Purevax Rabies

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Purevax Rabies
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Purevax Rabies
  Den Europæiske Union
 • Sprog:
 • dansk

Terapeutisk information

 • Terapeutisk gruppe:
 • Katte
 • Terapeutisk område:
 • immunologiske
 • Terapeutiske indikationer:
 • Aktiv immunisering af katte 12 uger gamle og ældre for at forhindre dødelighed på grund af rabiesinfektion. Immunitetens begyndelse: 4 uger efter det primære vaccinationsforløb. Immunitetens varighed efter primær vaccination: 1 år. Immunitetens varighed efter revaccination: 3 år.

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • autoriseret
 • Autorisationsnummer:
 • EMEA/V/C/002003
 • Autorisation dato:
 • 18-02-2011
 • EMEA kode:
 • EMEA/V/C/002003
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Offentlige vurderingsrapport

+44 (0)20

Webs

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/CVMP/513682/2010

EMEA/V/C/002003

EPAR – sammendrag for offentligheden

Purevax Rabies

Rekombinant vaccine mod rabiesinfektion

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet

er at forklare, hvordan Udvalget for Lægemidler til Dyrs (CVMP) vurdering af den forelagte

dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan du læse den videnskabelige

drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Purevax Rabies?

Purevax Rabies er en vaccine, som indeholder rabies rekombinant canarypox virus (vCP65). Purevax

Rabies er en injektionsvæske, suspension.

Hvad anvendes Purevax Rabies til?

Purevax Rabies anvendes til vaccination af katte fra 12-ugersalderen for at beskytte dem mod

rabiesinfektion.

Der indsprøjtes en 1 ml dosis af Purevax Rabies under huden. Den første injektion bør kun gives til

katte, som er mindst 12 uger gamle. Beskyttelsen indtræder senest fire uger efter injektionen og varer

i et år. Kattene bør revaccineres hvert år.

Hvordan virker Purevax Rabies?

Purevax Rabies er en vaccine. Vacciner virker ved at ‘lære’ immunsystemet (kroppens naturlige

forsvar), hvordan det skal forsvare kroppen mod en sygdom. Vaccinestammen vCP65 i Purevax Rabies

er en ‘bærer’ af canarypox virus, som har fået tilført et gen, der gør det i stand til at danne dele af et

rabiesvirus kaldet ‘glykoprotein G’. Canarypox vira spreder eller formerer sig ikke i katte, men de

danner glykoprotein G af rabiesvirusset.

Purevax Rabies

EMA/CVMP/513682/2010

Side 2/2

Når en kat vaccineres, opfatter immunsystemet rabies glykoprotein G som ‘fremmed’ og danner

antistoffer mod det. Immunsystemet vil derefter hurtigere kunne danne antistoffer, når det udsættes

for rabies, og dette medvirker til at beskytte mod dødsfald som følge af rabiesinfektion.

Hvordan blev Purevax Rabies undersøgt?

Der blev gennemført en række undersøgelser, herunder laboratorieundersøgelser og feltundersøgelser,

af killinger og katte, hvori man så nærmere på Purevax Rabies anvendt enten alene eller sammen med

andre kattevacciner til primær og boostervaccination. Behandlingens virkning blev hovedsagelig

bedømt på vaccinens evne til at udløse immunitet over for rabies.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Purevax Rabies?

Laboratorieundersøgelserne viste, at Purevax Rabies kan give beskyttelse mod rabies, og at

beskyttelsen varer i op til et år. Feltundersøgelserne viste, at vaccinen er sikker, og at den udløser en

væsentlig stigning i antistofferne mod rabies. Vaccinen kan booste immunresponsen hos katte, der har

fået en primær vaccination med en anden rabiesvaccine.

Hvilken risiko er der forbundet med Purevax Rabies?

Der kan lejlighedsvis forekomme forbigående apati (ligegyldighed over for omgivelserne) og mild

anoreksi (appetitløshed) samt forhøjet kropstemperatur, der varer i 1-2 dage. Der kan forekomme en

lokal reaktion på injektionsstedet med lidt smerte ved berøring eller hævelse, som forsvinder efter

højst en til to uger. Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger ved Purevax Rabies

fremgår af indlægssedlen.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Canarypox-rekombinanter såsom dem, der er indeholdt i Purevax Rabies, er kendt for at være sikre for

mennesker. Der kan observeres forbigående milde, lokale eller almene bivirkninger i forbindelse med

selve injektionen. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og

indlægssedlen eller etiketten skal vises til lægen.

Hvorfor blev Purevax Rabies godkendt?

CVMP konkluderede, at fordelene ved Purevax Rabies opvejer risiciene ved aktiv immunisering af katte

i alderen 12 uger eller derover til forebyggelse af dødsfald som følge af rabies, og anbefalede

udstedelse af markedsføringstilladelse for Purevax Rabies. Benefit/risk-forholdet fremgår af afsnittet

om den videnskabelige drøftelse i denne EPAR.

Andre oplysninger om Purevax Rabies:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Purevax Rabies til MERIAL den 18.02.2011. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne

for dette lægemiddel findes på etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 18.02.2011.

Indlægsseddel

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL TIL:

Purevax Rabies, injektionsvæske, suspension.

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Merial

29 avenue Tony Garnier

69007 Lyon

Frankrig

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Merial

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

69800 Saint Priest

Frankrig

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Purevax Rabies, injektionsvæske, suspension.

3.

ANGIVELSE AF DET AKTIVE STOF OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

1 dosis på 1 ml indeholder:

Rabies rekombinant canarypox virus (vCP65) ......................................................≥ 10

FAID*

*Fluorescent assay infektiøs dosis 50 %

Lys pink til bleg gul homogen suspension.

4.

INDIKATIONER

Aktiv immunisering af katte, der er 12 uger gamle eller ældre, for at forebygge dødsfald p.gr.a.

rabiesinfektion.

Indtræden af immunitet: 4 uger efter basisvaccinationen.

Varighed af immunitet efter basisvaccination: 1 år.

Varighed af immunitet efter revaccination: 3 år.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6.

BIVIRKNINGER

I meget sjældne tilfælde kan forbigående og mild nedstemthed forekomme samt let appetitløshed eller

forhøjet temperatur (> 39,5

C), der sædvanligvis varer 1 eller 2 dage. De fleste af disse reaktioner

viste sig inden for 2 dage efter vaccinationen.

En forbigående lokal reaktion kan meget sældent opstå (smerte ved berøring, begrænset hævelse, der

kan blive knudeformet, varme på injektionsstedet og i nogle tilfælde rødme). Denne forsvinder

sædvanligvis inden for højst 1 eller 2 uger.

I meget sjældne tilfælde kan en overfølsomhedsreaktion forekomme, som kan kræve passende

symptomatisk behandling.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelige (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 dyr)

Ualmindelige (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 dyr)

Sjældne (mere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7.

DYREARTER

Kat.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG INDGIVELSESVEJ

Subkutan anvendelse.

Injicer 1 dosis på 1 ml i henhold til følgende vaccinationsskema:

Basisvaccination: 1 injektion fra 12-ugers alderen.

Revaccination: 1 år efter basisvaccination, derefter med intervaller på op til 3 år.

Ved rejse til lande som kræver en bestemmelse af rabiesantistoftiter: erfaring har vist, at nogle

vaccinerede dyr, skønt beskyttede, ikke kan opnå en antistoftiter på 0,5 IU/ml som påkrævet af visse

lande. Dyrlæger kan overveje to vaccinationer. Det bedste tidspunkt for blodprøvetagning er ca. 28

dage efter vaccination.

9

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Anvend sædvanlige aseptiske procedurer.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn

Opbevares og transporteres nedkølet (2 °C-8 °C).

Beskyttes mod lys.

Må ikke fryses.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på etiketten efter ”EXP”.

Opbevaringstid efter første åbning af beholderen: Anvendes straks.

12.

SÆRLIGE ADVARSLER

Specielle forholdsregler til brug hos dyr:

Vacciner kun raske dyr.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Rekombinant canarypox er sikker for mennesker. Milde lokale og/eller systemiske bivirkninger i

forbindelse med selvinjektion kan forbigående observeres. I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt

uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten vises til lægen.

Drægtighed og diegivning:

Sikkerhed af vaccinen under drægtighed og diegivning er ikke fastlagt.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der foreligger oplysninger om vaccinens virkning, der viser, at vaccinen kan gives mindst 14 dage før

eller efter administration af Merials vaccine uden adjuvans mod felin leukæmi.

Der foreligger oplysninger om sikkerhed og virkning, som viser, at vaccinen kan blandes og gives

samtidig med MERIALs vacciner uden adjuvans, der indeholder forskellige kombinationer af felin

viral rhinotracheitis, calicivirose, panleukopeni og chlamydia komponenter.

Må ikke blandes med andre lægemidler til dyr undtaget dem som er nævnt ovenover.

Overdosis:

Der er ikke iagttaget andre bivirkninger end de, der er nævnt under punktet ”Bivirkninger” efter

administration af 10 doser. Reaktionerne kan være af længere varighed.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel er tilgængelige på webstedet for Det Europæiske

Lægemiddelagentur http://www.ema.europa.eu

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Vaccine mod rabiesinfektion.

Vaccinestammen vCP65 er en rekombinant canarypox virus, der afgiver glykoprotein G-genet af

rabiesvirus. Efter inokulering afgiver virus det beskyttende protein, men repliceres ikke hos kat. Som

følge heraf stimulerer vaccinen aktivt immunitet over for rabiesvirus hos kat.

Æske med 10 hætteglas á 1 dosis.

Æske med 50 hætteglas á 1 dosis.

Æske med 2 hætteglas á 1 dosis.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

13-2-2018

Acyclovir 400mg Tablets by Apace Packaging: Recall - Product Mix-up

Acyclovir 400mg Tablets by Apace Packaging: Recall - Product Mix-up

Missing a dose of Acyclovir Tablets could cause a reactivation of a virus being treated.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-2-2018

Comunicado de la FDA sobre la seguridad de los medicamentos: Nuevo factor de riesgo para la leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML por sus siglas en inglés) relacionado con Tysabri (natalizumab)

Comunicado de la FDA sobre la seguridad de los medicamentos: Nuevo factor de riesgo para la leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML por sus siglas en inglés) relacionado con Tysabri (natalizumab)

El 20 de enero del 2012, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) informó al público que ha identificado como factor de riesgo para la leucoencefalopatía multifocal progresiva (PML por sus siglas en inglés) la detección en pruebas de anticuerpos contra el virus JC. PML es una infección poco común pero grave del cerebro relacionada con el uso de Tysabri (natalizumab) para el tratamiento de esclerosis múltiple o enfermedad de Crohn.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: New risk factor for Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML) associated with Tysabri (natalizumab)

FDA Drug Safety Communication: New risk factor for Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML) associated with Tysabri (natalizumab)

[01-20-2012] The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is informing the public that testing positive for anti-JC virus (JCV) antibodies has been identified as a risk factor for progressive multifocal leukoencephalopathy (PML).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-12-2017

FDA Drug Safety Communication: Updated information on drug interactions between Victrelis (boceprevir) and certain boosted HIV protease inhibitor drugs

FDA Drug Safety Communication: Updated information on drug interactions between Victrelis (boceprevir) and certain boosted HIV protease inhibitor drugs

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is notifying the public that co-administration of Victrelis (boceprevir), a hepatitis C virus (HCV) protease inhibitor, along with certain ritonavir-boosted human immunodeficiency virus (HIV) protease inhibitors, is not recommended at this time because of the possibility of reducing the effectiveness of the medicines, permitting the amount of HCV or HIV virus in the blood (viral load) to increase.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-11-2017

FDA approves first two-drug regimen for certain patients with HIV

FDA approves first two-drug regimen for certain patients with HIV

FDA approved Juluca, the first complete treatment regimen containing only two drugs to treat certain adults with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) instead of three or more drugs included in standard HIV treatment.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

EU/3/18/2012 (IDEA Innovative Drug European Associates Limited)

EU/3/18/2012 (IDEA Innovative Drug European Associates Limited)

EU/3/18/2012 (Active substance: Genetically modified replication-incompetent herpes simplex virus-1 expressing collagen VII) - Orphan designation - Commission Decision (2018)2408 of Wed, 18 Apr 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/244/17

Europe -DG Health and Food Safety

18-4-2018

Can 'Mono' Virus Up Odds for 7 Other Diseases?

Can 'Mono' Virus Up Odds for 7 Other Diseases?

Title: Can 'Mono' Virus Up Odds for 7 Other Diseases?Category: Health NewsCreated: 4/16/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/17/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

18-4-2018

HYPERRAB (Rabies Immune Globulin (Human)) Injection, Solution [GRIFOLS USA, LLC]

HYPERRAB (Rabies Immune Globulin (Human)) Injection, Solution [GRIFOLS USA, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

Zulvac 8 Ovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 8 Ovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 8 Ovis (Active substance: Inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain BTV-8/BEL2006/02 RP* = 1) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2244 of Fri, 13 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

Zulvac 1 Bovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1 Bovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1 Bovis (Active substance: Inactivated Bluetongue Virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 E1 RP = 1) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2127 of Fri, 06 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

Zulvac 1 Ovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1 Ovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1 Ovis (Active substance: Inactivated Bluetongue Virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 E1 RP = 1) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2128 of Fri, 06 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

6-4-2018

Zulvac 8 Bovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 8 Bovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 8 Bovis (Active substance: Inactivated bluetongue virus, serotype 8, strain BTV-8/BEL2006/02 RP* = 1) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2129 of Fri, 06 Apr 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

Versican Plus DHPPi/L4R (Zoetis Belgium S.A.)

Versican Plus DHPPi/L4R (Zoetis Belgium S.A.)

Versican Plus DHPPi/L4R (Active substance: Vaccine against CDV, CAV-2, CPV, CPIV, Leptospirosis and Rabies.) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2060 of Thu, 29 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

Zulvac SBV (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac SBV (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac SBV (Active substance: Inactivated Schmallenberg virus, strain BH80/11-4) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2057 of Thu, 29 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

Versican Plus DHPPi/L4 (Zoetis Belgium S.A.)

Versican Plus DHPPi/L4 (Zoetis Belgium S.A.)

Versican Plus DHPPi/L4 (Active substance: Vaccine against canine distemper virus, canine adenovirus, canine parvovirus, canine parainfluenza-2 virus and leptospirosis) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2059 of Thu, 29 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

Versican Plus DHPPi (Zoetis Belgium S.A.)

Versican Plus DHPPi (Zoetis Belgium S.A.)

Versican Plus DHPPi (Active substance: Canine distemper virus, canine adenovirus, canine parvovirus, canine parainfluenza type 2 virus) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2058 of Thu, 29 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

Zulvac 1+8 Ovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1+8 Ovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1+8 Ovis (Active substance: Inactivated Bluetongue Virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 E1 / Inactivated Bluetongue Virus, serotype 8, strain BTV-8/BEL2006/02) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2061 of Thu, 29 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

29-3-2018

Zulvac 1+8 Bovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1+8 Bovis (Zoetis Belgium S.A.)

Zulvac 1+8 Bovis (Active substance: Inactivated Bluetongue Virus, serotype 1, strain BTV-1/ALG2006/01 E1 / Inactivated Bluetongue Virus, serotype 8, strain BTV-8/BEL2006/02) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)2062 of Thu, 29 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

Suvaxyn PCV (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn PCV (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn PCV (Active substance: Porcine circovirus recombinant virus (cpcv) 1-2, inactivated) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1927 of Mon, 26 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-3-2018

Suvaxyn CSF Marker (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn CSF Marker (Zoetis Belgium S.A.)

Suvaxyn CSF Marker (Active substance: Live Recombinant E2 gene deleted Bovine Viral Diarrhoea Virus containing Classical Swine Fever E2 (CP7_E2alf)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1928 of Mon, 26 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

22-3-2018

Oncept IL-2 (Merial)

Oncept IL-2 (Merial)

Oncept IL-2 (Active substance: Feline interleukin-2 recombinant canarypox virus (vCP1338)) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)1848 of Thu, 22 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/2562/R/6

Europe -DG Health and Food Safety

10-3-2018

Mosquitoes Spreading Zika Virus in Parts of U.S.: CDC

Mosquitoes Spreading Zika Virus in Parts of U.S.: CDC

Title: Mosquitoes Spreading Zika Virus in Parts of U.S.: CDCCategory: Health NewsCreated: 3/8/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/9/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

22-2-2018

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (CEVA-Phylaxia Co. Ltd.)

Vectormune ND (Active substance: Cell-associated live recombinant turkey herpes virus (rHVT/ND) expressing the fusion protein of Newcastle diseases virus D-26 lentogenic strain) - Centralised - 2-Monthly update - Commission Decision (2018)1182 of Thu, 22 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/3829/II/7

Europe -DG Health and Food Safety

13-2-2018

Shining a Deadly New Light on Airborne Flu Virus

Shining a Deadly New Light on Airborne Flu Virus

Title: Shining a Deadly New Light on Airborne Flu VirusCategory: Health NewsCreated: 2/12/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/12/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-2-2018

Variant Influenza Virus Swine Flu Symptoms

Variant Influenza Virus Swine Flu Symptoms

Variant Influenza Virus (Swine Flu) Symptoms

US - eMedicineHealth

7-2-2018

Got a Pet Rat? Watch Out for This Scary New Virus

Got a Pet Rat? Watch Out for This Scary New Virus

Title: Got a Pet Rat? Watch Out for This Scary New VirusCategory: Health NewsCreated: 2/5/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/6/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

2-2-2018

West Nile Virus May Pose Zika-Like Threat to Fetus

West Nile Virus May Pose Zika-Like Threat to Fetus

Title: West Nile Virus May Pose Zika-Like Threat to FetusCategory: Health NewsCreated: 1/31/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/1/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

26-1-2018

Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Cervarix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Cervarix (Active substance: Human Papilloma Virus-16 and Human Papilloma Virus 18 L1 proteins) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)547 of Fri, 26 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-1-2018

MORBILLINUM (Measles Virus) Liquid [Washington Homeopathic Products]

MORBILLINUM (Measles Virus) Liquid [Washington Homeopathic Products]

Updated Date: Jan 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-1-2018

Rabies Vaccine

Rabies Vaccine

US - RxList

16-1-2018

Aftovaxpur Doe (Merial)

Aftovaxpur Doe (Merial)

Aftovaxpur Doe (Active substance: purified, inactivated foot-and-mouth disease virus strains O1 Manisa, O1 BFS, O Taiwan 3/97, A22 Iraq, A24 Cruzeiro, A Turkey 14/98, Asia 1 Shamir, SAT2 Saudi Arabia) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)230 of Tue, 16 Jan 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-1-2018

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Human Immunodeficiency Virus (HIV)

Title: Human Immunodeficiency Virus (HIV)Category: Diseases and ConditionsCreated: 12/31/1997 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/11/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

9-1-2018

Respiratory Virus Lurks as Wintertime Worry

Respiratory Virus Lurks as Wintertime Worry

Title: Respiratory Virus Lurks as Wintertime WorryCategory: Health NewsCreated: 1/7/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/8/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

29-12-2017

Human Cold Virus Killed Chimpanzees

Human Cold Virus Killed Chimpanzees

Title: Human Cold Virus Killed ChimpanzeesCategory: Health NewsCreated: 12/27/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 12/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

20-12-2017

HBVAXPRO (MSD VACCINS)

HBVAXPRO (MSD VACCINS)

HBVAXPRO (Active substance: Recombinant Hepatitis B virus small surface antigen (HbsAg)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)8997 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

5-12-2017

Rabitec (IDT Biologika GmbH)

Rabitec (IDT Biologika GmbH)

Rabitec (Active substance: Rabies vaccine (live, oral) for foxes and raccoon dogs) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)1365 of Tue, 05 Dec 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4387

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2017

Zika Nerve Damage May Stem From Body's Response to the Virus

Zika Nerve Damage May Stem From Body's Response to the Virus

Title: Zika Nerve Damage May Stem From Body's Response to the VirusCategory: Health NewsCreated: 11/27/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/28/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-11-2017

Bovilis Blue-8 (Intervet International B.V.)

Bovilis Blue-8 (Intervet International B.V.)

Bovilis Blue-8 (Active substance: Bluetongue virus vaccine (inactivated) serotype 8) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2017)7894 of Thu, 23 Nov 2017 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4776

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2017

Ebola Virus Disease (Ebola Hemorrhagic Fever)

Ebola Virus Disease (Ebola Hemorrhagic Fever)

Ebola (Ebola Hemorrhagic Fever or Ebola Virus Disease)

US - eMedicineHealth

17-11-2017

Imvanex (Bavarian Nordic A/S)

Imvanex (Bavarian Nordic A/S)

Imvanex (Active substance: modified vaccinia ankara virus) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)7739 of Fri, 17 Nov 2017

Europe -DG Health and Food Safety

30-10-2017

News and press releases: How to develop vaccines and medicines that prevent and treat respiratory syncytial virus (RSV) infection

News and press releases: How to develop vaccines and medicines that prevent and treat respiratory syncytial virus (RSV) infection

New guideline to facilitate development of vaccines and treatments out for consultation until April 2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

30-10-2017

Scientific guideline: Draft guideline on the clinical evaluation of medicinal products indicated for the prophylaxis or treatment of respiratory syncytial virus (RSV) disease, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft guideline on the clinical evaluation of medicinal products indicated for the prophylaxis or treatment of respiratory syncytial virus (RSV) disease, draft: consultation open

The guideline covers the clinical development of vaccines and monoclonal antibodies for the prevention of RSV disease and direct acting antiviral agents for the treatment of RSV disease. The focus is on the assessment of safety and efficacy in populations most likely to develop RSV lower respiratory tract infection and severe RSV disease, including (newborn) infants and toddlers, older children predisposed to develop severe RSV disease and the elderly. The guideline also addresses vaccination of pregnant...

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-10-2017

Ambirix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Ambirix (GlaxoSmithKline Biologicals S.A.)

Ambirix (Active substance: Inactivated hepatitis A virus, Hepatitis B surface antigen (rDNA)) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)6900 of Wed, 11 Oct 2017

Europe -DG Health and Food Safety