Propi 25 EC

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Propi 25 EC Emulsionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Emulsionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 250 g/l propiconazol
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Propi 25 EC Emulsionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer m.v.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

For at beskytte grundvandet må der højest anvendes de i brugsanvisningen angivne maksimale

doseringer pr. vækstår (1. august - 31. juli). Der må endvidere i samme vækstår ikke også anvendes andre

produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol, tebuconazol eller difenoconazol med mindre

doseringerne

nedsættes

tilsvarende.

Hvis

der

anvendes

flere

produkter

med

disse

stoffer

skal

doseringerne

beregnes

forholdsmæssigt

ud

fra

aktivstoffernes

respektive

maksimale

doser

i

de

pågældende afgrøder eller afgrødestadier jf. brugsanvisningerne. (SPe1)

(Spe3)

(P102)

(SP1)

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare

(EUH401).

Farlig ved indtagelse (H302).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Forårsager alvorlig øjenskade (H318).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410)

Undgå indånding af spray (P261).

Vask Hænder og ansigt grundigt efter brug (P264).

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270).

Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær

opmærksom

på,

Arbejdstilsynet

regler

arbejde

udsættelse

plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Batch nr. se emballagen

Propiconazole 250 g/l (25%w/w)

Svampemiddel reg. nr. 653-10

Fare

FØRSTEHJLÆP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101).

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring til en GIFTINFORMATION eller læge i tilfælde af ubehag (P301 + P312).

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigelig vand (P302 + 352).

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres

let. Forsæt skyldning. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller læge (P305 + 351 + 338 + 310).

Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp (P333 + 313).

Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse (P362 + 364).

Midlet indeholder butan-1-ol n-butanol og calcium

dodecylbenzenesulphonat.

Jozef Mertensstraat 142, 1702

Dilbeek, Belgien

Bemærk

Hvis f.eks. Propi 25 EC blandes eller anvendes i sekvens med andre produkter, der indeholder epoxiconazol, propiconazol,

tebuconazol eller difenoconazol, skal der tages højde for, at den totale mængde aktivstof ikke må overskride, hvad der svarer

til 1 normaldosering (1 N) per sæson. Tabellen angiver, hvad normaldoseringen (1N=100%) er for de 4 aktivstoffer.

Hvis man f.eks. bruger 0,25 l Propi 25 EC (= 62,5 g propiconazol) i hvede svarer dette til 25% af propiconazols tilladte

doserinen (250 g). Man har derefter mulighed for yderligere at bruge 75% af de nævnte aktivstoffer i tabellen. Sæsonen går

fra såning til høst.

Doseringer (g aktivstof/ha), som modsvarer en maksimal dosering (1N) af de 4 aktivstoffer i forskelle afgrøder.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes I overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501). Rester skal

afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den

tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Rengøring.

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktoren rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. Sprøjten skal være

monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vantank med

tilstrækkelig kapacitet således at sprøjtevæsken kan fortyndes og der kan foretages en grundig rengøring i marken.

Restsprøjtevæsken skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (dog uden at

den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede

rengøringsmidler samtidig med at filtre og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles

i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning om fyldning og vask af

sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler. Jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1452 af 14. dec. 2015.

Vintersæd

Vårsæd

Frøgræs

Roer

Græs

Epoxiconazol

125 (=100%)

125 (=100%)

125 (=100%)

125 (=100%)

Ikke tilladt

Propiconazol

250 (=100%)

250 (=100%)

250 (=100%)

250 (=100%)

250 (=100%)

Difenoconazol

250 (=100%)

Ikke tilladt

Ikke tilladt

250 (=100%)

Ikke tilladt

Tebuconazol

250 (=100%)

250 (=100%)

250 (=100%)

Ikke tilladt

Ikke tilladt

Propi 25 EC anbefales I combination med et strobilurinholdigt product.

Havre

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke

forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet

27-7-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Ilumetri, tildrakizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Ilumetri, tildrakizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Gefitinib Mylan, gefitinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Kigabeq, vigabatrin, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Kigabeq, vigabatrin, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Kalydeco, ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Kalydeco, ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Hulio, adalimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Hulio, adalimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Mekinist, trametinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Mekinist, trametinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Tafinlar, dabrafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Tafinlar, dabrafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Verzenios, abemaciclib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Verzenios, abemaciclib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Xerava, eravacycline, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Xerava, eravacycline, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Onpattro, patisiran, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Onpattro, patisiran, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Nucala, mepolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Nucala, mepolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Xarelto, rivaroxaban, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Xarelto, rivaroxaban, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Symkevi, tezacaftor / ivacaftor, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Abseamed, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Blincyto, blinatumomab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Blincyto, blinatumomab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Binocrit, epoetin alfa, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Imfinzi, durvalumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Imfinzi, durvalumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Mektovi, binimetinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Mektovi, binimetinib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Braftovi, encorafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Braftovi, encorafenib, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Udenyca, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Udenyca, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Darzalex, daratumumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Darzalex, daratumumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Slenyto, melatonin, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Slenyto, melatonin, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Pelgraz, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Pelgraz, pegfilgrastim, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Keytruda, pembrolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Keytruda, pembrolizumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-7-2018

Pending EC decision: Yervoy, ipilimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Pending EC decision: Yervoy, ipilimumab, Opinion date: 26-Jul-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Rapamune, sirolimus, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Jinarc, tolvaptan, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Opdivo, nivolumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Lenvima, lenvatinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Mepsevii, vestronidase alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Veyvondi, vonicog alfa, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Dexdor, dexmedetomidine, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Nerlynx, neratinib, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Kymriah, tisagenlecleucel, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Inovelon, rufinamide, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: RoActemra, tocilizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-6-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Pending EC decision: Cablivi, caplacizumab, Opinion date: 28-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-6-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Pending EC decision: Longrange, eprinomectin, Opinion date: 21-Jun-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Nityr, nitisinone, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Nityr, nitisinone, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Aimovig, erenumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Aimovig, erenumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Rxulti, brexpiprazole, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Myalepta, metreleptin, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Myalepta, metreleptin, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Hyrimoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Hyrimoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Hefiya, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Hefiya, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Xeljanz, tofacitinib, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Halimatoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Halimatoz, adalimumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Tegsedi, inotersen, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Tegsedi, inotersen, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-6-2018

Pending EC decision: Trazimera, trastuzumab, Opinion date: 31-May-2018

Pending EC decision: Trazimera, trastuzumab, Opinion date: 31-May-2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.