spc.docx

Side 9 af 12

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption:

Rasagilin absorberes hurtigt og når peak plasmakoncentration (C

) efter ca. 0,5 timer.

Den absolutte biotilgængelighed af en enkelt dosis rasagilin er ca. 36 %. Føde påvirker

ikke rasagilins T

, selv om C

og AUC falder med hhv. ca. 60 % og 20 %, når

lægemidlet indtages sammen med et måltid med højt fedtindhold. Eftersom AUC ikke

påvirkes væsentligt, kan rasagilin indtages uafhængigt af måltider.

Fordeling:

Gennemsnitlig distributionsvolumen efter en enkelt intravenøs dosis rasagilin er 243 l.

Plasmaproteinbindingen efter en enkelt oral

C-mærket dosis rasagilin er ca. 60-70 %.

Biotransformation:

Rasagilin gennemgår næsten fuldstændig metabolisering i leveren før udskillelse.

Metaboliseringen af rasagilin sker via to hovedmetaboliseringsveje: N-dealkylation

og/eller hydroxylering til 1-Aminoindan, 3-hydroxy-N-propargyl-1 aminoindan og 3-

hydroxy-1-aminoindan. In vitro-studier viser, at begge metaboliseringsveje for rasagilin er

afhængig af cytokrom P450-systemet med CYP1A2 som det vigtigste isoenzym i

metaboliseringen af rasagilin. Konjugationen af rasagilin og dets metabolitter viste sig også

at være en vigtig del af metaboliseringen til glukoronider.

Elimination:

Efter oral indgift af

C-mærket rasagilin skete udskillelsen primært via urinen (62,6 %) og

sekundært via fæces (21,8 %) med en samlet genfindelse på 84,4 % af dosis i løbet af 38

dage. Mindre end 1 % rasagilin udskilles som uændret stof i urinen.

Linearitet/non-linearitet:

Rasagilins farmakokinetik er lineær i doser over 0,5-2 mg. Halveringstiden er 0,6-2 timer.

Patientkarakteristika

Patienter med nedsat leverfunktion: Hos forsøgspersoner med let nedsat leverfunktion blev

AUC og C

øget med hhv. 80 % og 38 %. Hos forsøgspersoner med moderat nedsat

leverfunktion blev AUC og C

øget med hhv. 568 % og 83 % (se pkt. 4.4).

Patienter med nedsat nyrefunktion: Rasagilins farmakokinetiske egenskaber hos

forsøgspersoner med let (CLcr 50-80 ml/min) og moderat (CLcr 30-49 ml/min) nedsat

nyrefunktion var de samme, som sås hos raske forsøgspersoner.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser og

reproduktionstoksicitet.

Rasagilin fremviste ikke genotoksisk potentiale in vivo eller i adskillige in vitro-systemer

med bakterier eller hepatocyter. Ved metabolisk aktivering forårsagede rasagilin en

forøgelse af kromosomafvigelser i koncentrationer med voldsom cytotoksicitet, som ikke

kan opnås ved klinisk anvendelse.

55624_spc.docx

Side 10 af 12

Rasagilin var ikke carcinogen i rotter ved systemisk koncentration, som var 84-339 gange

højere end det forventede plasmaniveau hos mennesker, som får 1 mg/daglig. Hos mus sås

et øget antal tilfælde af kombinerede bronchiolære/alveolære adenomer og/eller

carcinomer ved systemisk koncentration, som var 144-213 gange højere end det forventede

plasmaniveau hos mennesker, som får 1 mg/daglig.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mannitol

Majsstivelse

Prægelatineret majsstivelse

Kolloid vandfri silica

Stearinsyre

Talcum

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakninger:

Aluminium/aluminiumblisterpakninger med 7, 10, 28, 30, 100 eller 112 tabletter.

Aluminium/aluminiumblisterenkeltdosispakninger med 10 x 1, 30 x 1 og 100 x 1 tabletter.

Beholder: hvid, HDPE-beholder med eller uden børnesikret låg indeholdende 30 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Teva B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Holland

Repræsentant

Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83a

2860 Søborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

55624

55624_spc.docx

Side 11 af 12

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

15. december 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. august 2017

55624_spc.docx

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

5-3-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Hydromorphone HCL Injection, USP CII Due to The Potential for Empty or Cracked Glass Vials

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling three lots of Hydromorphone HCl Injection, USP CII 10 mg/mL, 1 mL in 2 mL Single Dose Vials lot numbers 71330DD (NDC 0409-2634-01), and 691853F and 700753F (NDC 0703-0110-01 – Teva lots) to the hospital/institution level. Hospira, Inc. initiated this recall on February 07, 2018 due to the potential that units from these lots may be empty or cracked at the bottom of the glass vial.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

RASAGILINE Tablet [NorthStar RxLLC]

RASAGILINE Tablet [NorthStar RxLLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PROGLYCEM (Diazoxide) Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

GLYBURIDE Tablet [TEVA Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

DIAMOX SEQUELS (Acetazolamide) Capsule, Extended Release [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ACETAZOLAMIDE Capsule, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

28-3-2018

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

PALONOSETRON HYDROCHLORIDE Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 28, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

LINEZOLID Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Mar 21, 2018 EST

US - DailyMed

20-3-2018

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

ISONIAZID Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 20, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1614 of Wed, 14 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Teva B.V.)

Myfenax (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1485 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

7-3-2018

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Teva B.V.)

Mycophenolate mofetil Teva (Active substance: Mycophenolate mofetil) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)1486 of Wed, 07 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/882/PSUSA/10550/201705

Europe -DG Health and Food Safety

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

2-3-2018

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

HYDROXYUREA Capsule [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

HALOPERIDOL DECANOATE Injection [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

21-2-2018

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Teva B.V.)

Airexar Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1122 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Teva B.V.)

Aerivio Spiromax (Active substance: salmeterol/fluticasone propionate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1123 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Teva B.V.)

Olanzapine Teva (Active substance: Olanzapine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1130 of Wed, 21 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-2-2018

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

PARAGARD T 380A (Copper) Intrauterine Device [Teva Women'S Health, Inc.]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Teva B.V.)

Colobreathe (Active substance: Colistimethate sodium) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)648 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

1-2-2018

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Teva B.V.)

Effentora (Active substance: fentanyl citrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018) 640 of Thu, 01 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-1-2018

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

COPAXONE (Glatiramer Acetate) Injection, Solution [Teva Neuroscience, Inc.]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

RIZATRIPTAN BENZOATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

29-1-2018

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

PIOGLITAZONE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 29, 2018 EST

US - DailyMed

22-1-2018

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Teva B.V.)

Zoledronic acid Teva Pharma (Active substance: zoledronic acid) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)411 of Mon, 22 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-1-2018

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

NEOMYCIN SULFATE Tablet [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

15-1-2018

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Teva B.V.)

Levetiracetam Teva (Active substance: levetiracetam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)201 of Mon, 15 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-1-2018

TOBRAMYCIN Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

TOBRAMYCIN Injection, Solution [Teva Parenteral Medicines, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

BICALUTAMIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

BICALUTAMIDE Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

CLOPIDOGREL Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CLOPIDOGREL Tablet, Film Coated [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 10, 2018 EST

US - DailyMed

5-1-2018

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

CRYSELLE (Norgestrel And Ethinyl Estradiol) Kit [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

IPRATROPIUM BROMIDE AND ALBUTEROL SULFATE Solution [Teva Pharmaceuticals USA Inc]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

THEOPHYLLINE Tablet, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

THEOPHYLLINE Tablet, Extended Release [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed