Quad-Glob 200 SL

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Quad-Glob 200 SL Vandopløseligt koncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Vandopløseligt koncentrat
 • Sammensætning:
 • 374 g/l diquat dibromid; (~ 200 g/l diquat
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Quad-Glob 200 SL Vandopløseligt koncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 613-4
 • Sidste ændring:
 • 07-02-2018

Indlægsseddel

QUAD-GLOB 200 SL

QUAD-GLOB 200 SL

Ukrudtsmiddel

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401).

Kan ætse metaller (H290).

Farlig ved indtagelse (H302).

Forårsager hudirritation (H315).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenirritation (H319).

Giftig ved indånding (H331).

Kan forårsage irritation af luftvejene (H335).

Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen

eksponering (H372).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende

organismer (H410).

Indånd ikke spray (P260).

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen

af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/

ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har

regler for arbejde med og udsættelse for plan-

tebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede

forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse og nedvisning

i visse afgrøder, jf. brugsanvisningen.Brugsanvisningens

doseringsangivelser må ikke overskrides.

Ukrudtsbekæmpelse:

Må i kartofl er ikke anvendes senere end stadie 14.

Må i jordbær ikke anvendes senere end stadie 93.

Må i sukkerroe, rødbede, gulerod, pastinak, persillerod, kålroe, majroe,

radise, såløg, forårsløg, purløg, porre, fennikel, broccoli, blomkål, hovedkål,

savoykål, rosenkål, kinakål, grønkål, spinat, kørvel, persille, dild, timian,

friske ærter og bønner med og uden bælg, sukkermajs, knoldselleri, blegselleri,

salat, asparges, sætteløg, skalotteløg, hvidløg, rabarber, jordskok og peberrod ikke

anvendes senere end stadie 07.

Må i såede og priklede/udplantede kulturer af nåletræer, løvfældende buske og træer ikke anvendes senere end stadie 07.

Må i valmuer og rødkløver ikke behandles senere end 75 dage før høst.

Nedvisning:

Ved nedvisning af kartofl er må der ikke behandles senere end 7 dage før høst og kartoffeltoppen må ikke anvendes til foder.

Nedvisning af ærter til modenhed, raps og rybs. Må ikke behandles senere end 7 dage før høst.

Må i frøafgrøderne rødkløver og hvidkløver ikke anvendes senere end stadie 89.

Ved nedvisning af frøafgrøder må behandlede afgrøder, halm og frø deraf ikke benyttes til fødevarer og foder.

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfl a-

devand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

FARE

Emballage: 5 L

Importør:

GLOBACHEM NV

Brustem Industriepark

Lichtenberglaan 2019

B-3800 Sint-Truiden

Tlf + 32 11 78 57 17

www.globachem.com

Brugsanvisning

VIRKEMÅDE OG VIRKNINGSSPEKTRUM

QUAD-GLOB 200 SL er et kontaktmiddel der virker i planternes grønne dele, hvor QUAD-GLOB

200 SL med hjælp fra lyset danner brintoverilte, der ødelægger planternes celler.

Virkningen af QUAD-GLOB 200 SL ses meget hurtigt og nedvisningen er sket i løbet af

3-10 dage.

AFGRØDER, DOSERING OG SPRØJTETIDSPUNKT

Nedvisning af kartofl er Ved tvangsmodning af kartofler kan kartoflens karstrenge få en

mørk farve, hvis det foregår under ugunstige vejrforhold eller andre stressende betingelser

for kartoflerne. Det vil ske uanset hvordan tvangsmodningen af kartoflerne finder sted.

Kartofl ernes stadie

Dosering af QUAD-GLOB 200 SL

Med kraftig grøn top (Splitdosering med 4-8

dages mellemrum)

2 X 2,5 l/ha

Ved begyndende afmodning(gulgrøn top) 4-8

dages mellemrum ved splitdosering

1 X 2,5 l/ha

eller split 1 X 1,5 l/ha efterfulgt af

1 x 1,0 l/ha

Næsten afmodnede kartofl er (75% vissen)

1 X 1,5 l/ha

Bemærkninger: Der nedvisnes når knoldene har den ønskede størrelse. Efter ca. 2 uger er

knoldene fuldt modne og klar til optagning. Behandlingsfrist: 7 dage.

Behandlingstidspunkt og vejrforhold ved nedvisning af kartofl er.

Markens tilstand.

Tørt og klart vejr samt tørre

planter.

Det samme vejr forventes resten

af dagen.

Høj luftfugtighed, overskyet/

diset.

Evt. med våde blade på

afgrøden.

Jorden er tør.

Anbefalet tidspunkt:

Kl. 7.00 – 11.00

Risikabelt – udskyd be-

handlingen.

Jorden er fugtig.

Anbefalet tidspunkt:

Kl. 7.00 – 13.00

Jorden er mættet

med vand.

Anbefalet tidspunkt:

Kl. 7.00 – 13.00

Nedvisning af frøafgrøder

Afgrøder:

Dosering af QUAD-GLOB 200 SL

Raps og rybs

1 X 2,0 – 2,5 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100 liter vand.

BBCH 86-87

I det udviklingsstadie har planterne over 50% mørke frø.

Svarer også til det tidspunkt hvor rapsen skårlægges.

Frø af rødkløver, hvidkløver

1 X 2,0 – 2,5 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100 liter vand.

BBCH 85-89

Ærter til modenhed (også

fremavl)

Dosering:

1 X 2,0 – 2,5 l/ha

Behandles 7 – 10 dage før høst, BBCH

stadie 87-89, under 30% vand. Sprede-

klæbemiddel unødvendigt.

Ukrudtsbekæmpelse

Afgrøde

Dosering

Bemærkninger

Valmuer

(ved splitbehandling

5 – 8 dages interval mellem

behandlinger)

1 x 2,0 l/ha

eller 2 x 1,0

l/ha

Valmuer tåler QUAD-GLOB 200 SL efter

fremspiring.

Behandling først når valmuerne har

blivende blade.

Splitsprøjtning er oftest bedst.

Brug ikke spredeklæbemiddel.

Kartofl er

1 X 1,0-2,5 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100

liter vand.

BBCH 00-14. Ukrudt bekæmpes på ukrudtets

kimbladsstadie eller senest når 10% af

kartofl erne er fremspiret.

Jordbær

1 X 1,0-2,5 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100

liter vand.

BBCH 91-93. Afskærmet sprøjtning efter høst.

Sukkerroe, rødbede, gule-

rod, pastinak, persillerod,

kålroe, majroe, radise, såløg,

forårsløg, purløg, porre,

fennikel, brocolli, blomkål,

hovedkål, savojkål, rosenkål,

kinakål, grønkål, spinat,

kørvel, persille, dild, timian,

friske ærter og bønner med

og uden bælg, sukkermajs,

blegselleri, knoldselleri,

salat og asparges

1 X 1,0-2,0 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100

liter vand.

BBCH 00-07. Såbedet gøres klar, og afgrøden

sås når ukrudtet er fremspiret. Sprøjtning

udføres FØR afgrødens fremspiring, ellers vil

denne blive ødelagt.

Sætteløg, skalotteløg,

hvidløg rabarber, jordskok

og peberrod

1 X 1,0-2,0 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100

liter vand.

BBCH 00-07. Arealet gøres klar, og afgrøden

plantes. Der sprøjtes på fremspriret ukrudt

INDEN afgrøden begynder at skyde.

Såede kulturer af nåletræer

løvtræer og løvfældende

buske

1 X 1,0-2,5 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100

liter vand.

BBCH 00-07. Sprøjtning udføres FØR afgrødens

fremspiring, ellers vil denne blive ødelagt.

Ingen sprøjtning på grusdækkede bede.

Priklede/udplantede kulturer

af nåletræer løvtræer og

løvfældende buske

1 X 1,0-2,5 l/ha

Tilsæt 0,1 l sprede- klæbemiddel pr. 100

liter vand.

Afskærmet sprøjtning så afgrøden ikke

rammes.

Sprøjteteknik

Dyse nr.:

Tryk i bar:

Hastighed

km/t:

Vand l/ha:

Ukrudtsbekæmpelse

småt ukrudt

ISO 025. 03, 04

2 - 3

6 – 7

150 – 300

Nedvisning af kartofl er

ISO 025, 03,

04, 05

2 - 3

150 - 400

QUAD-GLOB 200 SL er regnfast 10 minutter efter det er udsprøjtet.

Tilberedning af sprøjtevæsken

Først fyldes sprøjtens tank halvt op med vand, så tilsættes den beregnede mængde

QUAD-GLOB 200 SL og et eventuelt sprede- klæbemiddel mens omrøreren kører.

Til sidst fyldes op til den ønskede vandmængde. Normalt er det ikke aktuelt at blande med

andre midler end sprede- klæbemiddel.

Omsåning Alle afgrøder kan sås eller plantes 3 dage efter anvendelsen af

QUAD-GLOB 200 SL.

Rengøring af sprøjteudstyret

Udvendig vask af sprøjte og traktor sker bedst i marken, alternativt på vaskeplads med

opsamling.

Sprøjten skal i marken kunne skylles /vaskes så meget at restvæsken i tanken er mindre end 2

% af den oprindelige koncentration af sprøjtemidlet.

Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivere alle haner og ventiler. Hæv

trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses.

Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling og afl edning rengøres

sprøjten bedst i marken

11. Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken.

2. Straks efter endt sprøjtning skylles sprøjten med ca. 1/3 af det rene vand fra skyllevands-

tanken. Skyllevandet sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er sprøjtet.

3. Fyld næste 1/3 rent vand i tanken og tilsæt 0,5 l All Clear Extra. Sprøjt lidt af vaskevandet

ud gennem bom og dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøring og tankspuledyse køre i

mindst 15 minutter. Udsprøjt skylle/vaskevandet over den afgrøde der lige er behandlet.

4. Skyl tanken grundigt med den sidste 1/3 rent vand og sprøjt skyllevandet ud over den

afgrøde der lige er behandlet. Evt. åbnes bundproppen og tanken tømmes helt i marken.

5. Udvendig rengøring af sprøjte og traktor kan ske i marken ( der skal vælges et nyt sted

hver gang og pas på afstand til dræn, åbent vand og brønde til drikkevand ).

Rengøringen kan også ske hjemme på en plads med opsamling af vaskevand, enten i gyl-

lebeholder eller separat beholder.

En uvasket sprøjte skal opbevares under tag, eller i marken på et areal der lige er behandlet.

6. Dyser, fi ltre og sier kan afmonteres og renses i vand tilsat 50 ml All Clear Extra pr. 10

l vand.

Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank kan punkt 2 med fordel startes i marken. Er der

ligeledes tilstrækkeligt med vand i rentvandstanken kan punkt 3 også startes. Tankspuledy-

sen og omrøringen skal holdes i gang mens der køres hjem.

Der henvises ligeledes til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter

til udbringning af bekæmpelsesmidler jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 268 af 31.

marts 2009.

Bortskaffelse af emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for

affaldshåndtering (P501): Tom emballage og rester skal afleveres til den kommunale af-

faldsordning for farligt affald.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring QUAD-GLOB 200 SL skal opbevares i et aflåst rum eller skab der er mærket med

dødningehoved samt teksten ”Giftige stoffer”. Bør opbevares frostfrit, men tåler let frost.

Førstehjælp

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag

(P301+P312).

VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

Ring til en GIFTINFORMATION eller læge. (P304+P340+P311).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning (P305+P351+P338).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333+P313).

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp (P337+P313).

Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

Vejtransport: UN - nr.: 1760 RID/ADR: 8.66 (c)

DK

DEKLARATION

Ukrudtsmiddel nr.: 613-4 • Analyse: Diquat dibromid 374 g/l (svarende til Diquat 200 g/l – 16,7 % w/w)

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Midlet er et vandopløseligt koncentrat

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 ar fra produktionsdato

Produktionsdato: Se andet sted pa emballagen

Batchnummer: Se emballagen

Quad-Glob DK 5lit.indd 1

Quad-Glob DK 5lit.indd 1

3/06/15 10:44

3/06/15 10:44

20-3-2018

Vietti Foods Issues Allergy Alert on Undeclared Wheat and Eggs in Southgate Hot Dog Chili Sauce

Vietti Foods Issues Allergy Alert on Undeclared Wheat and Eggs in Southgate Hot Dog Chili Sauce

Vietti Foods is recalling approximately 200 cases of 15 oz cans of Southgate Hot Dog Chili Sauce, UPC 0 71846 95242 6, LOT # P642 M1217 70026. This recall has been initiated due to mislabeling because some of the cans may contain Dumplings with Chicken instead of Hot Dog Chili Sauce.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

1-3-2018

The Double Cola Company Recalls Select Cases of Its Cherry Ski Product

The Double Cola Company Recalls Select Cases of Its Cherry Ski Product

The Double Cola Company is recalling approximately 200 cases of its Cherry SKI product because they are incorrectly labeled. Only the Cherry SKI products with the new design are being recalled, which were delivered to the southern Illinois, Evansville, IN and Winchester, OH markets.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-10-2017

Surflink Media and Surflink Media 2 (Models 200 and 210) - used with wireless hearing aids

Surflink Media and Surflink Media 2 (Models 200 and 210) - used with wireless hearing aids

Recall for product correction - may cause interference with mobile towers

Therapeutic Goods Administration - Australia

22-9-2017

Freedom Healthcare Quad Walkers

Freedom Healthcare Quad Walkers

Recall – potential for injury as a result of breakage

Therapeutic Goods Administration - Australia

20-9-2017

Nature Supplement Inc. Issues Voluntary Florida Recall of Vegetable Vigra Due to Undeclared Sildenafil

Nature Supplement Inc. Issues Voluntary Florida Recall of Vegetable Vigra Due to Undeclared Sildenafil

Natures Supplement, Inc. is voluntarily recalling 260 bottles of VEGETABLE VIGRA, 200 mg capsules to the consumer level. FDA analysis found this product to be tainted with Sidenafil. Sildenafil is an FDA approved drug for the treatment of erectile dysfunction, the presence of Sildenafil in the Vegetable Vigra product renders it an unapproved drug for which safety and efficacy has not been established, therefore subject to recall.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-8-2017Chargenrückruf - Voriconazol Sandoz® 200mg, Filmtabletten

Chargenrückruf - Voriconazol Sandoz® 200mg, Filmtabletten

Swissmedic - Swiss Agency for Therapeutic Products

16-6-2017

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall For 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, Neut <sup>tm</sup> (Sodium Bicarbonate 4% Additive Solution), QUELICIN <sup>tm</sup> (Succinylcholine Chloride Injection, USP) and Potassium Phosphates Injection, USP

Hospira Issues a Voluntary Nationwide Recall For 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, Neut <sup>tm</sup> (Sodium Bicarbonate 4% Additive Solution), QUELICIN <sup>tm</sup> (Succinylcholine Chloride Injection, USP) and Potassium Phosphates Injection, USP

Hospira, Inc., a Pfizer company, is voluntarily recalling 42 lots of 8.4% Sodium Bicarbonate Injection, USP, 50 mL vials, 5 lots of NeutTM (Sodium Bicarbonate 4% additive solution) 5 mL vials, 5 lots of QUELICINTM (Succinylcholine Chloride Injection, USP) 200 mg/10 mL vials and 7 lots of Potassium Phosphates Injection, USP, 45 mM vials to the hospital/retail level due to microbial growth detected during a routine simulation of the manufacturing process, which represents the potential introduction of micr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-5-2017

Astrazeneca Initiates Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Brilinta 90 mg Professional Sample Bottles Due to Report of Another Medicine in One Bottle From That Lot

Astrazeneca Initiates Voluntary Nationwide Recall of One Lot of Brilinta 90 mg Professional Sample Bottles Due to Report of Another Medicine in One Bottle From That Lot

AstraZeneca today announced that the Company is notifying physicians and consumers that it is voluntarily recalling one lot of professional (physician) sample bottles containing eight tablets of BRILINTA (ticagrelor) 90mg tablets as a precautionary measure. This voluntary recall follows a report that a professional sample bottle containing eight tablets of BRILINTA 90mg also contained another medicine called ZURAMPIC (lesinurad) 200 mg tablets which is also manufactured by AstraZeneca.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-4-2018

Company Recalls More Than 200 Million Eggs Due to Salmonella Scare

Company Recalls More Than 200 Million Eggs Due to Salmonella Scare

Title: Company Recalls More Than 200 Million Eggs Due to Salmonella ScareCategory: Health NewsCreated: 4/15/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/16/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-3-2018

GLIZIGEN GEL INTIMATE (Glycerin) Gel [Catalysis, SL]

GLIZIGEN GEL INTIMATE (Glycerin) Gel [Catalysis, SL]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

19-3-2018

GLIZIGEN SINGLE DOSE INTIMATE GEL (Glycerin) Gel [Catalysis, SL]

GLIZIGEN SINGLE DOSE INTIMATE GEL (Glycerin) Gel [Catalysis, SL]

Updated Date: Mar 19, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

ALOPEL FOAM (Glycerin) Aerosol, Foam [Catalysis, SL]

ALOPEL FOAM (Glycerin) Aerosol, Foam [Catalysis, SL]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

FOLREX CREAM (Menthol) Cream [Catalysis, SL]

FOLREX CREAM (Menthol) Cream [Catalysis, SL]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

EU/3/18/1984 (Omeros London Limited)

EU/3/18/1984 (Omeros London Limited)

EU/3/18/1984 (Active substance: Recombinant human monoclonal antibody against mannan-binding lectin-associated serine protease-2) - Orphan designation - Commission Decision (2018)1251 of Mon, 26 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/200/17

Europe -DG Health and Food Safety

21-2-2018

ENDURE 200 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

ENDURE 200 (Triclosan) Solution [Ecolab Inc.]

Updated Date: Feb 21, 2018 EST

US - DailyMed

16-1-2018

GRANEX FOAM ACNE TREATMENT (Salicylic Acid) Aerosol, Foam [Catalysis, SL]

GRANEX FOAM ACNE TREATMENT (Salicylic Acid) Aerosol, Foam [Catalysis, SL]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

12-1-2018

GLYZIGEN SINGLE DOSE INTIMATE GEL (Glycerin) Gel [Catalysis, SL]

GLYZIGEN SINGLE DOSE INTIMATE GEL (Glycerin) Gel [Catalysis, SL]

Updated Date: Jan 12, 2018 EST

US - DailyMed

19-12-2017

REVALOR-200 (Trenbolone Acetate And Estradiol) Implant [Merck Sharp Dohme Corp.]

REVALOR-200 (Trenbolone Acetate And Estradiol) Implant [Merck Sharp Dohme Corp.]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 200 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

ANTI-AGING FOUNDATION SPF 15 SHADE 200 (Octinoxate) Emulsion [La Prairie, Inc.]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

22-11-2017

EU/3/16/1806 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/16/1806 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/16/1806 (Active substance: Recombinant self-complementary adeno-associated viral vector serotype 9 containing the human CLN3 gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)7864 of Wed, 22 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/195/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2017

MOOREBRAND IBUPROFEN (I Buprofen 200 Mg) Tablet, Film Coated [Moore Medical LLC]

MOOREBRAND IBUPROFEN (I Buprofen 200 Mg) Tablet, Film Coated [Moore Medical LLC]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

IBUPROFEN 200MG Tablet, Coated [Athlete'S Needs, Inc.]

IBUPROFEN 200MG Tablet, Coated [Athlete'S Needs, Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

16-11-2017

SOUND BODY IBUPROFEN (Ibuprofen 200 Mg) Capsule, Liquid Filled [Allegiant Health]

SOUND BODY IBUPROFEN (Ibuprofen 200 Mg) Capsule, Liquid Filled [Allegiant Health]

Updated Date: Nov 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-11-2017

EU/3/17/1835 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/17/1835 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/17/1835 (Active substance: Ex-vivo-expanded autologous keratinocytes transduced with retroviral vector containing the COL7A1 gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)7626 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/283/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

EU/3/16/1825 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/16/1825 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/16/1825 (Active substance: Recombinant adeno-associated viral vector serotype 9 containing the human N-alpha-acetylglucosaminidase gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)7629 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/226/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

14-11-2017

EU/3/16/1761 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/16/1761 (Abeona Therapeutics Europe SL)

EU/3/16/1761 (Active substance: Self-complementary adeno-associated viral vector serotype 9 containing the SGSH gene) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2017)7627 of Tue, 14 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/164/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2017

MUCUS RELIEF (Guaifenesin 200 Mg) Tablet [Richmond Pharmaceuticals, Inc.]

MUCUS RELIEF (Guaifenesin 200 Mg) Tablet [Richmond Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 30, 2017 EST

US - DailyMed

10-10-2017

HYOSCYAMINE SULFATE SL (Hyoscyamine Sulfate) Tablet [Acella Pharmaceuticals, LLC]

HYOSCYAMINE SULFATE SL (Hyoscyamine Sulfate) Tablet [Acella Pharmaceuticals, LLC]

Updated Date: Oct 10, 2017 EST

US - DailyMed

25-8-2017

EU/3/17/1911 (Ability Pharmaceuticals SL)

EU/3/17/1911 (Ability Pharmaceuticals SL)

EU/3/17/1911 (Active substance: Sodium 2-hydroxylinoleate) - Orphan designation - Commission Decision (2017)5920 of Fri, 25 Aug 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/078/17

Europe -DG Health and Food Safety

31-7-2017

EFFECTIVE HAIR STRENGTHEN (Glycerin) Solution [NUGGELA SULE SL]

EFFECTIVE HAIR STRENGTHEN (Glycerin) Solution [NUGGELA SULE SL]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

HAIR TREATMENT PREMIUM (Glycerin) Shampoo [NUGGELA SULE SL]

HAIR TREATMENT PREMIUM (Glycerin) Shampoo [NUGGELA SULE SL]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

HAIR REGENERATOR (Glycerin) Solution [NUGGELA SULE SL]

HAIR REGENERATOR (Glycerin) Solution [NUGGELA SULE SL]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

18-7-2017

IBUPROFEN 200 (Ibuprofen) Tablet, Coated [Walgreen Company]

IBUPROFEN 200 (Ibuprofen) Tablet, Coated [Walgreen Company]

Updated Date: Jul 18, 2017 EST

US - DailyMed

29-6-2017

CICATRIX SKIN PROTECTANT (Glycerin) Cream [Catalysis, SL]

CICATRIX SKIN PROTECTANT (Glycerin) Cream [Catalysis, SL]

Updated Date: Jun 29, 2017 EST

US - DailyMed

29-6-2017

GLIZIGEN SKIN PROTECTANT (Glycerin) Spray [Catalysis, SL]

GLIZIGEN SKIN PROTECTANT (Glycerin) Spray [Catalysis, SL]

Updated Date: Jun 29, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

TERRAMYCIN 200 GRANULAR (Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

TERRAMYCIN 200 GRANULAR (Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

9-6-2017

TERRAMYCIN 200 (Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

TERRAMYCIN 200 (Oxytetracycline) Powder [Phibro Animal Health]

Updated Date: Jun 9, 2017 EST

US - DailyMed

26-5-2017

CELECOXIB 200 MG (Celecoxib) Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CELECOXIB 200 MG (Celecoxib) Capsule [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: May 26, 2017 EST

US - DailyMed