Quetiapin "Amneal"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Quetiapin "Amneal" 300 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 300 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Quetiapin "Amneal" 300 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 47024
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

12. maj 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Quetiapin ”Amneal”, filmovertrukne tabletter

1.

D.SP.NR.

27285

2.

LÆGEMIDLETS NAVN

Quetiapin ”Amneal”

3.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Quetiapin ”Amneal” 25 mg indeholder 25 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjælpestof: 5,167 mg lactosemonohydrat pr. tablet.

Quetiapin ”Amneal” 100 mg indeholder 100 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjælpestof: 20,667 mg lactosemonohydrat pr. tablet.

Quetiapin ”Amneal” 150 mg indeholder 150 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjælpestof: 31,0 mg lactosemonohydrat pr. tablet.

Quetiapin ”Amneal” 200 mg indeholder 200 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjælpestof: 41,333 mg lactosemonohydrat pr. tablet.

Quetiapin ”Amneal” 300 mg indeholder 300 mg quetiapin (som quetiapinfumarat).

Hjælpestof: 62,0 mg lactosemonohydrat pr. tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt 6.1.

4.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Quetiapin ”Amneal” 25 mg:

Ferskenfarvede, runde med diameter på 5,7 mm, bikonvekse, filmovertrukne tabletter

præget med ”E 52” på den ene side og glatte på den anden side.

Quetiapin ”Amneal” 100 mg:

Gule, runde med diameter på 8,7 mm, bikonvekse, filmovertrukne tabletter præget med ”E

53” på den ene side og glatte på den anden side.

47024_spc.docx

Side 1 af 24

Quetiapin ”Amneal” 150 mg:

Lysegule, runde med diameter på 10,2 mm, bikonvekse, filmovertrukne tabletter præget

med ”E 54” på den ene side og glatte på den anden side.

Quetiapin ”Amneal” 200 mg:

Hvide, runde med diameter på 11,2 mm, bikonvekse, filmovertrukne tabletter præget med

”E 55” på den ene side og glatte på den anden side.

Quetiapin ”Amneal” 300 mg:

Hvide, kapselformede, bikonvekse, filmovertrukne tabletter præget med ”E 56” på den ene

side og glatte på den anden side. Størrelsen er 19,2 mm x 7,8 mm.

5.

KLINISKE OPLYSNINGER

5.1

Terapeutiske indikationer

Quetiapin ”Amneal” er indiceret til:

behandling af skizofreni.

behandling af bipolar lidelse:

Til behandling af moderate til svære maniske episoder inden for bipolar

lidelse.

Til behandling af depressive episoder inden for bipolar lidelse.

Til forebyggelse af tilbagevendende sygdomsepisoder hos patienter med

bipolar lidelse, hvis maniske eller depressive episode har responderet på

quetiapinbehandling.

5.2

Dosering og indgivelsesmåde

Der er forskellig dosering for hver indikation. Det er derfor vigtigt, at patienterne får klare

oplysninger om den korrekte dosis ved deres sygdom.

Quetiapin ”Amneal” kan tages med eller uden samtidig fødeindtagelse.

Voksne

Til behandling af skizofreni

Til behandling af skizofreni bør Quetiapin ”Amneal” tages to gange daglig. Den totale

daglige dosis de første 4 dage af behandlingen er 50 mg (dag 1), 100 mg (dag 2), 200 mg

(dag 3) og 300 mg (dag 4). Fra dag 4 og frem skal dosis titreres til det normale effektive

doseringsniveau mellem 300- 450 mg/dag. Afhængigt af det kliniske respons og

tolerabiliteten hos den enkelte patient kan dosis justeres i intervallet fra 150-750 mg/dag.

Til behandling af moderate til svære maniske episoder inden for bipolar lidelse

Til behandling af maniske episoder i forbindelse med bipolær lidelse, bør Quetiapin

”Amneal” tages to gange daglig. Den totale daglige dosis de første 4 dage er 100 mg (dag

1), 200 mg (dag 2), 300 mg (dag 3) og 400 mg (dag 4). Yderligere dosisjusteringer op til

800 mg/dag på dag 6 bør ske trinvist med maksimalt 200 mg/dag.

Afhængigt af den enkelte patients kliniske respons og tolerabilitet kan dosis justeres i

intervallet 200-800 mg/dag. Normal effektiv dosis er i intervallet 400-800 mg/dag.

47024_spc.docx

Side 2 af 24

Til behandling af depressive episoder inden for bipolar lidelse

Quetiapin ”Amneal” bør tages en gang daglig ved sengetid. Den totale daglige dosis for de

første fire dages behandling er 50 mg (dag 1), 100 mg (dag 2), 200 mg (dag 3) og 300 mg

(dag 4). Den anbefalede dosis er 300 mg daglig.

I kliniske forsøg sås der ingen yderligere fordel i 600 mg gruppen i forhold til 300 mg

gruppen (se pkt. 5.1). Enkelte patienter kan have gavn af en dosis på 600 mg. Doser højere

end 300 mg bør initieres af læger med erfaring i behandling af bipolar lidelse. Kliniske

studier har indikeret, at ved mistanke om toleransudvikling hos enkelte patienter kan en

reduktion af dosis til minimum 200 mg overvejes.

Til forebyggelse af tilbagevendende sygdomsepisoder inden for bipolar lidelse

Til forebyggelse af tilbagevendende maniske, depressive eller blandede episoder inden for

bipolar lidelse bør de patienter, som har responderet på quetiapin ved akut behandling af

bipolar lidelse, fortsætte behandlingen ved samme dosis. Dosis kan, afhængigt af det

kliniske respons og tolerabiliteten hos den enkelte patient, justeres inden for et

dosisinterval mellem 300 mg og 800 mg/dag givet 2 gange dagligt. Det er vigtigt, at der

anvendes den lavest effektive dosis til vedligeholdelses-behandling.

Ældre

Quetiapin bør, som andre antipsykotika anvendes med forsigtighed hos ældre, især i den

indledende doseringsperiode. Afhængig af klinisk respons og tolerabilitet hos den enkelte

patient, kan dosistitreringsperioden være længere og den daglige terapeutiske dosis lavere

end hos yngre patienter. Quetiapins gennemsnitlige plasmaclearance var reduceret med

30 %-50 % hos ældre patienter sammenlignet med yngre patienter.

Sikkerhed og effekt er ikke undersøgt hos patienter over 65 år med depressive episoder

inden for bipolar lidelse.

Pædiatrisk population

Quetiapin anbefales ikke til brug hos børn og unge under 18 år på grund af manglende data

til støtte for brugen i denne aldersgruppe. De forhåndenværende beviser fra placebo-

kontrollerede kliniske studier er anført i pkt. 4.4, 4.8, 5.1 og 5.2.

Nedsat nyrefunktion

Justering af dosis er ikke nødvendigt hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Nedsat leverfunktion

Quetiapin metaboliseres i vid udstrækning i leveren. Derfor bør Quetiapin ”Amneal”, især i

den indledende doseringsperiode, anvendes med forsigtighed hos patienter med kendt

leverfunktionsnedsættelse. Patienter med nedsat leverfunktion bør starte med 25 mg/dag.

Dosis bør, afhængig af klinisk respons og tolerabilitet hos den enkelte patient, øges trinvist

med 25 - 50 mg/dag indtil effektiv dosis er opnået.

5.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

Samtidig

administrering af CYP3A4-inhibitorer

, såsom HIV-proteaseinhibitorer,

svampemidler af azoltypen, erythromycin, clarithromycin og nefazodon er kontraindiceret

(se også pkt. 4.5).

47024_spc.docx

Side 3 af 24

5.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Da Quetiapin har flere indikationer, skal der tages højde for sikkerhedsprofilen under

hensyntagen til den enkelte patients diagnose og den administrerede dosis.

Pædiatrisk population

Quetiapin anbefales ikke til brug hos børn og unge under 18 år på grund af manglende data

til støtte for brugen i denne aldersgruppe. Kliniske studier med quetiapin har vist, at ud

over den kendte sikkerhedsprofil identificeret hos voksne (se pkt. 4.8) indtrådte visse

bivirkninger med større hyppighed hos børn og unge sammenlignet med voksne (øget

appetit, forhøjet serum prolactin, opkastning, rhinitis og synkope), eller der kan være

forskellige implikationer for børn og unge (ekstrapyramidale symptomer og irritabilitet).

Der blev identificeret én bivirkning, som ikke tidligere er set i studier med voksne (forhøjet

blodtryk). Ændringer i thyroideafunktionstest er også blevet observeret hos børn og unge.

Endvidere er langsigtede sikkerhedskonsekvenser af quetiapinbehandlingen på vækst og

modning ikke blevet undersøgt ud over 26 uger. Langsigtede konsekvenser for kognitiv og

adfærdsmæssig udvikling kendes ikke.

I placebo-kontrollerede kliniske studier med børn og unge patienter er quetiapin blevet

forbundet med en øget forekomst af ekstrapyramidale symptomer (EPS) sammenlignet

med placebo hos patienter behandlet for skizofreni og bipolar mani og bipolar depression

(se pkt. 4.8).

Selvmord/selvmordstanker eller klinisk forværring

Depression ved bipolar lidelse er forbundet med en øget risiko for selvmordstanker,

selvdestruktiv adfærd og selvmord (selvmordsrelaterede hændelser). Risikoen varer ved,

indtil der forekommer signifikant remission. Da det ikke er sikkert, at der sker en

forbedring i de første få eller flere uger af behandlingen, bør patienterne monitoreres tæt

indtil bedring. Det er generel klinisk erfaring, at selvmords-risikoen kan stige i

restitutionens tidlige stadier.

Desuden bør læger overveje den potentielle risiko for selvmordsrelaterede hændelser efter

pludselig ophør af behandling med quetiapin, som følge af de kendte risikofaktorer for den

behandlede sygdom.

Andre psykiatriske lidelser, for hvilke der ordineres quetiapin, er også være forbundet med

en øget risiko for selvmordsrelaterede hændelser. Derudover kan disse lidelser være

komorbide ved depressive episoder. De samme forholdsregler, som der tages ved

behandling af patienter med depressive episoder, bør derfor tages ved behandling af

patienter med andre psykiske lidelser..

Patienter med selvmordsrelaterede hændelser i anamnesen og patienter med hyppige

selvmordstanker inden behandlingsstart, har højere risiko for suicidale tanker eller

selvmordsforsøg, og disse patienter skal derfor monitoreres grundigt, under behandlingen.

En metaanalyse af placebokontrollerede kliniske studier med antidepressiva hos voksne

patienter med psykiske lidelser viste en øget risiko for selvmordsadfærd ved antidepressiva

sammenlignet med placebo hos patienter under 25 år.

Tæt supervision patienterne, og især af patienter i højrisikogruppe, skal ledsage den

medicinske behandling, specielt ved behandlingsstart og efter dosisjustering. Patienter

(eller patienternes plejere) skal underrettes om nødvendigheden af at monitorere en hvilken

47024_spc.docx

Side 4 af 24

som helst forværring i patienternes kliniske tilstand, selvmordsadfærd eller -tanker og

usædvanlige ændringer i adfærd og om straks at søge læge, hvis symptomerne optræder..

I placebokontrollerede, kliniske korttidsstudier med patienter med depressive episoder

inden for bipolar lidelse sås en øget risiko for selvmordsrelaterede hændelser hos unge,

voksne patienter (under 25 år), som blev behandlet med quetiapin sammenlignet med dem,

som fik placebo (3,0 % versus 0 %).

Metabolisk risiko

På baggrund af den observerede risiko for forværring af patientens metaboliske profil,

herunder ændringer i vægt, blodglucose (se hyperglykæmi) og lipider, der blev set i

kliniske studier, skal de metaboliske parametre vurderes ved behandlingsstart, og der skal

regelmæssigt kontrolleres for ændringer i disse parametre under behandlingen. Forværring

af disse parametre skal håndteres i henhold til normal klinisk praksis (se også pkt. 4.8).

Extrapyramidale symptomer

I placebo-kontrollerede kliniske studier med voksne patienter var quetiapin forbundet med

en øget forekomst af ekstrapyramidale symptomer (EPS) sammenlignet med placebo hos

patienter, som blev behandlet for depressive episoder inden for bipolar lidelse (se pkt. 4.8

og 5.1).

Anvendelse af quetiapin er blevet forbundet med udvikling af akatisi, som er karakteriseret

ved subjektivt ubehagelig eller generende rastløshed med behov for at bevæge sig hyppigt,

ledsaget af en manglende evne til at sidde eller stå stille. Sandsynligheden for, at dette

opstår, er størst inden for de første par uger af behandlingen. Hos patienter med disse

symptomer kan en forøgelse af dosis have en ugunstig virkning.

Tardiv dyskinesi

Hvis der udvises tegn og symptomer på tardiv dyskinesi, bør det overvejes, om quetiapin

skal reduceres eller behandlingen ophøre. Symptomer på tardiv dyskinesi kan forværres

eller endda opstå efter behandlingsophør (se pkt. 4.8).

Døsighed og svimmelhed

Quetiapinbehandling er blevet forbundet med døsighed og relaterede symptomer såsom

f.eks. sedation (se pkt. 4.8). I kliniske studier på patienter med bipolar depression indtrådte

det sædvanligvis inden for de første 3 dage af behandlingen, og intensiteten var

hovedsagelig mild til moderat. Patienter, som får døsighed i svær grad, kan have brug for

hyppigere kontakt i minimum 2 uger fra døsighed indtræder eller indtil symptomerne

forbedres, og der kan være behov for at overveje seponering.

Ortostatisk hypotension

Behandlingen med quetiapin har været forbundet med ortostatisk hypotension ledsaget af

svimmelhed (se pkt. 4.8). Ligesom døsighed indtræder dette sædvanligvis i løbet af den

indledende periode med dosistitrering. Det kan øge risikoen for faldulykker, især hos den

ældre del af populationen. Derfor skal patienterne rådes til at udøve forsigtighed, indtil de

kender medicinens potentielle virkning.

Quetiapin bør anvendes med forsigtighed til patienter med kendt kardiovaskulær sygdom,

cerebrovaskulær sygdom eller andre tilstande, hvor patienten er disponeret for

47024_spc.docx

Side 5 af 24

hypotension. Hvis der opstår ortostatisk hypotension, bør dosisreduktion eller en mere

gradvis titrering overvejes, især hos patienter med underliggende kardiovaskulær sygdom.

Krampeanfald

I kontrollerede kliniske forsøg sås ingen forskel i hyppigheden af krampeanfald hos

patienter behandlet med quetiapin eller placebo. Der foreligger ingen data om hyppigheden

af krampeanfald hos patienter med krampelidelser i anamnesen. Som for andre

antipsykotiske stoffer bør forsigtighed udvises ved behandling af patienter, som tidligere

har oplevet krampeanfald (se pkt. 4.8).

Malignt neuroleptikasyndrom

Malignt neuroleptikasyndrom er blevet sat i forbindelse med antipsykotisk behandling,

inklusive quetiapin (se pkt 4.8). Kliniske tegn inkluderer hypertermi, bevidsthedsændring,

muskelstivhed, autonome forstyrrelser og forhøjet kreatinkinase. I sådanne tilfælde bør

behandlingen med quetiapin ophøre, og passende medicinsk behandling påbegyndes.

Alvorlig neutropeni og agralocytose

I kliniske studier med quetiapin er det set alvorlig neutropeni (neutrofiltal

0,5 x 10

/l).De

fleste alvorlige tilfælde med neutropenitilfælde er sket inden for et par måneder efter

quetiapin-behandlingen er startet. Der var tilsyneladende ingen dosissammenhæng.

Erfaringer opnået efter markedsføring viser, at nogen tilfælde var fatale Mulige

risikofaktorer for neutropeni er eksisterende lavt antal hvide blodlegemer (WBC) og

tidligere medicininduceret neutropeni. Nogle tilfælde forekom imidlertid hos patienter

uden eksisterende risikofaktorer. Quetiapin skal seponeres hos patienter med et neutrofiltal

1,0 x 10

/l. Patienterne skal observeres for tegn og symptomer på infektion og

neutrofiltallene skal følges (indtil de overstiger 1,5 x 10

/l) (se pkt. 5.1).

Neutropeni bør overvejes hos patienter med infektion eller feber, især ved fravær af

tydelige prædisponerende faktorer, og bør behandles klinisk hensigtsmæssigt.

Patienter skal informeres om omgående at indberette tegn/symptomer på agranulocytose

eller infektion (f.eks. feber, svaghed, letargi eller ondt i halsen) på et hvilket som helst

tidspunkt under behandlingen med Seroquel. Hos sådanne patienter skal der omgående

foretages tælling af hvide blodlegemer og absolut neutrofiltælling, især hvis der ikke er

disponerende faktorer.

Interaktioner

Se pkt. 4.5.

Samtidig brug af quetiapin og en stærk leverenzyminducer såsom carbamazepin eller

phenytoin, medfører et betydeligt fald i plasmakoncentrationen af quetiapin, hvilket kan

påvirke effekten af quetiapin. Hos patienter, som er i behandling med en

leverenzyminducer, bør initiering af quetiapin behandling kun ske, såfremt lægen vurderer,

at fordelene ved quetiapin overstiger risici ved at stoppe behandlingen med

leverenzyminduceren. Det er vigtigt, at enhver ændring af behandlingen med induceren

sker gradvist, og om nødvendigt at erstatte denne med en non-inducer (f.eks.

natriumvalproat).

47024_spc.docx

Side 6 af 24

Vægt

Det er blevet rapporteret vægtøgning hos de patienter, som er blevet behandlet med

quetiapin, og de bør derfor monitoreres og behandles klinisk hensigtsmæssigt i

overensstemmelse med de gældende retningslinjer for antipsykotisk behandling (se pkt. 4.8

og 5.1).

Hyperglykæmi

Der er i sjældne tilfælde blevet rapporteret om hyperglykæmi og/eller udvikling eller

forværring af diabetes, sommetider i forbindelse med ketoacidose eller koma, herunder

nogle letale tilfælde (se pkt. 4.8). I nogle tilfælde blev der rapporteret om en forudgående

vægtøgning, hvilket kan være en prædisponerende faktor. Passende klinisk monitorering i

overensstemmelse med de gældende retningslinjer for antispykotisk behandling anbefales.

Patienter, der behandles med antipsykotisk medicin, herunder quetiapin, bør observeres for

tegn og symptomer på hyperglykæmi (såsom polydipsi, polyuri, polyfagi og svækkelse),

og patienter med diabetes mellitus eller risikofaktorer for diabetes mellitus bør monitoreres

regelmæssigt for forværring af glukosekontrol. Vægten skal monitoreres regelmæssigt.

Lipider

I kliniske studier med quetiapin er der set stigninger i triglycerider, LDL - og

totalkolesterol og fald i HDL-kolesterol (se pkt. 4.8). Lipidændringer skal håndteres i

henhold til normal klinisk praksis.

QT-forlængelse

Quetiapin blev i kliniske studier og ved anvendelse i henhold til produktresuméet ikke

forbundet med vedvarende forlængelse af absolutte QT-intervaller. Efter markedsføring er

der rapporteret QT forlængelse for quetiapin ved de terapeutiske doser (se pkt. 4.9) og ved

overdosering (se pkt. 4.9). Som med ethvert andet antispykotisk middel skal der udvises

forsigtighed, når quetiapin ordineres hos patienter med kardiovaskulær sygdom eller

familiær disponering for QT forlængelse. Forsigtighed bør også udvises, når quetiapin

ordineres enten sammen med lægemidler, der er kendt for at øge QT-intervallet, eller

samtidig med neuroleptika, specielt hos ældre, hos patienter med medfødt lang QT

syndrom, hjerteinsufficiens, hjertehypertrofi, hypokalæmi eller hypomagnesæmi (se pkt.

4.5).

Kardiomyopati og myokarditis

Der er rapporteret om kardiomyopati og myokarditis i kliniske studier og efter

markedsføringen. Der er dog ikke fastlagt nogen kausal sammenhæng med quetiapin.

Behandlingen med quetiapin skal revurderes hos patienter med mistænkt kardiomyopati

eller myokarditis.

Seponering

Der er beskrevet akutte seponeringssymptomer såsom søvnløshed, kvalme, hovedpine,

diarré, opkastning, svimmelhed og irritabilitet efter pludseligt ophør af quetiapin. Gradvis

seponering over en periode på mindst 1 til 2 uger anbefales (se pkt. 4.8).

Ældre patienter med demensrelateret psykose

Quetiapin er ikke godkendt til behandling af demensrelateret psykose.

For nogle atypiske antipsykotika er der i randomiserede placebo-kontrollerede studier set

en ca. 3-dobbelt øget risiko for cerebrovaskulære bivirkninger i demenspopulationen.

47024_spc.docx

Side 7 af 24

Mekanismen bag denne øgede risiko kendes ikke. Det kan ikke udelukkes at der er en øget

risiko for andre antipsykotika eller andre patientpopulationer. Quetiapin bør anvendes med

forsigtighed til patienter med risikofaktorer for slagtilfælde.

I en metaanalyse af atypiske antipsykotika er det rapporteret, at ældre patienter med

demensrelateret psykose er i øget risiko for at dø sammenlignet med placebo. Dog var

mortalitetshyppigheden hos quetiapinbehandlede patienter i to 10 ugers placebo-

kontrollerede quetiapinstudier i samme patientpopulation (n=710; gennemsnitsalder:83 år,

interval: 56-99 år) 5,5 % mod 3,2 % i placebogruppen. Patienterne i disse studier døde af

en række forskellige årsager, som var i henhold til det forventede i denne population. Disse

data viser ikke en kausal sammenhæng mellem behandling med quetiapin og død hos ældre

patienter med demens.

Dysfagi

Der er rapporteret dysfagi med quetiapin (se pkt. 4.8). Quetiapin bør anvendes med

forsigtighed hos patienter med risiko for aspirationspneumoni.

Forstoppelse og intestinal obstruktion

Forstoppelse udgør en risikofaktor for intestinal obstruktion. Forstoppelse og intestinal

obstruktion er set med quetiapin (se pkt 4.8). Der er rapporteret om dødelige tilfælde hos

patienter med en højere risiko for intestinal obstruktion, herunder patienter i samtidig

behandling med flere lægemidler, som nedsætter den intestinale motilitet, og /eller

patienter, der ikke rapporterede symptomer på forstoppelse. Patienter med intestinal

obstruktion/ileus skal monitoreres tæt og have øjeblikkelig behandling.

Venøs tromboemboli (VTE)

Ved anvendelse af antipsykotiske lægemidler er der blevet rapporteret tilfælde af venøs

tromboemboli. Patienter behandlet med antipsykotiske lægemidler udviser ofte

risikofaktorer for VTE, derfor skal alle risikofaktorer for VTE identificeres før og under

behandling med quetiapin og forebyggende foranstaltninger skal foretages.

Pankreatitis

Pancreatitiser rapporteret pankreatitis i kliniske studier og efter markedsføring.Selvom ikke

alle tilfældene var påvirket af disse risikofaktorer, havde mange af patienterne blandt de

indberettede tilfælde efter markedsføring faktorer, som vides at være forbundet med

pancreatitis, herunder forhøjede triglycerider (se pkt. 4.4), galdesten og alkoholindtagelse.

Yderligere information

Der er begrænsede data for quetiapin i kombination med divalproex eller lithium til

behandling af moderate til svære maniske episoder, men ikke desto mindre var

kombinationsbehandling veltolereret (se pkt. 4.8 og 5.1). Data viste en additiv effekt ved

uge 3.

Lactose

Quetiapin ”Amneal” indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig

galactoseintolerans, en særlig form for heriditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency)

eller glucose/galactosemalabsorption.

47024_spc.docx

Side 8 af 24

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da quetiapin primært virker på centralnervesystemet, bør Quetiapin ”Amneal” anvendes

med forsigtighed, når det kombineres med andre centralt virkende lægemidler og alkohol.

CYP3A4

er det primære enzym ved

CYP-medieret metabolisering

af quetiapin. I et

interaktionsstudie hos raske forsøgspersoner medførte samtidig administrering af quetiapin

(25 mg) og ketoconazol (CYP3A4-inhibitor) en faktor 5 til 8 stigning i quetiapins AUC. På

baggrund heraf er samtidig brug af quetiapin og CYP 3A4-inhibitorer kontraindiceret. Det

anbefales ligeledes ikke at indtage grapefrugtjuice, når man er i behandling med quetiapin.

I et multidosis-studie til bestemmelse af quetiapins farmakokinetik, når det administreres

hhv. før og samtidig med carbamazepin (en kendt leverenzyminducer), gav samtidig

behandling med carbamazepin en signifikant øget quetiapin clearance. Denne øgede

clearance reducerede den systemiske eksponering af quetiapin (målt som AUC) til

gennemsnitlig 13 % af eksponeringen ved quetiapin administreret alene, selvom en større

effekt blev set hos nogle patienter. Som en konsekvens af denne interaktion, kan lavere

plasmakoncentrationer forekomme, hvilket kan påvirke effekten af quetiapin. Samtidig

indgift af quetiapin og phenytoin (en anden mikrosomal enzyminducer) medførte en

mærkbar stigning i clearance af quetiapin på ca. 450 %. Hos de patienter, som er i

behandling med en leverenzyminducer, bør initiering af behandling kun ske, såfremt lægen

vurderer, at fordelene ved quetiapin overstiger risici ved at stoppe behandlingen med

leverenzyminduceren. Det er vigtigt, at enhver ændring af behandlingen med induceren er

gradvis, og hvis nødvendigt, at erstatte denne med en non-inducer (f.eks. natriumvalproat)

(se pkt. 4.4).

Quetiapins farmakokinetik blev ikke ændret signifikant som følge af samtidig

administration af de antidepressive midler imipramin (en kendt CYP2D6-inhibitor) eller

fluoxetin (en kendt CYP3A4- og CYP2D6-inhibitor).

Quetiapins farmakokinetik blev ikke ændret signifikant efter samtidig administration af de

antipsykotiske stoffer risperidon eller haloperidol. Samtidig indgift af quetiapin og

thioridazin medførte forøget clearance af quetiapin på ca. 70 %.

Quetiapins farmakokinetik blev ikke ændret efter samtidig administration af cimetidin.

Lithiums farmakokinetik blev ikke ændret ved samtidig administration med quetiapin.

I et 6 ugers randomiseret, undersøgelse af lithium og quetiapin versus placebo og quetipine

hos voksne patienter med akut mani, blev der observeret en højere forekomst af

ekstrapyramidale relaterede hændelser (især tremor), døsighed og vægtøgning hos gruppen

med lithium som tillægsbehandlingen sammenlignet med gruppen med placebo

tillægsbehandling (se afsnit 5.1).

Ved samtidig administration af natriumvalproat og quetiapin sås ingen klinisk relevant

ændring af farmakokinetikken. En retrospektiv studie med børn og unge, som modtog

valporat, quetiapin eller begge dele, blev der observeret en højere forekomst af leukopeni

og neutropeni i kombinationensgruppen i forhold til monoterapigrupperne.

Formelle interaktionsforsøg med almindeligt anvendte kardiovaskulære lægemidler er ikke

udført.

47024_spc.docx

Side 9 af 24

Der bør udvises forsigtighed, når quetiapin anvendes samtidig med lægemidler, som er

kendt for at medføre elektrolyt ubalance eller øge QT-intervallet.

Der er blevet indberettet falskpositive resultater i forbindelse med enzym-immunanalyser

af metadon og tricykliske antidepressiva hos patienter, som har taget quetiapin. Det

anbefales at tvivlsomme screeningsresultater fra immunanalyse bekræftes med en passende

kromatografisk metode.

4.6 Graviditet og amning

Graviditet

Første trimester

De begrænsede offentliggjorte data fra anvendelse af quetiapin til gravide kvinder (mellem

300 og 1.000 graviditetsudfald), herunder individuelle rapporter og visse

observationsstudier, antyder ingen øget risiko for misdannelser som følge af behandling.

Der kan dog ikke drages nogen endelig konklusion på baggrund af de tilgængelige data.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Derfor må quetiapin kun

bruges under graviditet, hvis fordelene opvejer de potentielle risici.

Tredje trimester

Nyfødte, der er blevet udsat for antipsykotika, (herunder quetiapin) i løbet af graviditetens

tredje trimester har risiko for bivirkninger, herunder ekstrapyramidale symptomer og/eller

abstinenser af varierende sværhedsgrad og varighed efter fødslen. Der er blevet indberettet

agitation, hypertoni, hypotoni, tremor, døsighed, åndedrætsbesvær og problemer med at

tage føde til sig. Nyfødte bør som følge heraf overvåges nøje.

Amning

Baseret på meget begrænsede data fra offentliggjorte rapporter om udskillelse af quetiapin

i human mælk er udskillelsen af quetiapin ved brug af terapeutiske doser tilsyneladende

inkonsistent. Grundet manglen på robuste data skal det besluttes, om amning eller

behandling med quetiapin skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for

barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Quetiapins virkninger på fertiliteten hos mennesker er ikke blevet vurderet. Hos rotter blev

der set virkninger relateret til forhøjede prolaktinniveauer, men disse er ikke direkte

relevante for mennesker (se pkt. 5.3).

4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Da effekten primært ses i centralnervesystemet, kan quetiapin påvirke aktiviteter, der

nødvendiggør mental bevågenhed. Patienter bør derfor advares mod at køre bil eller

betjene maskiner, indtil den enkeltes påvirkelighed er kendt.

4.8

Bivirkninger

De hyppigst indrapporterede bivirkninger for quetiapin (≥1/10 %) er døsighed, svimmelhed,

hovedpine, mundtørhed, abstinenssymptomer (ved afbrydelse af behandling), forhøjede

serumtriglyceridniveauer, forhøjet total-kolesterol (hovedsagelig LDL-kolesterol), fald i

HDLkolesterol, vægtøgning, nedsat hæmoglobin og ekstrapyramidale symptomer.

Forekomsten af bivirkninger i forbindelse med quetiapin-behandling er gengivet nedenfor

47024_spc.docx

Side 10 af 24

(tabel 1) i tabelformat som anbefalet af Council for International Organizations of Medical

Sciences (CIOMS III Working Group; 1995).

Tabel 1: Bivirkninger i forbindelse med quetiapinbehandling Bivirkningshyppighederne er

inddelt som følger: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000) og ikke

kendt (frekvensen kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

_________________________________________________________________________

Blod og lymfesystem:

Meget almindelig:

Nedsat hæmoglobin

Almindelig:

Leukopeni

1,28

, nedsat neutrofiltal, forhøjede eosinifiler

Ikke almindelig:

Trombocytopeni, anæmi, nedsat antal blodplader

Sjælden:

Agranulocytose

Ikke kendt:

Neutropeni

_________________________________________________________________________

Immunsystemet:

Ikke almindelig:

Overfølsomhed (inklusive allergiske hudreaktioner)

Meget sjælden:

Anafylaktiske reaktioner

_________________________________________________________________________

Det endokrine system:

Almindelig:

Hyperprolaktinæmi

, fald i total T

, fald i frit

, fald i

fald i total T

, stigning i TSH

Ikke almindelig:

Fald i frit T

, hypotyreoidisme

Meget sjælden:

Uhensigtsmæssig sekretion af antidiuretisk

hormon

________________________________________________________________________

Metabolisme og ernæring:

Meget almindelig:

Stigning i serumtriglycerider

10, 30

Stigning i totalkolesterol (især LDL-kolesterol)

11, 30

, fald i

HDL-kolesterol

17, 30

, vægtøgning

8, 30

Almindelig:

Øget appetit, blodglucosestigning til hyperglykæmiske

niveauer

6, 30

Ikke almindelig:

Hyponatriæmi

, diabetes mellitus

1, 5

Sjælden:

Metabolisk syndrom

Meget sjælden:

Forværring af eksisterende diabetes

_________________________________________________________________________

Psykiske forstyrrelser:

Almindelig:

Usædvanlige drømme og mareridt, selvmordstanker og

selvmordsadfærd

Sjælden:

Søvngængeri og relaterede reaktioner såsom tale i søvne og

søvnrelateret spiseforstyrrelser

_________________________________________________________________________

Nervesystemet:

Meget almindelig:

Svimmelhed

4,16

døsighed

2,16

, hovedpine, ekstrapyramidale

symptomer

1,21

Almindelig:

Dysarti

Ikke almindelig:

Krampeanfald

, rest-less legs syndrom, tardiv dyskinesi

syncope

4,16

_________________________________________________________________________

47024_spc.docx

Side 11 af 24

Hjerte:

Almindelig:

Takykardi

, palpitationer

Ikke almindelig:

Forlænget QT

1, 12, 18

, bradycardia

_________________________________________________________________________

Øjne:

Almindelig:

Sløret syn

_________________________________________________________________________

Vaskulære sygdomme:

Almindelig:

Ortostatisk hypotension

4,16

Sjælden:

Venøs tromboemboli

_________________________________________________________________________

Luftveje, thorax og mediastinum:

Almindelig:

Dyspnø

Ikke almindelig:

Rhinitis

_________________________________________________________________________

Mave-tarm-kanalen:

Meget almindelig:

Tør mund

Almindelig:

Obstipation, dyspepsi, opkastning

Ikke almindelig:

Dysfagi

Sjælden:

Pankreatitis

, intestinal obstruktion/Ileus

_________________________________________________________________________

Lever- og galdeveje:

Almindelig:

Stigning i serumalaninaminotransferaser (ALAT)

, stigning i

gamma-GTniveauer

Ikke almindelig:

Stigning i serumaspartataminotransferaser (ASAT)

Sjælden:

Gulsot

, hepatitis

_________________________________________________________________________

Hud og subkutane væv:

Meget sjælden:

Angioødem

, Stevens-Johnson syndrom

Ikke kendt:

Toksisk epidermal nekrolyse, erytema multiforme

_________________________________________________________________________

Knogler, led, muskler og bindevæv

Meget sjælden:

Rabdomyolyse

_________________________________________________________________________

Nyre- og urinvej

Ikke almindelig:

Urinretention

_________________________________________________________________________

Graviditet, puerpurium og den perinatale periode

Ikke kendt:

Seponeringssy ndrom hos nyfødte

_________________________________________________________________________

Det reproduktive system og mammae:

Ikke almindelig:

Seksuel dysfunktion

Sjælden:

Priapismus, galaktoré, brysthævelse,

menstruationsforstyrrelser

_________________________________________________________________________

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Meget almindelig:

Seponeringssymptomer (abstinenser)

Almindelig:

Let asteni, perifert ødem, irritabilitet, pyreksi

Sjælden:

Malignt neuroleptikasyndrom

, hypotermi

47024_spc.docx

Side 12 af 24

_________________________________________________________________________

Undersøgelser:

Sjælden:

Stigning i blodkreatinfosfokinasekinase

_________________________________________________________________________

Se pkt. 4.4.

Søvnighed kan forekomme – oftest i de første 2 uger af behandlingen og ophører normalt

ved fortsat administration af quetiapin.

Asymptomatiske stigninger (ændring fra normal til > 3X ULN når som helst) i

serumtransaminaser (ALAT, ASAT) eller gamma-GT niveauer er observeret hos nogle patienter

i quetiapinbehandling. Stigningerne var normalt reversible ved fortsat quetiapinbehandling.

Som for andre antipsykotika med

blokerende adrenerg aktivitet kan quetiapin specielt i

den indledende dosis titreringsperiode inducere ortostatisk hypotension forbundet med

svimmelhed, takykardi, og hos nogle patienter besvimelse (se pkt. 4.4).

(5) Udregning af bivirkningsfrekvens stammer udelukkende fra postmarketing data med

konventionelle tabletter af quetiapin.

Mindst ét tilfælde af fastende blodglukose ≥126 mg/dl (≥7,0 mmol/l) eller ikke fastende

blodglukose ≥200 mg/dl (≥11,1 mmol/l).

Det var kun i de kliniske forsøg i bipolar depression, at der sås en øgning i forekomsten af

dysfagi med quetiapin versus placebo.

Baseret på >7 % øgning i kropsvægt fra baseline. Forekommer hovedsagelig i de første

uger af behandlingen hos voksne.

(9) I akutte placebo-kontrollerede monoterapistudier, hvor seponeringssymptomer blev

evalueret, blev følgende seponeringssymptomer hyppigst observeret: Søvnløshed, kvalme,

hovedpine, diarré, opkastning, svimmelhed og irritabilitet. Hyppigheden faldt signifikant 1 uge

efter seponering.

(10) Mindst ét tilfælde af triglycerider ≥200 mg/dl (≥2,258 mmol/l) (patienter≥18 år) eller

≥150 mg/dl (≥1,694 mmol/l) (patienter <18 år).

(11) Mindst ét tilfælde af kolesterol ≥240 mg/dl (≥6,2064 mmol/l) (patienter ≥18 år) eller

≥200 mg/dl (≥5,172 mmol/l) (patienter <18 år). Der blev meget almindeligt observeret en

stigning i LDL-kolesterol på ≥30 mg/dl (≥0,769 mmol/l). Gennemsnitsændringen blandt

patienter med denne stigning var 41,7 mg/dl (≥1,07 mmol/l).

(12) Se tekst nedenfor.

(13) Mindst ét tilfælde af blodplader ≤100 x 10

(14) Baseret på bivirkningsrapporter fra kliniske forsøg vedrørende forhøjet blod kreatinkinase,

som ikke var relateret til malignt neuroleptikasyndrom.

(15) Prolaktinniveauer (patienter >18 år): > 20

l (> 869,56 pmol/l) hankøn: > 30

l (>1304,34

pmol/l) kvinder på ethvert tidspunkt.

(16) Kan medføre fald.

(17) HDL-kolesterol:

40 mg/dl (≥1,025 mmol/l) hankøn;

50 mg/dl (≥1,282 mmol/l) kvinder

på ved ethvert tidspunkt.

(18) Hyppigheden af patienter med et QTc skift fra

450 msek. til ≥450 msek. med en stigning

på ≥30 msek. I placebo-kontrollerede quetiapinstudiervar gennemsnitsændringen og

hyppigheden af patienter, som har et skift til et klinisk signifikant niveau ens mellem quetiapin

og placebo.

(19) Skift fra >132 mmol/l til ≤132 mmol/l ved mindst ét tilfælde.

(20) Der er rapporteret tilfælde om

selvmordstanker

og selvmordsadfærd under behandlingen

med quetiapin samt efter behandlingsophør (se pkt. 4.4 og 5.1).

(21) Se pkt. 5.1

(22) Nedsat hæmoglobin til ≤13 g/dl (8,07 mmol/l) hos mænd, ≤12 g/dl (7,45 mmol/l) hos

kvinder ved mindst en lejlighed blev observeret hos 11% af quetiapin-patienterne i alle studier,

herunder open-label-forlængelserne. Hos disse patienter var den gennemsnitlige maksimale

reduktion i hæmoglobin på et hvilket som helst tidspunkt -1,50 g/dl.

(23) Disse indberetninger optrådte hyppigt sammen med takykardi, svimmelhed, ortostatisk

hypotension og/eller underliggende hjerte/åndedrætssygdomme.

47024_spc.docx

Side 13 af 24

(24) Baseret på ændringer fra normal baseline til potentiel klinisk relevante værdi når som helst

efter baseline i alle studier. Ændringer i total T

, fri T

, total T

og fri T

defineres som <0,8 x LLN

(pmol/l) og ændringer i TSH er > 5 mIU/l når som helst.

(25) Baseret på en øget forekomst af opkastninger hos ældre patienter (≥65 år).

(26) Baseret på ændringer i neutrofiler fra ≥1.5 x 10

/l ved baseline til <0.5 x 10

når som

helst under behandlingen og baseret på patienter med alvorlig neutropeni

(<0.5 x 10

infektion under alle kliniske studier med quetiapin (se pkt 4.4).

(27)

Baseret på ændringer

fra normal baseline til potentielt klinisk relevante værdier når som helst efter baseline i alle

studier. Ændringer i eosinofiler defineres som >1x 10

celler/l når som helst.

(28) Baseret på ændringer fra normal baseline til potentiel klinisk relevante værdier når som

helst efter baseline i alle studier. Ændringer i WBC’er er defineres som ≤3 x 10

celler/l når som

helst.

(29) Baseret på rapporter om hændelser med metabolisk syndrom i alle kliniske studier med

quetiapin.

(30) I kliniske studier blev der observeret en forværring hos nogle patienter af mere end en af

de metaboliske faktorer, dvs. vægt, blodglucose og lipider (se pkt. 4.4)

(31) se afsnit 4.6

(32)

Kan forekomme ved eller omkring behandlingsstart og kan være forbundet med

hypotension og/eller synkope. Hyppigheden er baseret på bivirkningsrapporter om

bradykardi og relaterede hændelser i alle kliniske studier med quetiapin.

Ved anvendelse af neuroleptika er der rapporteret QT-forlængelse, ventrikulær arytmi,

pludselig uforklarlig død, hjertestop og torsades de pointes, disse betragtes som klasseeffekter.

Pædiatrisk population

De samme bivirkninger, som er beskrevet ovenfor for voksne, bør forventes hos børn og

unge. Følgende tabel opsummerer bivirkninger, som indtræder med større hyppighed hos

børn og unge patienter (10-17 år) end hos voksenpopulationen, eller bivirkninger, som ikke

er blevet identificeret hos voksenpopulationen.

Tabel 2: Quetiapinbehandling hos børn og unge. Bivirkninger, der forekommer med en

højere frekvens end hos voksne, eller som ikke er identificeret hos den voksne population

Bivirkningshyppighederne er inddelt som følger: Meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥

1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000)

og meget sjælden (< 1/10.000).

Det endokrine system

Meget almindelig: Stigning

i prolaktin

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig:

Øget appetit

Nervesystemet

Meget almindelig:

Almindelig

Ekstrapyramidale symptomer

Synkope

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig Blodtryksstigning

Luftveje, thorax og mediastinum:

Almindelig:

Rhinitis

47024_spc.docx

Side 14 af 24

Mave-tarm-kanalen: Meget almindelig:

Opkastning

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig: Irritabilitet

Prolaktinniveauer (patienter < 18 år): >20 ug/l (>869,56 pmol/l) hankøn; >26 ug/l

(>1130,428 pmol/l) hunkøn ved ethvert tidspunkt. Mindre end 1% af patienter havde

en stigning til et prolaktinniveau på >100 ug/l.

Baseret på ændringer over klinisk signifikante tærskler (tilpasset fra National Institutes

of Healths kriterier) eller stigninger på >20 mmHg for systolisk eller >10 mmHg for

diastolisk blodtryk på ethvert tidspunkt i to akutte (3-6 uger) placebokontrollerede

studier med børn og unge.

Bemærk: Hyppigheden svarer til den, der er set hos voksne, men irritabilitet kan være

forbundet med andre kliniske konsekvenser hos børn og unge sammenlignet med

voksne.

4. Se punkt 5.1

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

4.9 Overdosering

Symptomer

Generelt var de rapporterede tegn og symptomer resultatet af en forstærkning af det aktive

stofs kendte farmakologiske effekter dvs. søvnighed og sedation, takykardi og

hypotension. Overdosering kan medføre QT-forlængelse, krampeanfald, status epilepticus,

rhabdomyolyse, åndedrætsdepression, urinretention, konfusion, delirium og/eller agitation,

koma og død. Der kan være en øget risiko for overdosering hos patienter med kendt

alvorlig kardiovaskulær sygdom (se pkt. 4.4. Ortostatisk hypotension).

Behandling af overdosering

Der er ingen specifik modgift mod quetiapin. I tilfælde af svære symptomer bør det

overvejes, om der er tale om indtagelse af flere slags medicin. Intensiv behandling

anbefales, deriblandt sikring og vedligeholdelse af åbne luftveje, sikring af tilstrækkelig

ilttilførsel og ventilation, samt overvågning og understøttelse af det kardiovaskulære

system. Baseret på publiceret litteratur kan patienter med delirium og agitation samt et

tydeligt antikolinergt syndrom behandles med 1-2 mg physostigmin under kontinuerligt

EKG monitorering. Dette anbefales ikke som standardbehandling på grund af en potentiel

negativ virkning af physostigmin på hjertets 59 ledningsevne. Physostigmin kan anvendes,

hvis der ikke er nogen EKG afvigelser. Brug ikke physostigmin i tilfælde af dysarytmier,

alle former for hjerteblok eller QRS-udvidelser.

47024_spc.docx

Side 15 af 24

Selvom hæmning af absorption ved overdosis ikke er undersøgt, kan maveudskylning være

indiceret ved alvorlig forgiftning og bør så vidt muligt udføres inden for en time efter

indtagelse. Administration af aktivt kul bør overvejes.

I tilfælde af quetiapin-overdosis skal refraktær hypotension behandles efter

standardforskrifter, herunder med intravenøs væske og/eller sympatomimetika.

Epinefrinog dopamin skal undgås, da betastimulering kan forværre hypotension i et regi

med en quetiapin-fremkaldt alfablokade.

Tæt medicinsk overvågning og monitorering bør fortsætte, indtil patienten kommer sig.

4.10 Udlevering

6.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: N 05 AH 04. Antipsykotika

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Virkningsmekanisme

Quetiapin er et atypisk antipsykotisk stof. Quetiapin og den aktive humane plasma

metabolit norquetiapin indvirker på en bred vifte af neurotransmitterreceptorer. Quetiapin

og norquetiapin udviser affinitet for serotonin (5HT

) receptorer og dopamin D

og D

receptorer i hjernen. Det er denne kombination af receptorantagonisme med en højere

selektivitet overfor 5HT

i forhold til D

receptorer, som menes at medvirke til de kliniske

antipsykotiske egenskaber og den lave tilbøjelighed til ekstrapyramidiale bivirkninger

(EPS) for quetiapin sammenlignet med typiske antipsykotika. Quetiapin og norquetiapin

har ingen væsentlig affinitet til benzodiazepinreceptorer, men høj affinitet til histaminerge

og adrenerge alfa1-receptorer, moderat affinitet til adrenerge alfa2- receptorer og moderat

til høj affinitet til adskillige muskarinreceptorer. Norquetiapins hæmning af NET og

delvise agonistvirkning på 5HT1A-stederne kan medvirke til Seroquels terapeutiske

virkning som et antidepressivum.

Farmakodynamisk virkning

Quetiapin er aktiv i tests for antipsykotisk aktivitet så som i betingede undvigereaktioner

(conditioned avoidance). Det blokerer også virkningen af dopamin-agonister enten målt

adfærdsmæssigt eller elektrofysiologisk og forhøjer dopamins metabolit-koncentrationer,

et neurokemisk udtryk for D

receptorblokering.

I prækliniske tests, hvor der undersøges for EPS-tilbøjeligheden, adskiller quetiapin sig fra

de typiske antipsykotiske lægemidler og har en atypisk profil. Ved kronisk administrering

forårsager quetiapin ikke supersensitivitet overfor dopamin D

-receptorer. Quetiapin

forårsager kun svag katalepsi ved effektive dopamin D

-receptorblokerende doser.

Quetiapin udviser ved kronisk administrering selektivitet for det limbiske system, idet der

fremkommer en depolariserende blokade af de mesolimbiske, men ikke af de nigrostriatale

dopamin-holdige neuroner. Quetiapin udviser

efter akut og kronisk indgift minimal

47024_spc.docx

Side 16 af 24

tilbøjelighed for dystoni hos haloperidol-følsomme Cebus-aber eller Cebus-aber, der ikke

tidligere er testet med quetiapin (se pkt. 4.8).

Klinisk virkning

Skizofreni

I tre placebo-kontrollerede kliniske studier med skizofrene patienter sås ved brug af

variable doser af quetiapin ingen forskelle mellem quetiapin- og placebo-grupperne i

forekomsten af EPS eller samtidig anvendelse af antikolinerge stoffer. Et placebo-

kontrolleret studie, som undersøgte fastsatte doser af quetiapin i intervallet 75-750 mg/dag,

viste ingen tegn på en stigning i EPS eller samtidig anvendelse af antikolinerge stoffer.

Den langsigtede effekt af quetiapin til forebyggelse af recidiv hos skizofrene patienter er

ikke blevet kontrolleret i blindede kliniske studier. I open-label-studier med skizofrene

patienter var quetiapin effektiv til opretholdelse af den kliniske forbedring under

kontinuerlig behandling af patienter, som indledningsvist responderede på behandlingen,

hvilket peger på en langsigtet effekt.

Bipolar lidelseI fire placebo-kontrollerede kliniske studier med doser af quetiapin på op til

800 mg/dag til behandling af moderate til svære maniske episoder (to som monoterapi og

to som supplement til lithium eller divalproex) var der ingen forskelle mellem quetiapin og

placebogrupperne i forekomsten af EPS eller samtidig anvendelse af antikolinerge stoffer.

Til behandling af moderate til svære maniske episoder har quetiapin i to monoterapiforsøg,

vist bedre effekt end placebo på reduktion af maniske symptomer ved uge 3 og uge 12. Der

findes ingen data fra langtidsstudier, der viser quetiapins evne til at forebygge senere

maniske eller depressive episoder. Der er begrænsede data for quetiapin i kombination med

divalproex eller lithium i moderate til svære maniske episoder ved 3 og 6 uger, dog var

kombinationsbehandlingen veltolereret. Data viste en additiv effekt ved uge 3. Et andet

forsøg viste ikke en additiv effekt ved uge 6.

Den gennemsnitlige mediandosis af quetiapin hos responderende patienter sidste uge i

behandlingen var ca. 600 mg daglig og ca. 85 % af de responderende var i et dosisinterval

mellem 400 og 800 mg/dag.

I 4 kliniske forsøg med quetiapin, med en varighed på 8 uger hos patienter med moderate

til svære depressive episoder inden for bipolar I eller bipolar II lidelse, var quetiapin 300

mg og 600 mg signifikant bedre end placebobehandlede patienter for de relevante

effektmål: MADRS gennemsnitsforbedring og for respons defineret som mindst en 50 %

forbedring i MADRS totalscore fra baseline. Der sås ingen forskel i effektens størrelse

mellem de patienter, der fik quetiapin 300 mg og dem, der fik 600 mg.

I opfølgningsfasen i to af disse kliniske forsøg blev det vist, at langtidsbehandling af

patienter, som responderede på quetiapin 300 eller 600 mg, var effektfuldt sammenlignet

med placebobehandling med hensyn til depressive symptomer, men ikke hvad angår

maniske symptomer.

I to kliniske studier til forebyggelse af tilbagevendende sygdomsepisoder, hvor quetiapin

blev evalueret i kombination med stemningsstabiliserende behandling hos patienter med

maniske, depressive eller blandede sygdomsepisoder, var kombinationen med quetiapin

bedre end stemningsstabiliserende monoterapi med hensyn til at øge tiden til

tilbagevendende sygdomsepisoder (manisk, blandet eller depressiv). Quetiapin blev givet

47024_spc.docx

Side 17 af 24

to gange daglig totalt 400 til 800 mg pr. dag som kombinationsbehandling med litium eller

valproat.

I et 6-ugers randomiseret studie med lithium og quetiapin versus placebo og quetiapin hos

voksne patienter med akut mani, var forskellen mellem den gennemsnitlige forbedring på

YMRS mellem gruppen med lithium som tillægsbehandling og gruppen med placebo som

tillægsbehandling 2,8 point, og forskellen i % respondenter (defineret som 50 % forbedring fra

baseline på YMRS) var 11 % (79 % i gruppen med lithium som tillægsbehandling versus 68 %

i gruppen med placebo som tillægsbehandling).

I et langtidsforsøg (op til 2 års behandling), hvor man evaluerede forebyggelse af

tilbagevendende sygdomsepisoder hos patienter med maniske, deprimerede eller blandede

stemningsepisoder var quetiapin bedre end placebo til at øge tiden til tilbagevendende

sygdomsepisoder for enhver stemningshændelse (manisk, blandet eller deprimeret) hos

patienter med bipolar I lidelse. Antallet af patienter med en stemningshændelse var

henholdsvis 91 (22,5 %) i quetiapingruppen, 208 (51,5 %) i placebogruppen og 95

(26,1 %) i de lithium behandlede grupper.

Hvis man sammenligner fortsat behandling med

quetiapin med skift til lithium hos patienter, som har responderet på quetiapin, så 61 indikerer

resultaterne, at et skift til lithiumbehandling ikke ser ud til at være forbundet med en øget tid til

en tilbagevendende stemningshændelse.

Kliniske studier har vist effekt af quetiapin ved skizofreni og mani ved administration to

gange dagligt, selvom quetiapin har en halveringstid på ca. 7 timer. Dette understøttes

yderligere af data fra et positronemissiontomografi (PET)-studie, som for quetiapin, 5HT

og D

viste, at besættelsen af receptorer er opretholdt i op til 12 timer. Sikkerhed og effekt

af doser større end 800 mg/dag er ikke undersøgt.

Klinisk sikkerhed

I placebokontrollerede, kliniske korttidsstudier med skizofreni og bipolær mani svarede den

samlede hyppighed af ekstrapyramidale symptomer til hyppigheden ved placebo (skizofreni:

7,8 % for quetiapin og 8,0 % for placebo; bipolær mani: 11,2 % for quetiapin og 11,4 % for

placebo). I placebokontrollerede, kliniske korttidsstudier med unipolar depression og bipolar

depression blev der observeret en højere forekomst af ekstrapyramidale symptomer hos

quetiapin-behandlede patienter sammenlignet med placebobehandlede patienter.

Placebokontrollerede korttidsstudier med bipolar depression viste en samlet hyppighed af

ekstrapyramidale symptomer på 8,9 % for quetiapin sammenlignet med 3,8 % for placebo. I

placebokontrollerede, kliniske korttids-monoterapistudier med patienter med unipolar

depression var den samlede forekomst af ekstrapyramidale symptomer 5,4 % for quetiapin og

3,2 % for placebo. I et placebokontrolleret korttids-monoterapistudie med ældre patienter med

unipolar depression var den samlede forekomst af ekstrapyramidale symptomer 9,0 % for

quetiapin og 2,3 % for placebo. Ved såvel bipolar depression som ved unipolar depression var

forekomsten af de enkelte bivirkninger (f.eks. akatisi, ekstrapyramidale symptomer, tremor,

dyskinesi, dystoni, rastløshed, ufrivillige muskelsammentrækninger, psykomotorisk

hyperaktivitet og muskelstivhed) ikke over 4 % i nogen af behandlingsgrupperne.

I placebokontrollerede korttidsstudie (over 3 til 8 uger) med en fast dosis (50 mg/dag til 800

mg/dag) viste en gennemsnitlig vægtøgning hos quetiapinbehandlede patienter på 0,8 kg ved

en daglig dosis på 50 mg til 1,4 kg ved 600 mg/dag (hvor den laveste vægtøgning forekom ved

800 mg/dag) sammenlignet med 0,2 kg hos placebobehandlede patienter. Procenten af

quetiapinbehandlede patienter, hvis vægt steg med ≥7 % af legemsvægten varierede fra 5,3 %

ved 50 mg/dag til 15,5 % ved 400 mg/dag (hvor den laveste vægtøgning forekom ved daglige

doser på 600 og 800 mg) sammenlignet med 3,7 % af de placebobehandlede patienter.

47024_spc.docx

Side 18 af 24

Et randomiseret 6-ugers studie med lithium og quetiapin versus placebo og quetiapin hos

voksne patienter med akut mani indikerede, at kombinationen af quetiapin og lithium medfører

flere bivirkninger (63 % versus 48 % ved quetiapin i kombination med placebo). Resultaterne

for sikkerhed viste en højere forekomst af ekstrapyramidale symptomer, der blev rapporteret

hos 16,8 % af patienterne i gruppen med lithium som tillægsbehandling og hos 6,6 % i gruppen

med placebo som tillægsbehandling, hvor størstedelen bestod af tremor, som blev rapporteret

hos 15,6 % af patienterne i gruppen med lithium som tillægsbehandling og hos 4,9 % af

gruppen med placebo som tillægsbehandling. Forekomsten af døsighed var højere i gruppen

med quetiapin og lithium som tillægsbehandling (12,7 %) sammenlignet med quetiapin og

placebo som tillægsbehandling (5,5 %). Derudover oplevede en højere procentdel af de

patienter, der blev behandlet i gruppen med lithium som tillægsbehandling (8,0 %) vægtøgning

(≥7 %) ved afslutning af behandlingen sammenlignet med patienterne i gruppen med placebo

som tillægsbehandling (4,7 %).

Recidivforebyggende langtidsstudier havde en open label-periode (fra 4 til 36 uger), hvor

patienterne blev behandlet med quetiapin, efterfulgt af en randomiseret afvænningsperiode,

hvor patienterne blev randomiseret til quetiapin eller placebo. Hos de patienter, der blev

randomiseret til quetiapin, sås en gennemsnitlig vægtøgning på 2,56 kg i open label-perioden,

og i uge 48 i den randomiserede periode var den gennemsnitlige vægtøgning 3,22 kg

sammenlignet med open-label baseline. Hos de patienter, der blev randomiseret til placebo, sås

en gennemsnitlig vægtøgning på 2,39 kg i open label-perioden, og i uge 48 i den

randomiserede periode var vægtøgningen 0,89 kg sammenlignet med open-label baseline.

I placebo-kontrollerede studier med ældre patienter med demensrelateret psykose var

hyppigheden af cerebrovaskulære bivirkninger pr. 100 patientår ikke højere hos quetiapin-

behandlede patienter end hos placebo-behandlede patienter.

I alle placebokontrollerede korttidsstudier med monoterapi til patienter med et baseline

neutrofiltal ≥ 1.5 x10

/l var hyppigheden af mindst ét tilfælde af ændring i et neutrofiltallet

til på

1.5 x 10

/l 1,9 % blandt de patienter, som fik quetiapin, sammenlignet med 1,5 %

hos de patienter, som fik placebo. Hyppigheden af ændringer til >0,5-<1,0 x 10

/l var den

samme (0,2%) hos de patienter, der fik quetapin, som hos de patienter, der fik placebo. I

alle kliniske studier (placebokontrollerede, open-label, aktiv komparator) med patienter

med et baseline neutrofiltal ≥ 1.5 x 10

/l), lå hyppigheden af mindst ét tilfælde af ændring i

neutrofiltallet til

1,5 x 10

/l på 2,9 % og til 0,5 X 10

/l på 0,21 % hos patienter, der blev

behandlet med quetiapin

Behandlingen med quetiapin var forbundet med dosisrelaterede fald i

thyroideahormonniveauerne. Hyppigheden af ændringer i TSH var 3,2 % for quetiapin

over for 2,7 % for placebo. Hyppigheden af gensidige, potentielt klinisk signifikante

ændringer i både T3 eller T4 og TSH i disse studier var sjældne, og de observerede

ændringer i thyroideahormon-niveauerne var ikke forbundne med klinisk symptomatisk

hypotyroidisme. Reduktionen i total og fri T4 var maksimal inden for de første seks uger af

quetiapinbehandlingen uden yderligere reduktion under langtidsbehandlingen. I 2 ud af 3

tilfælde var ophør med quetiapinbehandlingen forbundet med en reversering af virkningen

på det totale og frie T4, uanset behandlingens varighed.

Katarakter/linseuklarheder

I et klinisk studie, der skulle evaluere det kataraktogene potentiale ved quetiapin (200-800

mg/dag) over for risperidon (2-8 mg/dag) hos til patienter med skizofreni eller

skizoaffektiv sindslidelse, var procentdelen af patienter med øget linseuklarhed ikke højere

47024_spc.docx

Side 19 af 24

for quetiapin (4 %) sammenlignet med risperidon (10 %), hos patienter, der var blevet

eksponeret for lægemidlet i mindst 21 måneder.

Pædiatrisk population

Klinisk virkning

Quetiapins effekt og sikkerhed blev undersøgt i et 3-ugers placebo-kontrolleret studie

vedrørende behandling af mani (n=284 patienter fra USA i alderen 10-17). Ca. 45 % af

patientpopulationen havde en yderligere diagnose af ADHD. Endvidere blev der udført et

6-ugers placebo-kontrolleret studie vedrørende behandling af skizofreni (n=222 patienter i

alderen 13-17). I begge studier blev patienter med kendt manglende respons på quetiapin

ekskluderet. Behandlingen med quetiapin blev begyndt med 50 mg/dag og blev dag 2 øget

til 100 mg/dag; derefter blev dosis titreret til en måldosis (mani 400-600 mg/dag;

skizofreni 400-800 mg/dag) i trin på 100 mg/dag givet to eller tre gange daglig.

I maniforsøget var forskellen i LS-gennemsnitsændringen fra baseline i YMRS totalscore

(aktiv minus placebo) –5,21 for quetiapin 400 mg/dag og –6,56 for quetiapin 600 mg/dag.

Responsrater (YMRS forbedring ≥50 %) var 64 % for quetiapin 400 mg/dag, 58 % for

600 mg/dag og 37 % i placebogruppen.

I skizofrenistudiet var forskellen i LS-gennemsnitsændring fra baseline i PANSS totalscore

(aktiv minus placebo) –8,16 for quetiapin 400 mg/dag og –9,29 for quetiapin 800 mg/dag.

I hverken lavdosis- (400 mg/dag) eller højdosis-regimet (800 mg/dag) var quetiapin bedre

end placebo med hensyn til procentdelen af patienter, der fik respons, defineret som ≥30 %

reduktion fra baseline i PANSS totalscore. Både i mani og skizofreni resulterede højere

doser i numerisk lavere responsrater.

I et tredje kortvarigt placebokontrolleret monoterapistudie med quetiapin til børn og unge

patienter (10-17 år) med bipolar depression blev der ikke påvist nogen effekt.

Der foreligger ingen data om vedligeholdelse af effekt eller forebyggelse af

tilbagevendende sygdomsepisoder i denne aldersgruppe.

Klinisk sikkerhed

I de pædiatriske studier af kort varighed med quetiapin, som er beskrevet ovenfor, var

hyppigheden af EPS i den aktive arm versus placebo 12,9 % hhv. 5,3 % i skizofrenistudiet.

3,6 % hhv. 1,1 % i studiet med bipolar mani og 1,1 % hhv. 0 % i studiet med bipolar

depression. Hyppigheden af vægtøgning ≥ 7 % af baseline-legemsvægt i den aktive arm

versus placebo var 17 % hhv. 2,5 % i studierne med skizofreni og bipolar mani, og 12,5 %

hhv. 6 % i studiet med bipolar depression. Hyppigheden af selvmordsrelaterede hændelser

i den aktive arm versus placebo var 1,4 % hhv. 1,3 % i skizofrenistudiet, 1,0 % hhv. 0 % i

studiet med bipolar mani, og 1,1 % hhv. 0 % i studiet med bipolar depression. I løbet af en

udvidet opfølgende postbehandlingsfase i studiet med bipolar depression, var der

yderligere to selvmordsrelaterede hændelser hos to patienter; en af disse patienter var i

behandling med quetiapin på tidspunktet for hændelsen.

Sikkerhed på langtidsstudier

En 26-ugers open-label-forlængelse af de akutte studier (n=380 patienter) med quetiapin

med en fleksibel dosis på 400-800 mg/dag gav yderligere sikkerhedsdata.

Der blev

rapporteret

blodtryksstigninger hos børn og unge, og øget appetit, ekstrapyramidale

47024_spc.docx

Side 20 af 24

symptomer og forhøjet serumprolaktin blev rapporteret med større hyppighed hos børn og

unge end hos voksne patienter (se pkt. 4.4 og 4.8). Med hensyn til vægtøgning blev der

anvendt en stigning på mindst 0,5 standardafvigelse fra baseline i Body Mass Index (BMI),

med justering for normal vækst over længere tid, som mål for klinisk signifikant ændring;

18,3 % af patienterne, som blev behandlet med quetiapin i mindst 26 uger, opfyldte dette

kriterium.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absortion

Quetiapin bliver velabsorberet og metaboliseres i udstrakt grad efter oral administration.

Biotilgængeligheden af quetiapin påvirkes ikke signifikant af samtidig fødeindtagelse.

Steady-state peak molære koncentrationer af den aktive metabolit norquetiapin er 35 % af

den, der er set for quetiapin.

Farmakokinetikken af quetiapin og norquetiapin er lineær indenfor det godkendte

doseringsinterval.

Fordeling

Quetiapin er ca. 83% bundet til plasmaproteiner.

Biotransformation

Quetiapin metaboliseres i vid udstrækning i leveren, hvor umetaboliseret quetiapin udgør

mindre end 5 % af uomdannet lægemiddel-relateret stof i urinen eller afføringen efter

indgift af radioaktivt mærket quetiapin. In vitro-studier påviste, at CYP3A4 er det primære

enzym, ansvarligt for cytochrom P450-medieret metabolisme af quetiapin. Norquetiapin er

primært dannet og elimineret via CYP3A4.

Ca. 73 % af radioaktiviteten udskilles i urinen og 21 % i afføringen.

Quetiapin og flere af stoffets metabolitter (inkl. norquetiapin) er svage inhibitorer af

human cytochrom P450 1A2, 2C9, 2C19, 2D6 og 3A4 aktiviteter i in vitro. In vitro CYP-

inhibering ses kun ved koncentrationer ca. 5-50 gange højere end de, der ses ved et

doseringsinterval hos mennesker på 300-800 mg/dag. På basis af disse in vitro resultater, er

det usandsynligt, at samtidig indgift af quetiapin og anden medicin vil resultere i klinisk

signifikant lægemiddel inhibering af cytochrom P450 medieret metabolisme af det andet

stof. Fra dyrestudier fremkommer det, at quetiapin kan inducere cytochrom P450 enzymer.

I et specifikt interaktionsstudie hos psykotiske patienter sås dog ingen stigning i cytochrom

P450 aktiviteten efter administration af quetiapin.

Elimination

Halveringstiden for elimination af quetiapin og norquetiapin er henholdsvis ca. 7 og 12

timer. Den gennemsnitlige molære dosisfraktion af fri quetiapin og den aktive humane

plasmametabolit norquetiapin er <5 % udskilt i urinen.

Køn

Der er ingen forskel mellem mænd og kvinder hvad angår kinetikken for quetiapin.

47024_spc.docx

Side 21 af 24

Ældre

Den gennemsnitlige clearance af quetiapin hos ældre er ca. 30 – 50 % lavere end hos

voksne mellem 18 og 65 år.

Nedsat nyrefunktion

Middelværdien af plasmaclearance af quetiapin blev reduceret med ca. 25 % hos individer

med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance mindre end 30 ml/min/1,73 m2 ), men

de individuelle clearanceværdier ligger inden for normalområdet.

Nedsat leverfunktion

Quetiapins gennemsnitlige plasmaclearance er reduceret med ca. 25 % hos individer med

nedsat leverfunktion (stabil alkoholisk cirrhosis). Da quetiapin metaboliseres i udstrakt

grad i leveren forventes højere plasmaværdier hos individer med nedsat leverfunktion, og

dosisjustering kan være nødvendig i denne patientgruppe (se pkt. 4.2).

Pædiatrisk population

Farmakokinetiske data blev undersøgt hos 9 børn i alderen 10-12 år og 12 unge, som var

på steady-state behandling med 400 mg quetiapin to gange daglig.

Ved steady-state lignede

de dosisnormaliserede plasmaniveauer af moderstoffet, quetiapin, hos børn og unge (10-17 år)

generelt voksnes, selvom Cmax hos børn var i den højere ende af det område, som blev

observeret hos voksne. AUC og Cmax for den aktive metabolit, norquetiapin, var højere, ca.

hhv. 62 % og 49 % hos børn (10-12 år) og hhv. 28 % og 14 % hos unge (13-17 år)

sammenlignet med voksne.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der sås ingen evidens for genotoksicitet i en serie af in vitro og in vivo

genotoksicitetsstudier. Hos laboratoriedyr sås i klinisk relevante eksponeringsniveauer

følgende afvigelser, som indtil videre ikke er bekræftet i længerevarende klinisk forskning:

Der er set pigmentaflejringer i skjoldbruskkirtlen hos rotter. Der er observeret hypertropi af

skjoldbruskkirtlens follikelceller, en nedsættelse af T3 plasmaniveauet, fald i

hæmoglobinkoncentrationen samt et fald i antallet af røde og hvide blodlegemer hos

cynomolgus aber og hos hunde linseuklarheder og katarakt hos hunde. (Angående

katarakter/linseuklarheder, se pkt 5.1)

I et embryoføtal toksicitetsstudie hos kaniner var den føtale incidens af carpal/tarsal

bøjning øget. Denne virkning forekom i tilfælde af tydelige maternelle påvirkninger, som

f.eks. reduceret vægtøgning. Disse påvirkninger var tydelige ved maternelle

ekspositionsniveauer, der svarede til eller var lidt højere end niveauerne hos mennesker

ved maksimal terapeutisk dosis. Relevansen af disse fund for mennesker er ukendt.

I et fertilitetsstudie hos rotter så man marginal reduktion i fertilitet hos hanrotter og

pseudodrægtighed, langvarige perioder med diestrus, øget precoital interval og nedsat

drægtighedsrate. Disse virkninger er relateret til forhøjet prolaktinniveauer og ikke direkte

relevant for mennesker på grund af artsforskelle i den hormonelle reproduktionskontrol.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kerne

47024_spc.docx

Side 22 af 24

Povidon (K30)

Calciumhydrogenphosphatdihydrat

Cellulose, mikrokrystallinsk

Natriumstivelseglycolat Type A

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Silica, kolloid vandfri

Talcum

Overtræk

Hypromellose 6 cps

Macrogol 400

Titandioxid (E171)

Desuden

Jernoxid, gul (E172) (25 mg, 100 og 150 mg tabletter)

Jernoxid, rød (E172) (25 mg tabletter)

Prægeblæk: Shellac, jernoxid, sort (E172) og propylenglycol (100 mg, 150 mg, 200 mg

og 300 mg)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

HDPE beholder og PVC/Aluminiumfolie blister.

Pakningsstørrelser

Beholdere

Quetiapin ”Amneal” 25 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg: 100, 250, 500 eller 1.000

tabletter

Quetiapin ”Amneal” 300 mg: 60, 100, 250, 500 eller 1.000 tabletter.

Blister

1, 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 eller 240 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf skal destrueres i henhold til lokale

retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Amneal Pharma Europe Limited

47024_spc.docx

Side 23 af 24

70 Sir John Rogerson´s Quay

Dublin 2

Irland

Repræsentant

Amneal Nordic ApS

Kanalholmen 14-18

2650 Hvidovre

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

25 mg:

47020

100 mg:

47021

150 mg:

47022

200 mg:

47023

300 mg:

47024

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

12. august 2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

12. maj 2016

47024_spc.docx

Side 24 af 24

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Noden Pharma DAC)

Rasilez HCT (Active substance: aliskiren hemifumarate / hydrochlorothiazide) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5769 of Wed, 29 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/964/R/87

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Pharm Research Associates (UK) Limited)

EU/3/18/2057 (Active substance: 1-(2-hydroxyethyl)-8-{[5-(4-methylpiperazin-1-yl)-2-(trifluoromethoxy) phenyl]amino}-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[4,3-h]quinazoline-3-carboxamide fumarate salt) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5729 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/051/18

Europe -DG Health and Food Safety

28-8-2018

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (IQVIA RDS Ireland Limited)

EU/3/18/2055 (Active substance: (3R,3aS,9R,9aS,9bS)-3-((dimethylamino)methyl)-9-hydroxy-6,9-dimethyl-3,3a,4,5,7,8,9,9a-octahydroazuleno[4,5-b]furan-2(9bH)-one fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5727 of Tue, 28 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/060/18

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

25-7-2018

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Gilead Sciences Ireland UC)

Viread (Active substance: tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4980 of Wed, 25 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/419/T/187

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Gilead Sciences Ireland UC)

Truvada (Active substance: emtricitabine / tenofovir disoproxil fumarate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3690 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/594/T/148

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Gilead Sciences Ireland UC)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3691 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Gilead Sciences Ireland UC)

Eviplera (Active substance: emtricitabine / rilpivirine (as hydrochloride) / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3453 of Wed, 30 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2312/T/91

Europe -DG Health and Food Safety

30-5-2018

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Biogen Idec Limited)

Tecfidera (Active substance: Dimethyl fumarate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)3458 of Wed, 30 May 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-5-2018

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Gilead Sciences International Limited)

Stribild (Active substance: elvitegravir / cobicistat / emtricitabine / tenofovir disoproxil (as fumarate)) - PSUSA - Modification - Commission Decision (2018)3277 of Thu, 24 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2574/PSUSA/10082/201708

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (PharmaBio Consulting)

EU/3/18/1990 (Active substance: Dimethyl fumarate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1879 of Mon, 26 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/219/17

Europe -DG Health and Food Safety