Proman

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Proman Suspensionskoncentrat
 • Lægemiddelform:
 • Suspensionskoncentrat
 • Sammensætning:
 • 500 g/l metobromuron
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Proman Suspensionskoncentrat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
 • Sidste ændring:
 • 22-07-2018

Indlægsseddel

18_10010103_16

UKRUDTSMIDDEL

INDHOLD:

INDHOLD

Ukrudtsmiddel nr. 632-2. Omfattet

af Miljøministeriets bekendtgørelse

om bekæmpelsesmidler og

plantebeskyttelsesforordningen

1107/2009.

Analyse: Metobromuron 500 g/l

(41 % w/w)

Indeholder metobromuron og

1,2-benzisothiazolin-3-one. Kan udløse

allergisk reaktion (EUH 208).

1 % af blandingen består af en eller

fl ere bestanddele af ukendt akut

inhalationstoksicitet.

Midlet er et suspensionskoncentrat.

Mindst holdbar i 2 år fra

produktionsdatoen som står anført på

emballagen. Samme sted fi ndes også

batchnummer.

Registreringsindehaver:

Belchim Crop Protection N.V./S.A.

Technologielaan 7,

B-1840 Londerzeel

Belgien

= Reg. varemærke fra Belchim Crop Protection

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og

miljøet i fare (EUH401).

Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).

Kan forårsage organskader i blod, lever, nyrer og milten ved

længerevarende eller gentagen eksponering (H373).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer

(H410).

Indånd ikke spray (P260).

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/ansigtsbeskyttelse (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og

udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt

lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i kartofl er og ikke senere end

vækststadium BBCH 09.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer

mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Må ikke anvendes nærmere end 10 meter fra veje, boliger, institutioner

og off entlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende.

Samtidig skal afdriftsreducerende udstyr med minimum 50 %

afdriftsreduktion anvendes ved udbringning.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der

har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfl adevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og

foderstoff er.

FØRSTEHJÆLP

Generelt: VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg

lægehjælp (P308+P313).

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten

(P101).

INDÅNDING: Frisk luft. Kontakt læge ved fortsat ildebefi ndende.

HUDEN: Fjern forurenet tøj. Skyl huden med rigeligt vand efterfulgt af

sæbevask.

ØJNENE: Kommer stoff et i øjnene, skylles straks grundigt med vand og

læge kontaktes. INDTAGELSE: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og

vis denne beholder eller etiket.

Skyl munden med vand. Fremkald ikke opkastning.

Ukrudtsmiddel. Må kun anvendes til

ukrudtsbekæmpelse i kartofl er.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

gyldig autorisation.

Salg og rådgivning:

Nordisk Alkali | Anemonevænget 2 | 4330 Hvalsø | Tlf. 46 49 11 71 | www.nordiskalkali.dk

18_10010103_16_Proman_10L_DK.indd

18_10010103_16_Proman_10L_DK.indd 1

19/06/2018

8:14:33

19/06/2018

8:14:33

Brugsanvisning

Proman anvendes til selektiv bekæmpelse af tokimbladet

ukrudt og enårig rapgræs i kartofl er. Proman anvendes før

afgrødens fremspiring og optages fortrinsvis af ukrudtets

rødder, hvorefter det transporteres til resten af planten.

Virkningen fremkommer ved at fotosyntesen blokeres hos

ukrudtsplanterne.

Eff ekt

Følgende ukrudtsarter bekæmpes ved behandling før

fremspiring:

Meget god eff ekt

(>90 %)

God eff ekt

(70-90 %)

Moderat eff ekt

(40-70 %)

Brandbæger, alm. (Stolt

Henrik)

Agersennep

Burresnerre

Fuglegræs

Agerstedmoder

Hvidmelet gåsefod

(mælde)

Ferskenpileurt

Kamille, lugtløs

Bleg pileurt

Snerlepileurt

Vejpileurt

Tvetand, rød

Sort natskygge

Enårig rapgræs

Sprøjtetidspunkt

Før fremspiring af afgrøden. Eff ekten bliver bedst, hvis så

meget ukrudt som muligt er spiret frem.

Dosering

Kartofl er: 2 liter Proman pr. ha i ca. 200 l vand. Anvendes på

færdighyppede kamme. Fugtig jord forbedrer eff ekten.

Blanding

Der kan blandes med andre herbicider med samme

anvendelsestidspunkt.

Efterfølgende afgrøder

Året efter normal høst af behandlede afgrøder kan der sås

raps, rybs eller bederoer efter forudgående pløjning. For

andre afgrøder er der ikke krav til jordbearbejdning.

Omsåning

Hvis behandlet jord skal omsås, kan majs, bønner, ærter

og gulerødder sås efter pløjning. Det anbefales ikke at så

korsblomstrede afgrøder eller bederoer samme sæson.

Kartofl er kan lægges efter harvning eller lignende.

Resistensrisiko

Metobromuron tilhører gruppen urea-herbicider (HRAC

klasse C2: Inhibering af fotosystem II (gruppe 2)). Da Proman

kun anvendes én gang pr. sæson og typisk i sædskifte med

andre afgrødetyper, anses risikoen for resistens for at være

lav.

Tilberedning af sprøjtevæske

Start med en rengjort sprøjte.

1. Fyld sprøjtetanken halvt med vand og start omrøring.

2. Ryst dunken med Proman og tilsæt den nødvendige

mængde.

3. Fyld op med vand.

Sprøjtevæsken skal udsprøjtes med det samme. Tilbered ikke

mere sprøjtevæske, end der skal bruges.

Rengøring af sprøjteudstyret

Restsprøjtevæske skal fortyndes minimum 50 gange og

udsprøjtes på den behandlede afgrøde. Husk vask med

rengøringsmiddel ud- og indvendigt og fl ere gange skylning

af alle indvendige dele. For yderligere regler vedr. fyldning,

tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til

Bekendtgørelse 906 af 24. juni 2016 eller eventuel senere

udgave.

Bortskaff else af tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaff es i overensstemmelse med

kommunale regler for aff aldshåndtering (P501): Rester skal

afl everes til den kommunale aff aldsordning for farligt aff ald.

Tomme beholdere kan bortskaff es med dagrenovationen.

Den tomme beholder bør skylles inden bortskaff else.

Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken.

Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Proman bør opbevares frostfrit.

18_10010103_16

18_10010103_16_Proman_10L_DK.indd 2

18_10010103_16_Proman_10L_DK.indd 2

19/06/2018 8:14:40

19/06/2018 8:14:40