Raponer

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Raponer 6 mg depottabletter
 • Dosering:
 • 6 mg
 • Lægemiddelform:
 • depottabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Raponer 6 mg depottabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 47992
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

9. oktober 2017

PRODUKTRESUMÉ

for

Raponer, depottabletter

0.

D.SP.NR.

27612

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Raponer

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver depottablet indeholder 2 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hver depottablet indeholder 3 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hver depottablet indeholder 4 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hver depottablet indeholder 6 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hver depottablet indeholder 8 mg ropinirol (som hydrochlorid).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver 2 mg depottablet indeholder 64,97 mg lactosemonohydrat.

Hver 3 mg depottablet indeholder 61,83 mg lactosemonohydrat.

Hver 4 mg depottablet indeholder 59,12 mg lactosemonohydrat.

Hver 6 mg depottablet indeholder 60,66 mg lactosemonohydrat.

Hver 8 mg depottablet indeholder 55,88 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depottabletter

2 mg

Pink, marmoreret, oval tablet, 16,0×8,20 mm, mærket med 2x på den ene side.

3 mg

Lilla, marmoreret, oval tablet, 16,0×8,20 mm, mærket med 3x på den ene side.

4 mg

Brun, marmoreret, oval tablet, 16,0×8,20 mm, mærket med 4x på den ene side.

47992_spc.docx

Side 1 af 12

6 mg

Hvid, oval tablet, 16,0×8,20 mm, mærket med 6x på den ene side.

8 mg

Mørk pink, marmoreret, oval tablet, 16,0×8,20 mm, mærket med 8x på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af Parkinsons sygdom under de følgende omstændigheder:

Initialbehandling som monoterapi for at udsætte introduktionen af levodopa.

I kombination med levodopa under sygdomsforløbet, når virkningen af levodopa aftager

eller bliver inkonsistent, og der forekommer fluktuationer i den terapeutiske virkning

("end of dose" eller "on-off"-type fluktuationer).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Voksne

Individuel dosistitrering anbefales i henhold til effekt og tolerance. Raponer depottabletter

skal tages en gang daglig, på samme tidspunkt hver dag. Depottabletterne kan tages

sammen med eller uden et måltid (se pkt. 5.2).

Raponer depottabletter skal synkes hele og må ikke tygges, knuses eller deles.

Initial titrering

Startdosis af ropinirol depottabletter er 2 mg én gang daglig i den første uge, derefter øges

dosis til 4 mg én gang daglig fra den anden behandlingsuge. Terapeutisk respons kan ses

ved en dosis på 4 mg ropinirol depottabletter én gang daglig.

Patienter, som starter behandlingen med en dosis på 2 mg/dag af ropinirol depottabletter,

og som oplever bivirkninger, som de ikke kan affinde sig med, kan have fordel af at skifte

til behandling med konventionelle ropinirol filmovertrukne tabletter i en lavere daglig

dosis, delt i 3 lige store doser.

Terapeutisk regime

Patientens vedligeholdelsesdosis bør forblive på den laveste dosis af ropinirol

depottabletter, hvor der opnås symptomatisk kontrol.

Hvis tilstrækkelig symptomatisk kontrol ikke opnås eller opretholdes ved en dosis på 4 mg

ropinirol depottabletter én gang daglig, kan den daglige dosis øges med 2 mg ugentligt

eller med længere intervaller op til en dosis på 8 mg ropinirol depottabletter én gang

daglig.

Hvis tilstrækkelig symptomatisk kontrol stadig ikke opnås eller opretholdes ved en dosis

på 8 mg ropinirol depottabletter én gang daglig, kan den daglige dosis øges med 2-4 mg

hver anden uge eller med længere intervaller. Maksimal daglig dosis af ropinirol

depottabletter er 24 mg.

47992_spc.docx

Side 2 af 12

For at opnå den dosis, som er nødvendig, anbefales det at anvende det mindst mulige antal

ropinirol depottabletter ved at anvende den højst tilgængelige styrke af ropinirol

depottabletter.

Hvis behandlingen afbrydes i en eller flere dage, bør det overvejes at re-initiere

behandlingen ved dosistitrering (se ovenstående).

Når Raponer administreres som tillægsbehandling til levodopa, kan det være muligt at

reducere levodopadosis gradvist, afhængigt af det kliniske respons. I kliniske

undersøgelser blev levodopa-dosis reduceret gradvist med ca. 30 % hos patienter, der fik

tillægsbehandling med ropinirol depottabletter. Kombinationsbehandling med levodopa

kan hos patienter med fremskreden Parkinsons sygdom, medføre dyskinesi under den

initiale titrering af ropinirol depottabletter. I kliniske studier viste det sig, at en reduktion af

levodopa-dosis kan forbedre dyskinesi (se pkt. 4.8).

Ved overgang fra anden dopaminagonist til ropinirol skal indehaveren af markedsførings-

tilladelsens retningslinier med hensyn til seponering følges, inden ropinirol initieres.

I lighed med andre dopaminagonister er det nødvendigt at seponere ropinirolbehandling

gradvist ved at reducere den daglige dosis over en periode på én uge (se pkt. 4.4).

Skift fra ropinirol-filmovertrukne tabletter til Raponer depottabletter

Patienter kan skifte fra ropinirol-filmovertrukne tabletter (konventionelle) til Raponer

depottabletter fra den ene dag til den anden. Dosis af Raponer depottabletter baseres på den

totale daglige dosis af ropinirol filmovertrukne tabletter, patienten fik. Skemaet nedenfor

viser den anbefalede dosis af Raponer depottabletter for patienter, der skifter fra ropinirol

filmovertrukne tabletter (konventionelle):

Skift fra ropinirol filmovertrukne tabletter til Raponer depottabletter

Ropinirol filmovertrukne

tabletter

Total daglig dosis (mg)

Raponer

depottabletter

Total daglig dosis (mg)

0,75-2,25

3-4,5

7,5-9

15-18

Efter skift til Raponer depottabletter kan dosis justeres afhængigt af terapeutisk respons (se

"Initial titrering" og "Terapeutisk regime" ovenfor).

Behandlingsseponering

Brat seponering af dopaminerg behandling kan medføre udvikling af malignt

neuroleptikasyndrom (se pkt. 4.4).

47992_spc.docx

Side 3 af 12

Pædiatrisk population

Det frarådes at anvende Raponer depottabletter til børn og unge under 18 år pga.

manglende dokumentation for sikkerhed og virkning.

Ældre

Clearance af ropinirol er nedsat med ca. 15 % hos patienter i alderen 65 år og derover.

Selvom dosisjustering ikke er påkrævet, bør dosis af ropinirol titreres individuelt op til

optimalt klinisk respons, med omhyggelig monitorering af tolerabilitet. Hos patienter i

alderen 75 år og derover kan langsommere titrering ved behandlingsstart overvejes.

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mellem 30 og 50

ml/min) blev der ikke observeret nogen forandring i ropinirolclearance, hvilket indikerer,

at dosisjustering ikke er nødvendig for denne population.

Et studie af anvendelsen af ropinirol hos patienter med nyresvigt (patienter i hæmodialyse)

har vist at dosisjustering er nødvendigt hos disse patienter, på følgende vis: Den anbefalede

initiale dosis af ropinirol er 2 mg én gang daglig. Yderligere dosisøgning bør baseres på

tolerabilitet og virkning. Den anbefalede maksimale dosis af ropinirol er 18 mg/dag hos

patienter i regelmæssig hæmodialyse. Supplerende doser efter hæmodialyse er ikke

påkrævet (se pkt. 5.2).

Anvendelse af ropinirol hos patienter med svær nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

mindre end 30 ml/min) uden regelmæssig hæmodialyse er ikke undersøgt.

Administration

Oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance <30 ml/min) uden regelmæssig

hæmodialyse.

Nedsat leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Ropinirol er sat i forbindelse med somnolens og episoder, hvor patienten pludseligt falder i

søvn, især hos patienter med Parkinsons sygdom. Der er rapporteret om patienter, der

pludseligt falder i søvn under daglige gøremål og i nogle tilfælde uden forudgående

advarselssignaler (se pkt. 4.8). Patienterne skal informeres om dette, og de bør rådes til at

være forsigtige, hvis de fører motorkøretøj eller betjener maskiner under behandling med

ropinirol. Patienter, der har oplevet somnolens og/eller episoder, hvor de pludseligt falder i

søvn, skal undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Reduktion af dosis eller

seponering af behandlingen bør desuden overvejes.

Patienter, der har eller har haft alvorlige psykiatriske eller psykotiske sygdomme, bør kun

behandles med dopaminagonister, såfremt potentielle fordele opvejer risici.

Patienter skal monitoreres regelmæssigt for udvikling af patologiske vane- og

impulshandlinger. Patienter og behandlere skal gøres opmærksomme på, at

adfærdssymptomer på patologisk vane- og impulskontrol inklusiv patologisk spillelyst,

47992_spc.docx

Side 4 af 12

forøget libido og hyperseksualitet, kompulsiv brug af penge og indkøb, spiseorgie og

tvangsspisning kan opstå hos patienter, som bliver behandlede med dopaminagonister,

inklusive Raponer. Det anbefales at genoverveje behandlingen, hvis disse symptomer

opstår.

På grund af risiko for hypotension anbefales blodtryksmonitorering hos patienter med

alvorlig kardiovaskulær sygdom (især koronarinsufficiens), især ved behandlingsstart.

Dette lægemiddel indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

Dopamindysreguleringssyndrom (DDS) er blevet indberettet.

Raponer er udviklet til at frigive medicin over en periode på 24 timer. Hvis der opstår

hurtigt gennemløb i mave-tarm-kanalen, er der risiko for ufuldstændig frigivelse af

medicinen og at medicinen passerer ud sammen med afføringen.

Malignt neuroleptikasyndrom

Symptomer, der tyder på malignt neuroleptikasyndrom, er blevet indberettet ved brat

seponering af dopaminerg behandling. Det anbefales derfor at nedtrappe behandlingen (se

pkt. 4.2).

Dopaminagonist seponeringssyndrom

Hvis behandling af patienter med Parkinsons sygdom skal seponeres, skal ropinirol trappes

ned (se pkt. 4.2). Non-motoriske bivirkninger kan forekomme når behandling med

dopaminagonister, herunder ropinirol, nedtrappes eller stoppes. Symptomer omfatter apati,

angst, depression, træthed, øget svedtendens og smerter, der kan være voldsomme.

Patienter skal informeres om dette før nedtrapning af dopaminagonisten og monitoreres

jævnligt derefter. I tilfælde af vedblivende symptomer kan det være nødvendigt at øge

dosis af ropinirol midlertidigt (se pkt. 4.8).

Hallucinationer

Hallucinationer er en kendt bivirkning ved behandling med dopaminagonister og levodopa.

Patienter skal informeres om, at hallucinationer kan forekomme.

Raponer indeholder ricinusolie. Kan forårsage mavesmerter og diarré.

Hos patienter, der får en kombination af vitamin K-antagonister og ropinirol, er der set

tilfælde af ubalanceret INR. Der kræves øget klinisk og biologisk overvågning (INR).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ingen farmakokinetisk interaktion mellem ropinirol og levodopa eller domperidon,

som vil nødvendiggøre dosisjustering af disse lægemidler.

Neuroleptika og andre centralt aktive dopaminantagonister, såsom sulpirid eller

metoclopramid, kan mindske virkningen af ropinirol, og samtidig anvendelse af disse

lægemidler bør derfor undgås.

Forhøjede plasmakoncentrationer af ropinirol er blevet observeret hos patienter behandlet

med høje østrogendoser. Hos patienter, som allerede modtager hormonerstatnings-

47992_spc.docx

Side 5 af 12

behandling (HRT), kan ropinirolbehandling initieres på normal vis. Imidlertid kan det blive

nødvendigt at justere ropiniroldosis i overensstemmelse med klinisk respons, såfremt HRT

seponeres eller introduceres under behandling med ropinirol.

Ropinirol metaboliseres hovedsageligt af cytokrom P450-isoenzymet CYP 1A2. En

farmakokinetisk undersøgelse (med en konventionel ropinirol-filmovertrukken tablet med

en dosis på 2 mg 3 gange daglig) hos Parkinson-patienter viste, at ciprofloxacin øgede C

og AUC for ropinirol med henholdsvis 60 % og 84 % med en mulig risiko for bivirkninger.

Det kan derfor være nødvendigt hos patienter, der allerede modtager ropinirol, at justere

ropiniroldosis, når lægemidler, der hæmmer CYP 1A2, f.eks. ciprofloxacin, enoxacin eller

fluvoxamin, introduceres eller seponeres.

En farmakokinetisk interaktionsundersøgelse hos patienter med Parkinsons sygdom

mellem ropinirol (med konventionel ropinirol tablet med en dosis på 2 mg 3 gange daglig)

og theophyllin, et CYP 1A2-substrat, viste ingen ændringer i farmakokinetikken af

hverken ropinirol eller theophyllin.

Det er kendt at rygning inducerer CYP 1A2-metabolismen. Hos patienter, der påbegynder

eller ophører med rygning, kan det derfor være nødvendigt at justere dosis.

Hos patienter, der får en kombination af vitamin K-antagonister og ropinirol, er der set

tilfælde af ubalanceret INR. Der kræves øget klinisk og biologisk overvågning (INR).

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Der er ingen data tilgængelige med hensyn til human fertilitet.

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af ropinirol hos gravide.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Da den potentielle risiko for

mennesker er ukendt, frarådes det at anvende ropinirol til gravide kvinder, medmindre den

potientielle fordel for moderen overstiger den potentielle risiko for fosteret.

Amning

Ropinirol bør ikke anvendes til ammende mødre, da det kan hæmme mælkeproduktionen.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Mærkning.

Patienter, der er i behandling med ropinirol, og hvor somnolens og/eller episoder med

pludselig søvn forekommer, skal oplyses om, at de skal undlade at føre motorkøretøj eller

deltage i aktiviteter (f.eks. betjening af maskiner), hvor nedsat opmærksomhed kan bringe

deres eget eller andres liv og helbred i fare. Dette gælder indtil sådanne tilbagevendende

episoder og somnolens er ophørt (se pkt. 4.4).

47992_spc.docx

Side 6 af 12

4.8

Bivirkninger

Bivirkninger er opdelt i organklasser og hyppighed nedenfor. Det er angivet, om disse

bivirkninger er rapporteret i kliniske undersøgelser som monoterapi eller som

tillægsbehandling til levodopa.

Hyppigheden er defineret som: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til < 1/10),

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

I hver frekvensgruppe er bivirkningerne angivet i forhold til, hvor alvorlige de er, med de

alvorligste først.

Følgende bivirkninger er rapporteret enten i kliniske undersøgelser med ropinirol

depottabletter eller filmovertrukne tabletter ved Parkinsons sygdom i doser på op til 24 mg

daglig, eller fra post-marketing rapporter

Ved monoterapi

Ved tillægsbehandling

Immunsystemet

Ikke kendt

Overfølsomhedsreaktioner (herunder nældefeber, angioødem, udslæt,

kløe)

Psykiske forstyrrelser

Almindelige

Hallucinationer

Forvirring

Ikke almindelig

Psykiske reaktioner (andre end hallucinationer) inklusive delirium,

vrangforestillinger og paranoia

Ikke kendt

Patologisk spillelyst, forøget libido, hyperseksualitet, kompulsiv brug

af penge og indkøb, spiseorgie og tvangsspisning kan opstå hos

patienter, der behandles med dopaminagonister, inklusive Raponer

(se pkt. 4.4)

Aggression*

Dopamin dysreguleringssyndrom

Nervesystemet

Meget almindelig

Somnolens

Somnolens**

Syncope

Dyskinesi

Almindelig

Svimmelhed (inklusive vertigo)

Pludselig indtræden af søvn

Ikke almindelig

Udpræget somnolens i dagtimerne

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Postural hypotension, hypotension

Ikke almindelig

Postural hypotension,

hypotension

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme

Kvalme

****

Almindelig

Obstipation, halsbrand

Opkastning, mavesmerter

Lever og galdeveje

Ikke kendt

Leverreaktioner, især forhøjede leverenzymer

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

47992_spc.docx

Side 7 af 12

Almindelig

Perifert ødem

Ødem i benene

Ikke kendt

Dopaminagonist seponeringssyndrom, herunder apati, angst,

depression, træthed, øget svedtendens og smerter.

Aggression har været forbundet med psykiske reaktioner og kompulsive symptomer.

Somnolens er rapporteret som meget almindeligt i kliniske studier med tillægsbehandling med

filmovertrukne tabletter og rapporteret som almindeligt i kliniske studier med tillægsbehandling med

depottabletter.

Hos patienter med fremskreden Parkinsons sygdom, kan der opstå dyskinesier under den første

titreringsperiode med ropinirol. Kliniske studier har vist, at en reduktion af levodopa-dosis kan

forbedre dyskinesi (se pkt. 4.2).

**** Kvalme er rapporteret som meget almindeligt i kliniske studier med tillægsbehandling med

filmovertrukne tabletter og rapporteret som almindeligt i kliniske studier med tillægsbehandling med

depottabletter.

Dopaminagonist seponeringssyndrom

Non-motoriske bivirkninger kan forekomme ved nedtrapning eller seponering af

dopaminagonister, herunder ropinirol (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Symptomerne på overdosering med ropinirol er relateret til dets dopaminerge aktivitet.

Disse symptomer kan lindres ved relevant behandling med dopaminantagonister, såsom

neuroleptika eller metoclopramid.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: N 04 BC 04. Dopaminerge stoffer, dopaminagonister.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Ropinirol er en non-ergolin D2/D3 dopaminagonist, som stimulerer striatale

dopaminreceptorer.

Ropinirol afhjælper manglen på dopamin, som karakteriserer Parkinsons sygdom ved at

stimulere striatale dopaminreceptorer.

47992_spc.docx

Side 8 af 12

Ropinirol udøver sin virkning i hypothalamus og hypofysen ved at hæmme sekretionen af

prolactin.

Klinisk virkning og sikkerhed

Et 36-ugers dobbeltblindet cross-over-studie med monoterapi over 3 perioder, udført hos

161 patienter med Parkinsons sygdom i tidlig fase, viste at ropinirol depottabletter var

ligeværdige i forhold til konventionelle ropinirol-filmovertrukne tabletter med hensyn til

det primære effektmål, som var behandlingsforskellen i ændring fra baseline i "the Unified

Parkinson’s Disease Rating Scale" (UPDRS) bevægelsesscore (der var defineret en 3

points non-inferioritetsmargin på UPDRS bevægelsesscore). Den justerede gennemsnits-

forskel mellem ropinirol depottabletter og konventionelle ropinirol-filmovertrukne tabletter

ved studiets effektmål var -0,7 point (95 % CI: [-1,51; 0,10], p=0,0842).

Efter skift til den samme dosis med den alternative tabletformulering fra den ene dag til

den anden, var der ingen forskel i bivirkningsprofilen, og hos færre end 3 % af patienterne

skulle dosis justeres (alle dosisjusteringer var øgning med et dosistrin. Hos ingen af

patienterne skulle dosis nedjusteres).

Et 24 ugers dobbeltblindet, placebokontrolleret studie i parallelle grupper med ropinirol

depottabletter hos Parkinson-patienter, som ikke var optimalt kontrolleret med levodopa,

viste en klinisk relevant og statistisk signifikant fordel i forhold til placebo på det primære

effektmål, som var ændringen fra baseline i vågen tid "off" (justeret gennemsnitlig

behandlingsforskel var -1,7 timer (95 % CI: [-2,34; -1,09], p<0,0001)). Dette blev

understøttet af sekundære effektparametre, som var ændring fra baseline i total vågentid

"on" (+1,7 timer (95 % CI: [1,06; 2,33], p<0,0001) og total vågentid "on" uden generende

dyskinesier (+1,5 timer (95 % CI: [0,85; 2,13], p<0,0001). Det var vigtigt, at der ingen

indikation var af en stigning fra baseline i vågentid "on" med generende dyskinesier,

hverken fra dagbogsdata eller fra UPDRS observationer.

Studie af ropinirols virkning på kardiel repolarisering

Et gennemgribende QT-studie udført med raske mandlige og kvindelige frivillige

forsøgspersoner, der fik doser på 0,5, 1, 2 og 4 mg konventionelle ropinirol filmovertrukne

tabletter én gang daglig, viste sammenlignet med placebo, en maksimal forlængelse af QT-

intervallet på 3,46 millisekunder (punkt estimat) ved en dosis på 1 mg. Den øvre grænse

for det ensidede 95 % konfidensinterval for den største gennemsnitlige virkning var mindre

end 7,5 millisekunder. Ropinirols virkning ved højere doser er ikke systematisk undersøgt.

De tilgængelige data fra et gennemgribende QT-studie indikerer ingen risiko for QT-

forlængelse ved doser op til 4 mg/dag. Risikoen for forlænget QT-interval kan ikke

udelukkes, da der ikke er foretaget et gennemgribende QT-studie ved doser på op til 24

mg/dag.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Ropinirols biotilgængelighed er ca. 50 % (36-57 %). Efter peroral administration af

ropinirol depottabletter stiger plasmakoncentrationen langsomt med en gennemsnitlig tid

til C

på mellem 6 og 10 timer.

47992_spc.docx

Side 9 af 12

I et steady-state-studie med 25 patienter med Parkinsons sygdom, som fik en dosis på 12

mg ropinirol depottabletter én gang daglig, øgede et fedtholdigt måltid den systemiske

eksponering for ropinirol med en gennemsnitlig stigning på 20 % i AUC og en

gennemsnitlig stigning på 44 % i C

blev forlænget med 3,0 timer. Det er imidlertid

ikke sandsynligt, at disse ændringer er klinisk relevante (f.eks. øget hyppighed af

bivirkninger).

Den systemiske eksponering for ropinirol er sammenlignelig for ropinirol depottabletter og

ropinirol filmovertrukne tabletter (konventionelle), baseret på den samme daglige dosis.

Fordeling

Ropinirols plasmaproteinbinding er lav (10-40 %). I overensstemmelse med sin høje

lipofilicitet udviser ropinirol et stort fordelingsvolumen (ca. 7 liter/kg).

Biotransformation

Ropinirol metaboliseres primært ved CYP 1A2-metabolisme, og metabolitterne udskilles

hovedsageligt i urinen. Den vigtigste metabolit er mindst 100 gange mindre potent end

ropinirol i dyremodeller af den dopaminerge funktion.

Elimination

Ropinirol udskilles fra det systemiske kredsløb med en gennemsnitlig eliminations-

halveringstid på omkring 6 timer. Stigningen i systemisk eksponering (C

og AUC) for

ropinirol er omtrent proportional i det terapeutiske dosisinterval. Der er ikke observeret

ændring af den orale clearance af ropinirol efter enkelt og gentagen peroral administration.

Der er observeret store interindividuelle variationer i de farmakokinetiske parametre. Efter

steady-state administration af ropinirol depottabletter er den interindividuelle variation for

mellem 30 % og 55 % og for AUC mellem 40 % og 70 %.

Nedsat nyrefunktion

Der er ikke observeret ændringer i farmakokinetikken for ropinirol hos patienter med

Parkinsons sygdom og med mild til moderat nedsat nyrefunktion.

Hos patienter med nyresvigt i slutstadiet i regelmæssig hæmodialyse blev den orale

clearance af ropinirol reduceret med ca. 30 %. Den orale clearance af metabolitterne SKF-

104557 og SKF-89124 blev ligeledes reduceres med henholdsvis ca. 80 % og 60 %. Derfor

er den anbefalede maksimale dosis hos disse patienter med Parkinsons sygdom begrænset

til 18 mg/dag (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Reproduktionstoksicitet

Administration af ropinirol til drægtige rotter i toksiske doser resulterede i mindsket

fostervægt ved 60 mg/kg/dag (omtrent 2 gange AUC ved maksimal dosis hos mennesker),

øget fosterdødelighed ved 90 mg/kg/dag (omtrent 3 gange AUC ved maksimal dosis hos

mennesker) og ekstremitetsmisdannelser ved 150 mg/kg/dag (omtrent 5 gange AUC ved

maksimal dosis hos mennesker). Der var ingen teratogen effekt hos rotter ved 120

mg/kg/dag (omtrent 4 gange AUC ved maksimal dosis hos mennesker) og ingen indikation

af effekt på udvikling hos kaniner.

47992_spc.docx

Side 10 af 12

Toksikologi

Den toksikologiske profil er principielt bestemt af den farmakologiske aktivitet af

ropinirol: adfærdsændringer, hypoprolaktinæmi, fald i blodtryk og puls, ptose og savlen.

Kun hos albinorotter blev der observeret retinal degeneration i et langtidsstudie med

højeste dosis (50 mg/kg) og var formentligt associeret med en forøget lyseksponering.

Genotoksicitet

Genotoksicitet er ikke observeret i de sædvanlige in vitro- og in vivo-studier.

Karcinogenicitet

Fra to-års-studier udført med mus og rotter i doser op til 50 mg/kg/dag var der ingen

evidens for nogen karcinogen virkning hos mus. Hos rotter var de eneste ropinirol-

relaterede læsioner Leydig cellehyperplasi og adenom i testiklerne forårsaget af ropinirols

hypoprolaktinæmiske virkning. Disse læsioner betragtes som et artsspecifikt fænomen og

udgør ingen risiko med hensyn til klinisk anvendelse af ropinirol.

Farmakologisk sikkerhed

In vitro-studier har vist, at ropinirol hæmmer hERG-medierede kanaler. IC

værdien er 5

gange højere end den forventede maksimale plasmakoncentration hos patienter behandlet

med den maksimale anbefalede dosis (24 mg/dag), se pkt. 5.1.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Hypromellose

Croscarmellosenatrium

Maltodextrin

Lactosemonohydrat

Ricinusolie, hydrogeneret

Silica, kolloid vandfri

Magnesiumstearat

Pigmentblanding (ikke gældende for 6 mg depottabletter)

2 mg

Jernoxid, rød (E172)

Jernoxid, gul (E172)

Lactosemonohydrat

3 mg

Indigocarmin Aluminium Lake (E132)

Carmin (E120)

Lactosemonohydrat

4 mg og 8 mg

Jernoxid, rød (E172)

Jernoxid, gul (E172)

Jernoxid, sort (E172)

Lactosemonohydrat

47992_spc.docx

Side 11 af 12

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Blisterpakning (aluminium/aluminium)

Pakningsstørrelser: 21, 28, 30, 42, 56, 84 og 90 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

2 mg:

47989

3 mg:

47990

4 mg:

47991

6 mg:

47992

8 mg:

47993

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

26. september 2012

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

9. oktober 2017

47992_spc.docx

Side 12 af 12

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

4-6-2018

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, in the Carpuject™ Syringe System due to the Potential Presence of Particulate Matter

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling lots 72680LL and 76510LL of Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL, Carpuject Single-use cartridge syringe system (NDC 0409-1782-69), to the hospital/institution level due to the potential presence of embedded and loose particulate matter on the syringe plunger.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-6-2018

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System  by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

Naloxone Hydrochloride Injection, USP, 0.4 mg/mL, 1 mL in 2.5 mL in the Carpuject™ Single-use Cartridge Syringe System by Hospira: Recall - Due to the Potential Presence of Particulate Matter

The patient has a low likelihood of experiencing adverse events ranging from local irritation, allergic reactions, phlebitis, end-organ granuloma, tissue ischemia, pulmonary emboli, pulmonary dysfunction, pulmonary infarction, and toxicity.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-5-2018

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approves the first non-opioid treatment for management of opioid withdrawal symptoms in adults

FDA approved Lucemyra (lofexidine hydrochloride) for the mitigation of withdrawal symptoms to facilitate abrupt discontinuation of opioids in adults.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety

14-6-2018

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (BioMarin International Limited)

Kuvan (Active substance: sapropterin dihydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3859 of Thu, 14 Jun 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/811 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3809 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/092/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/810 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3808 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/084/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/10/794 (Active substance: N-tert-butyl-3-[(5-methyl-2-{[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)amino] benzenesulfonamide dihydrochloride monohydrate) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3803 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/069/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/888 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3802 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/152/10/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/887 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3801 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/020/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

12-6-2018

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Gilead Sciences Ireland UC)

EU/3/11/886 (Active substance: N-(cyanomethyl)-4-(2-{[4-(morpholin-4-yl)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide, dihydrochloride salt) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3799 of Tue, 12 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/019/11/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Janssen-Cilag International NV)

Vokanamet (Active substance: canagliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3463 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-5-2018

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Spedding Research Solutions SAS)

EU/3/18/2017 (Active substance: Ambroxol hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3384 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/236/17

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme Limited)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3261 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme Limited)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3262 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Merck Sharp and Dohme Limited)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3260 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Merck Sharp and Dohme Limited)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3276 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/2003/201708

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Lupin Europe GmbH)

EU/3/14/1353 (Active substance: Mexiletine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3134 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/074/14/T/03

Europe -DG Health and Food Safety

21-5-2018

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Incyte Biosciences Distribution B.V.)

EU/3/14/1421 (Active substance: Ponatinib hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)3141 of Mon, 21 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/212/14/T/02

Europe -DG Health and Food Safety

15-5-2018

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Novartis Europharm Limited)

Votrient (Active substance: Pazopanib hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3062 of Tue, 15 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1141/T/46

Europe -DG Health and Food Safety