Quad-Glob 200 SL

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Quad-Glob 200 SL Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 374 g/l diquat dibromid; (~ 200 g/l diquat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Quad-Glob 200 SL Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 613-4
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

QUAD-GLOB 200 SL

QUAD-GLOB 200 SL

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401).

Kan ætse metaller (H290).

Farlig ved indtagelse (H302).

Forårsager hudirritation (H315).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Giftig ved indånding (H331).

Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).

Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen

eksponering (H372).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende

organismer (H410).

Indånd ikke spray (P260).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen

af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/

ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har

regler for arbejde med og udsættelse for plan-

tebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning

i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen.Brugsanvisningens

doseringsangivelser må ikke overskrides.

Ukrudtsbekæmpelse:

Må i kartofl er ikke anvendes senere end stadie 14.

Må i jordbær ikke anvendes senere end stadie 93.

Må i sukkerroe, rødbede, gulerod, pastinak, persillerod, kålroe, majroe,

radise, såløg, forårsløg, purløg, porre, fennikel, broccoli, blomkål, hovedkål,

savoykål, rosenkål, kinakål, grønkål, spinat, kørvel, persille, dild, timian,

friske ærter og bønner med og uden bælg, sukkermajs, knoldselleri, blegselleri,

salat, asparges, sætteløg, skalotteløg, hvidløg, rabarber, jordskok og peberrod ikke

anvendes senere end stadie 07.

Må i såede og priklede/udplantede kulturer af nåletræer, løvfældende buske og træer ikke anvendes senere end stadie 07.

Må i valmuer og rødkløver ikke behandles senere end 75 dage før høst.

Nedvisning:

Ved nedvisning af kartofl er må der ikke behandles senere end 7 dage før høst og kartoffeltoppen må ikke anvendes til foder.

Nedvisning af ærter til modenhed, raps og rybs. Må ikke behandles senere end 7 dage før høst.

Må i frøafgrøderne rødkløver og hvidkløver ikke anvendes senere end stadie 89.

Ved nedvisning af frøafgrøder må behandlede afgrøder, halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfl a-

devand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FARE

Emballage: 5 L

Importør:

GLOBACHEM NV

Brustem Industriepark

Lichtenberglaan 2019

B-3800 Sint-Truiden

Tlf + 32 11 78 57 17

www.globachem.com

Brugsanvisning

VIRKEMÅDE OG VIRKNINGSSPEKTRUM

QUAD-GLOB 200 SL er et kontaktmiddel der virker i planternes grønne dele, hvor QUAD-GLOB

200 SL med hjælp fra lyset danner brintoverilte, der ødelægger planternes celler.

Virkningen af QUAD-GLOB 200 SL ses meget hurtigt og nedvisningen er sket i løbet af

3-10 dage.

AFGRØDER, DOSERING OG SPRØJTETIDSPUNKT

Nedvisning af kartofl er Ved tvangsmodning af kartofler kan kartoflens karstrenge få en

mørk farve, hvis det foregår under ugunstige vejrforhold eller andre stressende betingelser

for kartoflerne. Det vil ske uanset hvordan tvangsmodningen af kartoflerne finder sted.

Kartofl ernes stadie

Dosering af QUAD-GLOB 200 SL

Med kraftig grøn top (Splitdosering med 4-8

dages mellemrum)

2 X 2,5 l/ha

Ved begyndende afmodning(gulgrøn top) 4-8

dages mellemrum ved splitdosering

1 X 2,5 l/ha

eller split 1 X 1,5 l/ha efterfulgt af

1 x 1,0 l/ha

Næsten afmodnede kartofl er (75% vissen)

1 X 1,5 l/ha

Bemærkninger: Der nedvisnes når knoldene har den ønskede størrelse. Efter ca. 2 uger er

knoldene fuldt modne og klar til optagning. Behandlingsfrist: 7 dage.

Behandlingstidspunkt og vejrforhold ved nedvisning af kartofl er.

Markens tilstand.

Tørt og klart vejr samt tørre

planter.

Det samme vejr forventes resten

af dagen.

Høj luftfugtighed, overskyet/

diset.

Evt. med våde blade på

afgrøden.

Jorden er tør.

Anbefalet tidspunkt:

Kl. 7.00 – 11.00

Risikabelt – udskyd be-

handlingen.

Jorden er fugtig.

Anbefalet tidspunkt:

Kl. 7.00 – 13.00

Jorden er mættet

med vand.

Anbefalet tidspunkt:

Kl. 7.00 – 13.00

Nedvisning af frøafgrøder

Afgrøder:

Dosering af QUAD-GLOB 200 SL

Raps og rybs

1 X 2,0 – 2,5 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100 liter vand.

BBCH 86-87

I det udviklingsstadie har planterne over 50% mørke frø.

Svarer også til det tidspunkt hvor rapsen skårlægges.

Frø af rødkløver, hvidkløver

1 X 2,0 – 2,5 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100 liter vand.

BBCH 85-89

Ærter til modenhed (også

fremavl)

Dosering:

1 X 2,0 – 2,5 l/ha

Behandles 7 – 10 dage før høst, BBCH

stadie 87-89, under 30% vand. Sprede-

klæbemiddel unødvendigt.

Ukrudtsbekæmpelse

Afgrøde

Dosering

Bemærkninger

Valmuer

(ved splitbehandling

5 – 8 dages interval mellem

behandlinger)

1 x 2,0 l/ha

eller 2 x 1,0

l/ha

Valmuer tåler QUAD-GLOB 200 SL efter

fremspiring.

Behandling først når valmuerne har

blivende blade.

Splitsprøjtning er oftest bedst.

Brug ikke spredeklæbemiddel.

Kartofl er

1 X 1,0-2,5 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100

liter vand.

BBCH 00-14. Ukrudt bekæmpes på ukrudtets

kimbladsstadie eller senest når 10% af

kartofl erne er fremspiret.

Jordbær

1 X 1,0-2,5 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100

liter vand.

BBCH 91-93. Afskærmet sprøjtning efter høst.

Sukkerroe, rødbede, gule-

rod, pastinak, persillerod,

kålroe, majroe, radise, såløg,

forårsløg, purløg, porre,

fennikel, brocolli, blomkål,

hovedkål, savojkål, rosenkål,

kinakål, grønkål, spinat,

kørvel, persille, dild, timian,

friske ærter og bønner med

og uden bælg, sukkermajs,

blegselleri, knoldselleri,

salat og asparges

1 X 1,0-2,0 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100

liter vand.

BBCH 00-07. Såbedet gøres klar, og afgrøden

sås når ukrudtet er fremspiret. Sprøjtning

udføres FØR afgrødens fremspiring, ellers vil

denne blive ødelagt.

Sætteløg, skalotteløg,

hvidløg rabarber, jordskok

og peberrod

1 X 1,0-2,0 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100

liter vand.

BBCH 00-07. Arealet gøres klar, og afgrøden

plantes. Der sprøjtes på fremspriret ukrudt

INDEN afgrøden begynder at skyde.

Såede kulturer af nåletræer

løvtræer og løvfældende

buske

1 X 1,0-2,5 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100

liter vand.

BBCH 00-07. Sprøjtning udføres FØR afgrødens

fremspiring, ellers vil denne blive ødelagt.

Ingen sprøjtning på grusdækkede bede.

Priklede/udplantede kulturer

af nåletræer løvtræer og

løvfældende buske

1 X 1,0-2,5 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100

liter vand.

Afskærmet sprøjtning så afgrøden ikke

rammes.

Sprøjteteknik

Dyse nr.:

Tryk i bar:

Hastighed

km/t:

Vand l/ha:

Ukrudtsbekæmpelse

småt ukrudt

ISO 025. 03, 04

2 - 3

6 – 7

150 – 300

Nedvisning af kartofl er

ISO 025, 03,

04, 05

2 - 3

150 - 400

QUAD-GLOB 200 SL er regnfast 10 minutter efter det er udsprøjtet.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Først fyldes sprøjtens tank halvt op med vand, så tilsættes den beregnede mængde

QUAD-GLOB 200 SL og et eventuelt sprede- klæbemiddel mens omrøreren kører.

Til sidst fyldes op til den ønskede vandmængde. Normalt er det ikke aktuelt at blande med

andre midler end sprede- klæbemiddel.

Omsåning Alle afgrøder kan sås eller plantes 3 dage efter anvendelsen af

QUAD-GLOB 200 SL.

Rengøring af sprøjteudstyret

Udvendig vask af sprøjte og traktor sker bedst i marken, alternativt på vaskeplads med

opsamling.

Sprøjten skal i marken kunne skylles /vaskes så meget at restvæsken i tanken er mindre end 2

% af den oprindelige koncentration af sprøjtemidlet.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivere alle haner og ventiler. Hæv

trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling og afl edning rengøres

sprøjten bedst i marken

11. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand fra skyllevands-

tanken. Skyllevandet sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er sprøjtet.

3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 l All Clear Extra. Sprøjt lidt af vaskevandet

ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i

mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet.

4. Skyl tanken grundigt med den sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet ud over den

afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.

5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken ( der skal vælges et nyt sted

hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand ).

Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand, enten i gyl-

lebeholder eller separat beholder.

En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på et areal der lige er behandlet.

6. Dyser, fi ltre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10

l vand.

Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank kan punkt 2 med fordel startes i marken. Er der

ligeledes tilstrækkeligt med vand i rentvandstanken kan punkt 3 også startes. Tankspuledy-

sen og omrøringen skal holdes i gang mens der køres hjem.

Der henvises ligeledes til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter

til udbringning af bekæmpelsesmidler jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31.

marts 2009.

Bortskaffelse af emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501): Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale af-

faldsordning for farligt affald.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring QUAD-GLOB 200 SL skal opbevares i et aflåst rum eller skab der er mærket med

dødningehoved samt teksten ”Giftige stoffer”. Bør opbevares frostfrit, men tåler let frost.

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag

(P301+P312).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

Ring til en GIFTINFORMATION eller læge. (P304+P340+P311).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

Vejtransport: UN - nr.: 1760 RID/ADR: 8.66 (c)

DK

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 613-4 • Analyse: Diquat dibromid 374 g/l (svarende til Diquat 200 g/l – 16,7 % w/w)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Midlet er et vandopløseligt koncentrat

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 ar fra produktionsdato

Produktionsdato: Se andet sted pa emballagen

Batchnummer: Se emballagen

Quad-Glob DK 5lit.indd 1

Quad-Glob DK 5lit.indd 1

3/06/15 10:44

3/06/15 10:44

29-5-2018

EU/3/18/2016 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/18/2016 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/18/2016 (Active substance: Adeno-associated viral vector serotype 9 containing the human CLN1 gene) - Orphan designation - Commission Decision (2018)3383 of Tue, 29 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/013/18

Europe -DG Health and Food Safety