Quintasa Sachet

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Quintasa Sachet 1 g depotgranulat
 • Dosering:
 • 1 g
 • Lægemiddelform:
 • depotgranulat
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Quintasa Sachet 1 g depotgranulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 18936
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

15. juli 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Quintasa Sachet, depotgranulat

0.

D.SP.NR.

09760

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Quintasa Sachet

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et brev indeholder 1 g, 2 g eller 4 g mesalazin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotgranulat

Hvid-gråt til lyst hvid-brunt granulat.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Mild til moderat colitis ulcerosa.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Colitis ulcerosa.

Voksne

Aktiv sygdom

Individuel, op til 4 g mesalazin en gang daglig eller fordelt på 2-4 doser.

Vedligeholdelsesdosis

Individuel. Rekommanderet dosis 2 g mesalazin 1 gang daglig.

18936_spc.doc

Side 1 af 9

Børn

Sikkerhed og virkning hos børn under 6 år er ikke klarlagt.

Erfaring med behandling af børn (6-18 år) er begrænset.

Børn 6 år og ældre

Aktiv sygdom: Individuel dosering, startdosis 30-50 mg/kg/dag, fordelt på flere doser.

Maksimal dosering: 75 mg/kg/dag fordelt på flere doser. Den totale daglige dosis bør

ikke overskride 4 g/dag (maksimal dosering for voksne).

Vedligeholdelsesdosis: Individuel dosering, startdosis 15-30 mg/kg/dag, fordelt på flere

doser. Den totale daglige dosis bør ikke overskride 2 g/dag (anbefalet dosis for voksne).

Det anbefales generelt, at børn med op til 40 kg legemsvægt kan få halvdelen af en

voksendosis, og at børn over 40 kg legemsvægt kan få normal voksendosis.

Indgivelsesmåde

Oral anvendelse.

Depotgranulatet må ikke tygges.

Indholdet af et brev hældes ud på tungen og skylles ned med vand eller appelsinjuice.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for mesalazin, salicylater eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Alvorlig lever og/eller nyreinsufficiens.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Forsigtighed bør udvises ved behandling af patienter, der er allergiske over for sulfasalazin

(risiko for allergi overfor salicylater). I tilfælde af akutte symptomer på intolerance, såsom

abdominalkramper, abdominalsmerter, feber, alvorlig hovedpine og udslæt skal

behandlingen afbrydes øjeblikkeligt.

Forsigtighed tilrådes hos patienter med nedsat leverfunktion. Leverfunktionsparametre,

såsom ALAT eller ASAT, skal undersøges før og under behandling, ved skøn af den

behandlende læge.

Lægemidlet anbefales ikke til patienter med nedsat nyrefunktion samt hos patienter med

hæmoragisk diatese. Nyrefunktionen bør kontrolleres regelmæssigt (f.eks. ved måling af

serum-creatinin), især i starten af behandlingen. Urinstatus (teststrimler) bør bestemmes før

og under behandling, ved skøn af den behandlende læge. Mesalazininduceret nyreskade

bør mistænkes, såfremt patienten udvikler nyre dysfunktion under behandlingen. Samtidig

anvendelse af andre kendte nefrotoksiske præparater, som f.eks. NSAID og azathioprin kan

øge risikoen for renale reaktioner.

Forsigtighed bør udvises ved anvendelse til patienter med aktivt mavesår.

Patienter med lungesygdom, specielt astma, bør monitoreres nøje under

behandlingsforløbet.

Mesalazininducerede hypersensitivitetsreaktioner af hjertet (myo- og pericarditis) er

rapporteret i sjældne tilfælde. Alvorlig blod-dyskrasi er i meget sjældne tilfælde rapporteret

ved behandling med mesalazin (se pkt. 4.5). Blodprøver for differentialtælling anbefales

18936_spc.doc

Side 2 af 9

før og under behandling, ved skøn af den behandlende læge. Ved mistanke om disse

bivirkninger bør behandlingen seponeres.

Som en retningslinje anbefales opfølgende undersøgelser 14 dage efter start af

behandlingen og derefter 2-3 undersøgelser med 4 ugers interval. Ved normale resultater

kan opfølgning derefter ske hver 3. måned. Hvis yderligere symptomer forekommer, skal

disse undersøgelser udføres med det samme.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført specifikke interaktionsstudier. Samtidig behandling med Quintasa

Sachet og azathioprin eller 6-mercaptopurin eller thioguanin har vist en højere frekvens af

myelosupressive virkninger, og en interaktion kan ikke udelukkes. Mekanismen bag dette

er dog ikke fastslået. Regelmæssig monitorering af hvide blodlegemer anbefales, og

dosisregimet af thiopurin skal justeres i forhold til dette.

Der er svag evidens for, at mesalazin kan nedsætte den antikoagulerende virkning af

warfarin.

4.6

Graviditet og amning

Fertilitet

Data fra dyr med mesalazin viser ingen påvirkning af mænds og kvinders fertilitet.

Quintasa Sachet bør ikke anvendes under graviditet og amning, med mindre lægen

vurderer, at de forventede fordele ved behandlingen opvejer mulige risici. Den

underliggende tilstand (inflammatorisk tarmsygdom IBD) kan øge risikoen for

graviditetens udfald.

Graviditet

Mesalazin passerer placentabarrieren. Mesalazinkoncentrationen i navlestrengens plasma

er lavere end i moderens plasma, hvorimod metabolitten acetylmesalazin forekommer i

samme koncentration i navlestrengen og i moderens plasma.

Dyrestudier med oral mesalazin viser ingen direkte eller indirekte skadelige virkninger,

hvad angår fertilitet, drægtighed, embryoets/fosterets udvikling, fødsel eller postnatal

udvikling.

Der foreligger ikke velkontrollerede studier af Quintasa brug hos gravide kvinder.

Begrænsede publicerede humane data af mesalazin viser ingen stigning i den samlede

forekomst af misdannelser hos nyfødte.

Nogle data viser en øget hyppighed af præmatur fødsel, dødfødsel og lav fødselsvægt,

hvilke dog også er forbundet med aktiv inflammatorisk tarmsygdom.

Der er rapporteret blodsygdomme (leucopeni, thrombocytopeni, anæmi) hos nyfødte, hvor

moderen var behandlet med Quintasa Sachet.

I et enkelt tilfælde efter langtidsbrug af en høj dosis af mesalazin (2-4 g oralt) under

graviditet, er der rapporteret om nyresvigt hos det nyfødte barn.

Amning

Mesalazin udskilles i modermælken. Mesalazinkoncentrationen i modermælk er lavere end

i moderens plasma, hvorimod metabolitten acetylmesalazin forekommer i samme eller

højere koncentration.

Der er ikke udført kontrollerede studier med brug af Quintasa Sachet i ammeperioder. Til

dato er der kun begrænset erfaring med kvinder, der tog Quintasa Sachet oralt i

18936_spc.doc

Side 3 af 9

ammeperioden. Hypersensitivitetsreaktioner som diarré kan ikke udelukkes. Hvis

spædbarnet udvikler diarré, bør amning stoppes.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Quintasa Sachet påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

De mest almindelige bivirkninger set under kliniske forsøg er diaré, kvalme, mavesmerter,

hovedpine, opkastning, og udslæt. Overfølsomhedsreaktioner og drug fever ses af og til.

Bivirkninger baseret på kliniske forsøg og spontane bivirkningsrapporter

Systemorganklasser

Almindelig

(≥1/100 til <1/10)

Sjælden

(≥1/10.000 til

≤1/1.000)

Meget sjælden

(≤1/10.000)

Blod- og lymfesystem

Blodsygdomme så som:

Anæmi, aplastisk anæmi,

agranulocytose, neutropeni,

leucopeni (inklusive

Granulocytopeni)

pancytopeni,

thrombocytopeni, og

eosinofili (som en del af en

allergisk reaktion).

Immunsystemet

Overfølsomhedsreaktioner,

herunder allergisk eksantem,

anafylaksi, reaktion med

eosinofili og systemiske

symptom (DRESS), drug

fever

Nervesystemet

Hovedpine

Svimmelhed

Perifer neuropati

Benign interkraniel

hypertension hos unge i

puberteten

Hjerte

Myocarditis*

Pericarditis*

Perikardial effusion

Luftveje, thorax og

mediastinum

Allergisk alveolitis,

allergiske og fibrotiske

lungereaktioner (inkl.

dyspnø, hoste,

bronkospasme, pulmonal

eosinofili, interstitiel

lungesygdom,

lungeinfiltration,

pneumonitis)

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Mavesmerter

Kvalme

Akut

pancreatitis*

Forhøjet amylase

Pancolitis

18936_spc.doc

Side 4 af 9

Opkastning

Flatulens

(blod og/eller

urin)

Lever og galdeveje

Forhøjede leverenzymer,

kolestase parametre og

bilirubin, hepatotoksicitet

(inkl. hepatitis*, cholestatisk

hepatitis, cirrose, leversvigt)

Hud og subkutane væv

Udslæt (inklusive

urticaria,

erythematøst

udslæt)

(Reversibelt) håraffald

Quinkes ødem

Erythema multiforme

Stevens-Johnson's syndrom

(SJS)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Arthralgi

Lupus erythematosus-

lignende reaktioner

Nyrer og urinveje

Nedsat nyrefunktion (inkl.

interstitiel nefritis* (akut og

kronisk), nefrotisk syndrom,

nyreinsufficiens

(akut/kronisk)

Misfarvning af urin

Det reproduktive system og

mammae

Oligospermi (reversibel)

*) Mekanismen af mesalazin-induceret myo- og pericarditis, pancreatitis, nefritis og

hepatitis er ukendt, men kan skyldes en allergisk reaktion.

Flere af disse bivirkninger kan også være et led i selve den inflammatoriske tarmsygdom.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9

Overdosering

Akut erfaring fra dyreforsøg

Enkelt intravenøs indgift til rotter (920 mg/kg) og enkelt oralt til grise (op til 5 g/kg) har

ikke medført død.

Erfaring hos mennesker

Den begrænsede kliniske erfaring med overdosering af Quintasa Sachet indikerer ikke

nyre- eller levertoksicitet. Eftersom Quintasa er et aminosalicylat, kan der opstå

symptomer på salicylat toksicitet. Symptomer på salicylat toksicitet er velbeskrevet i

18936_spc.doc

Side 5 af 9

litteraturen. Der er rapporteret om patienter, der har taget orale doser på 8 g dagligt i en

måned uden bivirkninger.

Der er ingen specifik antidot og behandlingen er symptomatisk og støttende. Behandling

på sygehus omfatter nøje overvågning af nyrefunktionen.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC kode: A 07 EC 02. Intestinale antiinflammatorica, aminosalicylsyre og lignende

stoffer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Mesalazin udgør den aktive del af sulfasalazinmolekylet, som længe har været anvendt til

behandling af colitis ulcerosa og morbus Crohn.

Mesalazins terapeutiske effekt menes at bero på en lokal effekt på den inflammerede

tarmslimhinde snarere end en systemisk effekt. Tilgængelig information indikerer, at

sværhedsgraden af tarminflammationen hos colitis ulcerosa patienter behandlet med

mesalazin er omvendt korreleret med mukosal koncentration af mesalazin.

Øget leukocytmigration, abnorm cytokinproduktion, øget produktion af arachidon-

syremetabolitter (især leukotrien B4) og øget dannelse af frie radikaler i det inflammerede

intestinalvæv forekommer hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom.

Virkningsmekanismen af mesalazin er ikke fuldt forstået selvom mekanismer som

aktivering af γ-formen af peroxisom proliferator-aktiverede receptorer (PPAR-γ) og

inhibering af nuclear factor-kappa B (NF-κB) i tarmslimhinden er foreslået. Mesalazin har

in-vitro og in-vivo farmakologiske virkninger, der hæmmer leukocytchemotaxi, nedsætter

cytokin- og leukotrienproduktionen, samt dannelsen af frie radikaler. Det er for

nærværende ukendt hvilke, om nogen, af disse mekanismer spiller en dominerende rolle i

den kliniske effekt af mesalazin.

Risikoen for kolorektal cancer er let øget ved colitis ulcerosa.

Observerede mesalazinvirkninger i forsøgsmodeller og patientbiopsier underbygger

mesalazins rolle i forebyggelsen af colitisrelateret colorektal cancer med nedregulering af

både inflammationsafhængige og inflammationsuafhængige signalbaner, der er involveret i

udviklingen af colitis-associeret colorektal cancer.

Data fra metaanalyser, der inkluderer både henviste og ikke-henviste patienter, giver dog

inkonsekvent klinisk information vedrørende fordelene af mesalazin i forbindelse med den

carcinogene risiko forbundet med colitis ulcerosa.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Generelle karakteristika ved den aktive substans

Disposition og lokal tilgængelighed

Den terapeutiske aktivitet af mesalazin afhænger sandsynligvis af en lokal kontakt mellem

lægemidlet og det syge område af tarmslimhinden.

18936_spc.doc

Side 6 af 9

Quintasa Sachet depotgranulat er et ethylcellulosecoated mikrogranulat af mesalazin. Det

overtrukne mikrogranulat når duodenum indenfor 1 time efter oral administration,

uafhængig af samtidig fødeindtagelse. Mesalazin frigives kontinuerligt fra de enkelte

mikrogranulat-korn gennem hele fordøjelseskanalen ved alle pH forhold i tarmen.

Absorption

Biotilgængelighed af Quintasa efter oral administration estimeres til ca. 30%, beregnet på

urin genvindingsdata hos raske frivillige. Maksimal plasmakoncentration ses 1-6 timer

efter oral dosering. En én-gang per dag dosering af mesalazin (1×4g/dag) og en to-gange

daglig dosering (2×2g/dag) giver sammenlignelig systemisk eksponering (AUC) over 24

timer og tyder på en kontinuerlig frigivelse af mesalazin over behandlingsperioden.

Steady-state nås efter en behandlingsperiode på 5 dage med oral administration.

Enkel dose

Steady state

Cmax (ng/mL)

AUC 0-24 (h·ng/mL)

Cmax (ng/mL)

AUC 0-24 (h·ng/mL)

Mesalazin

2 g BID

5103.51

36,456

6803.70

57,519

4 g OD

8561.36

35,657

9742.51

50,742

Molekylær vægt af mesalazin: 153.13 g/moL; Acetylmesalazin: 195.17 g/moL.

Transittiden og frigivelsen af mesalazin efter oral administration er uafhængig af samtidig

fødeindtagelse, hvorimod den systemiske eksponering kan øges.

Fordeling

Mesalazin og acetylmesalazin passerer ikke blod-hjernebarrieren.

Plasmaproteinbindingen er ca. 50 % for mesalazin og ca. 80 % for acetylmesalazin.

Metabolisme

Mesalazin metaboliseres både præsystemisk i tarmslimhinden og systemisk i leveren til N-

acetylmesalazin (acetylmesalazin) primært ved NAT-1.

Bakteriel acetylering i kolon forekommer ligeledes. Acetyleringen synes ikke at afhænge

af patientens acetylator-fænotype. Forholdet mellem acetylmesalazin og mesalazin i

plasma efter oral administration af henholdsvis 500 mg×3 og 2 g×3 ligger fra 3,5 til 1,3.

Dette tyder på en dosisafhængig mætning af acetyleringen.

Elimination

På grund af den kontinuerlige frigivelse af mesalazin gennem hele tarmsystemet, kan

eliminationshalveringstiden ikke bestemmes efter oral administration. Når formuleringen

ikke findes i mave-tarmkanalen vil eliminationen følge plasmahalveringstiden for oral eller

IVadministreret ikke-overtrukket mesalazin, som er er ca. 40 minutter og ca. 70 minutter

for acetylmesalazin.

Patientkarakteristika

Patofysiologiske forandringer, der ses ved aktiv inflammatorisk tarmsygdom, såsom diarré

og øget surhedsgrad i tarmen, har kun en lettere påvirkning på frigivelsen af mesalazin til

tarmslimhinden efter oral administration. En udskillelse i urin på 20-25 % af den daglige

dosis er set hos patienter med øget transittid gennem tarmen. Ligeledes er set en

tilsvarende øgning i den fækale udskillelse.

18936_spc.doc

Side 7 af 9

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata studier

Nyretoksisk virkning er set i alle undersøgte arter. Doser til rotter og aber samt

plasmakoncentrationer uden observerede negative effekter (NOAELs – no observed

adverse effect levels) overskrider doserne anvendt til mennesker med en faktor 2-7,2.

In vitro test systemer og in vivo studier har ikke vist nogen tegn på mutagen effekt.

Carcinogenisitetsstudier i rotter viste ingen tegn på en stofrelateret øgning i forekomsten af

tumorer.

Dyrestudier med oral mesalazin viser ingen direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad

fertilitet, drægtighed, embryoets/fosterets udvikling, forløsning eller postnatal udvikling

angår.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Ethylcellulose

Povidon

6.2

Uforligeligheder

Ingen

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Granulatet skal anvendes umiddelbart efter åbning af brevet.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Brev af polyester/aluminium/LD polyethylen.

Pakningsstørrelser

1 g Sachet: 1×50, 2×50, 1×100, 3×50 og 1×150 breve.

2 g Sachet: 1×60, 1×120 og 1×10 breve.

4 g Sachet: 1×20, 1×30, 1×50 og 1×100 breve.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Ferring Lægemidler A/S

Kay Fiskers Plads 11

2300 København S

18936_spc.doc

Side 8 af 9

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

1 g: 18936

2 g: 36657

4 g: 53238

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

21. august 1997

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. juli 2016

18936_spc.doc

Side 9 af 9

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her