Propaline Vet. til hund

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Propaline Vet. til hund 50 mg/ml oral opløsning
 • Dosering:
 • 50 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral opløsning
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Propaline Vet. til hund 50 mg/ml oral opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 34551
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

20. oktober 2008

PRODUKTRESUMÉ

for

Propaline Vet., oral opløsning

0.

D.SP.NR

21710

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Propaline Vet. til hund

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml af produktet indeholder

Phenylpropanolamin (som hydrochlorid)……………….40,28 mg

Hjælpestof ………………………………………… op .til 1 ml

Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Oral opløsning.

Klar, farveløs opløsning til oral anvendelse.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Hund.

4.2

Terapeutiske indikationer

Behandling af urininkontinens ledsaget af urethral sfinkterforstyrrelse hos tæve.

Gunstig virkning er kun påvist hos ovariohysterektomerede tæver.

4.3

Kontraindikationer

Propaline Vet. er ikke egnet til behandling af uhensigtsmæssig urinering af adfærdsmæssig

karakter. Må ikke indgives til patienter, som behandles med non-selektive monoaminooxi-

dasehæmmere.

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.

34551_spc.doc

Side 1 af 4

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Phenylpropanolamin, som er et sympatomimetikum, kan påvirke det kardiovaskulære

system, især blodtryk og hjertefrekvens, og bør anvendes med forsigtighed til dyr med

hjertekredsløbslidelser.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af dyr med alvorlig nyre- eller

leverinsufficiens, diabetes mellitus, hyperadrenocorticisme, glaukom, hyperthyroidisme

eller andre stofskiftelidelser.

Hos tæver under 1 års alderen bør muligheden for at anatomiske misdannelser kan bidrage

til inkontinens overvejes inden behandling.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Phenylpropanolaminhydrochlorid er giftigt ved indtagelse af overdosis. Uønskede virknin-

ger kan omfatte ørhed, hovedpine, kvalme, søvnløshed eller rastløshed, samt blodtryksfor-

højelse. Stor overdosis kan være dødelig, især for børn.

For at undgå at præparatet indtages ved et uheld skal det anvendes og opbevares utilgænge-

ligt for børn. Skru altid låget på efter brug.

Hvis præparatet indtages ved et uheld søges lægehjælp med det samme og pakning og ind-

lægsseddel vises til lægen.

Hvis præparatet kommer på huden, vaskes huden med vand og sæbe. Vask hænder, når du

er færdig med at bruge præparatet.

Hvis du ved et uheld får opløsningen i øjet skal du skylle øjet med rent vand i 15 minutter

samt rådføre dig med lægen.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

I forbindelse med kliniske feltundersøgelser er der meldinger om løs afføring, tynd diarré,

nedsat appetit, arrytmi og kollaps hos nogle hunde. Afhængig af hvor alvorlig den

observerede bivirkning var, blev behandlingen fortsat.

Sympatomimetika kan fremkalde en lang række virkninger, hvoraf de fleste ligner resulta-

tet af kraftig stimulation af det sympatiske nervesystem (f.eks. påvirkninger af hjertefre-

kvens og blodtryk).

Svimmelhed og rastløshed er også lejlighedsvis blevet indberettet. Overfølsomhed kan

forekomme i meget sjældne tilfælde.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver.

34551_spc.doc

Side 2 af 4

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der bør udvises forsigtighed ved indgivelse af Propaline Vet. oral opløsning sammen med

sympatomimetika, antikolinergika, tricykliske antidepressiva eller specifikke type B

monoaminooxidasehæmmere.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Den anbefalede dosis af Propaline Vet. oral opløsning er 1 mg/kg legemsvægt 3 gange

daglig i foderet, svarende til 0,1 ml Propaline Vet. oral opløsning pr. 5 kg legemsvægt 3

gange daglig.

Optagelsen af det aktive indholdsstof sker hurtigere hvis præparatet gives til fastende

hunde.

4.10

Overdosering

Hos raske hunde blev der ikke set bivirkninger ved op til 5 gange den anbefalede dosis.

Dog vil en for stor dosis af phenylpropanolamin kunne fremkalde symptomer på kraftig

stimulering af det sympatiske nervesystem. Det kan være hensigtsmæssigt at anvende

adrenerge α-receptorblokkerende midler i tilfælde af alvorlig overdosering. Der kan dog

ikke gives særlige anvisninger om lægemidler eller doseringer.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

QG 04 BX 91

Phenylpropanolaminhydrochlorid er et sympatomimetikum. Det er en analog til endogene

sympatomimetiske aminer.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Den kliniske effekt af phenylpropanolamin ved urininkontinens er baseret på dets stimule-

rende virkning på α-adrenerge receptorer. Denne virkning medfører en øgning og stabilise-

ring af det urethrale sfinktertryk, som hovedsageligt innerveres af adrenerge nerver.

Phenylpropanolamin er en racemisk blanding af D og L enantiomerer.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Hos hund er phenylpropanolamins gennemsnitlige halveringstid ca. 3 timer med maksimal

plasmakoncentration

efter

time.

ikke

akkumulation

phenylpropanolamin efter en dosis på 1 mg/kg 3 gange daglig i 15 dage.

Ved indgivelse af præparatet til fastende hund øges biotilgængeligheden signifikant.

5.3

Miljømæssige forhold

Ikke relevant.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Sorbitol, flydende (ikke-krystalliserende)

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

34551_spc.doc

Side 3 af 4

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 2 år

Opbevaringstid efter første åbning af den indre emballage: 3 måneder

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25º C. Opbevares i original pakning.

6.5

Emballage

Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Eventuelle ubrugte lægemidler eller affald fra sådanne produkter skal destrueres i

overensstemmelse med de lokale krav.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vétoquinol S.A.

B.P. 189

Magny-Vernois

F-70204 Lure Cedex

Frankrig

Repræsentant

Vetoquinol Scandinavia

Gl. Strandvej 138

3050 Humlebæk

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

34551

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

27. maj 2003

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

20. oktober 2008

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

34551_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her