Propolipid

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Propolipid 20 mg/ml injektions-/infusionsvæske, emulsion
 • Dosering:
 • 20 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • injektions-/infusionsvæske, emulsion
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Propolipid 20 mg/ml injektions-/infusionsvæske, emulsion
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 37163
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Propolipid, injektions- og infusionsvæske, emulsion 20 mg/ml

propofol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Propolipid

Sådan bliver du behandlet med Propolipid

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Den nyeste indlægsseddel findes på www.indlægsseddel.dk

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Propolipid tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes generelle bedøvelsesmidler. Generelle

bedøvelsesmidler anvendes for at fremkalde bevidstløshed (søvn), så kirurgiske indgreb eller andre

procedurer kan udføres. De kan også anvendes for at sløve dig (så du bliver søvnig, men ikke sover

helt).

Propolipid 20 mg/ml anvendes til:

at fremkalde og vedligeholde generel bedøvelse hos voksne, unge og børn over 3 år.

at sløve patienter over 16 år, som får kunstigt åndedræt i intensiv behandling.

at sløve

voksne, unge og børn over 3 år under diagnostiske eller kirurgiske procedurer, alene

eller i kombination med lokale eller regionale bedøvelsesmidler.

2.

DET SKAL DU VIDE OM PROPOLIPID

Du må ikke få Propolipid

hvis du er overfølsom (allergisk) overfor propofol, soja, jordnødder (peanuts) eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Propolipid (angivet i pkt. 6).

hvis du er 16 år eller yngre og skal sløves under intensiv behandling.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, før du får Propolipid, og hvis noget af følgende gælder for

dig eller tidligere har været gældende for dig.

Du bør ikke få Propolipid, eller kun under ekstrem forsigtighed og intensiv overvågning, hvis du:

har fremskreden hjertesvigt

har andre alvorlige sygdomme i hjertet

får elektrochokbehandling (ECT, en behandling mod psykiatriske problemer)

Generelt bør Propolipid gives med forsigtighed til ældre eller svage patienter.

Inden du får Propolipid, skal du fortælle din narkoselæge eller din intensivlæge, hvis du har:

en hjertesygdom

en lungesygdom

en nyresygdom

en leversygdom

kramper (epilepsi)

forhøjet blodtryk i kraniet (forhøjet intrakranielt tryk). I kombination med lavt blodtryk kan

mængden af blod, som når hjernen, mindskes.

forandrede fedtniveauer i blodet. Niveauerne af fedt i blodet bør kontrolleres, hvis du får total

parenteral ernæring (føde gennem en vene).

mistet en stor mængde væske (hypovolæmi)

Hvis du har nogle af følgende tilstande, må dette behandles, inden du får Propolipid:

hjertesvigt

når en utilstrækkelig mængde blod når ud til vævet (cirkulationssvigt)

alvorlige vejrtrækningsproblemer (lungeproblemer)

dehydrering (hypovolæmi)

kramper (epilepsi)

Propolipid kan øge risikoen for

epileptiske anfald

en nerverefleks, som sænker hjertefrekvensen (vagotoni, bradykardi)

forandret blodgennemstrømning til kroppens organer (hæmodynamiske effekter på

hjertekarsystemet), hvis du er overvægtig eller får høje doser af Propolipid.

Ufrivillige bevægelser kan forekomme under den sløvende behandling med Propolipid. Lægerne vil

tage hensyn til, at dette kan påvirke de kirurgiske procedurer, som udføres under den sløvende

behandling og vil tage de nødvendige forholdsregler.

Nogle få gange kan der, efter narkose, forekomme en periode af bevidstløshed med stivhed i

musklerne. Dette kræver observation af medicinsk personale men ingen anden behandling. Det

forsvinder af sig selv.

Injektion af Propolipid kan være smertefuld. Et lokalt bedøvelsesmiddel kan anvendes for at mindske

smerten, men det kan give dets egne bivirkninger.

Du må ikke forlade hospitalet, før du er helt vågen. Hvis du er i stand til at tage hjem kort efter, at du

har fået propofol, bør du ikke gå hjem uden ledsagelse.

Børn og unge

Brug af Propolipid 20 mg/ml er ikke anbefalet til brug til børn under 3 år gamle.

Propolipid 20 mg/ml må ikke gives til at sløve børn og unge under 16 år på intensivafdelinger, idet

dets sikkerhed ikke er eftervist i denne patientgruppe til dette formål.

Brug af anden medicin sammen med Propolipid

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Vær ekstra forsigtig hvis du tager/får nogle af følgende lægemidler:

præmedicinering (din narkoselæge ved hvilke lægemidler, som kan have indflydelse på

Propolipid)

andre bedøvelsesmidler, heriblandt generelle, regionale, lokale samt inhalationsbedøvelsesmidler

(lavere doser af Propolipid kan være nødvendige. Din narkoselæge ved det)

smertestillende medicin

stærk smertestillende medicin (fentanyl eller opioider)

lægemidler, der anvendes til at behandle f.eks. smertefulde kramper af organer, astma eller

Parkinsons sygdom (parasympatolytika)

benzodiazepiner (lægemidler mod angst)

suxamethonium (muskelafslappende)

lægemidler, som påvirker mange af kroppens indre funktioner så som hjertefrekvensen, f.eks

atropin

alkohol i medicin eller drikkevarer

neostigmin (til behandling af en sygdom kaldet myasthenia gravis)

cyclosporin (anvendes for at hindre transplantationsafstødning)

valproat (medicin, der anvendes til behandling af epilepsi eller mentale forstyrrelser)

Brug af Propolipid sammen med mad, drikke og alkohol

Når du har fået Propolipid, må du ikke spise, drikke eller indtage alkohol, før du er kommet dig helt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Propolipid bør ikke anvendes til gravide kvinder, medmindre det er absolut nødvendigt. Du skal

stoppe amningen og kassere alt brystmælk i 24 timer, efter du har fået Propolipid.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Når du har fået propofol, kan du stadig føle dig træt i nogen tid efter. Du må ikke køre bil, bruge

værktøj eller betjene maskiner, før du er sikker på, at effekten er taget af.

Hvis du er i stand til at tage hurtigt hjem efter, at du har fået propofol, må du ikke køre bil eller gå

hjem uden ledsagelse.

Spørg din læge, hvornår du kan begynde at lave disse aktiviteter igen og hvornår du evt. kan komme

tilbage til arbejde.

Propolipid indeholder sojaolie og natrium

Propolipid indeholder sojaolie. Hvis du er allergisk over for jordnødder (peanuts) eller soja, må du

ikke anvende dette lægemiddel.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. 100 ml, dvs. næsten

”natriumfri”.

3.

SÅDAN BLIVER DU BEHANDLET MED PROPOLIPID

Propolipid vil kun blive givet til dig på hospitaler eller tilsvarende behandlingssteder af eller under

direkte tilsyn af narkoselæger eller intensivlæger.

Dosering

Din dosis vil variere afhængig af din alder, vægt og fysiske tilstand. Lægen vil give dig den korrekte

dosis til at starte og fastholde bedøvelsen eller til at opnå den ønskede grad af sløvhed. Lægen vil

overvåge dine reaktioner og vitale tegn (puls, blodtryk, åndedræt osv.). Du kan have behov for flere

forskellige lægemidler for at holde dig sovende eller søvnig, fri for smerter, give dig en sund

vejrtrækning og holde dit blodtryk stabilt. Din læge vil beslutte, hvilken medicin du behøver og

hvornår du skal have den.

Voksne

De fleste behøver 1,5 til 2,5 mg propofol pr. kg kropsvægt for at de kan falde i søvn (induktion af

narkose), og derefter 4 til 12 mg propofol pr. kg kropsvægt pr. time for at forsætte søvnen

(vedligeholdelse af narkosen). Til at sløve rækker det sædvanligvis med doser på 0,3 til 4,0 mg

propofol pr. kg kropsvægt pr. time.

For at sløve under kirurgiske og diagnostiske procedurer, behøver de fleste patienter 0,5-1 mg

propofol/kg kropsvægt over 1-5 minutter for, at den sløvende effekt kan indtræde. Den sløvende

effekt kan vedligeholdes gennem titrering af Propolipid til det ønskede niveau af virkningen. De fleste

patienter behøver 1,5-4,5 mg propofol/kg kropsvægt/time. Hvis der kræves en hurtig øgning af dybden

af narkosen, kan infusionen ledsages af en bolusdosis på 10-20 mg propofol (0,5-1 ml Propolipid 20

mg/ml).

Når patienter over 16 år, der er i respirator på intensivafdeling, skal have narkose, skal dosis justeres i

henhold til, hvor dyb en narkose, der er påkrævet. Sædvanligvis opnås en tilfredsstillende narkose ved

kontinuerlig infusion med en indgivelseshastighed i intervallet fra 0,3 til 4,0 mg propofol pr. kg

legemsvægt pr. time. Infusionshastigheder større end 4,0 mg propofol pr. kg legemsvægt pr. time er

ikke anbefalet.

Ældre og svage patienter

Ældre og svage patienter kan behøve lavere doser.

Brug til børn og unge over 3 år

Brug af Propolipid 20 mg/ml er ikke anbefalet til børn under 3 år.

Dosis skal justeres i henhold til alder og/eller kropsvægt. De fleste patienter over 8 år kræver ca. 2,5

mg/kg kropsvægt Propolipid for at få dem til at sove (induktion af narkosen). Til yngre børn kan den

påkrævede dosis være højere (2,5 – 4 mg/kg kropsvægt).

Indgivelseshastigheder i intervallet 9-15 mg/kg/time giver sædvanligvis en tilstrækkelig narkose til at

holde dem sovende (vedligeholdelse af narkosen). Til yngre børn kan den påkrævede dosis være

højere.

For at sløve børn over 3 år med Propolipid 20 mg/ml under operationer og undersøgelser

kræver de fleste børn 1-2 mg/kg kropsvægt propofol til at få sløvheden til at indtræde.

Vedligeholdelse af sløvheden kan opnås ved at titrere Propolipid 20 mg/ml til det ønskede niveau af

sløvhed. De fleste patienter vil kræve 1,5-9 mg/kg/timer propofol.

Propolipid 20 mg/ml må ikke gives til at sløve børn og unge under 16 år på intensivafdelinger, idet

dets sikkerhed ikke er eftervist i denne patientgruppe til dette formål.

Indgivelsesmetode

Propolipid indgives intravenøst sædvanligvis på den øvre side af din hånd eller i underarmen. Din

narkoselæge kan anvende en nål eller en kanyle (et fint plastikrør). Propolipid vil blive injiceret ind i

en vene enten manuelt eller ved hjælp af en elektrisk pumpe.

Propolipid er kun til engangsbrug. Ikke anvendt emulsion skal kasseres. Beholderen skal omrystes før

brug. Emulsionen skal ikke anvendes, hvis to lag kan ses efter omrystning. Brug kun homogene

blandinger og ubeskadigede beholdere.

Før brug bør gummimembranen renses med en alkoholspray eller en vatpind dyppet i alkohol.

Behandlingsvarighed

Når Propolipid anvendes til at sløve, må det ikke gives i mere end 7 dage.

Hvis du får for meget propofol

Din læge vil sikre sig, at du får den rigtige mængde propofol, som du har behov for til det, som du

skal have foretaget.

Forskellige mennesker har imidlertid behov for forskellige doser og hvis du får for meget propofol, vil

din læge træffe foranstaltninger for at sikre, at dit hjerte og åndedræt bliver tilstrækkeligt understøttet.

Dette er grunden til, at bedøvelsesmidler kun bliver givet af læger, som er trænet i narkose eller i pleje

af patienter på intensivafdeling.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Propolipid kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger, der kan forekomme i løbet af narkosen

Følgende bivirkninger kan forekomme i løbet af narkosen (når du får injektionen eller du bliver

søvnig eller falder i søvn). Din læge vil holde øje med disse. Hvis det sker, vil din læge give dig

passende behandling.

Meget almindelig (kan påvirke mere end 1 ud af 10 patienter)

En følelse af smerte på injektionsstedet (imens injektionen bliver givet, før du falder i søvn)

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter)

Langsom eller hurtig puls

Lavt blodtryk

Ændringer i dit vejrtrækningsmønster (lav respirationsfrekvens, vejrtrækningsstop)

Hikke

Hoste (kan også ske, når du vågner op)

Ikke almindelig (kan påvirke op til 1 ud af 100 patienter)

Hævelse og rødmen eller blodprop i venen ved injektionsstedet

Sjælden (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter)

Trækninger i din krop og rysten eller kramper (kan også ske, når du vågner op)

Meget sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter)

Alvorlig allergisk reaktion, som kan forårsage åndedrætsbesvær, hævede og rødlig hud,

hedeture

Væskeophobning i lungerne, som kan gøre dig meget åndeløs (kan også ske, når du vågner

Din urin får en usædvanlig farve (kan også ske, når du vågner op)

Ikke kendte (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Ufrivillige bevægelser

Alvorlig hud- og vævsreaktion efter en utilsigtet indgivelse ved siden af venen

Bivirkninger, der kan forekomme efter narkosen

Følgende bivirkninger kan forekomme efter narkosen (når du vågner op eller efter, at du er vågnet op)

Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 patienter)

Hovedpine

Kvalme og opkastning

Hoste

Sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 1.000 patienter)

Svimmelhed, kuldegysninger og kuldefornemmelse

Ophidselse og pirrelighed

Meget sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 patienter)

Bevidstløs efter operationen (når det er sket, er patienterne kommet sig helt uden problemer)

Betændt bugspytkirtel (pancreatitis), der kan medføre svære mavesmerter (en

årsagssammenhæng kunne ikke eftervises)

Feber efter operation

Ikke kendte (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Euforisk følelse

Følelse af seksuel ophidselse

Uregelmæssig puls

Ændringer i EKG (Brugada type EKG)

Øget leverstørrelse

Nyresvigt

Nedbrydning af muskelceller (rhabdomyolyse), øget surhed i dit blod, højt niveau af kalium

og fedt i dit blod, hjertesvigt

Lægemiddelmisbrug, for det meste af sundhedspersonalet

Visse bivirkninger kan sjældent forekomme, når Propolipid indgives i kombination med lidokain (et

lokalt bedøvelsesmiddel, som anvendes til at reducere smerten på injektionsstedet):

Svimmelhed

Opkastning

Søvnighed

Kramper

Langsom puls (bradykardi)

Uregelmæssig hjerterytme

Chok

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke Propolipid efter den udløbsdato, der står på hætteglasset og på den ydre pakning.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 25°C.

Må ikke fryses.

Efter første åbning skal produktet anvendes øjeblikkeligt.

Administrationssystemer med Propolipid skal udskiftes 12 timer efter åbning af hætteglasset.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Propolipid 20 mg/ml indeholder

Det aktive indholdsstof er propofol

Hver ml emulsion indeholder 20 mg propofol.

Hver 50 ml hætteglas indeholder 1000 mg propofol.

De øvrige indholdsstoffer er renset sojaolie, triglycerider middelkædelængde, renset æg

phosphatider, glycerol, oliesyre, natriumhydroxid, vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

Propolipid er en hvid olie-i-vand emulsion til injektion eller infusion.

Propolipid findes i farveløse hætteglas. Hætteglassene er forseglede med gummipropper.

Pakningstørrelser:

Pakninger indeholdende 1 hætteglas med 50 ml emulsion

Pakninger indeholdende 10 hætteglas med 50 ml emulsion

Pakninger indeholdende 15 hætteglas med 50 ml emulsion

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Fresenius Kabi AB

75 174 Uppsala

Sverige

Repræsentant for Danmark

Fresenius Kabi

Islands Brygge 57

2300 København S

Fremstiller:

Fresenius Kabi AB

Rapsgatan 7

S-75 174 Uppsala

Sverige

Fresenius Kabi Austria GmbH

Hafnerstrasse 36

A-8055 Graz

Østrig

Dette lægemiddel er godkendt i EØS under følgende navne:

Østrig

Propofol “Fresenius” 2 % mit MCT - Emulsion zur Injektion oder

Infusion

Belgien

Propolipid 2%

Cypern

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius

Tjekkiet

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius

Danmark

Propolipid

Estland

Propoven 2%

Tyskland

Propofol 2% (20 mg/1 ml) MCT Fresenius, Emulsion zur Injektion

oder Infusion

Grækenland

Propofol MCT/LCT 2%

Finland

Propolipid 20 mg/ml

Ungarn

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius

Island

Propolipid 20 mg/ml

Irland

Fresenius Propoven 2%

Italien

Propofol Kabi 20 mg/ml

Letland

Propoven 2%

Litauen

Propoven 2%

Luxembourg

Propofol 2% MCT Fresenius

Norge

Propolipid 20 mg/ml

Polen

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius

Portugal

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius

Slovakiet

Propofol 2% MCT/LCT Fresenius

Slovenien

Propoven 20 mg/ml emulzija za injiciranje ali infundiranje

Spanien

Propofol Lipomed

20 mg/ml Fresenius emulsión para inyección o perfusión

Sverige

Propolipid 20 mg/ml

England

Fresenius Propoven 2%

Denne indlægsseddel blev senest ændret november 2017.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Kun til engangsbrug. Enhver ubrugt emulsion skal kasseres.

Beholderen skal omrystes før brug.

Forekommer dér to lag efter omrystning, må emulsionen ikke anvendes.

Brug kun homogene blandinger og ubeskadigede beholdere.

Før anvendelse skal gummimembranen rengøres ved hjælp af en alkoholspray eller en vatpind, der er

dyppet i sprit. Åbnede pakninger skal kasseres efter anvendelse.

Propofol bør gives af personale, der er uddannet i anæstesi (eller, hvor det er relevant, læger med

speciale i pleje af intensivpatienter).

Patienterne bør monitoreres konstant, og der skal altid være adgang til faciliteter til sikring af frie

luftveje, kunstig ventilering, iltbehandling og andre genoplivningsfaciliteter.

Propofol bør ikke administreres af den person, som udfører det diagnostiske eller kirurgiske indgreb.

Der er blevet rapporteret om misbrug og afhængighed af propofol, hovedsageligt af

sundhedspersonale. Som med anden generel anæstesi kan indgivelse af propofol uden sikring af frie

luftveje medføre fatale luftvejskomplikationer.

Når propofol administreres som lokalbedøvelse i forbindelse med kirurgiske og diagnostiske indgreb,

skal patienterne overvåges kontinuerligt for tidlige tegn på hypotension, luftvejsobstruktion og ilt

desaturering.

Propolipid 20 mg/ml anvendes ufortyndet intravenøst som kontinuerlig infusion. Propolipid må ikke

blandes med andre infusions- eller injektionsvæsker. Glucose 50 mg/ml (5%) injektionsvæske eller

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvæske eller natriumchlorid 1,8 mg/ml (0,18%)

injektionsvæske og glucose 40 mg/ml (4%) injektionsvæske kan gives sammen med Propolipid i det

samme infusionssæt

Samtidig administration af andre lægemidler eller væsker tilsat til Propolipid infusionsslange skal ske

tæt ved kanylestedet ved brug af et Y-stykke eller en trevejshane.

Propolipid 20 mg/ml er ikke anbefalet til generel bedøvelse af børn under 3 år, idet 20 mg/ml styrken er

svær at titrere tilstrækkeligt til små børn, da ekstrem små volumener er nødvendige. Brugen af Propolipid

10 mg/ml bør overvejes til børn mellem 1 måned og 3 år, hvis en dosis mindre end f.eks. 100 mg/time er

forventet.

Propolipid er en lipidholdig emulsion uden antimikrobielle konserveringsmidler, hvilket medfører

øget risiko for vækst af mikroorganismer.

Emulsionen må udtages aseptisk i en steril sprøjte eller administrationssæt umiddelbart efter glassets

forsegling brydes. Administration skal påbegyndes uden forsinkelse.

Håndtering af Propolipid og infusionsudstyr må ske aseptisk under hele infusionsperioden. Propolipid

må ikke administreres gennem et mikrobiologisk filter.

Når Propolipid 20 mg/ml infunderes anbefales anvendelse af burette, dråbetæller, sprøjtepumpe eller

volumetrisk infusionspumpe for at kontrollere infusionshastigheden.

I lighed med andre fedtemulsioner, skal infusion af Propolipid ske via et infusionssystem og må ikke

overstige 12 timer. Efter 12 timer skal infusionssættet med Propolipid udskiftes.

For at reducere smerte på injektionsstedet skal Propolipid 20 mg/ml indgives i en større vene og/eller

lidocain injektionsopløsning kan injiceres umiddelbart før induktion af anæstesi med Propolipid 20

mg/ml. Lidocain må ikke anvendes til patienter med arvelig akut porphyri.

Muskelafslappende midler som atracurium og mivacurium bør udelukkende indgives efter skylning af

samme injektionssted som anvendt til Propolipid.

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.