Prolectus

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Prolectus Vanddispergerbart granulat
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart granulat
 • Sammensætning:
 • 500 g/kg fenpyrazamin
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Prolectus Vanddispergerbart granulat
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav til vandmiljø (indendørs anvendelse).
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

2014.12

FORSIGTIG

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H411).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante-

beskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme indendørs i tomater, auberginer, peber-

frugter, agurkearter og jordbær.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må i jordbær, tomater, auberginer, peberfrugter og agurkearter ikke anvendes senere end 1 dag før høst.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Undgå forurening via dræn fra gårds

pladser og veje (SP1).

Må ikke tømmes i kloakafløb.

Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Salg og rådgivning:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2,

4330 Hvalsø, Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk

Svampemiddel, nr. 526 -15.

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Analyse: Fenpyrazamin................ 500 g/kg (50 % w/w)

INDHOLD:

1kg

= Reg. varemærke fra Sumitomo Chemical

Svampemiddel

Holdbar i mindst 2 år efter produktions-

datoen som sammen med batchnummer

findes stempl

et på emballagen.

Midlet er et vanddispergerbart granulat fra:

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S.

Parc d’Affaires de Crécy, 2 rue Claude Chappe

69771 Saint Didier au Mont D'or Cedex, Frankrig

Brugsanvisning

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampe-

sygdomme indendørs i tomater, auberginer,

peberfrugter, agurkearter og jordbær.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af

professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Prolectus er et svampemiddel til bekæmpelse af gråskimmel (Botrytis cinerea) i indendørs kulturer af tomater, auberginer, peberfrugter, agurkearter samt

jordbær.

Effekten fremkommer

ved at midlet hæmmer svampens spirer og mycelium samt påvirker sporeproduktionen. Virkningen er både beskyttende og kurativ

med translaminar (bladgennemtrængende) effekt. Selv om produktet flytter sig i planten, skal der sikres en god dækning med sprøjtevæsken.

Prolectus skal anvendes som del af et beskyttelsesprogram, hvor der skiftes mellem forskellige typer produkter.

Anvendelse

Kultur

Skadegører

Dosering

Bemærkninger

Jordbær i væksthus

Gråskimmel

120 g p

r. 1.000 m

Maks. 3 sprøjtninger med 7 dages intervaller.

(Botrytis cinerea)

udsprøjtet i 50 -100 l vand

Sprøjtefrist 1 dag

Tomat, aubergine,

Gråskimmel

80 -120 g pr. 100 l vand,

Maks. 3 sprøjtninger med 8 -12 dages intervaller.

peber og agurkearter

(Botrytis cinerea)

udsprøjtet med

Sprøjtefrist 1 dag

i væksthus

50 - 150 l vand pr. 1.000 m

Maksimalt 120 g

pr. 1.000 m

pr. gang

Nytteinsekter

Midlet er foreneligt med biologisk bekæmpelse med Chrysoperla carnea,

Encarsia formosa, Er

etmocerus eremicus, Macrolophus caliginosus, Nesidiocoris tenuis

og Orius laevigatus. Foreneligheden med anvendelse af andre nyttedyr er ukendt. Konsultér dog nyttedyrsproducenternes hjemmesider.

Resistens

Prolectus tilhører FRAC gruppe 17 som vurderes at have en lav - medium risiko for udvikling af resistens. For at undgå udvikling af resistens må Prolectus

maksimalt anvendes to gange i træk. Herefter skal der anvendes et andet middel med forskellig virkemek

anisme, inden Prolectus kan anvendes igen.

Teldor har samme virkningsmekanisme som Prolectus.

Blanding af sprøjtevæske

Fyld tanken halvt med vand og start omrøring. Tilsæt Prolectus via præparatfyldeudstyret og fyld op med vand. Hold omrøringen i gang til sprøjtearbejdet er

udført. Påfyldning skal ske på plads med opsamling. Restsprøjtevæske fortyndes minimum 50 gange og udsprøjtes på den behandlede kultur.

Det er vigtigt at rengøre sprøjteudstyret grundigt eft

er brug. Husk vask med rengøringsmiddel ud- og indvendigt og flere gange skylning af alle indvendige

dele. For yderligere regler vedrørende fyldning, tømning og rengøring af sprøjteudstyret henvises til Bekendtgørelse 1355 af 14/12/2012.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt.

Bortskaffelse

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501).

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt af

fald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen må ikke genbruges.

2226991300A-1214