Pulmicort Turbohaler

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Pulmicort Turbohaler 200 mikrogram/dosis inhalationspulver
 • Dosering:
 • 200 mikrogram/dosis
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Pulmicort Turbohaler 200 mikrogram/dosis inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35487
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Pul

micort Turbohaler.

3. Sådan skal du bruge Pulmicort Turbohaler.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Pulmicort Turbohaler er et inhalationsmiddel,

indeholdende binyrebarkhormon.

• Pulmicort Turbohaler virker ved at hæmme slim-

dannelse og hævelse i luftvejene. Luften kan let-

tere passere, og det bliver nemmere at trække

vejret. Når du inhalerer gennem Pulmicort Tur-

bohaler følger medicinen med ned i lungerne.

• Pulmicort Turbohaler kan bruges til voksne og

børn fra 6 år, til forebyggelse af astma. Pulmi-

cort Turbohaler virker ikke på et pludseligt ast-

maanfald. Du skal bruge Pulmicort Turbohaler

regelmæssigt, også når du ikke har symptomer.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynd‑

er at bruge Pulmicort Turbohaler

Brug ikke Pulmicort Turbohaler

• hvis du er allergisk over for budesonid, som er

indholdsstoffet i Pulmicort Turbohaler (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apotekspersonalet, før du

bruger Pulmicort Turbohaler.

• Hvis du får akut astmaanfald skal du ikke bruge

Pulmicort Turbohaler, men en hurtigtvirkende

bronkieudvidende anfaldsmedicin.

• Behandling af astma bør følge et trinvist skema

fastlagt af lægen, med henblik på at få lavest

mulige effektive dosis.

• Hvis din astma blusser op eller dit forbrug af an‑

faldsmedicin stiger. Hvis dit forbrug af anfalds‑

medicin stiger, kan det betyde, at din astma er

forværret. Du skal muligvis have ændret din

behandling.

• Kontakt lægen, hvis du får problemer med

øjne, mund eller luftveje (åndenød, vejrtræk

ningsbesvær, hoste med opspyt af slim, bryst-

smerter).

• Hvis du som voksen bruger Pulmicort Turbo-

haler, skal du tale med din læge om, hvordan

du sikrer, at du får tilstrækkeligt motion, kalk

(1000 mg) og D‑vitamin (800 IE). Evt. som kost-

tilskud.

• Hvis du bruger Pulmicort Turbohaler i mere end

5 år, skal du tale med din læge om kontrol af

dine knogler ved en skanning.

• Hvis du tager Pulmicort Turbohaler gennem

længere tid, især ved høje doser, er der risiko

for at få bivirkninger, som dem fra tabletbe

handling. Vær opmærksom på nedsat knogle-

tæthed, rødt rundt ”måneansigt”, tørst pga.

sukkersyge, hovedpine pga. for højt blodtryk,

nedsat muskelmasse, øget fedt på maven og i

nakken, træthed og svækket modstandskraft

pga. nedsat funktion af binyrebarken, uklart

syn (grå stær), forhøjet tryk i øjet (glaukom),

påvirkning af psyken, hyperaktivitet, søvnfor

styrrelser, angst, depression eller aggression

(især hos børn).

• Hvis du samtidig er i tabletbehandling med bi‑

nyrebarkhormon og skal aftrappes, kan der

opstå abstinenssymptomer som fx. led og/eller

muskelsmerter, mangel på energi, depression

og evt. forbedring af lungefunktion. Fortsæt

din brug af Pulmicort Turbohaler, og tal med

lægen om evt. dosisændring. Under perioder

med stress eller alvorlige astmaanfald kan du

måske have behov for tilskud af binyrebarkhor

mon.

• Svampeinfektion i munden kan opstå efter

inhalering af binyrebarkhormon, og det kan

være nødvendigt at behandle det. Måske skal

du holde en pause med din inhalationsmedicin.

Tal med lægen.

• Hvis du har nedsat leverfunktion kan det på‑

virke din evne til at udskille lægemidlet igen.

Vær opmærksom på mulige bivirkninger.

• Hvis du har aktiv eller passiv tuberkulose i

lungerne, eller svampe eller ‑virusinfektion i

luftvejene skal du være særlig forsigtig. Tal

med lægen.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin

give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 patienter):

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan

være livsfarligt. Ring 112.

• Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat

funktion af binyrebarken. Kontakt lægen.

• Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær / Ast

malignende anfald / Åndenød. Kontakt straks

læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos

færre end 1 ud af 10.000 patienter):

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regn

buesyn pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær).

Kontakt straks læge eller skadestue.

• Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mel-

lem 1 og 10 ud af 100 patienter):

• Lungebetændelse (hos patienter med kronisk

obstruktiv lungesygdom, KOL).

• Svamp/svampeinektion i mund og svælg (skyl

munden eller børst tænder lige efter, du har

taget medicinen, for at undgå det).

• Hoste, irriteret hals, hæshed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1

og 10 ud af 10.000 patienter):

• Udslæt, nældefeber, kontakteksem.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse

af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfar

ligt. Ring 112.

• Nedsat vækst hos børn og unge.

• Talebesvær.

• Blå mærker.

• Rastløshed, nervøsitet, søvnforstyrrelser, angst,

adfærdsmæssige ændringer (fortrinsvis hos

børn), hyperaktivitet.

• Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal

med lægen.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Truende, evt. voldelig adfærd. Tal med lægen.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne ind‑

lægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddel‑

styrelsen via de oplysninger, der fremgår herun

der.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK‑2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E‑mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe

med at fremskaffe mere information om sikker

heden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Pulmicort Turbohaler utilgængeligt

for børn.

• Brug ikke Pulmicort Turbohaler efter den

udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pak-

ningen er mærket med EXP betyder det at

udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

• Opbevar ikke Pulmicort Turbohaler ved tempe-

raturer over 30 °C.

• Opbevar Pulmicort Turbohaler med beskyttel-

seshætten skruet tæt til.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet, må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Pulmicort Turbohaler, 100, 200 og 400 mikro‑

gram/dosis, inhalationspulver indeholder:

Aktivt stof:

Budesonid.

Øvrige indholdsstoffer:

Der er ingen andre indholdsstoffer.

Udseende og pakningsstørrelser:

Pulmicort Turbohaler inhalationspulver er et

hvidt pulver i en plastikinhalator.

Pulmicort Turbohaler fås i:

‑ 100 mikrogram/dosis i pakninger med 200

doser.

‑ 200 mikrogram/dosis og 400 mikrogram/dosis

i pakninger med 100 doser, 200 doser og 200

(2x100) doser.

Alle styrker og pakningsstørrelser er ikke nød

vendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o.

Palouky 1366, 25301 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Pulmicort Turbohaler

også som Spirocort

Turbuhaler

For yderligere oplysninger om denne medicin

og ved reklamationer kan du henvende dig til

Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev sidst ændret 07/2016.

Indlægsseddel: Information til brugeren

PULMICORT

®

TURBOHALER

®

100, 200 og 400 mikrogram/dosis, inhalationspulver

Budesonid

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S Tlf.: +45 6395 2700

93432‑001‑03

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger. Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apo‑

tekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Pulmicort Turbohaler til dig person-

ligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har

de samme symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

• Samtidig behandling med anden medicin kan

medføre uønskede vekselvirkninger, se "Brug

af anden medicin".

• Hvis du, ifølge lægen, har en nedsat binyre-

barkfunktion bør du bære et advarselskort,

der fortæller, at du kan have behov for ekstra

binyrebarkhormon ved f.eks. operation, infek-

tion eller forværring af astmaanfald.

Børn og unge

• Hvis dit barn får Pulmicort Turbohaler, skal du

tale med din læge om, at dit barn skal have

motion og en tilstrækkelig stor mængde kalk i

kosten, evt. som kosttilskud.

• Hvis dit barn får Pulmicort Turbohaler gennem

længere tid, skal barnets vækst vurderes jævn

ligt. Hvis væksten aftager, skal behandling med

Pulmicort Turbohaler genovervejes.

• Hvis dit barn får Pulmicort Turbohaler gennem

længere tid, især ved høje doser, er der

risiko for at det kan give bivirkninger i hele

kroppen. Vær opmærksom på væksthæmning,

nedsat knogletæthed, rødt rundt ”månean

sigt”, tørst pga. sukkersyge, hovedpine pga.

for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øget

fedt på maven og i nakken, uskarpt syn (grå

stær), forhøjet tryk i øjet (glaukom), påvirk-

ning af psyken, hyperaktivitet, søvnforstyrrel-

ser, angst, depression eller aggression.

Brug af anden medicin sammen med Pulmi‑

cort Turbohaler

Tal med din læge, hvis du tager medicin:

• mod svampeinfektioner (ketoconazol, itra-

conazol).

• der indeholder binyrebarkhormoner.

• til behandling af HIV‑infektion (proteasehæm-

mere som f.eks. ritonavir).

• for menopausegener eller forebyggende mod

graviditet (østrogen, gestagen).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis

du bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Pulmi‑

cort Turbohaler, og/eller Pulmicort Turbohaler

kan påvirke virkningen af anden medicin. Dette

er normalt uden praktisk betydning. Spørg

lægen eller apoteket, hvis du ønsker flere oplys-

ninger herom.

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om,

at du er gravid, eller planlægger at blive gravid,

skal du spørge din læge eller apotekspersonalet

til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

• Hvis du er gravid, må du kun bruge Pulmicort

Turbohaler efter aftale med lægen.

Amning:

• Du kan bruge Pulmicort Turbohaler, selvom du

ammer.

• Pulmicort Turbohaler går over i modermælken,

men det er ikke sandsynligt, at det vil skade dit

barn. Tal med lægen hvis du har spørgsmål.

Fertilitet:

• Der foreligger ingen undersøgelser der påviser

nedsat fertilitet hos kvinder/mænd.

Trafik‑ og arbejdssikkerhed

Pulmicort Turbohaler påvirker ikke arbejdssikker‑

heden eller evnen til at færdes sikkert i trafik-

ken.

3. Sådan skal du bruge

Pulmicort Turbohaler

Brug altid Pulmicort

Turbohaler nøjagtigt efter

lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Doseringen er individuel. Dosis afhænger af evt.

tidligere astmabehandling. Hvis du skal skifte fra

tabletbehandling til inhalation skal det ske når

du er i en relativ stabil fase (uden kraftige astma

anfald). Det er vigtigt at du har fået instruktion

i at tage en dyb og kraftig indånding gennem

mundstykket på Pulmicort Turbohaler.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Hvis du aldrig har taget binyrebarkhormon, el‑

ler kun har brugt det som inhalation: 200‑400

mikrogram 1 gang dagligt eller 100‑400 mikro

gram 2 gange dagligt. Du må højst tage 800

mikrogram 2 gange dagligt.

Hvis du før har taget binyrebarkhormon i tablet

form: 400‑800 mikrogram 2 gange dagligt.

Du må højst tage 800 mikrogram 2 gange dag

ligt.

Ved svære astmatilfælde eller ved forværring af

lungesygdom kan det for nogle være en fordel

at dele dosispå 3‑4 gange dagligt. Efter at du har

opnået tilfredsstillende effekt (efter måske 1‑2

ugers behandling), bør du i samråd med lægen

få nedsat dosis, til laveste nødvendige dosis.

Vedligeholdelsesdosis er 100‑1600 mikrogram

dagligt. Hvis du har mild til moderat astma, og

kun har behov for 100‑400 mikrogram dagligt,

kan én daglig dosis være muligt, enten morgen

eller aften.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Brug til børn og unge (6 år og derover):

Hvis dit barn aldrig har fået binyrebarkhormon,

eller kun har fået det som inhalation:

200‑400 mikrogram 1 gang dagligt eller 100‑200

mikrogram 2 gange dagligt. Dit barn må højst få

400 mikrogram 2 gange dagligt.

Hvis dit barn før har fået binyrebarkhormon i

tabletform:

200‑400 mikrogram 2 gange dagligt. Dit barn

må højst få 400 mikrogram 2 gange dagligt.

Vedligeholdelsesdosis vil herefter være 100‑800

mikrogram dagligt.

Pulmicort Turbohaler, inhalationspulver fås i

flere styrker. Vær derfor opmærksom på, at du

ikke nødvendigvis kan bruge denne styrke til alle

de anførte doseringer.

Det er vigtigt, at du tager den dosis der står på

etiketten fra apoteket eller som aftalt med din

læge. Du må ikke øge eller nedsætte din dosis

uden at have fået lægelig vejledning.

Brugsanvisning

Klargøring af din nye Pulmicort Turbohaler

Inden du bruger din nye inhalator for første

gang, skal du klargøre den til brug på følgen‑

de måde:

• Skru beskyttelseshætten af og tag den af.

• Hold din inhalator lodret med bundstykket

nederst.

• Drej bundstykket så langt som det kan komme

i én retning. Drej det deref

ter tilbage i den modsatte

retning så langt som det

kan komme (det gør ingen

forskel, hvilken vej du drejer

det først). Du bør nu høre

et klik.

• Gentag dette; drej bund

stykket i begge retninger.

• Din inhalator er nu klar til

brug.

Sådan bruges Pulmicort Turbohaler

1. Skru beskyttelseshætten af.

2. Hold Pulmicort Turbohaler lodret med bund

stykket nedad. Hold ikke om mundstykket,

når du klargør din Turbohaler inhalator. Drej

bundstykket én gang frem og tilbage. Det er

underordnet, om der drejes til højre eller til

venstre først. Du vil høre en klikkende lyd.

3. Pust ud i luften (ikke i Pulmicort Turbohaler).

Hold forsigtigt om mund

stykket med tænderne og

luk læberne omkring. Tag

kraftig og indånding

som muligt. Tyg eller bid

ikke i mundstykket.

Anvend ikke Pulmicort Tur‑

bohaler, hvis den er beska‑

diget, eller hvis mundstykket sidder løst.

5. Tag Pulmicort Turbohaler fra munden og

ånd langsomt ud.

6. Hvis du skal tage et sug mere, skal du gen‑

tage punkt 2‑5.

7. Skru beskyttelseshætten på.

8. Skyl munden grundigt med vand efter inha‑

lationen og spyt ud. Du kan eventuelt bruge

Pulmicort Turbohaler lige før, du børster

tænder.

Vigtigt

Følg nøje brugsanvisningen og skru altid be‑

skyttelseshætten på efter brug.

Pulmicort Turbohaler afgiver ved korrekt brug

altid én dosis, også hvis der er blevet drejet flere

gange på bundstykket.

Da mængden af medicin per sug er meget lille,

er det muligt, at du hverken kan smage eller

fornemme den.

Fra Pulmicort Turbohaler indånder du kun det

virksomme stof, der er ingen hjælpestoffer.

Rengøring

Rengør mundstykkets yderside 2‑3 gange om

ugen med en tør klud. OBS! Du må ikke rengøre

mundstykket med vand. Du må ikke tage mund

stykket af.

Hvornår er Pulmicort Turbohaler tom?

I et lille ”vindue” på siden af Turbohaler kommer

et rødt mærke frem fra oven, når der er ca. 20

doser tilbage.

Når det røde mærke når bunden af dosisindika

toren, bør du skifte til en ny Turbohaler.

Dosisindikatoren tæller det antal gange, bund‑

stykket er blevet drejet frem og tilbage.

Den lyd der kan høres, når du ryster Turbohaler,

stammer ikke fra medicinen, men fra et tørre

middel i bunden af inhalatoren.

Hvis du har brugt for meget Pulmicort Tur‑

bohaler

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis

du har brugt mere Pulmicort Turbohaler, end der

står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Ved meget store doser over en længere periode

kan det nedsætte kroppens egen evne til at pro

ducere binyrebarkhormon.

Hvis du har glemt at bruge Pulmicort Turbo‑

haler

Tag aldrig dobbeltdosis, hvis du har glemt at

tage en dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige

dosis.

Hvis du holder op med at bruge Pulmicort

Turbohaler

Kontakt straks lægen, hvis dine symptomer

ændrer sig (med fx. astmaanfald, vejrtræknings

besvær), efter behandlingen med Pulmicort Tur-

bohaler er stoppet. Spørg lægen eller apoteks-

personalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.