Pulmicort Turbuhaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pulmicort Turbuhaler 100 mikrogram/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 100 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Pulmicort Turbuhaler 100 mikrogram/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35958
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pulmi

cort Turbuhaler.

3. Sådan skal du bruge Pulmicort Turbuhaler.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Pulmicort Turbuhaler er et inhalationsmiddel, inde‑

holdende binyrebarkhormon.

• Pulmicort Turbuhaler virker ved at hæmme slim

dannelse og hævelse i luftvejene. Luften kan let‑

tere passere, og det bliver nemmere at trække vej‑

ret. Når du inhalerer gennem Pulmicort Turbuhaler

følger medicinen med ned i lungerne.

• Pulmicort Turbuhaler kan bruges til voksne og

børn fra 6 år, til forebyggelse af astma. Pulmicort

Turbuhaler virker ikke på et pludseligt astmaan

fald. Du skal bruge Pulmicort Turbuhaler regel‑

mæssigt, også når du ikke har symptomer.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringse

tiketten.

2. Det skal du vide, før du begynd‑

er at bruge Pulmicort Turbuhaler

Brug ikke Pulmicort Turbuhaler

• hvis du er allergisk over for budesonid, som er

indholdsstoffet i Pulmicort Turbuhaler (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du bru

ger Pulmicort Turbuhaler.

• Hvis du får akut astmaanfald skal du ikke bruge

Pulmicort Turbuhaler, men en hurtigtvirkende

bronkieudvidende anfaldsmedicin.

• Behandling af astma bør følge et trinvist skema

fastlagt af lægen, med henblik på at få lavest

mulige effektive dosis.

• Hvis din astma blusser op eller dit forbrug af an‑

faldsmedicin stiger. Hvis dit forbrug af anfalds‑

medicin stiger, kan det betyde, at din astma er for

værret. Du skal muligvis have ændret din behand‑

ling.

• Kontakt lægen, hvis du får problemer med øjne,

mund eller luftveje (åndenød, vejrtrækningsbe

svær, hoste med opspyt af slim, brystsmerter).

• Hvis du som voksen bruger Pulmicort Turbuhaler,

skal du tale med din læge om, hvordan du sikrer,

at du får tilstrækkeligt motion, kalk (1000 mg) og

D‑vitamin (800 IE). Evt. som kosttilskud.

• Hvis du bruger Pulmicort Turbuhaler i mere end 5

år, skal du tale med din læge om kontrol af dine

knogler ved en skanning.

• Hvis du tager Pulmicort Turbuhaler gennem

længere tid, især ved høje doser, er der risiko

for at få bivirkninger, som dem fra tabletbehand

ling. Vær opmærksom på nedsat knogletæthed,

rødt rundt ”måneansigt”, tørst pga. sukkersyge,

hovedpine pga. for højt blodtryk, nedsat muskel

masse, øget fedt på maven og i nakken, træthed

og svækket modstandskraft pga. nedsat funktion

af binyrebarken, påvirkning af psyken, hyperak

tivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller

aggression (især hos børn).

• Hvis du under behandling får synsforstyrrelser,

eller sløret syn kan det være tegn på grå stær

eller forhøjet tryk i øjet (glaukom), i sjældne

tilfælde årehindelækage (stressøje). I de tilfælde

skal du straks kontakte lægen.

• Hvis du samtidig er i tabletbehandling med bi‑

nyrebarkhormon og skal aftrappes, kan der opstå

abstinenssymptomer som fx. led og/eller muskel

smerter, mangel på energi, depression og evt.

forbedring af lungefunktion. Fortsæt

din brug af Pulmicort Turbuhaler, og tal med

lægen om evt. dosisændring. Under perioder med

stress eller alvorlige astmaanfald kan du måske

have behov for tilskud af binyrebarkhormon.

• Svampeinfektion i munden kan opstå efter inha

lering af binyrebarkhormon, og det kan være

nødvendigt at behandle det. Måske skal du holde

en pause med din inhalationsmedicin. Tal med

lægen.

• Hvis du har nedsat leverfunktion kan det på‑

virke din evne til at udskille lægemidlet igen. Vær

opmærksom på mulige bivirkninger.

• Hvis du har aktiv eller passiv tuberkulose i lun

gerne, eller svampe eller ‑virusinfektion i luftve‑

jene skal du være særlig forsigtig. Tal med lægen.

• Samtidig behandling med anden medicin kan

medføre uønskede vekselvirkninger, se "Brug af

anden medicin".

• Sløring, formforvrægning, bogstaver bliver buet

eller hopper, synsfeltet bliver mindre, ændring af

farvesyn pga. af årehindelækage (stressøje). Kon

takt straks lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

• Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat

funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

• Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Astma

lignende anfald / Åndenød. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbue

syn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt

straks læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter):

• Svamp/svampeinektion i mund og svælg (skyl

munden eller børst tænder lige efter, du har

taget medicinen, for at undgå det).

• Hoste, irriteret hals, hæshed.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal

med lægen.

• Angst

• Muskelkramper og rysten.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 patienter):

• Udslæt, nældefeber, kontakteksem.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Ring 112.

• Rastløshed, uro, nervøsitet, søvnforstyrrelser,

adfærdsmæssige ændringer (fortrinsvis hos

børn).

• Nedsat vækst hos børn og unge.

• Talebesvær.

• Blå mærker.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Truende, evt. voldelig adfærd. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne ind‑

lægsseddel. Du eller dine pårørende kan også ind

berette bivirkninger direkte til Lægemiddel‑

styrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK‑2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E‑mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikkerhe

den af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Pulmicort Turbuhaler utilgængeligt for

børn.

• Brug ikke Pulmicort Turbuhaler efter den udløbs

dato, der står på pakningen. Hvis pakningen er

mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

• Opbevar ikke Pulmicort Turbuhaler ved tempera

turer over 30 °C.

• Opbevar Pulmicort Turbuhaler med beskyttelses

hætten skruet tæt til.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet, må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skral

despanden.

6. Pakningsstørrelser og yderli‑

gere oplysninger

Pulmicort Turbuhaler, 100, 200 og 400 mikrogram/

dosis, inhalationspulver indeholder:

Aktivt stof:

Budesonid.

Øvrige indholdsstoffer:

Der er ingen andre indholdsstoffer.

Udseende og pakningsstørrelser:

Pulmicort Turbuhaler inhalationspulver er et hvidt

pulver i en plastikinhalator.

Pulmicort Turbuhaler fås i:

‑ 100 mikrogram/dosis i pakninger med 200 doser.

‑ 200 mikrogram/dosis og 400 mikrogram/dosis

i pakninger med 100 doser, 200 doser og 200

(2x100) doser.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nødven

digvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og frem

stiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o.

Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Pulmicort Turbuhaler også

som Spirocort® Turbuhaler®.

For yderligere oplysninger om denne medicin

og ved reklamationer kan du henvende dig til Ori

farm A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst ændret 09/2017.

Indlægsseddel: Information til brugeren

PULMICORT

®

TURBUHALER

®

100, 200 og 400 mikrogram/dosis, inhalationspulver

Budesonid

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Tlf.: +45 6395 2700

93268‑001‑05

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apo‑

tekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Pulmicort Turbuhaler til dig personligt.

Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

• Hvis du, ifølge lægen, har en nedsat binyre‑

barkfunktion bør du bære et advarselskort, der

fortæller, at du kan have behov for ekstra binyre

barkhormon ved f.eks. operation, infektion eller

forværring af astmaanfald.

Børn og unge

• Hvis dit barn får Pulmicort Turbuhaler, skal du

tale med din læge om, at dit barn skal have

motion og en tilstrækkelig stor mængde kalk i

kosten, evt. som kosttilskud.

• Hvis dit barn får Pulmicort Turbuhaler gennem

længere tid, skal barnets vækst vurderes jævn

ligt. Hvis væksten aftager, skal behandling med

Pulmicort Turbuhaler genovervejes.

• Hvis dit barn får Pulmicort Turbuhaler gennem

længere tid, især ved høje doser, er der

risiko for at det kan give bivirkninger i hele krop

pen. Vær opmærksom på væksthæmning, nedsat

knogletæthed, rødt rundt ”måneansigt”, tørst

pga. sukkersyge, hovedpine pga. for højt blod

tryk, nedsat muskelmasse, øget fedt på maven

og i nakken, uskarpt syn (grå stær), forhøjet tryk

i øjet (glaukom), påvirkning af psyken, hyperak

tivitet, søvnforstyrrelser, angst, depression eller

aggression.

Brug af anden medicin sammen med Pulmicort

Turbuhaler

Tal med din læge, hvis du tager medicin:

• mod svampeinfektioner (ketoconazol, itracona

zol).

• der indeholder binyrebarkhormoner.

• til behandling af HIV‑infektion (proteasehæm

mere som f.eks. ritonavir).

• for menopausegener eller forebyggende mod

graviditet (østrogen, gestagen).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Pulmi‑

cort Turbuhaler, og/eller Pulmicort Turbuhaler kan

påvirke virkningen af anden medicin. Dette er nor

malt uden praktisk betydning. Spørg lægen eller

apoteket, hvis du ønsker flere oplysninger herom.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds,

før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun bruge Pulmicort

Turbuhaler efter aftale med lægen.

Amning:

• Du kan bruge Pulmicort Turbuhaler, selvom du

ammer.

• Pulmicort Turbuhaler går over i modermælken,

men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit

barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Fertilitet:

• Der foreligger ingen undersøgelser der påviser

nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

Trafik‑ og arbejdssikkerhed

Pulmicort Turbuhaler påvirker ikke arbejdssikker‑

heden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal du bruge

Pulmicort Turbuhaler

Brug altid Pulmicort Turbuhaler nøjagtigt efter

lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Doseringen er individuel. Dosis afhænger af evt.

tidligere astmabehandling. Hvis du skal skifte fra

tabletbehandling til inhalation skal det ske når du

er i en relativ stabil fase (uden kraftige astma

anfald). Det er vigtigt at du har fået instruktion i at

tage en dyb og kraftig indånding gennem mund

stykket på Pulmicort Turbuhaler.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Hvis du aldrig har taget binyrebarkhormon, el‑

ler kun har brugt det som inhalation: 200‑400

mikrogram 1 gang dagligt eller 100‑400 mikrogram

2 gange dagligt. Du må højst tage 800 mikrogram

2 gange dagligt.

Hvis du før har taget binyrebarkhormon i tablet

form: 400‑800 mikrogram 2 gange dagligt.

Du må højst tage 800 mikrogram 2 gange dagligt.

Ved svære astmatilfælde eller ved forværring af

lungesygdom kan det for nogle være en fordel

at dele dosispå 3‑4 gange dagligt. Efter at du har

opnået tilfredsstillende effekt (efter måske 1‑2

ugers behandling), bør du i samråd med lægen få

nedsat dosis, til laveste nødvendige dosis. Vedlige

holdelsesdosis er 100‑1600 mikrogram dagligt. Hvis

du har mild til moderat astma, og kun har behov

for 100‑400 mikrogram dagligt, kan én daglig

dosis være muligt, enten morgen eller aften.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Brug til børn og unge (6 år og derover):

Hvis dit barn aldrig har fået binyrebarkhormon,

eller kun har fået det som inhalation:

200‑400 mikrogram 1 gang dagligt eller 100‑200

mikrogram 2 gange dagligt. Dit barn må højst få

400 mikrogram 2 gange dagligt.

Hvis dit barn før har fået binyrebarkhormon i

tabletform:

200‑400 mikrogram 2 gange dagligt. Dit barn må

højst få 400 mikrogram 2 gange dagligt. Vedlige

holdelsesdosis vil herefter være 100‑800 mikrogram

dagligt.

Pulmicort Turbuhaler, inhalationspulver fås i flere

styrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nød

vendigvis kan bruge denne styrke til alle de anførte

doseringer.

Det er vigtigt, at du tager den dosis der står på

etiketten fra apoteket eller som aftalt med din

læge. Du må ikke øge eller nedsætte din dosis

uden at have fået lægelig vejledning.

Brugsanvisning

Klargøring af din nye Pulmicort Turbuhaler

Inden du bruger din nye inhalator for første gang,

skal du klargøre den til brug på følgen‑

de måde:

• Skru beskyttelseshætten af og tag den af.

• Hold din inhalator lodret med bundstykket

nederst.

• Drej bundstykket så langt som det kan komme i

én retning. Drej det derefter tilbage i den mod

satte retning så langt som det kan komme (det

gør ingen forskel, hvilken vej du drejer det først).

Du bør nu høre et klik.

• Gentag dette; drej bundstykket i begge retninger.

• Din inhalator er nu klar til brug.

Sådan bruges Pulmicort Turbuhaler

1. Skru beskyttelseshætten af.

2. Hold Pulmicort Turbuhaler

lodret med bundstykket

nedad. Hold ikke om mund

stykket, når du klargør din

Turbuhaler inhalator. Drej

bundstykket én gang frem

og tilbage. Det er underord

net, om der drejes til højre

eller til venstre først. Du vil

høre en klikkende lyd.

3. Pust ud i luften (ikke i Pulmi

cort Turbuhaler).

4. Hold forsigtigt om mundstykket med tænderne

og luk læberne omkring. Tag så kratig

en indånding som muligt. Tyg eller bid ikke i

mundstykket. Anvend ikke Pulmicort

Tubohaler, hvis den er beskadiget, eller hvis

mundstykket sidder løst.

5. Tag Pulmicort Turbuhaler fra munden og

ånd langsomt ud.

6. Hvis du skal tage et sug mere, skal du gen‑

tage punkt 2‑5.

7. Skru beskyttelseshætten på.

8. Skyl munden grundigt med

vand efter inhalationen og

spyt ud. Du kan eventuelt

bruge Pulmicort Turbuhaler

lige før, du børster tænder.

Vigtigt

Følg nøje brugsanvisningen og

skru altid be‑

skyttelseshætten på efter brug.

Pulmicort Turbuhaler afgiver ved korrekt brug altid

én dosis, også hvis der er blevet drejet flere gange

på bundstykket.

Da mængden af medicin per sug er meget lille,

er det muligt, at du hverken kan smage eller

fornemme den.

Fra Pulmicort Turbuhaler indånder du kun det virk

somme stof, der er ingen hjælpestoffer.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 2‑3 gange om

ugen med en tør klud. OBS! Du må ikke rengøre

mundstykket med vand. Du må ikke tage mund

stykket af.

Hvornår er Pulmicort Turbuhaler tom?

I et lille ”vindue” på siden af Turbuhaler kommer et

rødt mærke frem fra oven, når der er ca. 20 doser

tilbage.

Når det røde mærke når bunden af dosisindikato

ren, bør du skifte til en ny Turbuhaler.

Dosisindikatoren tæller det antal gange, bund‑

stykket er blevet drejet frem og tilbage.

Den lyd der kan høres, når du ryster Turbuhaler,

stammer ikke fra medicinen, men fra et tørremid

del i bunden af inhalatoren.

Hvis du har brugt for meget Pulmicort Turbuhaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere Pulmicort Turbuhaler, end der står i

denne information, eller mere end lægen har fore

skrevet, og du føler dig utilpas.

Ved meget store doser over en længere periode

kan kroppens egen evne til at producere binyre

barkhormon blive nedsat.

Hvis du har glemt at bruge Pulmicort Turbuhaler

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at tage

en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Pulmicort Turbu

haler

Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer ændrer

sig (med fx. astmaanfald, vejrtrækningsbesvær),

efter behandlingen med Pulmicort Turbuhaler er

stoppet. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

• Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbue

syn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt

straks læge eller skadestue.

5-8-2015

Asthma inhaler recalled

Asthma inhaler recalled

Pharmaceutical company AstraZeneca recalls a batch of Bricanyl Turbuhaler. One inhaler of this batch is empty and contains no medicine.

Danish Medicines Agency