Pymetrozin Agros

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pymetrozin Agros Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 500 g/kg pymetrozin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pymetrozin Agros Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Udgået
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

PYMETROZIN AGROS

INSEKTMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i raps samt i prydplanter, agurk, salat, peber

og tomat i væksthus.

DEKLARATION

Insektmiddel nr. 650-131

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Aktivstof: Pymetrozin 500 g/kg (50 % w/w)

Midlet er et vanddispergerbart granulat

Batchnummer: Se emballagen

Produktionsdato: Se emballagen

Holdbarhed: Producenten garanterer 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver: Agros, Buen 5, 6000 Kolding

Tlf. 3013 2327

E-mail: to@agros.dk

ADVARSEL

For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje.

Mulighed for kræftfremkaldende effekt (R40)

Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet(S37). De behandlede drivhuse ventileres grundigt indtil sprøjtemidlet er tørret, før

man igen går ind i dem. Undgå indånding af aerosoltåger(S23). Brug særligt arbejdstøj (S36). Vask alle personlige værnemidler efter

brug.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i raps samt i prydplanter, agurk, salat, peber og tomat i

væksthus.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i prydplanter i væksthus ikke anvendes i en højere koncentration end 0,04%.

Må i agurk, tomat og peberfrugt ikke anvendes senere end 3 dage før høst.

Må i salat ikke anvendes senere end 14 dage før høst.

Må i raps ikke anvendes senere end i BBCH stadie 59, 1 behandling.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever

i vand.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand.

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

Generelle anvisninger:

Aftag forurenet tøj. Ved besvær gå til lægen og medbring etiketten

Indånding:

Frisk luft, opsøg lægehjælp.

Hudkontakt:

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt:

Fjern kontaktlinser. Spil øjet op og skyl grundigt med vand i mindst 15 minutter

Indtagelse:

Skyl munden grundigt og drik rigeligt vand. Undgå opkastning. Tilkald læge.

Øvrige oplysninger:

Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.

Emballage

Sundhedsskadelig

Generelt

Pymetrozin Agros er et kontaktvirkende, insektmiddel, der er effektivt

over for glimmerbøsser, hvide fluer og bladlus. Pymetrozin Agros

trænger ind i planten og spredes systemetisk via saftstrømmen. Dette

bevirker, at også skadedyr der sidder bag på afgrøden, bekæmpes.

Pymetrozin Agros kan virke sløvende på bier og bør derfor kun

anvendes uden for biernes flyvetid i blomstrende afgrøder. Opbevares

frostfrit.

Virkemåde

Insekterne holder op med at spise – lammes og falder til jorden.

På grund af virkemåden kan der gå lidt tid inden skadedyrene dør.

Hastigheden er afhængig temperaturforholdende, ved temperatur

under 15 grader tager der længere tid at opnå fuld effekt.

Pymetrozin Agros virker bedst når glimmerbøsserne er aktive. Ved

nyindflyvning gentages behandlingen, med et produkt, med en anden

virkemåde.

Resistens samt resistensforebyggelse

Pymetrozin Agros har effekt mod insekter, der er resistente mod

almindelig anvendte produkter. Ved at anvende Pymetrozin Agros

i et behandlingsprogram med produkter med anden virkemåde

mindskes risikoen for resistens. Der er dog fundet krydsresistens mod

neonicotinoid resistente hvide fluer. Pymetrozin Agros tilhører IRAC

resistensgruppe 9B. Der er ikke krydsresistens til andre grupper af

insekticider. For at undgå udvikling af resistens bør der veksles mellem

produkter fra forskellige resistensgrupper..

Anvisning

Pymetrozin Agros kan bruges ved begyndende angreb, når planterne

er i god vækst. I raps anvendes Pymetrozin Agros før udviklingsstadium

BBCH 59. Pymetrozin Agros kan være forenelig med biologisk

bekæmpelse. Inden hele væksthuset behandles skal et mindre areal

behandles for at sikre, at Pymetrozin Agros ikke giver negative effekter

på nyttedyr.

Tålsomhed af prydplanter

Pymetrozin Agros er testet i et stort antal prydplanter med hensyn til

skader. Følgende kulturer kan behandles uden risiko: Bellis perennis,

Begonia, Bouvardia, Chrysantemum, Cyklamen, Dendranthema

grandifolium, Diffenbachia, Euphorbia pulcherrima, Ficus, Fuchsia,

Gerbera, Hibiscus, Lantana, Lilium, Lisianthus, Pelargonium, Ranunculus,

Rose, Senecio cruentus, Salvia.

Ved behandling af andre kulturer end ovennævnte bør man først teste

på et mindre antal planter indenhele kulturen behandles.

Tilberedning af sprøjtevæske samt sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af

sprøjtningen. Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig

med vand og omrøring. Ved tankblanding bør der fyldes halvt med

vand hvorefter den ønskede mængde Pymetrozin Agros tilsættes

under omrøring. Anvend præparat fyldeudstyr eller udstyr til direkte

injektion ved påfyldning af marksprøjte. Ved anvendelse af direkte

injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind inden

eventuelle blandingspartnere tilsættes. I raps udsprøjtes med medium

til fine dråber. I væksthus sprøjtes til overflade afstrømning, med

anvendelig hydraulisk sprøjte, og medium til fine dråber. God dækning

er påkrævet for den mest effektive effekt.

Rengøring af sprøjtemateriel

Indvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Restsprøjtevæsken og skyllevandet udsprøjtes eller anvendes på det

behandlede areal uanset fyldeudstyr. Skyllevandstankens kapacitet skal

være så stor, at restsprøjtevæsken kan fortyndes mindst 50 gange.

Ved hjælp af de indvendige spuledyser vaskes sprøjtetanken straks

efter endt sprøjtning med vand fra skyllevandstanken. Skyllevandet

fordeles så indvendig vask og udsprøjtning kan foregå ad 2-3 gange

for at opnå den krævede fortyndingsgrad. Skyllevandet udsprøjtes på

marken under kørsel. Ved rengøring af sprøjter med direkte injektion

gennemskylles og rengøres systemet. Vaskevandet udsprøjtes under

kørsel på det behandlede areal.

Udvendig rengøring af marksprøjter med præparatfyldeudstyr:

Rengøring af marksprøjten og traktor skal ske på det behandlede

areal eller på en vaskeplads med opsamling til gyllebeholder

eller anden beholder. Rengøring på det behandlede areal

forudsætter, at marksprøjten er monteret med udstyr hertil, samt

skyllevandskapaciteten er tilstrækkelig. I øvrige henvises til

Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til

udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse

nr. 1355 af 14. december 2012.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det

eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets

informationsmateriale om bekæmpelsesmidler.

Bortskaffelse af tom emballage

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme

beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i

sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Bemærk.

Agros fralægger sig ethvert ansvar for produktets

skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse

med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af

produktet.

Vejrlig, sorter, resistens, behandlingsteknik og

jordbundsforhold kan påvirke effekten.

Brugsanvisning Pymetrozin Agros

Skadedyr

Dosering kg/ha

Afgrøde

Glimmerbøsser

0,15

Raps BBCH 51-

Må anvendes indtil rapsen BBCH 59 (første gule kron bladeblomster

synlig, blomsten endnu lukket).

Maksimalt 1 behandling. Vandmængde: 200-600 l/ha.

Mellus

Plantehøjde:

<50 cm: 0,36 kg i 600 l vand

50-125 cm: 0,54 kg i 900 l vand

>125 cm: 0,72 kg i 1200 vand

Maksimal koncentration: 0,06 %

Tomat, agurk og

peber i

væksthus

De anførte vandmængder er mindste mængde for ikke at overskride den

maksimalt

tilladte koncentration. Maksimalt 3 sprøjtninger med 10-14 dages interval.

Bladlus

Salat i væksthus

Maksimalt 3 sprøjtninger med 10-14 dages interval.

Bladlus

Plantehøjde:<50 cm: 0,12 kg i

600 l vand 50-125 cm: 0,18 kg i

900 l vand >125 cm: 0,24 kg i

1200 l vand.

Maksimal koncentration: 0,02 %

Tomat, agurk og

peber i

væksthus

De anførte vandmængder er mindste mængde for ikke at overskride den

maksimalt tilladte koncentration. Maksimalt 3 sprøjtninger med 10-14

dages interval.

Bladlus

Plantehøjde:

<50 cm: 0,24 kg i 600 l vand

50-125 cm: 0,36 kg i 900 l vand

>125 cm: 0,48 kg i 1200 l vand

Maksimal koncentration: 0,04 %

Prydplanter i

væksthus

De anførte vandmængder er mindste mængde for ikke at overskride den

maksimalt tilladte koncentration. Maksimalt 3 sprøjtninger med 10-14

dages interval.

Tilberedning af sprøjtevæske samt sprøjteteknik

Det er vigtigt, at sprøjteudstyret er rent ved påbegyndelse af sprøjtningen.

Kemikalierne tilsættes i sprøjtens fyldeudstyr samtidig med vand og omrøring. Ved tankblanding bør der fyldes halvt med vand hvorefter

den ønskede mængde Pymetrozin Agros tilsættes under omrøring. Anvend præparat fyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion ved

påfyldning af marksprøjte. Ved anvendelse af direkte injektionsudstyr, ledes det ufortyndede præparat automatisk ind inden eventuelle

blandingspartnere tilsættes. I raps udsprøjtes med medium til fine dråber

I væksthus sprøjtes til overflade afstrømning, med anvendelig hydraulisk sprøjte, og medium til fine dråber. God dækning er påkrævet for

den mest effektive effekt.

13-11-2018

Alebrije Dist Wholesale Recalls Quesillo Queseria “La Milagrosa” and “Alebrije Cheese” Because of Possible Health Risk

Alebrije Dist Wholesale Recalls Quesillo Queseria “La Milagrosa” and “Alebrije Cheese” Because of Possible Health Risk

ALEBRIJE DIST WHOLESALE is collaborating with health officials due to a positive finding of Salmonella in a sample of Quesillo “Queseria La Milagrosa”. ALEBRIJE DIST WHOLESALE is voluntarily recalling the amount of 100 kilos of Quesillo “Queseria La Milagrosa”. While “Alebrije Cheese” has not been found positive for Salmonella, ALEBRIJE DIST WHOLESALE has decided to voluntarily recall the specific 498 “Alebrije Cheese” pieces that were imported during the same period out of an abundance of caution.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.