Qutenza

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Qutenza
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Qutenza
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Anæstesiologi
 • Terapeutisk område:
 • neuralgi
 • Terapeutiske indikationer:
 • Qutenza er indiceret til behandling af perifer neuropatisk smerte hos voksne hverken alene eller i kombination med andre lægemidler til smerte.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/H/C/000909
 • Autorisation dato:
 • 15-05-2009
 • EMEA kode:
 • EMEA/H/C/000909
 • Sidste ændring:
 • 03-03-2018

Offentlige vurderingsrapport

30 Churchill Place ● Canary Wharf ● London E14 5EU ● United Kingdom

Send a question via our website www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/535073/2015

EMEA/H/C/00909

EPAR - sammendrag for offentligheden

Qutenza

capsaicin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Qutenza. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om, hvordan Qutenza skal anvendes.

Hvad er Qutenza?

Qutenza er et kutanplaster (et plaster, som afgiver et lægemiddel gennem huden). Det indeholder det

aktive stof capsaicin (8 %).

Hvad anvendes Qutenza til?

Qutenza anvendes til behandling af perifere neuropatiske smerter (smerter, som er forårsaget af

beskadigelse af nerver) hos voksne. Det kan anvendes alene eller sammen med andre smertestillende

lægemidler.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Qutenza?

Qutenza bør påføres af en læge eller af andet sundhedspersonale under overvågning af en læge. Det

påføres de mest smertefulde områder af huden. Lægen skal afgøre, hvor det smertefulde sted er, og

markere det på huden. Qutenza må kun påføres hud, som er hel og tør og ikke er irriteret.

Plastrene kan tilskæres, så de passer til det område, de skal dække. Patienten må højst påføres fire

plastre ad gangen. Inden der påføres Qutenza, kan området behandles med lokalbedøvelse, så det er

følelsesløst. Dette medvirker til af begrænse ubehaget. Alternativt kan smertestillende lægemidler

anvendes. Qutenza skal sidde på i 30 minutter, hvis det er på fødderne, og i 60 minutter, hvis det er

Qutenza

EMA/535073/2015

Side 2/3

på andre dele af kroppen. Når plastret er fjernet, skal området renses ved hjælp af den medfølgende

rensegel. Det kan tage op til tre uger, før Qutenza virker. Behandlingen kan gentages hver tredje

måned afhængigt af patientens symptomer.

Qutenza kan give en brændende fornemmelse på huden. Derfor skal de sundhedsuddannede personer

bære nitrilhandsker, når de påfører og fjerner plasteret.

Hvordan virker Qutenza?

Det aktive stof i Qutenza, capsaicin, er et stof, der normalt findes i chillipeber. Det stimulerer

receptoren for TRPV1 ("transient receptor potential vanilloid 1") i de nerver i huden, der detekterer

smerte. Den hurtige frigivelse af høje doser af capsaicin fra Qutenza overstimulerer TRPV1-

receptorerne, så de bliver mindre følsomme over for de stimuli, som normalt forårsager neuropatiske

smerter.

Hvordan blev Qutenza undersøgt?

Qutenza blev sammenlignet med kontrolplastre, der indeholdt lavere mængder af capsaicin (0,04 %), i

fire hovedundersøgelser, som omfattede 1 619 voksne med moderate til svære neuropatiske smerter.

Alle patienterne havde neuropatiske smerter enten som følge af postherpetisk neuralgi (smerter, som

forekommer hos personer, der har haft helvedesild, en infektion forårsaget af varicella zoster-virus)

eller som følge af HIV-associeret neuropati (beskadigelse af nerver forårsaget af HIV-infektion). I en

femte undersøgelse blev Qutenza sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) hos 369

patienter med smertefuld perifer diabetisk neuropati, en form for neuropatisk smerte forbundet med

diabetes. I en opfølgende undersøgelse blev der set nærmere på virkningen af gentagne behandlinger

over en etårig periode. Det primære effektmål i alle hovedundersøgelserne var et fald i 24-timers

smertescoren i løbet af en periode på otte eller 12 uger efter påføringen af plasteret.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Qutenza?

Qutenza var mere effektivt til at lindre neuropatiske smerter end kontrolplastrene. I de to

undersøgelser af patienter med postherpetisk neuralgi var faldet i smertescoren efter otte uger 30 og

32 % hos patienter, som fik Qutenza, sammenlignet med 20 og 24 % hos patienter, som fik

kontrolplastre. I en af undersøgelserne af patienter med HIV-associeret neuropati oplevede de

patienter, der fik Qutenza, et fald i smertescoren på 23 % efter 12 uger sammenlignet med et fald på

11 % hos de patienter, der fik kontrolplastre. I den anden undersøgelse af patienter med HIV-

associeret neuropati blev det ikke påvist, at Qutenza var mere effektivt end kontrolplastrene, selv om

det reducerede smerterne med 30 %. Hos patienter med smertefuld perifer diabetisk neuropati var

faldet i smertescoren fra uge to til efter otte uger ca. 27 % hos patienter, som fik Qutenza,

sammenlignet med 21 % hos patienter, som fik placebo. Underbyggende data viste en fordel, når

behandlingen med Qutenza blev gentaget over en etårig periode i kombination med andre

behandlinger.

Hvilken risiko er der forbundet med Qutenza?

De hyppigste bivirkninger ved Qutenza (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er smerte og

rødme på påføringsstedet. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Qutenza fremgår

af indlægssedlen.

Qutenza

EMA/535073/2015

Side 3/3

Hvorfor blev Qutenza godkendt?

Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) besluttede, at fordelene ved Qutenza opvejer risiciene,

og anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse for Qutenza.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Qutenza?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Qutenza anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Qutenza, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Virksomheden, som fremstiller Qutenza, skal desuden sikre sig, at der stilles et oplysningsprogram til

rådighed for det sundhedsuddannede personale, der skal ordinere Qutenza. Programmet skal indeholde

oplysninger om, hvordan Qutenza administreres, håndteres og bortskaffes, og om, hvilke advarsler og

forholdsregler der skal træffes under behandlingen.

Andre oplysninger om Qutenza

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Qutenza den 15. maj 2009.

Den fuldstændige EPAR for Qutenza findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Qutenza, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 08-2015.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Qutenza 179 mg kutanplaster

capsaicin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Qutenza til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før Qutenza anvendes

Sådan anvendes Qutenza

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Qutenza indeholder capsaicin og tilhører en gruppe af lægemidler som kaldes anæstetika.

Qutenza bruges til behandling af perifere neuropatiske smerter hos voksne , enten alene eller sammen

med andre lægemidler mod smerter.

Qutenza anvendes til at lindre nervesmerter på grund af beskadigede nerver i huden.Beskadigede

nerver i din hud kan skyldes mange forskellige sygdomme såsom helvedesild, hiv-infektion, diabetes,

visse lægemidler og andre lidelser. Der kan gå op til 1-3 uger, før du oplever smertelindring af

Qutenza.

2.

Det skal du vide, før Qutenza anvendes

Brug ikke Qutenza

hvis du er allergisk over for capsaicin, chilipeber eller andre indholdsstoffer i denne medicin

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Qutenza.

Brug ikke Qutenza noget som helst sted på dit hoved eller i ansigtet.

Brug ikke Qutenza på beskadiget hud eller åbne sår.

Rør ikke Qutenza eller andre materialer, der har været i kontakt med de behandlede områder, da dette

kan medføre en brændende og stikkende fornemmelse. Rør ikke dine øjne, mund eller andre følsomme

steder da det kan medføre irritation og smerte. Snusen eller inhalering tæt på Qutenza-plastre kan

medføre hoste, halsirritation eller nysen.

Behandling med Qutenza-plastret medfører normalt en kortvarig rødme af huden eller en brændende

eller sviende fornemmelse under og efter behandlingen. Dit blodtryk kan stige på grund af smerten, og

derfor vil lægen måle dit blodtryk flere gange under behandlingen. Hvis du oplever mange smerter, vil

lægen behandle dig med lokal kulde eller give dig et smertestillende lægemiddel. Hvis du oplever

voldsomme smerter, skal du bede lægen om at fjerne plastret.

Der er set ændringer i evnen til at føle varme eller skarpe genstande efter brugen af capsaicin. Disse

ændringer er normalt små og kortvarige.

Hvis du har ustabilt eller dårligt kontrolleret forhøjet blodtryk eller har haft hjerteproblemer, vil lægen

vurdere risikoen for bivirkninger på dit hjerte eller blodtryk, inden du behandles med Qutenza, da

behandlingen kan fremkalde stress.

Hvis du i forvejen bruger høje doser af opioider, vil du muligvis ikke reagere på smertestillende

opioide midler, som tages gennem munden, når disse bruges mod akutte smerter under og efter

behandlingsproceduren. I så fald vil lægen bruge andre midler for at lindre dine smerter efter

behandlingen med Qutenza.

Børn og unge

Qutenza frarådes til behandling af patienter under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Qutenza

Qutenza virker lokalt på huden og forventes ikke at have nogen indvirkning på andre lægemidler.

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Brug af Qutenza sammen med mad og drikke

Mad og drikke forventes ikke at påvirke Qutenza, da det virker lokalt på din hud.

Graviditet og amning

Qutenza skal anvendes med forsigtighed, hvis du er gravid og/eller ammer. Hvis du er gravid eller

ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til

råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af Qutenzas virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner. Ved behandling med Qutenza vil kun meget små mængder af det aktive stof være til stede i

blodbanen og kun i meget kort tid. Det er derfor usandsynligt, at Qutenza vil have nogen direkte

indvirkning på din koncentrationsevne eller din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Rensegelen til Qutenza indeholder butylhydroxyanisol

Rensegelen til Qutenza indeholder butylhydroxyanisol, som kan give lokale hudreaktioner (f.eks.

kontakteksem) eller irritation af øjne og slimhinder.

3.

Sådan anvendes Qutenza

Der må ikke anvendes mere end 4 plastre på samme tid.

Qutenza må kun påføres af lægen eller af en sygeplejerske under opsyn af lægen.

Qutenza skal bruges på huden.

Lægen vil markere de mest smertefulde områder på din hud med en kuglepen eller tusch.

Før påsætningen af Qutenza-plastre på huden vaskes behandlingsområdet med vand og sæbe, og det

tørres derefter. Behåring i behandlingsområdet vil blive klippet.

Før påsætningen af Qutenza-plastre på huden kan lægen eller sygeplejersken smøre en bedøvende gel

eller creme på behandlingsområdet eller give dig smertestillende medicin til indtagelse gennem

munden for at mindske den mulige sviende fornemmelse. Gelen eller cremen skal fjernes inden

påsætning af Qutenza, og huden skal vaskes og tørres grundigt.

Lægen eller sygeplejersken vil måske bære handsker og sommetider maske og beskyttelsesbriller

under håndteringen af Qutenza-plastrene. Du må ikke snøfte eller inhalere i nærheden af Qutenza-

plastrene, da dette kan medføre hoste eller nysen.

Qutenza kan klippes i mindre stykker, så det passer til behandlingsområdet. Lægen eller

sygeplejersken fjerner plastrene efter 30 minutter, hvis du behandles for nervesmerter i fødderne, eller

60 minutter, hvis du behandles for nervesmerter i andre dele af kroppen. Rør ikke ved plastrene med

dine hænder, da det kan medføre en brændende og sviende fornemmelse.

Der kan gå mellem 1 og 3 uger, før du oplever smertelindring med Qutenza. Hvis du efter den tid

stadig har mange smerter, skal du kontakte lægen.

Qutenza-behandlingen kan om nødvendigt gentages med intervaller på 90 dage.

Du kan få ordineret smertestillende medicin mod de smerter, du føler ved behandling med Qutenza.

Det er normalt, at huden svier eller bliver rød og brænder efter behandling med Qutenza.

Du kan anvende engangssokker oven på Qutenza-plastrene, hvis dine fødder behandles.

I nogle tilfælde vil lægen eller sygeplejersken komme en bandage oven på Qutenza-plastret for at

holde plastret fast mod huden.

Når behandlingen med Qutenza er færdig, vil lægen eller sygeplejersken rense det behandlede område

med rensegel fra den tube, der leveres med sættet. Rensegelen vil blive påført din hud i ét minut og

derefter tørret bort for at fjerne eventuelle medicinrester, der er tilbage på huden efter behandlingen.

Når rensegelen er fjernet, vaskes området forsigtigt med vand og sæbe.

Rør ikke dine øjne, mund eller andre følsomme steder. Hvis du kommer til at røre Qutenza-plastret

eller det behandlede område, før rensegelen er påført, kan du opleve en brændende og/eller sviende

fornemmelse. Kontakt straks lægen.

Forsøg ikke at fjerne plastret selv. Lægen eller sygeplejersken vil fjerne det for dig.

Qutenza-plastret må ikke fjernes fra klinikken.

Brug ikke Qutenza-plastrene hjemme.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis Qutenza anvendes længere end det burde

Overdosering er usandsynlig. Hvis der går længere tid, end der burde, før Qutenza fjernes, kan du

opleve alvorlige bivirkninger på applikationsstedet så som smerte, rødme og kløe.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kontakt straks din læge, hvis følgende bivirkninger opstår:

Hvis du føler, at dit hjerte slår for hurtigt, for langsomt eller slår unormalt .

Ikke almindelig: forekommer hos op til 1 ud af 100 mennesker

Dyb rødmen på det område, hvor plastret er blevet påført, blærer/sivning på huden, hud, der bliver

meget smertefuld at røre ved, hævet, våd eller skinnende. I et mindre antal tilfælde, kan disse være

tegn på en andengradsforbrænding og har brug for øjeblikkelig opmærksomhed.

Ikke kendt hyppighed: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Fortæl din læge, hvis de følgende bivirkninger forekommer eller bliver værre:

Rødme eller smerte på det område, hvor plastret er blevet påført, som varer mere end en dag.

Meget almindelige bivirkninger: forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer

Kløe, buler, blærer, hævelse, tørhed på det område, hvor plastret er blevet påsat, brændende

fornemmelse, smerter i arme og ben.

Almindelige bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 10 personer

Hævelse, prikkende fornemmelse, betændelse, øget eller nedsat følelse i huden, hudreaktion,

irritation, blå mærker på området, hvor plastret er blevet påført .

Ikke almindelige bivirkninger: forekommer hos op til 1 ud af 100 mennesker

Nedsat smag, nedsat følelse i arme og ben, irritation af øjene, hoste, halsirritation, kvalme , kløe,

muskelkramper, helvedesild, hævede arme og ben.

Ikke almindelige bivirkninger : forekommer hos op til 1 ud af 100 mennesker

Utilsigtet eksponering (herunder smerte i øjet, irritation af øjene, halsirritation og hoste) .

Ikke kendt hyppighed: hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Qutenza-kutanplaster: Opbevar plastret fladt i det originale brev og den originale æske. Opbevares ved

temperaturer under 25°C.

Rensegel: Opbevares ved temperaturer under 25°C.

Efter åbning af brevet skal Qutenza påsættes inden for 2 timer.

Bortskaffelse af brugte og ubrugte Qutenza-plastre.

Hvis du rører disse materialer med fingrene, kan du opleve en sviende fornemmelse. Lægen eller

sygeplejersken vil anbringe dem i en polyethylen-pose, inden de bortskaffes på sikker vis. Qutenza-

plastre og behandlingsrelaterede materialer skal bortskaffes på passende vis.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Qutenza indeholder:

Aktivt stof: capsaicin. Hvert plaster på 280 cm

indeholder i alt 179 mg capsaicin svarende til

640 mikrogram capsaicin pr. cm

plaster (8 % w/w).

Øvrige indholdsstoffer:

Matrix:

silikoneklæbestof

diethylenglycolmonoethylether

siliconeolie

ethylcellulose N50 (E462)

Bagsidelag:

bagsidelag af polyester

printblæk indeholdende Pigment White 6

Beskyttelsesfilm:

beskyttelsesfilm af polyester

Qutenza-plastret leveres med en tube rensegel, der ikke indeholder aktivt stof.

Rensegel:

macrogol 300

carbomer

renset vand

natriumhydroxid (E524)

dinatriumedetat

butylhydroxyanisol (E320)

Udseende og pakningsstørrelser

Qutenza er et plaster, der skal bruges på huden (kutanplaster).

Hvert plaster er 14 cm x 20 cm (280 cm

) og består af et klæbende lag med det aktive stof og et ydre

bagsidelag. Det klæbende lag er dækket af en klar beskyttelsesfilm, der er diagonalt skåret, som ikke

har noget påtryk, og som kan fjernes. Den ydre overflade af bagsidelaget har påtrykt ’capsaicin 8%’.

Hver Qutenza-æske indeholder 1 eller 2 breve, der hver især indeholder 1 kutanplaster, samt 1 tube

rensegel (50 g). Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Grünenthal GmbH

Zieglerstraße 6

52078 Aachen

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

S.A. Grünenthal N.V.

Lenneke Marelaan 8

1932 Sint-Stevens-Woluwe

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com

Lietuva

UAB “STADA – Nizhpharm – Baltija“

Tel: +370 5 2603926

България

STADA Pharma Bulgaria EOOD

25A, Cherni vrah Blvd, fl.4

1421 Sofia, Bulgaria

Teл.: +359 29624626

Luxembourg/Luxemburg

S.A. Grünenthal N.V.

Lenneke Marelaan 8

1932 Sint-Stevens-Woluwe

België/Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 290 52 00

beinfo@grunenthal.com

Česká republika

STADA PHARMA CZ s.r.o.

Tel: +420 257888111

Magyarország

Hemopharm GmbH

Németország

Tel.: +49 61729689

Danmark

Grünenthal Denmark ApS

Tlf: +45 8888 3200

Malta

Grünenthal GmbH

Il-Ġermanja

Tel.: +49-241-569-0

Deutschland

Grünenthal GmbH

Zieglerstr. 6

DE-52078 Aachen

Tel: + 49 241 569-1111

service@grunenthal.com

Nederland

Grünenthal B.V.

De Corridor 21K

NL-3621 ZA Breukelen

Tel:+31 (0)30 6046370

info.nl@grunenthal.com

Eesti

UAB “STADA – Nizhpharm – Baltija“

Leedu

Tel: +370 5 2603926

Norge

Grünenthal Norway AS

Tlf: +47 22 99 60 54

Ελλάδα

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Οδός Τατοΐου

GR-146 71 Νέα Ερυθραία

Τηλ: + 30 210 8009111-120

mailbox@vianex.gr

Österreich

Grünenthal GmbH

Campus 21, Liebermannstraße A01/501

2345 Brunn am Gebirge

Tel: +43(0)2236 379 550-0

España

Grünenthal Pharma, S.A.

C/Dr. Zamenhof, 36

E-28027 Madrid

Tel: +34 (91) 301 93 00

Polska

STADA Poland Sp. Z.o o.

Tel.: +48 227377920

France

Laboratoires Grünenthal SAS

Immeuble Eurêka

19 rue Ernest Renan

CS 90001

F- 92024 Nanterre Cedex

Tél: + 33 (0)1 41 49 45 80

Portugal

Grünenthal, S.A.

Alameda Fernão Lopes, 12-8.º A

P-1495 - 190 Algés

Tel: +351 / 214 72 63 00

Hrvatska

STADA d.o.o.

Hercegovačka 14

10 000 Zagreb

Tel: +385 1 37 64 111

România

S.C. STADA M&D S.R.L.

Spatiul Independentei 1b, sectorul 4

Bucuresti

Tel: +40 213160640

Ireland

Grünenthal Pharma Ltd

4045 Kingswood Road,

Citywest Business Park

IRL – Citywest Co., Dublin

Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationie@grunenthal.com

Slovenija

STADA d.o.o

Dunajska cesta 156

1000 Ljubljana

Tel: +386 1589 6710

Ísland

Grünenthal Denmark ApS

Danmörk

Sími: +45 8888 3200

Slovenská republika

STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.

Tel: +421 252621933

Italia

Grünenthal Italia S.r.l.

Tel: +39 02 4305 1

Suomi/Finland

Grünenthal Finland Oy

Puh/Tel: +358 9 50991

Κύπρος

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Οδός Τατοΐου

GR-146 71 Νέα Ερυθραία-Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 8009111-120

mailbox@vianex.gr

Sverige

Grunenthal Sweden AB

Tel: +46 (0)8 643 40 60

Latvija

UAB “STADA – Nizhpharm – Baltija“

Lietuva

Tel: +370 5 2603926

Grünenthal Ltd

1 Stokenchurch Business Park

Ibstone Road, HP14 3FE – UK

Tel: +44 (0)870 351 8960

medicalinformationuk@grunenthal.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om Qutenza på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Et komplet produktresumé (SPC) følger med denne indlægsseddel.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

11-7-2018

Qutenza (GrUnenthal GmbH)

Qutenza (GrUnenthal GmbH)

Qutenza (Active substance: Capsaicin) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4516 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety