Quetiapine "Teva"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Quetiapine "Teva" 25 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 25 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Quetiapine "Teva" 25 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 41859
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Quetiapine teva 25 mg

tabletter, filmdrasjerte

Quetiapine teva 100 mg

tabletter, filmdrasjerte

Quetiapine teva 200 mg

tabletter, filmdrasjerte

Quetiapine teva 300 mg

tabletter, filmdrasjerte

quetiapin

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før

du begynner å bruke legemidlet.

Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan

få behov for å lese det igjen.

Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege

eller apotek.

Dette legemidlet er skrevet ut til deg. Ikke gi

det videre til andre. Det kan skade dem, selv

om de har symptomer som ligner dine.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av

bivirkningene blir plagsomme eller du merker

bivirkninger som ikke er nevnt i dette

pakningsvedlegget.

I DETTE PAKNINGSVEDLEGGET FINNER DU

INFORMASJON OM:

1. Hva Quetiapine teva er, og hva det brukes

mot

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker

Quetiapine teva

3. Hvordan du bruker Quetiapine teva

4. mulige bivirkninger

5. Hvordan du oppbevarer Quetiapine teva

6. Ytterligere informasjon

Hva Quetiapine teva er, OG Hva

det bruKes mOt

Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet

legemidlet til en annen bruk og/eller med en

annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.

Følg alltid legens forskrivning som er angitt på

apoteketiketten.

Quetiapine Teva tilhører en gruppe

legemidler som kalles antipsykotika som

brukes for å kontrollere symptomene til en

mental lidelse kalt schizofreni. Symptomene

inkluderer vrangforestillinger (merkelige

eller uvanlige tanker), hallusinasjoner (ser

eller hører ting som ikke er der), unaturlig

oppførsel som kan være aggressiv og bli

tilbakeholden og reservert.

Quetiapine Teva kan også brukes i

behandlingen av moderate til alvorlige

maniske episoder. Disse episodene forårsaker

perioder med overdreven munterhet/glede og

økt aktivitet. Personer med denne tilstanden

kan bli uvanlig irritable, ha mindre behov

for søvn enn normalt og endrer tanker fort.

Quetiapine Teva har ikke vist seg å forhindre

tilbakefall av maniske eller depressive

episoder.

Hva du mÅ ta HensYn til fØr du

bruKer Quetiapine teva

bruk ikke Quetiapine teva og informer legen din

hvis du er allergisk (overfølsom)

overfor quetiapin eller et av de andre

innholdsstoffene i Quetiapine Teva

dersom du behandles for HIV (AIDS)

dersom du bruker sopplegemidler som

innholder azoler (f.eks. ketokonazol eller

itrakonazol)

dersom du bruker antibiotikaene erytromycin

eller klaritromycin

dersom du bruker nefazodon for depresjon.

vis forsiktighet ved bruk av Quetiapine teva

dersom du lider av lavt blodtrykk

dersom du lider av hjertesykdom, unormal

hjerterytme eller sykdom i hjertet eller

blodkar

dersom du har eller har hatt kramper eller

anfall

dersom du har problemer med leveren din

dersom du har diabetes

dersom du har eller har hatt slag

dersom du har eller har hatt lavt nivå av hvite

blodlegemer

dersom du eller noen i din familie har

hatt blodpropp, ettersom legemidler som

disse har vært forbundet med dannelse av

blodpropp.

Dersom du opplever en raskere puls, økt

pustefrekvens, muskelstivhet og/eller feber eller

ufrivillige bevegelser i ansiktet, kroppen, armer

eller ben etter at du har tatt tablettene dine, skal

du informere legen din umiddelbart.

Hos eldre pasienter med demens (tap av

hjernefunksjon) er det observert en økt risiko for

dødsfall når man bruker quetiapin og andre

legemidler av samme type. Det har ikke blitt

etablert en direkte sammenheng mellom

quetiapin og den økte risikoen for dødsfall.

Quetiapin er imidlertid ikke godkjent til denne

bruken.

bruk av andre legemidler sammen med

Quetiapine teva

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du

bruker eller nylig har brukt andre legemidler,

dette gjelder også reseptfrie legemidler.

Du skal ikke ta Quetiapine Teva dersom du

bruker:

Legemidler til behandling av HIV (AIDS)

Sopplegemidler som innholder azoler (f.eks.

ketokonazol eller itrakonazol)

Erytromycin eller klaritromycin (antibiotika)

Nefazodon for behandling av depresjon

Informer legen din dersom du allerede bruker:

Andre legemidler for behandling av mentale

sykdommer, som tioridazin

Karbamazepin eller fenytoin for behandling

av epilepsi

Barbiturater, som fenobarbital (til epilepsi)

eller amobarbital (mot søvnløshet)

Legemidler for å behandle en unormal

hjerterytme

Legemidler som kan påvirke saltnivået

(kalium, magnesium) i blodet ditt

Rifampicin (mot tuberkulose)

Enkelte legemidler kan føre til at quetiapin

fjernes fortere fra kroppen din enn normalt og

dermed kan behandlingen din virke dårligere

enn den burde.

inntak av Quetiapine teva sammen med mat og

drikke

Ikke drikk grapefruktjuice mens du bruker dette

legemidlet.

Alkohol bør kun brukes med forsiktighet mens

man bruker dette legemidlet.

Dette legemidlet kan tas med eller uten vann.

Graviditet og amming

Sikkerheten ved bruk av quetiapin under

graviditet eller amming har ikke blitt fastslått.

Du bør ikke bruke quetiapin uten å rådføre deg

med legen din dersom du er gravid eller

forsøker å bli gravid.

Du bør ikke amme under behandlingen med

quetiapin.

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar

noen form for medisin.

Kjøring og bruk av maskiner

Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid

når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke

din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt

arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget

nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller

apotek.

Quetiapin kan gjøre at du føler deg søvnig. Kjør

ikke bil eller betjen maskiner før du vet hvordan

du reagerer på behandlingen.

viktige opplysninger om noen av

innholdsstoffene i Quetiapine teva

Dette legemidlet inneholder en liten mengde

laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du

har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør

du kontakte legen din før du tar dette

legemidlet.

25, 100 mg: Dette legemidlet inneholder

paraoransje (E110) og kan forårsake allergiske

reaksjoner.

HvOrdan du bruKer Quetiapine

teva

Bruk alltid Quetiapine Teva slik legen din har

fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er

usikker.

voksne

Schizofreni

Den normale startdosen er 50 mg. Du vil ta et

økende antall tabletter de første fire dagene

med behandling. Etter dag 4 og fremover kan

dosen økes ytterligere, men det er avhengig av

hvordan du reagerer på behandlingen. Legen

din vil fortelle deg hvor mange du bør ta hver

dag. Den maksimale, daglige dosen er 750 mg

pr dag.

Maniske episoder assosiert med bipolar lidelse

Den normale startdosen er 100 mg. Etter dag 4

og fremover kan dosen økes ytterligere, men det

er avhengig av hvordan du reagerer på

behandlingen. Legen din vil fortelle deg hvor

mange du bør ta hver dag. Den maksimale,

daglige dosen er 800 mg pr dag.

Administrasjonsmåte

Halvparten av den daglige dosen tas om

morgenen og den andre halvdelen om kvelden.

Tablettene bør svelges med vann og kan tas

med eller uten mat.

Leversykdom

Legen din kan gi deg en lavere dose dersom du

har en leversykdom.

Eldre

Legen din kan gi deg en lavere dose dersom du

er en eldre person.

Barn og ungdom

Barn og ungdom skal ikke ta dette legemidlet.

dersom du tar for mye av Quetiapine teva

Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen

(tlf. 22 59 13 00) umiddelbart hvis du har fått i

deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i

seg legemiddel ved et uhell, ta med deg

beholderen og eventuelt gjenværende tabletter.

For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege

eller apotek.

Tegn og symptomer på en overdose inkluderer

søvnighet og døsighet, rask puls og lavt

blodtrykk.

dersom du har glemt å ta Quetiapine teva

Dersom du har glemt å ta dosen din skal du ta

den så fort du husker det, med mindre det

nesten er tid for den neste dosen din. Du må

ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en

glemt dose.

dersom du avbryter behandling med Quetiapine

teva

Du skal ikke avbryte behandlingen med dette

legemidlet uten å snakke med legen din først, da

du kan oppleve abstinenssymptomer som

ubehagsfølelse (syk eller føle seg syk) og

søvnløshet. En gradvis reduksjon i behandling

anbefales.

Spør lege eller apotek dersom du har noen

spørsmål om bruken av dette legemidlet.

muliGe bivirKninGer

Som alle legemidler kan Quetiapine Teva

forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Svært vanlige (berører flere enn 1 av 10 brukere)

Svimmelhet, søvnighet, hodepine

Vanlige (berører 1 til 10 av 100 brukere)

Besvimelse, rask puls

Fordøyelsesvansker

Svakhet

Vektøkning

Høye blodsukkernivåer

Økte enzymnivåer i blodet

Endringer i nivået av hvite blodlegemer (som

kan føre til feber og alvorlig forverring av den

generelle helsetilstanden din eller feber med

lokale infeksjonssymptomer som vedvarende

vondt i halsen, munnsår eller problemer med

urinering)

Hovne armer eller ben

Tørr munn, forstoppelse

Rhinitt (kløende og tilstoppet nese)

Lavt blodtrykk i oppreist stilling som kan føre

til at du blir svimmel

Mindre vanlige (berører 1 til 10 av 1000 brukere)

Kramper eller anfall: kontakt legen din eller

nærmeste sykehus dersom du opplever dette

Rastløse ben

Økning i kolesterolnivåer

Allergiske reaksjoner som fører til rød,

kløende hud og utslett

Sjeldne (berører 1 til 10 av 10 000 brukere)

Svært høy kroppstemperatur

Smertefull og vedvarende ereksjon: kontakt

legen din eller nærmeste sykehus dersom du

opplever dette

Gulsott (gulning av huden og det hvite i

øynene)

Svært sjeldne (berører færre enn 1 av 10 000

brukere)

En alvorlig, allergisk reaksjon som fører til

pusteproblemer, svimmelhet og enkelte

ganger sjokk

Kontakt legen din eller nærmeste sykehus

dersom du opplever dette.

Andre svært sjeldne bivirkninger er

Forverring av diabetessymptomer

Hepatitt (betennelse i leveren som kan føre

til at du føler deg utilpass, med gulning av

øynene eller huden, mørk urin): kontakt

legen din eller nærmeste sykehus dersom du

opplever dette

Ufrivillige bevegelser i ansiktet, kroppen,

armene eller benene

Frekvens ikke kjent

Blodpropper i venene, spesielt i bena

(symptomer omfatter hevelse, smerte og

rødhet i bena), kan bevege seg gjennom

blodårene til lungene hvor de kan forårsake

brystsmerter og pustevansker. Oppsøk

medisinsk hjelp umiddelbart dersom du

opplever noen av disse symptomene.

Rapporter har vist at enkelte antipsykotika kan

føre til unormal hjerterytme, hjerteinfarkt eller

plutselig, uforklarlig død. Informer legen din

umiddelbart dersom du lider av brystsmerte,

hjertebank eller en uregelmessig puls.

Kontakt lege eller apotek dersom noen av

bivirkningene blir plagsomme eller du merker

bivirkninger som ikke er nevnt i dette

pakningsvedlegget.

HvOrdan du Oppbevarer

Quetiapine teva

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk ikke Quetiapine Teva etter utløpsdatoen

som er angitt på kartongen og flasken eller

blister.

Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den

måneden.

Dette legemidlet krever ingen spesielle

oppbevaringsbetingelser.

Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller

sammen med husholdningsavfall. Spør på

apoteket hvordan legemidler som ikke er

nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene

bidrar til å beskytte miljøet.

YtterliGere infOrmasjOn

sammensetning av Quetiapine teva

Virkestoff er quetiapin. Hver filmdrasjerte

tablett inneholder 25, 100, 200, 300 mg

quetiapin (som quetiapinfumarat)

Andre innholdsstoffer er

kalsiumhydrogenfosfatdihydrat,

laktosemonohydrat, povidon, cellulose

mikrokrystallinsk, natriumstivelseglykolat

(type A), silika kolloidal vannfri,

magnesiumstearat. Drasjeringen inneholder

hypromellose, titandioksid (E171), triacetin,

25, 100, 300 mg: laktosemonohydrat, gult

jernoksid (E172), 25, 100 mg: paraoransje

(E110), 200 mg: polydekstrose, makrogol

8000.

Hvordan Quetiapine teva ser ut og innholdet i

pakningen

Quetiapine Teva 25 mg er lysoransje, runde,

bikonvekse, filmdrasjerte tabletter gravert med

”25” på en side og ikke merket på den andre.

Quetiapine Teva 100 mg er lysoransje, runde,

bikonvekse, filmdrasjerte tabletter gravert med

”100” på en side og ikke merket på den andre.

Quetiapine Teva 200 mg er hvite til offwhite,

runde, bikonvekse, filmdrasjerte tabletter

gravert med ”200” på en side og ikke merket på

den andre.

Quetiapine Teva 300 mg er svakt gule,

kapselformede, bikonvekse, filmdrasjerte

tabletter gravert med ”300” på en side og ikke

merket på den andre.

Quetiapine Teva er tilgjengelig i:

Hvite ugjennomsiktige PVC/PE/Aclar- aluminium

eller hvite ugjennomsiktige PVC/PVdC-

aluminium-blisterpakninger:

25 mg: pakningsstørrelser på 1, 6, 10, 20, 30, 50,

60, 90 og 100 (5 x 20) filmdrasjerte tabletter.

Sykehuspakning på 50 filmdrasjerte tabletter

100 mg: pakningsstørrelser på 1, 10, 20, 30, 50,

60, 90 og 100 (5 x 20) filmdrasjerte tabletter.

Sykehuspakning på 50 filmdrasjerte tabletter

200 mg: pakningsstørrelser på 1, 10, 20, 30, 50,

60, 90 og 100 (5 x 20) filmdrasjerte tabletter.

Sykehuspakning på 50 filmdrasjerte tabletter

300 mg: pakningsstørrelser på 1, 10, 20, 30, 50,

60, 90 og 100 (5 x 20) filmdrasjerte tabletter.

Sykehuspakninger på 50, 120, 180 og

240 filmdrasjerte tabletter

HDPE-boks med hvitt, barnesikret,

polypropylenlokk med varmeforsegling:

Pakningsstørrelser på 100 og 250 filmdrasjerte

tabletter for alle styrker.

Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt

markedsført.

innehaver av markedsføringstillatelsen og

tilvirker

Innehaver av markedsføringstillatelse

Teva Sweden AB, Box 1070,

SE – 251 10 Helsingborg, Sverige

Tilvirker

Teva UK Ltd, Eastbourne, Storbritannia

Pharmachemie B.V., Haarlem, Nederland

Teva Santé SA, Sens, Frankrike

Teva Pharmaceutical Works Private Limited

Company, Debrecen, Ungarn

Teva Pharmaceutical Works Private Limited

Company, Gödöllö, Ungarn

Teva Czech Industries s.r.o., Opava, Tsjekkiske

Republikk

dette pakningsvedlegget ble sist godkjent

2010-11-09

Quetiapine teva 25 mg

filmOvertruKne tabletter

Quetiapine teva 100 mg

filmOvertruKne tabletter

Quetiapine teva 150 mg

filmOvertruKne tabletter

Quetiapine teva 200 mg

filmOvertruKne tabletter

Quetiapine teva 300 mg

filmOvertruKne tabletter

quetiapin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at

læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er

mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Quetiapine Teva til dig

personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en

bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Den nyeste udgave af indlægssedlen til dette

lægemiddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk.

OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:

1. virkning og anvendelse

2. det skal du vide, før du begynder at tage

Quetiapine teva

nO

dK

H22116

3. sådan skal du tage Quetiapine teva

4. bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

virKninG OG anvendelse

Quetiapin hører til en gruppe af lægemidler

kaldet antipsykotika, som hjælper

med at kontrollere symptomerne på

sindslidelsen skizofreni. Symptomerne

omfatter vrangforestillinger (mærkelige og

usædvanlige tanker), hallucinationer (ser eller

hører ting, som ikke er der), en oplevelse af

usædvanlig adfærd, som kan være aggressiv,

og man kan blive reserveret og stille.

Quetiapin kan også anvendes til behandling

af moderate til svære maniske episoder. Disse

episoder forårsager perioder med overdreven

munterhed og øget aktivitet. Folk med denne

sygdom kan blive usædvanligt irritable, kan

have brug for mindre søvn end normalt og

kan have tanker, der ændrer sig hurtigt. Det

er ikke påvist, at quetiapin kan forebygge

tilbagevendende maniske eller depressive

episoder.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne

på doseringsetiketten.

det sKal du vide, fØr du

beGYnder at taGe Quetiapine

teva

tag ikke Quetiapine teva og fortæl din læge,

hvis du

er overfølsom (allergisk) over for quetiapin

eller et af de øvrige indholdsstoffer

tager medicin til behandling af hiv (aids)

tager svampedræbende medicin med azol, fx

ketoconazol eller itraconazol

tager antibiotikaene erythromycin eller

clarithromycin

tager nefazodon mod depression.

vær ekstra forsigtig med at tage Quetiapine

teva, hvis du

lider af lavt blodtryk

lider af en hjertetilstand, uregelmæssig

hjerterytme eller en sygdom i hjertet eller

blodkarrene

har haft et krampeanfald

har problemer med leveren

lider af diabetes

har haft et slagtilfælde

har lidt af lavt niveau af hvide blodlegemer

hvis du eller nogen i din familie tidligere

har haft blodpropper, da medicin som

denne er sat i forbindelse med dannelse af

blodpropper.

Hvis du oplever hurtigere hjerteslag, øget

vejrtrækning, muskelstivhed og/eller feber eller

ufrivillige bevægelser i ansigtet, kroppen,

armene eller benene efter at have taget dine

tabletter, skal du straks kontakte din læge.

Hos ældre patienter med demens (tab af

hjernefunktion) er der observeret en øget risiko

for dødsfald, når der tages quetiapin og andre

lægemidler af samme type. Der er ikke påvist

nogen direkte sammenhæng mellem quetiapin

og denne øgede risiko. Quetiapin er dog ikke

godkendt til denne brug.

brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis

du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også urtemedicin,

naturprodukter og medicin, som ikke er købt på

recept.

Tag IKKE Quetiapine Teva, hvis du tager:

medicin til behandling af hiv (aids)

svampedræbende medicin med azol, fx

ketoconazol eller itraconazol

antibiotikaene erythromycin eller

clarithromycin

nefazodon mod depression.

Fortæl det til din læge, hvis du allerede tager:

andre lægemidler mod sindslidelser, såsom

thioridazin

carbamazepin eller phenytoin mod epilepsi

barbiturpræparater, såsom phenobarbital

(mod epilepsi) eller amobarbital (mod

søvnløshed)

lægemidler til behandling af en

uregelmæssig hjerterytme

lægemidler, som kan påvirke niveauet af salte

(kalium, magnesium) i dit blod

antituberkulosemedicinen rifampicin.

Nogle lægemidler kan forårsage, at quetiapin

bliver fjernet fra din krop hurtigere end normalt,

og derfor vil din behandling måske ikke virke så

godt, som den burde.

brug af Quetiapine teva sammen med mad og

drikke

Drik ikke grapefrugtjuice, mens du tager dette

lægemiddel.

Alkohol må kun indtages med forsigtighed,

mens du tager Quetiapine Teva.

Dette lægemiddel kan indtages med eller uden

mad.

Graviditet og amning

Sikkerheden ved at tage quetiapin under din

graviditet, eller mens du ammer, er ikke fastlagt.

Du bør ikke tage quetiapin uden først at have

talt med din læge, hvis du er gravid eller

forsøger at blive gravid.

Du bør ikke amme under behandling med

quetiapin.

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du

tager nogen form for medicin.

trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan blive søvnig af at tage quetiapin. Du bør

ikke køre bil eller betjene maskiner, før du ved,

hvordan dette lægemiddel påvirker dig.

vigtig information om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Quetiapine teva

Dette lægemiddel indeholder en lille mængde

lactose. Kontakt lægen, før du tager denne

medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke

tåler visse sukkerarter.

25, 100 mg: Dette lægemiddel indeholder

Sunset Yellow FCF (E110) og kan forårsage

allergiske reaktioner.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 23 mg

natrium pr. tablet: det er så godt som fri for

natrium.

sÅdan sKal du taGe Quetiapine

teva

Tag altid Quetiapine Teva nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

voksne

Skizofreni

Den sædvanlige startdosis er 50 mg. Du vil tage

et stigende antal tabletter i de første fire dage af

behandlingen. Fra dag 4 og frem kan dosen

øges yderligere, afhængigt af hvordan du

reagerer på behandlingen. Din læge vil fortælle

dig, hvor mange tabletter du skal tage om

dagen. Den maksimale daglige dosis er 750 mg

dagligt.

Maniske episoder forbundet med bipolar

sygdom

Den sædvanlige startdosis er 100 mg. Fra dag 4

og frem kan dosen øges yderligere, afhængigt

af hvordan du reagerer på behandlingen. Din

læge vil fortælle dig, hvor mange tabletter du

skal tage om dagen. Den maksimale daglige

dosis er 800 mg dagligt.

Anvendelsesmåde og administrationsvej

Halvdelen af den daglige dosis bør tages om

morgenen og den anden halvdel om aftenen.

Tabletterne bør sluges med vand og kan

indtages med eller uden mad.

Leversygdom

Din læge kan vælge at give dig en lavere dosis,

hvis du har en leversygdom.

Ældre

Din læge kan vælge at give dig en lavere dosis,

hvis du er ældre.

Børn og unge

Børn og unge bør ikke tage denne medicin.

Hvis du har taget for mange Quetiapine teva

filmovertrukne tabletter

Tegn og symptomer i tilfælde af en overdosis

omfatter døsighed og sløvhed, hurtigt hjerteslag

og lavt blodtryk.

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har taget flere Quetiapine Teva, end der står

her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du

føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Quetiapine teva

Hvis du glemmer at tage en dosis, skal du tage

den, så snart du kommer i tanke om det,

medmindre det næsten er tid til den næste

dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Quetiapine teva

Du må ikke pludseligt holde op med at tage

dette lægemiddel uden først at tale med din

læge, da du kan få abstinenssymptomer, såsom

kvalme, opkastning og søvnproblemer. Gradvist

ophør tilrådes.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

bivirKninGer

Quetiapine Teva kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelig (forekommer hos flere end 1

ud af 10 behandlede):

svimmelhed, søvnighed, hovedpine.

Almindelig (forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 100 behandlede):

besvimelse, hurtigt hjerteslag

mavebesvær

svaghed

vægtøgning

høje niveauer af blodsukker

forhøjede niveauer af enzymer i blodet

ændringer i antallet af hvide blodlegemer

(hvilket kan give feber og alvorlig forværrelse

af din almentilstand eller feber med lokale

infektionssymptomer, såsom vedvarende

ondt i halsen, mundsår eller problemer med

urinvejene)

hævede arme eller ben

mundtørhed, forstoppelse

kløende og stoppet næse (rinit)

lavt blodtryk, når du rejser dig op, hvilket kan

gøre dig svimmel.

Ikke almindelig (forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 1.000 behandlede):

krampeanfald: kontakt din læge eller

skadestuen på det nærmeste hospital, hvis

dette sker for dig

uro i benene

stigning i kolesterolniveauer

allergiske reaktioner, der giver rød, kløende

hud og udslæt.

Sjælden (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 behandlede):

meget høj kropstemperatur

smertefuld og langvarig erektion: kontakt

din læge eller skadestuen på det nærmeste

hospital, hvis dette sker for dig

gulsot (huden og det hvide i øjnene bliver

gulligt).

Meget sjælden (forekommer hos færre end 1 ud

af 10.000 behandlede):

en allergisk reaktion kan være alvorlig og

forårsage kortåndethed, svimmelhed og

nogle gange shock. Kontakt din læge eller

skadestuen på det nærmeste hospital, hvis

dette sker for dig.

Andre meget sjældne bivirkninger er:

forværring af symptomerne på diabetes

hepatitis (leverbetændelse, som kan få dig

til at føle dig utilpas med gulfarvning af

det hvide i øjnene eller huden, mørk urin):

kontakt din læge eller skadestuen på det

nærmeste hospital, hvis dette sker for dig

ufrivillige bevægelser af ansigtet, kroppen,

armene eller benene.

Ukendt hyppighed

blodpropper i årerne, særligt i benene

(symptomerne omfatter hævelse, smerte og

rødme i benet), der kan bevæge sig gennem

blodkar til lungerne, hvor det forårsager

brystsmerter og vejrtrækningsbesvær. Hvis

du bemærker nogen af disse symptomer, skal

du straks søge lægehjælp.

Rapporter har vist, at nogle antipsykotiske

lægemidler kan forårsage uregelmæssig

hjerterytme, hjerteanfald eller pludseligt

uforklarligt dødsfald. Fortæl omgående din

læge, hvis du lider af brystsmerter, hjertebanken

eller uregelmæssigt hjerteslag.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør

indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden

om bivirkninger kan blive bedre.

Du eller dine pårørende kan selv indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du

finder skema og vejledning på

Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk.

OpbevarinG

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Quetiapine Teva efter den udløbsdato,

der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige

forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

YderliGere OplYsninGer

Quetiapine teva indeholder:

Det aktive stof er quetiapin. Hver

filmovertrukket tablet indeholder 25,

100, 150, 200, 300 mg quetiapin (som

quetiapinfumarat).

De andre ingredienser er

calciumhydrogenphosphatdihydrat,

lactosemonohydrat, povidon

K-25, mikrokrystallinsk cellulose,

natriumstivelsesglycolat (type A), kolloid

vandfri silica, magnesiumstearat. Overtrækket

indeholder hypromellose, titandioxid

(E171), triacetin, 25, 100, 150, 300 mg:

lactosemonohydrat, jernoxid gul (E172), 25,

100 mg: Sunset Yellow FCF (E110), 200 mg:

polydextrose, macrogol 8000.

udseende og pakningsstørrelser

Quetiapine Teva 25 mg er lyse orange, runde,

bikonvekse, filmovertrukne tabletter, præget

med “25” på den ene side og ingenting på

den anden side.

Quetiapine Teva 100 mg er lyse orange,

runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter,

præget med “100” på den ene side og

ingenting på den anden side.

Quetiapine Teva 150 mg er lysegule, runde,

bikonvekse, filmovertrukne tabletter, præget

med “150” på den ene side og ingenting på

den anden side.

Quetiapine Teva 200 mg er hvide til offwhite,

runde, bikonvekse, filmovertrukne tabletter,

præget med “200” på den ene side og

ingenting på den anden side.

Quetiapine Teva 300 mg er lysegule,

kapselformede, bikonvekse, filmovertrukne

tabletter, præget med “300” på den ene side

og ingenting på den anden side.

Quetiapin Teva er tilgængelig i:

Hvide, uigennemsigtige PVC/PE/Aclar-

aluminium eller hvide uigennemsigtige PVC/

PVdC-aluminiumblisterpakninger.

25 mg: pakningsstørrelser a 1, 6, 10, 20, 30,

50, 60, 90 og 100 (5 x 20) filmovertrukne

tabletter, hospitalspakninger a 50

filmovertrukne tabletter

100 mg: pakningsstørrelser a 1, 10, 20, 30, 50,

60, 90 og 100 (5 x 20) filmovertrukne tabletter,

hospitalspakninger a 50 filmovertrukne

tabletter

150 mg: pakningsstørrelser a 1, 10, 20, 30, 50,

60, 90 og 100 (5 x 20) filmovertrukne tabletter,

hospitalspakninger a 50, 120, 180 og 240

filmovertrukne tabletter

200 mg: pakningsstørrelser a 1, 10, 20, 30, 50,

60, 90 og 100 (5 x 20) filmovertrukne tabletter,

hospitalspakninger a 50 filmovertrukne

tabletter

300 mg: pakningsstørrelser a 1, 10, 20, 30, 50,

60, 90 og 100 (5 x 20) filmovertrukne tabletter,

hospitalspakninger a 50, 120, 180 og 240

filmovertrukne tabletter

HPDE-beholdere med hvide, børnesikrede,

polypropylenlåg med varmeforsegling:

For alle styrker: Pakningsstørrelser a 100 og 250

filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

indehaver af markedsføringstilladelsen

Teva Denmark A/S, Parallelvej 10,

2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 44 98 55 11, E-mail: info@tevapharm.dk

fremstiller

Teva UK Ltd, Brampton Road, Hampden Park,

Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG, England

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Postbus 552,

2003 RN Haarlem, Holland

Teva Santé SA, Rue Bellocier, 89107 Sens,

Frankrig

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited

Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungarn

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited

Company, Táncsics Mihály út 82, H-2100

Gödöllő, Ungarn

Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29,

č.p. 305, 747 70 Opava -Komárov, Tjekkiet

dette lægemiddel er godkendt i eea’s

medlemslande under følgende navne:

Belgien:

Quetiapine Teva 25 mg, 100 mg,

200 mg, 300 mg filmomhulde

tabletten

Bulgarien:

TEVAQUEL 25 mg, 100 mg,

200 mg, 300 mg Филмирани

таблетки

Danmark:

Quetiapine Teva

Estland:

Quetiapine Teva

Finland:

Quetiapine Teva 25, 100 mg,

150 mg, 200 mg, 300 mg mg

tabletti, kalvopäällysteinen

Grækenland:

Quetiapine Teva 25 mg, 100 mg,

150 mg, 200 mg, 300 mg

επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο

δισκία

Holland:

Quetiapine 25 mg, 100 mg,

150 mg, 200 mg, 300 mg PCH,

filmomhulde tabletten

Irland:

Tevaquel 25 mg, 100 mg,

150 mg, 200 mg, 300 mg

Film-coated Tablets

Italien:

Quetiapina Teva 25 mg, 100 mg,

150 mg, 200 mg, 300 mg

compresse rivestite con film

Letland:

Quetiapine Teva

Litauen:

Quetiapine Teva 25 mg, 100 mg,

200 mg, 300 mg plėvele dengtos

tabletės

Luxembourg:

Quetiapine Teva 25 mg, 100 mg,

200 mg, 300 mg comprimés

pelliculés

Malta:

Quetiapine Teva 25 mg, 100 mg,

150 mg, 200 mg, 300 mg

Film-coated Tablets

Norge:

Quetiapine Teva 25 mg, 100 mg,

200 mg, 300 mg filmdrasjerte

tabletter

Polen:

Kwetax

Portugal:

Quetiapina Teva

Rumænien:

Quetiapine Teva 100 mg,

200 mg, 300 mg comprimate

filmate

Slovakiet:

Quetiapin Teva 25 mg, 100 mg,

150 mg, 200 mg, 300 mg filmom

obalené tablety

Slovenien:

Loquen 25 mg, 100 mg, 200 mg,

300 mg filmsko obložene tablete

Spanien:

Quetiapina Teva 25, 100, 200 &

300 mg comprimidos

recubiertos con película EFG

Storbritannien: Quetiapine 25 mg, 100 mg,

150 mg, 200 mg, 300 mg

Film-coated Tablets

Sverige:

Quetiapin Teva 25 mg, 100 mg,

200 mg, 300 mg filmdragerade

tabletter

Tjekkiet:

Quetiapine Teva 25 mg, 100 mg,

200 mg, 300 mg potahované

tableta

Tyskland:

Quetiapin Teva Filmtabletten

Ungarn:

Quetiapine-Teva 25 mg, 100 mg,

150 mg, 200 mg, 300 mg

filmtabletta

Østrig:

Quetiapin Teva 25 mg, 100 mg,

150 mg, 200 mg, 300 mg

Filmtabletten

denne indlægsseddel blev senest revideret

02/2010.

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sirturo,Bedaquiline (fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0403/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sirturo,Bedaquiline (fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0403/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sirturo,Bedaquiline (fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0403/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Eviplera,emtricitabine,Rilpivirine (hydrochloride),Tenofovir (disoproxil fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0274/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Eviplera,emtricitabine,Rilpivirine (hydrochloride),Tenofovir (disoproxil fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0274/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Eviplera,emtricitabine,Rilpivirine (hydrochloride),Tenofovir (disoproxil fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0274/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-2-2019


Human medicines European public assessment report (EPAR): Bevespi Aerosphere, glycopyrronium / formoterol fumarate dihydrate, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, Date of authorisation: 18/12/2018, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Bevespi Aerosphere, glycopyrronium / formoterol fumarate dihydrate, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, Date of authorisation: 18/12/2018, Status: Authorised

Human medicines European public assessment report (EPAR): Bevespi Aerosphere, glycopyrronium / formoterol fumarate dihydrate, Pulmonary Disease, Chronic Obstructive, Date of authorisation: 18/12/2018, Status: Authorised

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-12-2018


Orphan designation: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate, Treatment of glioma, 24/08/2018, Positive

Orphan designation: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate, Treatment of glioma, 24/08/2018, Positive

Orphan designation: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate, Treatment of glioma, 24/08/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-12-2018


Orphan designation: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt, Treatment of acute myeloid leukaemia, 24/08/2018, Positive

Orphan designation: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt, Treatment of acute myeloid leukaemia, 24/08/2018, Positive

Orphan designation: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt, Treatment of acute myeloid leukaemia, 24/08/2018, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-12-2018


Overview of comments received on draft dimethyl fumarate gastro-resistant capsules 120 mg and 240 mg product-specific bioequivalence guidance

Overview of comments received on draft dimethyl fumarate gastro-resistant capsules 120 mg and 240 mg product-specific bioequivalence guidance

Overview of comments received on draft dimethyl fumarate gastro-resistant capsules 120 mg and 240 mg product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Beclometasone dipropionate,formoterol fumarate dihydrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0159/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Beclometasone dipropionate,formoterol fumarate dihydrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0159/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Beclometasone dipropionate,formoterol fumarate dihydrate, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0159/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Bristol-Myers Squibb and Gilead Sciences Limited)

Atripla (Active substance: efavirenz / emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)7982 of Mon, 26 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/797/II/130

Europe -DG Health and Food Safety

29-8-2018

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Active substance: aliskiren hemifumarate / hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5769 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/964/R/87

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Active substance: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5729 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/051/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (Active substance: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5727 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/060/18

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Active substance: tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4980 of Wed, 25 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/419/T/187

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3690 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/T/148

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3691 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Active substance: Dimethyl fumarate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3458 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3277 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/PSUSA/10082/201708

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (Active substance: Dimethyl fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1879 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/219/17

Europe -DG Health and Food Safety