Pulmicort Turbohaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pulmicort Turbohaler 400 mikrogram/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 400 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Pulmicort Turbohaler 400 mikrogram/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 42803
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Pulmicort

®

Turbohaler inhalationspulver

400 mikrog/dosis

Budesonid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Pulmicort Turbohaler

3. Sådan skal du bruge Pulmicort

Turbohaler

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Pulmicort Turbohaler inhalationspulver

indeholder et binyrebarkhormon, der

hæmmer slimdannelse og hævelse i

luftvejene. Luften kan lettere passere,

og det bliver nemmere at trække vejret.

Når du inhalerer gennem Pulmicort

Turbohaler, følger medicinen med ned i

lungerne.

Du kan bruge Pulmicort Turbohaler til at

forebygge astma. Pulmicort Turbohaler

er en forebyggende behandling og

virker ikke på et pludseligt astmaanfald.

Du skal bruge Pulmicort Turbohaler

regelmæssigt, også når du ikke har

symptomer.

Kontakt lægen, hvis du får det værre,

eller hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at bruge Pulmicort

Turbohaler

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet

i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Brug ikke Pulmicort Turbohaler

– Hvis du er allergisk over for

budesonid.

Lægen vil regelmæssigt måle barnets

højde, mens det får behandling med

Pulmicort. Hvis væksten aftager skal

behandlingen evalueres igen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet,

før du eller dit barn tager Pulmicort

Turbohaler.

– Hvis du får eller har en infektion

i øjne, mund eller luftveje, bør du

kontakte din læge.

– Hvis dit barn bruger Pulmicort

Turbohaler, skal du tale med din læge

om, at dit barn skal have motion og

en tilstrækkelig stor mængde kalk i

kosten, evt. som kosttilskud.

– Hvis dit barn bruger Pulmicort

Turbohaler i længere tid, skal barnets

højde måles jævnligt.

– Hvis du som voksen bruger Pulmicort

Turbohaler, skal du tale med din

læge om, hvordan du sikrer, at du får

tilstrækkeligt med kalk og D-vitamin.

– Hvis du bruger Pulmicort Turbohaler

i mere end 5 år, skal du tale med din

læge om kontrol af dine knogler med

en scanning.

– Hvis din astma forværres, eller dit

forbrug af anfaldsmedicin stiger.

Kontakt lægen.

– Hvis du har alvorlige problemer med

leveren, kontakt lægen.

1 sug (svarende til 400 mikrogram) 1

gang dagligt og højst 1 sug (svarende

til 400 mikrogram) 2 gange dagligt.

Hvis dit barn før har fået

binyrebarkhormon i tabletform:

1 sug (svarende til 400 mikrogram) 2

gange dagligt.

Vigtigt:

Det er muligt, at du får det bedre

allerede efter den første dosis Pulmicort

inhalationspulver. Der kan dog godt gå

flere uger, før du har fuld effekt.

Du skal blive ved med at tage

medicinen, også i perioder hvor du har

det godt.

Hvis du har taget for meget Pulmicort

Turbohaler

Kontakt lægen, skadestuen eller

apoteket, hvis du har taget mere af

Pulmicort Turbohaler, end der står i

denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Det er vigtigt, at du tager den dosis der

står på etiketten fra apoteket eller som

aftalt med din læge. Du må ikke øge eller

nedsætte din dosis uden at have fået

lægelig vejledning.

Hvis du har glemt at bruge Pulmicort

Turbohaler

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis. Forsæt

blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at tage

Pulmicort Turbohaler

Spørg lægen eller apotekspersonalet,

hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

– Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

– Vejrtrækningsbesvær lige efter brug

af Pulmicort Turbohaler. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

– Overfølsomhedsreaktioner

som pludseligt hududslæt,

åndedrætsbesvær og besvimelse

(indenfor minutter til timer) samt

hævelse af ansigt, læber og tunge.

Ring 112.

– Træthed, svækket modstandskraft

pga. nedsat funktion af binyrebarken.

Kontakt lægen.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

– Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse

og regnbuesyn pga. forhøjet tryk i

øjet (grøn stær). Kontakt straks læge

eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer

hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

– Hæshed, hoste og irritation i

svælget.

05-2017

P060856-8

Brug af anden medicin sammen med

Pulmicort Turbohaler

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge

• Hvis du bruger Pulmicort Turbohaler,

samtidig med du tager prednisolon

(binyrebarkhormon i tabletform).

• Hvis du får medicin mod

svampeinfektioner (ketoconazol eller

itraconazol).

• Hvis du tager lægemidler, som kaldes

proteasehæmmere (f.eks ritonavir) til

behandling af HIV infektion.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har

mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Du kan bruge Pulmicort Turbohaler, men

kun efter aftale med lægen.

Amning

Du kan bruge Pulmicort Turbohaler.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Pulmicort Turbohaler påvirker ikke eller

kun i ubetydelig grad evnen til at føre

motorkøretøj eller betjene maskiner.

Doping

Hvis du dyrker konkurrencesport,

skal du fortælle stævnelægen, at du

anvender Pulmicort Turbohaler, inden

konkurrencen begynder.

(Se www.doping.dk eller kontakt Team

Danmark for yderligere information).

3. Sådan skal du bruge

Pulmicort Turbohaler

Brug altid Pulmicort Turbohaler

nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er

du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Der er forskel på,

hvad den enkelte har brug for. Ændring

eller stop i behandlingen bør kun ske

efter aftale med lægen.

Børn og ældre kan i starten have

brug for hjælp, når de

anvender Pulmicort Turbohaler.

Den sædvanlige dosis Pulmicort

Turbohaler 400 mikrog/dosis er:

Voksne:

Hvis du aldrig har taget

binyrebarkhormon, eller kun har brugt

det som inhalation:

1 sug (svarende til 400 mikrogram) 1

eller 2 gange dagligt. Du må højst tage

2 sug (svarende til 800 mikrogram) 2

gange dagligt.

Hvis du før har taget binyrebarkhormon

i tabletform:

1-2 sug (svarende til 400-800

mikrogram) 2 gange dagligt. Du må

højst tage 2 sug (svarende til 800

mikrogram) 2 gange dagligt.

Brug til børn og unge (6 år og

derover):

Hvis dit barn aldrig har fået

binyrebarkhormon, eller kun har fået

det som inhalation:

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

– Svamp i mund og svælg (skyl munden

eller børst tænder lige efter, du har

taget medicinen, for at undgå det).

Du kan eventuelt blive behandlet

for eventuel svamp i munden hurtigt

og samtidig med, at du bruger

Pulmicort. Tal med din læge.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

– Muskelkramper

– Rysten

– Angst

– Depression.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

– Udslæt, nældefeber, eksem og kløe.

– Søvnproblemer, følelse af bekymring.

– Rastløshed, nervøsitet.

– Adfærdsmæssige ændringer (mest

sandsynlig hos børn).

– Talebesvær.

– Nedsat vækst hos børn og unge.

– Blå mærker.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er

kendt (sandsynligvis sjælden):

– Stærk anspændthed, irritabilitet eller

truende, evt. voldelig adfærd.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du

tale med din læge, sygeplejerske eller

apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget

i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan

du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Pulmicort Turbohaler

utilgængeligt for børn.

Skal opbevares med beskyttelseshætten

skruet tæt til.

Må ikke opbevares ved temperaturer

over 30 °C.

Brug ikke Pulmicort Turbohaler efter

den udløbsdato, der står på pakningen

efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til

miljøet må du ikke smide medicinrester

i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og

yderligere oplysninger

Pulmicort Turbohaler indeholder:

– Aktivt stof: budesonid. Hver dosis

indeholder 400 mikrogram budesonid.

– Øvrige indholdsstoffer: der er ingen

andre indholdsstoffer.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Pulmicort Turbohaler inhalationspulver

er et hvidt pulver i en plastikinhalator.

Pakningsstørrelser

Pulmicort Turbohaler 400 mikrog/dosis

fås i pakningsstørrelser á 100 (2 x 50)

doser og 200 (4 x 50) doser.

Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af

markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Pulmicort

er et registreret varemærke,

der tilhører AstraZeneca-koncernen.

Denne indlægsseddel blev senest

ændret maj 2017.

Klargøring af din nye Pulmicort

Turbohaler-inhalator

Inden du bruger din nye Pulmicort

Turbohaler-inhalator for første gang,

skal du klargøre den til brug på

følgende måde:

– Skru beskyttelseshætten af og tag

den af.

– Hold din Pulmicort Turbohaler-

inhalator lodret med bundstykket

nederst.

– Drej bundstykket så langt som det

kan komme i én retning. Drej det

derefter tilbage i den modsatte

retning så langt som det kan komme

(det gør ingen forskel, hvilken vej

du drejer det først). Du bør nu høre

et klik.

– Gentag dette; drej bundstykket i

begge retninger.

– Din Pulmicort Turbohaler-inhalator er

nu klar til brug.

Sådan bruges Pulmicort Turbohaler

1. Skru beskyttelseshætten af.

2. Hold Pulmicort Turbohaler lodret

med bundstykket nedad. Hold ikke

om mundstykket, når du klargør din

Turbohaler inhalator.

Drej bundstykket én gang frem og

tilbage. Det er underordnet, om der

drejes til højre eller til venstre først.

Du vil høre en klikkende lyd.

3. Pust ud (ikke i Pulmicort

Turbohaler).

4. Hold forsigtigt om mundstykket med

tænderne og luk læberne omkring.

Tag så kraftig og dyb en indånding

som muligt. Tyg eller bid ikke i

mundstykket. Anvend ikke Pulmicort

Turbohaler, hvis den er beskadiget,

eller hvis mundstykket sidder løst.

5. Tag Pulmicort Turbohaler fra munden

og ånd langsomt ud.

6. Hvis du skal tage et sug mere, skal

du gentage punkt 2-5.

7. Skru beskyttelseshætten på.

8. Skyl munden grundigt med vand

efter inhalationen og spyt ud.

Du kan eventuelt bruge Pulmicort

Turbohaler lige før, du børster

tænder.

Vigtigt

Følg nøje brugsanvisningen og skru

altid beskyttelseshætten på efter

brug. Pulmicort Turbohaler afgiver ved

korrekt brug altid én dosis, også hvis

der er blevet drejet flere gange på

bundstykket.

Da mængden af medicin per sug er

meget lille, er det muligt, at du hverken

kan smage eller fornemme den.

Fra Pulmicort Turbohaler indånder du

kun det virksomme stof, der er ingen

hjælpestoffer.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 2-3

gange om ugen med en tør klud.

OBS! Du må ikke rengøre

mundstykket med vand. Du må ikke

tage mundstykket af.

Hvornår er Pulmicort Turbohaler tom?

I et lille ”vindue” på siden af Turbohaler

kommer et rødt mærke frem fra oven,

når der er ca. 20 doser tilbage.

Når det røde mærke når bunden af

dosisindikatoren, bør du skifte til en ny

Turbohaler.

Dosisindikatoren tæller det antal gange,

bundstykket er blevet drejet frem og

tilbage.

Den lyd der kan høres, når du ryster

Turbohaler, stammer ikke fra medicinen,

men fra et tørremiddel i bunden af

inhalatoren.

18-1-2018

Orphan designation: Budesonide, for the: Treatment of eosinophilic oesophagitis

Orphan designation: Budesonide, for the: Treatment of eosinophilic oesophagitis

Europe - EMA - European Medicines Agency

10-11-2017

Pending EC decision: Jorveza, budesonide, Opinion date: 09-Nov-2017

Pending EC decision: Jorveza, budesonide, Opinion date: 09-Nov-2017

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-3-2018

BUDESONIDE Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BUDESONIDE Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

BUDESONIDE Inhalant [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BUDESONIDE Inhalant [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-3-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-3-2018

BUDESONIDE Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

BUDESONIDE Suspension [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Catalent Pharma Solutions, LLC]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Catalent Pharma Solutions, LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

DuoResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1614 of Wed, 14 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

13-3-2018

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [ASM AEROSOL-SERVICE AG]

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [ASM AEROSOL-SERVICE AG]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Teva Pharma B.V.)

BiResp Spiromax (Active substance: budesonide / formoterol) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)1410 of Mon, 05 Mar 2018

Europe -DG Health and Food Safety

23-2-2018

Prednisone vs. Budesonide

Prednisone vs. Budesonide

Title: Prednisone vs. BudesonideCategory: MedicationsCreated: 2/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 2/23/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

31-1-2018

PULMICORT FLEXHALER (Budesonide) Aerosol, Powder [A-S Medication Solutions]

PULMICORT FLEXHALER (Budesonide) Aerosol, Powder [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

30-1-2018

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

BUDESONIDE INHALATION (Budesonide) Suspension [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Jan 30, 2018 EST

US - DailyMed

24-1-2018

BUDESONIDE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

BUDESONIDE Capsule [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 24, 2018 EST

US - DailyMed

10-1-2018

Jorveza (Dr. Falk Pharma GmbH)

Jorveza (Dr. Falk Pharma GmbH)

Jorveza (Active substance: budesonide) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)127 of Wed, 10 Jan 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4655

Europe -DG Health and Food Safety

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Rite Aid]

BUDESONIDE Spray, Metered [Rite Aid]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Topco Associates LLC]

BUDESONIDE Spray, Metered [Topco Associates LLC]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Safeway]

BUDESONIDE Spray, Metered [Safeway]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Amerisource Bergen]

BUDESONIDE Spray, Metered [Amerisource Bergen]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [CVS Pharmacy]

BUDESONIDE Spray, Metered [CVS Pharmacy]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

20-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Walmart]

BUDESONIDE Spray, Metered [Walmart]

Updated Date: Dec 20, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

BUDESONIDE (ENTERIC COATED) (Budesonide) Capsule [Alvogen, Inc.]

BUDESONIDE (ENTERIC COATED) (Budesonide) Capsule [Alvogen, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Apotex Corp.]

BUDESONIDE Spray, Metered [Apotex Corp.]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

21-11-2017

BUDESONIDE INHALATION SUSPENSION (Budesonide) Inhalant [Cipla USA Inc.]

BUDESONIDE INHALATION SUSPENSION (Budesonide) Inhalant [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Nov 21, 2017 EST

US - DailyMed

17-11-2017

BUDESONIDE Capsule [Mylan Institutional Inc.]

BUDESONIDE Capsule [Mylan Institutional Inc.]

Updated Date: Nov 17, 2017 EST

US - DailyMed

2-11-2017

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [Salix Pharmaceuticals, Inc.]

UCERIS (Budesonide) Aerosol, Foam [Salix Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 2, 2017 EST

US - DailyMed

31-10-2017

Spiriva vs. Symbicort

Spiriva vs. Symbicort

Spiriva HandiHaler (tiotropium bromide) and Symbicort (budesonide and formoterol fumarate dihydrate) are prescribed to prevent bronchospasm (narrowing of the airways in the lungs) in people with bronchitis, emphysema, or COPD (chronic obstructive pulmonary disease).

US - RxList

19-9-2017

BUDESONIDE Capsule, Gelatin Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

BUDESONIDE Capsule, Gelatin Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Sep 19, 2017 EST

US - DailyMed

30-8-2017

BUDESONIDE Capsule [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

BUDESONIDE Capsule [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Aug 30, 2017 EST

US - DailyMed

16-8-2017

BUDESONIDE Inhalant [Nephron SC Inc.]

BUDESONIDE Inhalant [Nephron SC Inc.]

Updated Date: Aug 16, 2017 EST

US - DailyMed

14-8-2017

AX PHARMACEUTICAL CORP (Budesonide) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Budesonide) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 14, 2017 EST

US - DailyMed

3-8-2017

BUDESONIDE Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

BUDESONIDE Suspension [Teva Pharmaceuticals USA, Inc.]

Updated Date: Aug 3, 2017 EST

US - DailyMed

28-7-2017

BUDESONIDE Spray, Metered [Rugby Laboratories]

BUDESONIDE Spray, Metered [Rugby Laboratories]

Updated Date: Jul 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

BUDESONIDE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

BUDESONIDE Capsule [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

20-7-2017

ENTOCORT EC (Budesonide) Capsule [Paddock Laboratories, LLC]

ENTOCORT EC (Budesonide) Capsule [Paddock Laboratories, LLC]

Updated Date: Jul 20, 2017 EST

US - DailyMed

19-7-2017

BUDESONIDE (ENTERIC COATED) (Budesonide) Capsule [American Health Packaging]

BUDESONIDE (ENTERIC COATED) (Budesonide) Capsule [American Health Packaging]

Updated Date: Jul 19, 2017 EST

US - DailyMed

12-6-2017

BUDESONIDE Capsule, Coated Pellets [Cadila Healthcare Limited]

BUDESONIDE Capsule, Coated Pellets [Cadila Healthcare Limited]

Updated Date: Jun 12, 2017 EST

US - DailyMed

8-6-2017

BUDESONIDE Capsule, Coated Pellets [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

BUDESONIDE Capsule, Coated Pellets [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Jun 8, 2017 EST

US - DailyMed

1-6-2017

BUDESONIDE Capsule [APPCO PHARMA LLC]

BUDESONIDE Capsule [APPCO PHARMA LLC]

Updated Date: Jun 1, 2017 EST

US - DailyMed