Ranman

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ranman Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 400 g/l cyazofamid
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ranman Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Et produkt fra:

Indhold :

5

L

Må kun anvendes til

svampebekæmpelse i kartofl er.

Cyazofamid 400 g/l (35 %) Flydende

Svampemiddel nr. 352-3

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler.

® = registreret varemærke for

Ishihara Sangyo Kaisha, Japan

Importør/distributør:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2

4330 Hvalsø

Tlf. 46 49 11 71

www.nordiskalkali.dk

Opbevares tørt og frostfrit

Se vedlagte brugsanvisning

12_10030106_45 | 7-3116-229-216-11/13

Registreret af :

ISK BIOSCIENCES Europe N.V.

Pegasus Park, De Kleetlaan 12B-bus 9

B-1831 Diegem, Belgium

Tel: +32 (0)2 627 86 11

12_10030106_45.indd 1

12_10030106_45.indd 1

5/11/2012 14:35:39

5/11/2012 14:35:39

12_10030107_45 | 7-3116-229-216-14/13

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og

miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Meget giftig for organismer, der lever i vand;

kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i

vandmiljøet (R50/53).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler

for anvendelsen. Læs nærmere i den eventuelt

lovpligtige leverandørbrugsanvisning samt i

Arbejdstilsynets informationsmateriale om

bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes

til svampebekæmpelse i kartofl er og ikke

senere end 7 dage før høst. Må ikke anvendes

mod andre skadevoldere og ikke i højere

doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra

vandmiljøet (søer og vandløb m.m.).

Undgå at forurene vandmiljøet med produktet

eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfl adevand. Undgå

forurening via dræn fra gårdspladser og veje.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer,

drikkevarer og foderstoffer.

Miljøfarlig

N

UN 3082

12_10030107_45.indd 1

12_10030107_45.indd 1

5/11/2012 14:45:51

5/11/2012 14:45:51

BRUGSANVISNING

Ranman er et svampemiddel med effekt mod kartoffelskimmel. Ranman skal anvendes forebyggende.

Afhængig af sygdomstrykket holdes et sprøjteinterval på 7 til 10 dage. For at opnå optimal effekt skal

produktet altid blandes med det sampakkede Additiv til Ranman. Additivet sikrer en god fordeling på

bladene og er med til at give Ranman en god og sikker regnfasthed.

Behandlingsprogram og intervaller i kartofl er

Første behandling mod kartoffelskimmel bør foretages, når varslingssystemerne melder om en

situation, hvor væsentlige sygdomsangreb er sandsynlige, hvilket som regel sker ved rækkelukning.

Behov for sprøjtning kan være tidligere, hvis der fi ndes knoldsmitte eller stærk smitte i området.

Under perioder med kraftigt sygdomstryk og hurtig tilvækst bør behandlingen gentages mindst hver

7. dag. Når sygdommen er mindre faretruende, især efter kartofl erne er afblomstret, kan intervallet

være op til 10 dage.

Ranman anvendes med maksimalt 6 sprøjtninger pr. sæson og maksimalt 3 sprøjtninger i træk.

Anvend herefter mindst 1 behandling med et andet svampemiddel som f.eks. Dithane, Shirlan og

Tyfon. Det anbefales, at der anvendes 2 - 3 sprøjtninger med Ranman i sidste halvdel af det planlagte

sprøjteprogram, da Ranman har en særlig god effekt mod knoldskimmel.

Dosering

0,2 liter Ranman pr. ha. Der tankblandes altid med 0,15 l/ha af det sampakkede Additiv til Ranman.

Husk at tilsætte additivet til sidst. Ved blanding med Dithane anvendes 0,1 l Ranman + 1,0 kg Dithane

pr. ha. Husk additiv. Denne blanding anvendes i tilvækstfasen, når smitterisikoen er middel.

Vandmængde

200 - 400 l/ha i konventionelle sprøjter. Det er vigtigt at hele planten så vidt muligt bliver dækket.

Ranman kan anvendes i både konventionelle og luftassisterede sprøjter.

Tankblandninger

Blandbart med Dithane, mikronæringsmidler, Mospilan, pyrethroider, Teppeki og Titus. Alle

blandingsprodukter skal tilsættes inden additivet tilsættes.

Tilberedning

Der er risiko for skumdannelse. For at undgå dette, skal følgende procedure følges:

Fyld sprøjtetanken med ca. 10 % af den mængde vand der behøves. Tilsæt Ranman.

Ved de efterfølgende tankpåfyldninger tilsættes Ranman inden vandet fyldes i sprøjtetanken.

Sprøjten bør maksimalt være 5 % fyldt.

Fyld sprøjten op til 90 % vandmængde.

Tilsæt derefter korrekt mængde additiv. Anvend nedenstående tabel for beregning:

Antal ha som skal behandles

Liter Ranman

Liter Additiv til Ranman

0,2 (2 dl)

0,15 (1,5 dl)

0,75

12_10030107_45.indd 2

12_10030107_45.indd 2

5/11/2012 14:45:54

5/11/2012 14:45:54

Tilsæt den resterende mængde vand og start først nu omrøringen (på mindste styrke).

Tom emballage skylles med vand – skyllevandet hældes i sprøjtetanken.

Hold omrøringen i gang under hele sprøjtningen.

Hvis der er rester tilbage i tanken efter endt sprøjtning tilsættes vand og den fortyndede væske

udsprøjtes på det behandlede areal.

Bemærk

Det er vigtigt at sprøjtearbejdet starter med en rengjort sprøjte, specielt hvis sprøjten også anvendes

i andre afgrøder end kartofl er. Følg normal anvisning for rengøring af sprøjteudstyr før og efter

sprøjtning.

Forebyg resistens

Det er vigtigt at undgå opbygning af resistens. Følg derfor følgende regler for brug af Ranman:

Anvend Ranman forebyggende.

Ranman eller andre produkter som indeholder cyazofamid må kun anvendes 6 gange pr. sæson

og maksimalt 3 gange i træk.

Indsæt midler med forskellig virkemåde som f.eks. Dithane, Shirlan og Tyfon.

Følg anvisninger om dosering og interval mellem sprøjtningerne.

Opbevaring

Opbevares tørt og frostfrit.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afl everes til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan

bortskaffes med dagrenovation. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Andet

Anbefalingerne for produktets anvendelse er udarbejdet ved hjælp af forsøg med normal variation af

ydre betingelser. Producenten fraskriver sig ansvaret for uforudsete omstændigheder såsom vejret,

resistens, anvendelsesmåde, blanding med andre produkter og faktorer som kan påvirke produktets

effekt. Nedsatte doseringer giver altid usikre effekter. Nordisk Alkali afgiver ingen garanti ved andet

brug af produktet end det som angives på etiketten. Køberen eller brugerens ret til erstatning for

skader frafaldes såfremt brugsanvisningen ikke følges. Erstatning i forbindelse med forsømmelighed er

begrænset til direkte skader og kan ikke overskride produktets indkøbspris.

12_10030107_45.indd 3

12_10030107_45.indd 3

5/11/2012 14:45:54

5/11/2012 14:45:54

14-11-2018

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid

Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for cyazofamid

Published on: Tue, 13 Nov 2018 The applicant ISK Biosciences Europe N.V. submitted a request to the competent national authority in France to evaluate the confirmatory data that were identified in the framework of the MRL review under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 as not available. The data gap which was related to information on freezer storage conditions for the residue trials reported on potatoes, tomatoes and cucurbits with edible and inedible peel was considered satisfactorily addressed...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.