Questran Light

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Questran Light 4 g pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder
 • Dosering:
 • 4 g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Questran Light 4 g pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 46738
 • Sidste ændring:
 • 01-02-2018

Produktresumé

26. maj 2015

PRODUKTRESUMÉ

for

Questran Light, pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder (Orifarm A/S)

0.

D.SP.NR.

2922

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Questran Light.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 brev: Colestyramin 4 g som cholestyraminchlorid.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til oral suspension, enkeltdosisbeholder (Orifarm A/S).

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Hyperkolesterolæmi hvor diætbehandling har utilstrækkelig effekt.

Hudkløe ved partiel galdeobstruktion og galdesyre induceret diarré.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne:

1-2 breve (4-8 g) 3 gange daglig.

Questran Light må ikke tages tørt. Pulveret skal udrøres i vand eller anden væske inden

indtag. Pulveret kan desuden blandes i mad.

Da colestyramin kan binde anden medicin der administreres samtidig, skal patienten tage

anden medicin mindst 1 time før eller 4-6 timer efter Questran Light eller med så stort

interval som muligt, med henblik på at undgå at hæmme absorptionen (se pkt. 4.4).

46738_spc.doc

Side 1 af 7

Det foreslås at tage Questran Light i forbindelse med et måltid, men dette kan fraviges med

henblik på at undgå at hæmme absorption af anden medicin. Hvis det er nødvendigt at øge

dosis, skal dette foregå gradvist og med periodisk vurdering af lipid-/lipoprotein-niveauer.

Doser på mere end 24 g colestyramin daglig kan påvirke normal fedtabsorption (se pkt.

4.4).

Pædiatrisk population:

½ brev (2 g) 2 gange daglig, om nødvendigt stigende til voksendosis. For at minimere

eventuelle gastrointestinale bivirkninger anbefales det at påbegynde al behandling til børn

med en enkelt dosis Questran Light pr. dag. Dosis øges herefter gradvist hver 5.-7. dag

indtil effektiv kontrol er opnået.

Ældre

Der er ikke foretaget undersøgelser med ældre. Der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Der er ikke foretaget undersøgelser med personer med nedsat nyre- eller leverfunktion. Der

kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

4.3

Kontraindikationer

Total galdevejsobstruktion, hvor der ikke udskilles galde til tarmen.

Sivende eller blodig diaré.

Overfølsomhed over for colestyramin eller et eller flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Inden behandling med Questran Light påbegyndes, skal patienten undersøges og behandles

specifikt for sygdomme der kan medvirke til forhøjet blod-kolesterol, såsom

hypotyroidisme, diabetes mellitus, nefrotisk syndrom, dysproteinæmi og obstruktiv

leversygdom.

Inden behandling med Questran Light påbegyndes, skal serum-kolesterol også forsøges

kontrolleret ved passende diæt, vægtreduktion og behandling af eventuel underliggende

tilstand, som kan være årsag til hyperkolesterolæmien.

Tilfredsstillende kolesterolreduktion skal opnås i løbet af den første måned under

behandling med Questran Light, ellers bør ændring i behandlingen overvejes.

Colestyramin kan, da det udskiller galdesyre, påvirke normal fedtabsorption, når det gives i

høje doser (24 mg daglig). Når colestyramin gives i disse høje doser, kan det hæmme

absorption af de fedtopløselige vitaminer vitamin A, D, E og K. Når Questran Light

administreres i høje doser gennem længere tid, bør det derfor overvejes om patienten skal

tage tilskud af vitamin A, D, E og K.

Da absorption af fedtopløselige vitaminer kan mindskes ved biliær cirrhose, bør profylaktisk

behandling med supplement af A, D, E og K vitaminer overvejes til patienter med biliær

cirrhose.

Kronisk behandling med colestyramin kan være forbundet med øget blødningstendens på

grund af hypoprotrombinæmi forbundet med vitamin K-mangel. Dette vil sædvanligvis

46738_spc.doc

Side 2 af 7

straks respondere på parenteral administration af vitamin K. Recidiv kan forebygges ved

oral administration af vitamin K.

Der er set fald af folat i serum og i erytrocytter. I sådanne tilfælde bør behandling med

folinsyre overvejes.

Da præparatet er et kloridsalt af en basisk anionbytter, kan længerevarende brug af høje doser

medføre hyperchloræmisk acidose. Dette er særlig relevant hos yngre og mindre patienter,

hvor den relative dosis kan være højere.

Colestyramin kan medføre eller forværre allerede eksisterende obstipation eller forbundne

tilstande som f.eks. hæmorroider. Dosis af colestyramin bør nedsættes hos patienter med

obstipation, da der kan forekomme retention. Hos patienter med iskæmisk hjertesygdom,

hvor afføringsbelastning bør undgås, skal dosis af Questran Light titreres med henblik på at

undgå obstipation.

Hos patienter med diaré induceret af galdesyremalabsorption skal der ses respons inden for

3 dage. Hvis dette ikke er tilfældet, skal Questran seponeres, og anden behandling bør

overvejes.

Questran Light indeholder aspartam,en fenylalaninkilde, og kan være skadelig for patienter

med fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Colestyramin kan forsinke eller reducere absorption af samtidig anden oral medicinsk

behandling, inklusiv orale antikoagulantia, doxepin, chlorthiazid, nikotinsyre, tetracyklin,

benzylpenicillin, phenobarbital, thyroideahormoner og digoxin.

Seponering af Questran Light kan udgøre en helbredsrisiko, hvis lægemidler med et

snævert terapeutisk vindue som f.eks. digoxin er blevet titreret til vedligeholdelsesniveau,

mens patienten tager Questran Light. Samtlige ovennævnte medicinske produkter skal

tages mindst 1 time før eller 4-6 timer efter colestyramin. Colestyramin kan også påvirke

lægemidler, som gennemgår hepatisk recirkulation (f.eks. østrogener).

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

Da colestyramin ikke absorberes systemisk, forventes det ikke at forårsage føtal skade ved

administration under graviditet, ved brug af anbefalede doser. Erfaringsgrundlaget for

anvendelse af Questran Light til gravide er dog ringe. Den kendte påvirkning af

absorptionen af fedtopløselige vitaminer, kan være uhensigtsmæssig selv ved tilskud af

vitaminer.

Amning:

Der bør udvises forsigtighed når colestyramin administreres til ammende kvinder. Den

potentielt påvirkede vitaminabsorption hos mødre beskrevet under "Graviditet" kan påvirke

ammede børn.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ingen mærkning.

46738_spc.doc

Side 3 af 7

4.8

Bivirkninger

Den mest almindelige bivirkning er obstipation. Hos ca 20-50% af patienterne kan

obstipation forekomme inden for de første dage efter behandlingsstart. Denne bivirkning er

dosisafhængig. Når Questran Light anvendes som kolesterolsænkende middel, er følgende

prædisponerende faktorer for de fleste af disse bivirkninger: Høj dosis og patientens alder

(patienter over 60 år). De fleste tilfælde af obstipation er milde, forbigående og kan

kontrolleres med konventionel behandling. Nogle patienter kan have behov for en

midlertidig reduktion i dosis eller seponering. Efter markedsføring er der rapporteret om

intestinal obstruktion med akkumulering af fæces, herunder 2 tilfælde af relaterede

dødsfald hos børn.

Bivirkninger er opstillet nedenfor efter organklassesystem og hyppighed med følgende

frekvenskategorier: meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden

(<1/10.000), og ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Metabolisme og ernæring

Ikke almindelig

Hypoprotrombinæmi på grund af nedsat

optag af vitamin K (ved længerevarende

behandling), A-vitaminmangel,

natteblindhed grundet A-vitaminmangel,

D-vitaminmangel, hyperchloræmisk

acidose, osteoporose, anoreksi

Ikke kendt

Fald i serum-folinsyre hos børn

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Ikke almindelig

Svimmelhed, paræstesi

Luftveje, thorax og

mediastinum

Ikke almindelig

Dyspnø

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Obstipation

Almindelig

Halsbrand, dyspepsi, flatulens, kvalme,

diarre, abdominalsmerter

Ikke almindelig

Opkastning, steatorré (ved høje doser),

dental caries, dysfagi, eructation,

gastrointestinal blødning,

hæmorideblødning, proctalgi, dysgeusi

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Abnorme levertal

Sjælden

Pankreatitis

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Udslæt, irritation af hud og

slimhindeoverflader f.eks. tunge og

perianalområdet

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Artralgi, myalgi

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig

Overfølsomhedsreaktion, f.eks. urticaria

og ødem

Undersøgelser

Ikke almindelig

Vægtstigning

Indberetning af mistænkte bivirkninger

46738_spc.doc

Side 4 af 7

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte bivirkninger via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

4.9

Overdosering

Der er rapporteret om ét tilfælde med overdosering af Questran Light hos en patient, der tog

150% af maksimal anbefalet daglig dosis igennem flere uger. Der sås ingen bivirkninger.

Ved overdosering vil risiko for skadelig effekt primært være risiko forobstruktion af

gastrointestinalkanalen. Behandling vil afhænge af placeringen af en eventuel obstruktion,

graden af obstruktion og om tarmmotilitet er normal eller ej.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.0

Terapeutisk klassifikation

C 10 AC 01 – Galdesyrebindende midler, lipid-modificerende, usammesatte

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Colestyramin består af en stærk basisk anionbytter i kloridform og har en svag sur reaktion

(PH 5-6).

Colestyramin viser høj affinitet til galdesyre. Kloridionet i colestyraminstrukturen erstattes

med galdesyre, som dermed danner et uopløseligt kompleks og udskilles med fæces.

Reabsorption af galdesyrerne forhindres, og dette medfører et nedsat serumniveau af disse.

Tilførsel af colestyramin medfører et nedsat plasmaniveau af total kolesterol pga sænkning af

LDL (low density lipo-protein) fraktionen. Med et gennemsnitsindtag på 16 g colestyramin

per døgn, kombineret med let diæt har man set en sænkning af totalkolesterol og LDL-fraktio-

nen på 13% respektive 20%, som har resulteret i en 24% reduktion i dødsrisiko pga iskæmisk

hjertesygdom og en 19% risikoreduktion af ikke-fatalt hjerte infarkt. Plasmaniveauerne af

HDL (high density lipo-protein) øges med cirka 5%.

Plasmaniveauerne

triglycerider

øges

starten

sidenhen

returnere

udgangsværdierne. Udarbejdelse af patologisk arbejdstest og angina pectoris nedsættes med

25% respektive 20%.

Det antages, at kløe i forbindelse med partiel galdestase har sammenhæng med

overskudsdepoter af galdesyre i hudvæv. De normalt meget små mængder galdesyre i serum

kan gennem partiel galdestase 10-20 dobles og medføre alvorlig kløe. Ved at binde galdesyre

kan colestyramin lindre kløen. Et terapeutisk respons på behandlingen ses indenfor 1 måned

og vedvarer ved langtidsbehandling. Synergistik effekt opnås ved kombinationsbehandling

med statiner. Colestyramin kan også kombineres med nikotinsyre og fibrater.

46738_spc.doc

Side 5 af 7

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorberes ikke. Udskilles i fæces.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I dyreeksperimentelle studier (rotte) hvor colestyramin er brugt for at se hvordan fedt,

galdesalte og mikrobiel flora påvirker dannelse af intestinale tumorer via påvirkning af

potente

karsinogener

registreret

større

incidens

tumorer

colestyraminbehandlede rotter. Det er ikke kendt om disse laboratoriefund har nogen klinisk

relevans. I Lipid Research Clinics-Coronary Primary Prevention Trial var den totale mængde

af tumorer den samme i gruppen, som blev behandlet med diæt alene, som i den gruppe der

fik diæt plus colestyramin, medens forskellige former for kræft i mave- tarmkanalen var noget

hyppigere i colestyramingruppen. Materialet i de forskellige grupper er for småt til at drage

konkrete konklusioner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Citronsyre, vandfri (E330); silica, kolloid; kelcoloid (E405); xanthangummi (E415);

appelsinsmagsstof; aspartam (E951).

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Brev.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orifarm A/S

Energivej 15

5260 Odense S

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

46738

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. juni 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

26. maj 2015

46738_spc.doc

Side 6 af 7

46738_spc.doc

Side 7 af 7

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

11-10-2018

Cooper Lighting LLC Recalls All-Pro and Defiant Solar/Battery Powered Light Fixtures

Cooper Lighting LLC Recalls All-Pro and Defiant Solar/Battery Powered Light Fixtures

The batteries in the solar-powered light fixtures can overheat and cause the light fixture's housing to melt, posing a fire hazard.

Health Canada

9-10-2018

Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance flumioxazin in light of negligible exposure data submitted

Peer review of the pesticide risk assessment for the active substance flumioxazin in light of negligible exposure data submitted

Published on: Mon, 08 Oct 2018 00:00:00 +0200 The conclusions of EFSA following the peer review of the initial risk assessment carried out by the competent authority of the rapporteur Member State, Czech Republic, for the pesticide active substance flumioxazin are reported. The European Commission requested EFSA to conduct a peer review and provide its conclusions on whether exposure of humans to flumioxazin can be considered negligible, taking into account the European Commission's draft guidance on th...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

27-9-2018

Outcome of the consultation on confirmatory data used in risk assessment for the active substance copper (I), copper (II) variants

Outcome of the consultation on confirmatory data used in risk assessment for the active substance copper (I), copper (II) variants

Published on: Wed, 26 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the risk assessment for an active substance in light of confirmatory data requested following the first approval in accordance with Article 6(1) of Directive 91/414/EEC and Article 6(f) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Me...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

21-9-2018

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment for sulfoxaflor in light of confirmatory data

Published on: Thu, 20 Sep 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) was asked by the European Commission to provide scientific assistance with respect to the risk assessment for an active substance in light of confirmatory data requested following approval in accordance with Article 6(1) of Directive 91/414/EEC and Article 6(f) of Regulation (EC) No 1107/2009. In this context EFSA's scientific views on the specific points raised during the commenting phase conducted with Member State...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

18-9-2018

Les Distributions Orca Lite Inc. recalls FLEXI LIGHT multi-purpose utility lighters

Les Distributions Orca Lite Inc. recalls FLEXI LIGHT multi-purpose utility lighters

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that these lighters do not meet the Lighters Regulations in Canada and may pose a fire or burn hazard. Specifically, the child-resistant mechanism may not work properly.

Health Canada

11-9-2018

Novel foods: a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus)

Novel foods: a risk profile for the house cricket (Acheta domesticus)

Published on: Tue, 28 Aug 2018 00:00:00 +0200 Novel foods could represent a sustainable alternative to traditional farming and conventional foodstuffs. Starting in 2018, Regulation (EU) 2283/2015 entered into force, laying down provisions for the approval of novel foods in Europe, including insects. This Approved Regulation establishes the requirements that enable Food Business Operators to bring new foods into the EU market, while ensuring high levels of food safety for European consumers. The present ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

30-8-2018

PetSmart Canada recalls All Living Things Reptile Strip Light Fixture

PetSmart Canada recalls All Living Things Reptile Strip Light Fixture

The product may ignite if the fluorescent lighting tube is not installed correctly, posing fire and burn hazards.

Health Canada

29-8-2018

Outcome of the public consultation on a draft protocol for the Scientific Opinion on dietary sugars

Outcome of the public consultation on a draft protocol for the Scientific Opinion on dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 The European Food Safety Authority (EFSA) carried out a public consultation to receive input from the scientific community and all interested parties on a draft protocol for the Scientific Opinion on free sugars from all dietary sources, prepared by the EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA Panel), supported by the ad‐hoc Working Group on Sugars. The draft protocol was endorsed by the Panel for public consultation at its plenary meeti...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

14-8-2018

Koehler-Bright Star recalls WorkSafe 3-D cell flashlights

Koehler-Bright Star recalls WorkSafe 3-D cell flashlights

The flashlights are missing an encapsulation on the circuit board component which could allow the flashlight to ignite in an explosive environment, posing a burn hazard and risk of personal injury to the user or bystander.

Health Canada

30-7-2018

ANSES recommends that certain populations avoid the consumption of food supplements containing melatonin

ANSES recommends that certain populations avoid the consumption of food supplements containing melatonin

Under the national nutrivigilance scheme, reports of adverse effects likely to be associated with the consumption of food supplements containing melatonin have been brought to the attention of ANSES. A retrospective analysis of these reports, combined with the considerable level of consumption of this type of supplement, led ANSES to conduct an assessment of the potential health risks. In its Opinion of February 2018, the Agency highlighted the existence of populations and situations at risk, for which t...

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

18-7-2018

London Drugs Limited recalls Apex Premium LED Lighting Set

London Drugs Limited recalls Apex Premium LED Lighting Set

The battery box of the affected product may melt when the lights are turned on, posing fire and burn hazards.

Health Canada

27-6-2018

Canadian Tire Corporation, Limited recalls MASTER Chef BBQ Igniter lighters

Canadian Tire Corporation, Limited recalls MASTER Chef BBQ Igniter lighters

Health Canada’s sampling and evaluation program has determined that these lighters do not meet the Lighters Regulations in Canada and may pose a fire or burn hazard.Specifically the lighters:

Health Canada

26-6-2018

Home Hardware Stores Ltd. recalls Home Flexible Multi-Purpose Lighter

Home Hardware Stores Ltd. recalls Home Flexible Multi-Purpose Lighter

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that these lighters do not meet the Lighters Regulations in Canada and may pose a fire or burn hazard. Specifically the lighters:

Health Canada

12-6-2018

Ashley Furniture Industries , Inc. recalls Signature Design by Ashley Amnon Floor Lamp

Ashley Furniture Industries , Inc. recalls Signature Design by Ashley Amnon Floor Lamp

The lamp has incorrect lightbulb wattage information printed on a label on the sockets of the lamp. The incorrect labels indicate that each socket can support 40 W bulbs, however the product is only rated for each socket supporting a 25 W bulb. The use of lightbulbs with the incorrect wattage could potentially melt the power-switch, posing a burn hazard.

Health Canada

1-6-2018

Château Manis Électroniques Inc. recalls Chateau brand gas lighters

Château Manis Électroniques Inc. recalls Chateau brand gas lighters

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that these lighters do not meet the Lighters Regulations in Canada and may pose a fire or burn hazard. Specifically the lighters:

Health Canada

25-5-2018

Food Safety Modernization Act and Animal Feed

Food Safety Modernization Act and Animal Feed

This page highlights FSMA content that will be of most interest to manufacturers and distributors of animal food.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-5-2018

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new agency efforts to shine light on situations where drug makers may be pursuing gaming tactics to delay generic competition

Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., on new agency efforts to shine light on situations where drug makers may be pursuing gaming tactics to delay generic competition

FDA statement on certain tactics drug makers may be pursuing to delay generic competition

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-5-2018

Michaels Recalls 3-Tier Haunted Townhouse Candle Holder

Michaels Recalls 3-Tier Haunted Townhouse Candle Holder

The candle holder poses a fire and burn hazard when used with tea lights.

Health Canada

19-4-2018

Injectable Skin Lightening and Skin Bleaching Products May Be Unsafe

Injectable Skin Lightening and Skin Bleaching Products May Be Unsafe

Injectable skin lightening products are unapproved, untested drugs that could potentially cause harm, the FDA warns. The FDA has not approved any injectable drugs for skin whitening or lightening.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-4-2018

Women taking birth control pills reminded to return any packages for replacement if the pills are missing or look unusual

Women taking birth control pills reminded to return any packages for replacement if the pills are missing or look unusual

In light of continuing complaints of quality issues involving certain prescription birth control pills, Health Canada is reminding women to check their packages of birth control pills. If you notice anything unusual in the package, such as missing or damaged pills, you should return the package to the pharmacy for replacement as soon as possible. Skipping a dose because the pill is missing, or taking a damaged (for example, chipped or fragmented) pill, may increase the risk of pregnancy because less acti...

Health Canada

30-1-2015

Off-label use of medicines

Off-label use of medicines

In a new report, the Danish Health and Medicines Authority highlights the monitoring of the safety of off-label use of medicines in Denmark.

Danish Medicines Agency

2-12-2014

Danish Pharmacovigilance Update, November 2014

Danish Pharmacovigilance Update, November 2014

Five years ago, we issued Danish Pharmacovigilance Update for the first time. We are delighted to celebrate the newsletter's fifth anniversary with more than 3,000 subscribers to the Danish and the English version, and we hope the interest in Danish Pharmacovigilance Update will continue to grow. You can sign up for the newsletter on our website under News. Among the articles in this issue, you can read about how we have developed the pharmacovigilance activities in the recent years.

Danish Medicines Agency

7-9-2018

Newsletter: Human medicines highlights - September 2018

Newsletter: Human medicines highlights - September 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

7-9-2018

 2018 Annual workshop of the European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency (Enpr-EMA), European Medicines Agency, London, UK, From: 07-Jun-2018, To: 07-Jun-2018

2018 Annual workshop of the European Network of Paediatric Research at the European Medicines Agency (Enpr-EMA), European Medicines Agency, London, UK, From: 07-Jun-2018, To: 07-Jun-2018

Enpr-EMA will hold its tenth annual workshop on 7-8 June 2018 at EMA. The workshop brings relevant stakeholders together to discuss requirements, barriers and opportunities for the conduct of high-quality clinical studies in children. The overall theme of this year’s workshop will be a ‘holistic approach to paediatric research’. Highlights of this year’s workshop include: i) short perspectives of the various stakeholders involved in paediatric research (patient/young people advisory groups, research netw...

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-9-2018

In today’s FDA Voice Blog, I highlight our work to help address a potential road block to timely patient access to medical devices – payor coverage decisions. We want to be a partner in helping facilitate efficient access to beneficial innovations https:

In today’s FDA Voice Blog, I highlight our work to help address a potential road block to timely patient access to medical devices – payor coverage decisions. We want to be a partner in helping facilitate efficient access to beneficial innovations https:

In today’s FDA Voice Blog, I highlight our work to help address a potential road block to timely patient access to medical devices – payor coverage decisions. We want to be a partner in helping facilitate efficient access to beneficial innovations https://go.usa.gov/xPcyB 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-8-2018

More highlights from today's Pediatric Medical Device Development Public Meeting: Dr. Michelle Tarver of CDRH highlighting that collaboration is imperative in helping to promote pediatric device development. #devices4kids #MedicalDevicepic.twitter.com/mzl

More highlights from today's Pediatric Medical Device Development Public Meeting: Dr. Michelle Tarver of CDRH highlighting that collaboration is imperative in helping to promote pediatric device development. #devices4kids #MedicalDevicepic.twitter.com/mzl

More highlights from today's Pediatric Medical Device Development Public Meeting: Dr. Michelle Tarver of CDRH highlighting that collaboration is imperative in helping to promote pediatric device development. #devices4kids #MedicalDevice pic.twitter.com/mzlmU6Nq9U

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-8-2018

Highlights from today's Pediatric Medical Device Development Public Meeting: Bakul Patel discussed #digitalhealth and how technology enables development and access to safe medical devices #devices4kids #FDAPreCertpic.twitter.com/X4wQbX0Tjc

Highlights from today's Pediatric Medical Device Development Public Meeting: Bakul Patel discussed #digitalhealth and how technology enables development and access to safe medical devices #devices4kids #FDAPreCertpic.twitter.com/X4wQbX0Tjc

Highlights from today's Pediatric Medical Device Development Public Meeting: Bakul Patel discussed #digitalhealth and how technology enables development and access to safe medical devices #devices4kids #FDAPreCert pic.twitter.com/X4wQbX0Tjc

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-8-2018

Human medicines highlights - August 2018

Human medicines highlights - August 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-7-2018

During the Pediatric Medical Device Development, public meeting, the #FDA will highlight pathways to encourage the development of medical devices for children. There is still time to register! Click the link to learn more. https://go.usa.gov/xUvBD  #Pedi

During the Pediatric Medical Device Development, public meeting, the #FDA will highlight pathways to encourage the development of medical devices for children. There is still time to register! Click the link to learn more. https://go.usa.gov/xUvBD  #Pedi

During the Pediatric Medical Device Development, public meeting, the #FDA will highlight pathways to encourage the development of medical devices for children. There is still time to register! Click the link to learn more. https://go.usa.gov/xUvBD  #Pediatrics #medicaldevice pic.twitter.com/UzKDyAyER5

FDA - U.S. Food and Drug Administration

10-7-2018

Human medicines highlights - July 2018

Human medicines highlights - July 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-5-2018

Human medicines highlights - June 2018

Human medicines highlights - June 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

9-4-2018

Human medicines highlights - April 2018

Human medicines highlights - April 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

9-3-2018

Human medicines highlights - March 2018

Human medicines highlights - March 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-2-2018

Human medicines highlights - February 2018

Human medicines highlights - February 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-1-2018

Human medicines highlights - January 2018

Human medicines highlights - January 2018

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

6-12-2017

Human medicines highlights - December 2017

Human medicines highlights - December 2017

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency

8-11-2017

Human medicines highlights - November 2017

Human medicines highlights - November 2017

This newsletter is addressed primarily to organisations representing patients, consumers and healthcare professionals. It provides a summary of key information relating to medicines for human use published during the previous month by the European Medicines Agency.

Europe - EMA - European Medicines Agency