Questran Loc

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Questran Loc 4 g pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder
 • Dosering:
 • 4 g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Questran Loc 4 g pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 13639
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Questran Loc, 4 g pulver til oral suspension

colestyramin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Questran Loc til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Questran Loc

Sådan skal De tage Questran Loc

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Questran Loc binder tarmens galdesyre, som fjernes med afføringen. Kroppen bruger galdesyre til at danne

kolesterol. Derfor nedsættes kolesterol i blodet.

De kan bruge Questran Loc til at sænke blodets indhold af kolesterol, hvis diæt ikke har haft tilstrækkelig

virkning. De kan også bruge Questran Loc mod hudkløe, ved galdevejssygdomme og mod diaré, som

skyldes for meget galdesyre i tarmen.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Questran Loc

Tag ikke Questran Loc

hvis De er overfølsom over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Questran Loc pulver

til oral suspension (angivet i pkt. 6).

hvis De har fuldstændig blokering af galdevejene (med meget alvorlig gulsot).

hvis De har sivende eller blodig diaré.

Advarsler og forsigtighedsregler

Questran Loc kan gøre, at De får for lidt A-, D-, E- og K-vitamin samt folinsyre. Tal med Deres læge om

tilskud af folinsyre og vitaminer.

Fortæl Deres læge, hvis De lider af:

Diabetes.

Nedsat stofskifte.

Leverproblemer.

Dårlige nyrer.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at De er i behandling med Questran Loc. Det kan

påvirke prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Questran Loc

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder

også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

De kan tage Questran Loc sammen med anden medicin, men tal først med lægen, hvis De tager:

blodfortyndende medicin,

medicin mod depression (tricykliske antidepressive midler som doxepin),

vanddrivende medicin (chlorthiazid),

anden medicin mod forhøjet kolesterol (nikotinsyre),

medicin mod infektion (tetracyclin, penicillin),

epilepsimedicin (phenobarbital),

medicin mod for lavt stofskifte (thyroideahormoner),

hjertemedicin (digoxin).

De skal tage medicinen mindst en time før eller 4-6 timer efter Questran Loc.

Brug af Questran Loc sammen med mad og drikke

De kan udrøre Questran Loc i vand, saft, juice eller andre drikkevarer. De kan også udrøre Questran Loc i

supper eller frugtmos.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal De

spørge Deres læge eller apoteket til råds, før De tager dette lægemiddel.

Graviditet

De må kun tage Questran Loc efter lægens anvisning.

Amning

Erfaringer med Questran Loc er begrænsede. Spørg lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Questran Loc påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Questran Loc indeholder en fenylalaninkilde

Questran Loc indeholder en fenylalaninkilde. Kan være skadelig hvis De har fenylketonuri (PKU, Føllings

sygdom).

3.

Sådan skal De tage Questran Loc

Tag altid Questran Loc efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Dosering:

Voksne:

1-2 breve (4-8 g) 3 gange dagligt.

Børn:

½ brev (2 g) 2 gange dagligt, evt. stigende til voksendosis.

De må ikke tage Questran Loc tørt. De skal udrøre pulveret i vand eller anden væske inden indtagelse. De

kan også blande pulveret i mad.

De skal tage anden medicin mindst 1 time før eller 4-6 timer efter Questran Loc.

Hvis De har taget for meget Questran Loc

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere af Questran Loc, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet og De føler Dem utilpas.

Der er ikke kendskab til forgiftninger efter brug af Questran Loc.

Hvis De har glemt at tage Questran Loc

Hvis De har glemt at tage en dosis, skal De bare fortsætte med næste dosis. De må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for en glemt dosis.

Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning i mave og tarm. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Hovedpine, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde

bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Allergisk reaktion med vand i kroppen. Kan være alvorligt. Tal med lægen, hvis der er hævelse af tunge,

læber og ansigt. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden):

Voldsomme anfald af smerter i maven, stop for luftafgang og afføring pga. stop for tarmpassagen.

Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

Forstoppelse.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Halsbrand, fordøjelsesbesvær, luftafgang fra tarmen, kvalme, diaré, mavesmerter.

Hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Åndedrætsbesvær. Kan være eller blive alvorligt. Kontakt lægen.

Øget risiko for knoglebrud pga. knogleskørhed. Kan udvikle sig til en alvorlig bivirkning. Kontakt

lægen, hvis De får pludselige smerter i ryggen.

Øget blødningstendens (pga. K-vitaminmangel). Tal med lægen.

Natteblindhed (på grund af A-vitaminmangel).

D-vitaminmangel.

Appetitmangel.

Opkastning, fedtdiaré (ved anvendelse af høje doser), huller i tænderne, synkebesvær, opstød,

hæmorideblødning, jagende smerter i den nederste del af endetarmen, smagsforstyrrelser.

Udslæt, irritation af hud og slimhindeoverflader f.eks. tunge og hudområde ved endetarmen, allergisk

reaktion som f.eks. nældefeber.

Påvirkning af leverens funktion.

Vægtstigning.

Led- og muskelsmerter.

Svimmelhed, prikkende, snurrende fornemmelse eller følelsesløshed i huden.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Fald i mængden af folinsyre i blodet hos børn.

Questran Loc kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion, som igen bliver normale, når

behandlingen ophører.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke fremgår af

denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted:

www.meldenbivirkning.dk

E-mail:

sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Questran Loc utilgængeligt for børn.

Brug ikke Questran Loc efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Questran Loc indeholder:

Det aktive stof i Questran Loc er colestyramin.

De øvrige indholdsstoffer er: vandfri citronsyre (E330), kolloid silica, kelcoloid (E405), xanthangummi

(E415), appelsinsmagsstof og aspartam (E951).

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bristol-Myers Squibb AB

Box 1172

171 23 Solna

Sverige

Repræsentant i Danmark

Bristol-Myers Squibb

Hummeltoftevej 49

2830 Virum

Fremstiller

Farmea

10 rue Bouche Thomas

ZAC d'Orgemont

49000 Angers

Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest opdateret december 2014

17-10-2018

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 The duration of the vaccination campaign sufficient to eliminate lumpy skin disease (LSD) mainly depends on the vaccination effectiveness and coverage achieved. By using a spread epidemiological model, assuming a vaccination effectiveness of 65%, with 50% and 90% coverage, 3 and 4 years campaigns, respectively, are needed to eliminate LSD. When vaccination effectiveness is 80% to 95%, 2 years of vaccination at coverage of 90% is sufficient to eliminate LSD vir...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-10-2018

Liveyon, LLC Issues a Voluntary Nationwide Recall of the Regen Series ® Product, Manufactured by Genetech, Inc.

Liveyon, LLC Issues a Voluntary Nationwide Recall of the Regen Series ® Product, Manufactured by Genetech, Inc.

Liveyon, LLC (“Liveyon”) is a distributor of stem cell products manufactured by Genetech, Inc. (“Genetech”), a laboratory located in San Diego, CA. Liveyon marketed and distributed these products under the trade name ReGen Series®. Liveyon has voluntarily recalled all ReGen Series® products due to reported possible adverse reactions.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2018

Consumer Alert: Sprout Creek Farm “Margie” Cheese Batch Recalled

Consumer Alert: Sprout Creek Farm “Margie” Cheese Batch Recalled

Today the New York State Department of Agriculture and Markets alerted consumers to a pasteurization problem with one of Sprout Creek Farm's pasteurized cow's milk cheeses, "Margie," made on 8/28/2018. Sprout Creek Farm is located in Poughkeepsie, NY. The reason for the recall is the air temperature at the start and end of the pasteurization process is required to be above 150deg F per the Grade "A" Pasteurized Milk Ordinance; the batch in question did not meet that standard. The recall pertains only to...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-9-2018

FDA approves first treatment for advanced form of the second most common skin cancer

FDA approves first treatment for advanced form of the second most common skin cancer

FDA approves Libtayo (cemiplimab-rwlc) for the treatment of patients with metastatic cutaneous squamous cell carcinoma (CSCC) or locally advanced CSCC who are not candidates for curative surgery or curative radiation. This is the first FDA approval of a drug specifically for advanced CSCC.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

28-9-2018

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall for Two Lots of Robaxin® 750mg Tablets 100 Count Bottle Packs Due to Incorrect Daily Dosing Information on Label

Endo International plc (NASDAQ: ENDP) today announced that one of its operating companies, Endo Pharmaceuticals Inc., is voluntarily recalling two lots of Robaxin® (methocarbamol tablets, USP) 750mg Tablets 100 Count Bottle pack to the consumer level. The products have been found to have incorrect daily dosing information on the label due to a labeling error which misstates the daily dose as "two to four tablets four times daily" rather than the correct dosage of "two tablets three times daily." (see pic...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-9-2018

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Risk assessment of new sequencing information on genetically modified carnation FLO‐40689‐6

Published on: Fri, 21 Sep 2018 00:00:00 +0200 The GMO Panel has previously assessed genetically modified (GM) carnation FLO‐40689‐6 and concluded that there is no scientific reason to consider that the import, distribution and retailing in the EU of carnation FLO‐40689‐6 cut flowers for ornamental use will cause any adverse effects on human health or the environment. On 27 October 2017, the European Commission requested EFSA to analyse new nucleic acid sequencing data and updated bioinformatics data for...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

11-9-2018

Novel foods: a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus)

Novel foods: a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus)

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Novel foods could represent a sustainable alternative to traditional farming and conventional foodstuffs. Starting in 2018, Regulation (EU) 2283/2015 entered into force, laying down provisions for the approval of novel foods in Europe, including insects. This Approved Regulation establishes the requirements that enable Food Business Operators to bring new foods into the EU market, while ensuring high levels of food safety for European consumers. The present ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

8-9-2018

Gravel Ridge Farms Recalls Cage Free Egg Due to Possible Salmonella Contamination

Gravel Ridge Farms Recalls Cage Free Egg Due to Possible Salmonella Contamination

Gravel Ridge Farms is recalling Cage Free Large Eggs due to a potential contamination of Salmonella. The recall was initiated because reported illnesses were confirmed at locations using Gravel Ridge Farm Eggs, and we are voluntarily recalling out of an abundance of caution.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

FDA Investigating Multistate Outbreak of Salmonella Sandiego Infections Linked to Hy-Vee Spring Pasta Salad

The U.S. Food and Drug Administration, along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local partners, is investigating a multi-state outbreak of Salmonella Sandiego illnesses linked to Spring Pasta Salad sold at Hy-Vee locations in Iowa, Illinois, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, South Dakota, and Wisconsin.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

ALDI Voluntarily Recalls AnnaSea Wasabi Ahi Poke Hawaiian Poke Kits and Limu Ahi Poke Hawaiian Poke Kits Due to Storage at Incorrect Temperature in Area Store

ALDI Voluntarily Recalls AnnaSea Wasabi Ahi Poke Hawaiian Poke Kits and Limu Ahi Poke Hawaiian Poke Kits Due to Storage at Incorrect Temperature in Area Store

Batavia, Ill. Uuly 14, 2018) -ALDI has voluntarily recalled AnnaSea Wasabi Ahi Poke Hawaiian Poke Kits and Limu Ahi Poke Hawaiian Poke Kits sold at one retail store location in North Carolina. While the products are required to remain at frozen temperatures to ensure safety, this store location displayed and sold the products from the cooler section. Because storing the products at temperatures above freezing prior to consumption can render the products unsafe for consumption, ALDI is recalling these items.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Water Pik, Inc. Recalls Sonic-Fusion® Flossing Toothbrush Product for Possible Health Risk

Water Pik, Inc. Recalls Sonic-Fusion® Flossing Toothbrush Product for Possible Health Risk

Water Pik, Inc. is voluntarily recalling its Sonic-Fusion® flossing toothbrush because the charging base may overheat with localized melting and sparking, possibly causing fire, shock or burns. Water Pik, Inc. has received consumer reports of product malfunctioning in the U.S. The recall is applicable only to Sonic-Fusion® products. All other Waterpik® brand flossers and toothbrushes are not affected.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-6-2018

Bumbleride Inc recalls Bumbleride Speed 3-wheel jogging stroller

Bumbleride Inc recalls Bumbleride Speed 3-wheel jogging stroller

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that this jogging stroller does not meet the sharp edge requirements of the Carriages and Strollers Regulations in Canada. The metal edge of the back hinge located on the right side of the jogging stroller can be sharp, posing a potential risk of cut or laceration.

Health Canada

16-6-2018

FDA Investigates Multistate Outbreak of Cyclospora illnesses linked to Del Monte Vegetable Trays

FDA Investigates Multistate Outbreak of Cyclospora illnesses linked to Del Monte Vegetable Trays

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) along with the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and state and local officials have been investigating a cluster of cyclosporiasis illnesses associated with recalled Del Monte vegetable trays from Kwik Trip/Kwik Star locations in the United States.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

14-6-2018

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

ANSES consolidates its presence in Boulogne-sur-Mer!

Centrally located in the port of Boulogne-sur-Mer, the Laboratory for Food Safety's site specialising in fishery and aquaculture products is expanding! This extension, financed jointly by the Hauts-de-France Region and the local community, underlines ANSES's scientific investment in Boulogne-sur-Mer and is fully consistent with regional research dynamics for the quality and safety of aquatic products.

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

29-5-2018

Pious Lion Voluntary Recall Due to Possible Health Risk

Pious Lion Voluntary Recall Due to Possible Health Risk

Pious Lion located in Asheville, NC is voluntarily recalling two of their Kratom products: Pious Lion Pure Premium Potent Limited Release Pink Bali, 1 oz and Pious Lion Pure Premium Potent White Maeng DA, Bright Uplifting Energy, 4 oz due to the presence of Salmonella . Salmonella is an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhe...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

4-5-2018

Unauthorized "Sāj" kratom products seized from two Edmonton stores may pose serious health risks

Unauthorized "Sāj" kratom products seized from two Edmonton stores may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that several “Sāj” brand kratom products were seized from two Edmonton stores (Sāj, located at Sherbrooke Plaza, 11839 St Albert Trail, and Jupiter, located on 12841 97th Street NW). Kratom products are not authorized by Health Canada and may pose serious health risks.

Health Canada

14-3-2018

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Sexual enhancement product "Leopard Miracle of Honey" may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that two versions of the sexual enhancement product “Leopard Miracle of Honey” may pose serious health risks. Both versions are labelled as being approved by Health Canada, with NPN 80073650. Health Canada’s testing found that both versions of the product contain the undeclared prescription drug sildenafil. The product was not authorized to contain this prescription drug. Health Canada seized the products from two Ontario convenience stores located in Woodbridge, ON, a...

Health Canada

10-9-2015

Christian Schneider appointed new NIBSC director

Christian Schneider appointed new NIBSC director

Christian Schneider, Medical Head of Division, has been appointed new director of the National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC), which is located north of London, England.

Danish Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.