Rapenin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Rapenin 800 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 800 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Rapenin 800 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51820
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Rapenin 800 mg og 1 g filmovertrukne tabletter

phenoxymethylpenicillinkalium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Rapenin

Sådan skal du tage Rapenin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Rapenin, phenoxymethylpenicillin, er et antibiotikum af penicillintypen, der

forhindrer den normale opbygning af bakteriens cellevæg. Uden cellevæg ødelægges bakterien

hurtigt.

Rapenin anvendes til behandling af halsbetændelse, bihulebetændelse, bronkier- og

lungebetændelse og ørebetændelse.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Rapenin

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Rapenin:

hvis du er allergisk over for penicillin eller andre antibiotika tilhørende beta-lactam

gruppen, eller et af de øvrige indholdsstoffer i Rapenin (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du bruger Rapenin.

Hvis du er allergisk over for cefalosporiner (en anden type antibiotika), skal du kontakte

lægen, før du tager medicinen.

Hvis du lider af allergi eller har astma, skal du kontakte lægen, før du tager medicinen.

Hvis du får diarré, der er langvarig eller voldsom, skal du kontakte lægen.

Hvis du pludselig får hududslæt, feber og/eller hævelse af ansigtet, skal du stoppe med at

tage medicinen. Tilstanden kan være livsfarlig. Ring 112.

Rapenin 800 mg tablet indeholder 2,1 mmol (81 mg) kalium pr. tablet og Rapenin 1 g tablet

indeholder 2,6 mmol (101 mg) kalium pr. tablet. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller

får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

Brug af anden medicin sammen med Rapenin

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Rapenin kan påvirke eller blive påvirket af andre lægemidler, der indeholder følgende aktive

stoffer:

Methotrexat (mod cancer og visse autoimmune sygdomme)

Probenecid (mod urinsyregigt)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Der er ingen kendt risiko ved at tage Rapenin under graviditet.

Phenoxymethylpenicillin passerer over i modermælken, men risikoen for at barnet påvirkes synes

usandsynlig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen kendt påvirkning af arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

Sådan skal du tage Rapenin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet. Dosis afhænger af infektionens type og din kropsvægt.

Voksne

Den sædvanlige dosis er 800 mg 2-4 gange dagligt eller 1 g 2-3 gange dagligt. Behandlingens

varighed afhænger af infektionens type.

Brug til børn

Ca. 50 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser.

Hvis du har taget for meget Rapenin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Rapenin, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas, eller hvis et barn ved et

uheld har taget Rapenin. De kan oplyse dig om risikoen og fortælle, hvad du skal gøre.

Hvis du har glemt at tage Rapenin

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage

den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning

for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Rapenin

Du skal fortsætte med at tage Rapenin, også selv om du føler dig rask efter nogle få dage. Det er

vigtigt, at du tager al den medicin, din læge har sagt, du skal tage. Hvis du holder op med at tage

Rapenin, kan nogle bakterier overleve, vokse og formere sig, så du bliver syg igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

I tilfælde af alvorlige bivirkninger: Ring 112 eller søg omgående læge.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktisk chok).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader).

Alvorlig blodmangel med gulsot (hæmolytisk anæmi).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Svær, langvarig eller blodig diarré med mavesmerter eller feber.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Mave-tarmbesvær, f.eks. kvalme eller diarré.

Hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Overfølsomhedsreaktioner (allergi) med feber og/eller ledsmerter.

Nældefeber (urticaria).

Forbigående forhøjelse af blodværdierne (eosinofili).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Kløe.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår

herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevares ved temperaturer under 30

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Rapenin indeholder:

Aktivt stof: Phenoxymethylpenicillinkalium.

Øvrige indholdsstoffer: Magnesiumstearat. Povidon K-30. Titandioxid (E 171).

Hypromellose. Macrogol.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

800 mg: Hvid/grålighvid, kapselformet, filmovertrukket tablet med delekærv og P/0.8 præget på

samme side og en størrelse på cirka 18,2 mm x 8,2 mm.

1 g: Hvid/grålighvid, kapselformet, filmovertrukket tablet med delekærv og P/1.0 præget på samme

side og en størrelse på cirka 21,3 mm x 8,6 mm.

Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge.

Delekærven kan ikke anvendes til at dosere to halve tabletter.

Pakningsstørrelser

Blisterpakninger:

800 mg: 10, 14, 20, 30, 40 og 100 tabletter.

1 g: 14, 20, 30, 40 og 100 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pilum Pharma A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Danmark, info@orifarm.com

Fremstiller

Remedica Ltd, P.O. Box 51706, CY-3508, Limassol, Cypern

Denne indlægsseddel blev senest ændret 31.03.2016