Program Vet.

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Program Vet. 40 mg injektionsvæske, suspension
 • Dosering:
 • 40 mg
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, suspension
 • Brugt til:
 • Dyr
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • Program Vet. 40 mg injektionsvæske, suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisationsnummer:
 • 30014
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Produktresumé

3. oktober 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Program Vet., injektionsvæske, suspension, fyldt engangssprøjte

0.

D.SP.NR

8735

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Program Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Lægemiddelstof: Lufenuron 40 mg per injektionssprøjte (0,4 ml af en 10% suspension)

Alle hjælpestoffer, se pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension, fyldt engangssprøjte, s.c.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Katte der vejer under 4 kg og fravænnede killinger.

4.2

Terapeutiske indikationer

Program Vet. injektionsvæske er beregnet til forebyggelse af loppeformering hos kat, ved at

hæmme udviklingen af loppeæg til voksne lopper i 6 måneder. Produktet virker på loppens

æg og larvestadier. Effektive blodkoncentrationer af lufenuron opnås indenfor 21 dage.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke bruges til hunde. Hjælpestoffet Polyvinylpyrrolidon (Povidon) er et potent

histaminudløsende stof hos hund. En alvorlig reaktion, som ikke ses hos kat, kan forekomme

hos hund.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Injektionen bør foretages under aseptiske betingelser.

30014_spc.doc

Side 1 af 4

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Reaktion på injektionsstedet kan forkomme hos nogle katte, i form af en lille smertefri

hævelse på injektionsstedet, som almindeligvis forsvinder indenfor 6 uger efter

administrationen.

Hvis katten har en loppeinfestation fra starten af behandlingen, anbefales det at anvende et

loppe adulticid. Det er vigtigt at alle katte (undtagen ikke fravænnede killinger) i en husstand

behandles med Program Vet. for at stoppe loppeinfestationen. Hunde i den samme

husholdning bør behandles som anbefalet af dyrlægen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

I tilfælde af selv-inokulering kan en lokal reaktion forekomme. Søg læge ved sådanne

omstændigheder.

Andre forsigtighedsregler

Ingen

4.6

Bivirkninger

Program Vet. injektionsvæske tåles godt af alle katte, men kan forårsage smerte ved

injektionen. Det kan forårsage en forbigående mild og smertefri reaktion på

injektionsstedet. I sjældne tilfælde kan der opstå sløvhed og anorexi i få timer efter

injektionen, hvilket hurtigt forsvinder.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Der kan ikke forventes skadelige effekter når produktet gives under drægtighed og laktation.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Den anbefalede dosis er 10 mg lufenuron per kg legemsvægt, når det administreres

parenteralt.

Kattens vægt i kg

mindre end 4

Dosis

1 Program Vet. 40 mg

injektionssprøjte

For at opnå fuld effektivitet af produktet, skal hele engangssprøjtens indhold injiceres

subkutant, for eksempel dorsalt foran skulderbladene.

Engangssprøjten skal rystes kraftigt for at rekonstituere suspensionen, og herefter skal

injektionen straks foretages.

4.10

Overdosering

I en undersøgelse hvor Program Vet. injektionsvæske blev givet til kat i 5 gange den

anbefalede dosis, 3 gange med 2 måneders interval, var den eneste bivirkning en forbigående

inflammatorisk reaktion på injektionsstedet.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

30014_spc.doc

Side 2 af 4

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Det aktive stof, lufenuron, er en insekt udviklingshæmmer (insect development inhibitor,

IDI), som hører til den kemiske klasse benzoylurea.

Farmakoterapeutisk

gruppe:

Antiparasitære

midler,

insekticider

repellenter,

ektoparasiticider til systemisk brug, kitinsynteseinhibitorer.

ATCvet kode: QP 53 BC 01

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Lufenuron (INN) hæmmer syntesen og deponeringen af kitin. Når det administreres systemisk

til dyret, vil lopper der infesterer katten indtage det aktive stof med deres blodmåltid og

overføre det til deres æg. Som en konsekvens heraf blokeres dannelsen af larvale

kitinstrukturer, en proces der er essentiel for insekter og udviklingen af levedygtigt afkom.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter subkutan administration af produktet absorberes det aktive stof fra et lille depot på

injektionsstedet og deponeres fortrinsvis i fedtvævet, hvorfra det til stadighed frigives

umetaboliseret til blodet. Effektive blodkoncentrationer af lufenuron opnås indenfor 21 dage

efter den første injektion, og den lave eliminationshastighed sikrer en effektiv koncentration

af det aktive stof i blodet (over 50-100 ppb) i mindst 6 måneder.

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen kendte.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Polysorbat 21

Povidon 12

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ingen kendte.

6.3

Opbevaringstid

5 år.

Engangssprøjten må ikke genbruges.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares frossen.

Opbevares i original emballage/beholder.

6.5

Emballage

Program Vet. injektionsvæske findes i fyldte engangssprøjter, 1 ml Dupharject glas

injektionssprøjter, indeholdende 0,4 ml af en steril hvid til gul vandig injektionssuspension.

Ingangssprøjterne er klar til brug og er påsat en kanyle i rustfrit stål (gauge 25; 0,5 x 16 mm).

30014_spc.doc

Side 3 af 4

Engangssprøjterne er pakket enkeltvis i pakker af 10 stk.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Elanco Europe Ltd

Lilly House, Priestley Road

Basingstoke RG 24 9NL

Storbritannien

Repræsentant

Elanco Animal Health A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

30014

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. juli 1998

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

3. oktober 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

30014_spc.doc

Side 4 af 4

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her

16-4-2018

Loonie Bin Enterprise Inc. recalls BabyToys Mini-Tambourines

Loonie Bin Enterprise Inc. recalls BabyToys Mini-Tambourines

Health Canada’s sampling and evaluation program has determined that the affected products do not meet the Canadian safety requirements for toys. Small parts can break off the toys, posing a choking hazard to young children.

Health Canada

4-4-2018

JRC Toys recalls Toybox Early Learning Centre Click Toys

JRC Toys recalls Toybox Early Learning Centre Click Toys

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that the affected products do not meet the Canadian safety requirements for toys. Small parts can break off the toys, posing a choking hazard to young children.

Health Canada

4-4-2018

Dollar Tree Canada recalls Plush Bunnies

Dollar Tree Canada recalls Plush Bunnies

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that the affected products do not meet the Canadian safety requirements for toys. Health Canada’s testing found that the eyes and nose may possibly detach from the toy, posing a choking hazard to young children.

Health Canada

29-3-2018

CTG Brands Inc. recalls die-cast fire engines

CTG Brands Inc. recalls die-cast fire engines

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that these products do not meet the Canadian safety requirements for toys. Small parts can break off the toys, posing a choking hazard to young children.

Health Canada

28-3-2018

Zeegac Solutions Inc. recalls Compacta Yoya Baby Stroller - Pushchair

Zeegac Solutions Inc. recalls Compacta Yoya Baby Stroller - Pushchair

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that these strollers do not meet the Carriages and Strollers Regulations in Canada. Specifically, the strollers contain barium in excess of allowable limits.

Health Canada

27-3-2018

Nova Discount Hub recalls Cherish Animal Bath Toys

Nova Discount Hub recalls Cherish Animal Bath Toys

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that the bath toys do not meet the Canadian safety requirements for toys. The squeaker inside the ducks can be easily removed; these small parts pose a choking hazard to young children.

Health Canada

23-3-2018

Direct Recall Classification Program

Direct Recall Classification Program

CBER's Direct Recall Classification (DRC) program provides establishments the opportunity to electronically report recall related information directly to CBER.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-3-2018

CBER’s Sentinel Program

CBER’s Sentinel Program

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-3-2018

Cansa Impax recalls Bear Plush Toys

Cansa Impax recalls Bear Plush Toys

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that these plush toys do not meet the Canadian safety requirements for toys. The hard plastic eyes and noses on these plush toys can detach, posing a choking hazard to young children.

Health Canada

9-3-2018

Auto-Chem Inc. recalls FREE-SHINE product

Auto-Chem Inc. recalls FREE-SHINE product

Health Canada’s sampling and evaluation program has determined that the products identified do not meet the labelling requirements for chemical consumer products as set out in the Canada Consumer Product Safety Act (CCPSA).

Health Canada

20-2-2018

TR Industries recalls Seapower Marine branded products

TR Industries recalls Seapower Marine branded products

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that the products do not meet labelling requirements for consumer chemical products under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

12-2-2018

ALEX Toys LLC recalls ALEX Hoops for the Tub

ALEX Toys LLC recalls ALEX Hoops for the Tub

Health Canada’s sampling and evaluation program has determined that these plastic toys do not meet the Phthalates Regulations and may pose a chemical hazard. Specifically the toys contain a phthalate, Di(2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP), that exceeds the allowable limit.

Health Canada

2-2-2018

Statement from Jeffrey Shuren, M.D., J.D., director of the FDA’s Center for Devices and Radiological Health on the recent National Toxicology Program draft report on radiofrequency energy exposure

Statement from Jeffrey Shuren, M.D., J.D., director of the FDA’s Center for Devices and Radiological Health on the recent National Toxicology Program draft report on radiofrequency energy exposure

One part of the Food and Drug Administration’s mission is to ensure the safety of electronic products that emit radiation, like televisions and cell phones. These types of products are part of Americans’ daily life and we take our duty to protect consumers with the utmost gravity. With cell phones, we have relied extensively on a myriad scientific evidence developed over many years to help inform our regulatory thinking. Although the Federal Communications Commission (FCC) sets the standard for radiofreq...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-1-2018

FDA and DoD launch program to expedite availability of medical products for the emergency care of American military personnel

FDA and DoD launch program to expedite availability of medical products for the emergency care of American military personnel

The U.S. Food and Drug Administration and the Department of Defense launch of a joint program to prioritize the efficient development of safe and effective medical products intended to save the lives of American military personnel.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Is My Dog or Cat a Healthy Weight? Important Questions to Ask the Vet

Just as obesity has become a serious problem in people, it's also a growing problem in pets, one that can seriously harm your pet's health.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-1-2018

Evenflo Company, Inc. recalls Evenflo Victory Jogging/Jogger Stroller

Evenflo Company, Inc. recalls Evenflo Victory Jogging/Jogger Stroller

Health Canada’s sampling and evaluation program has determined that these strollers do not meet the Carriages and Strollers Regulations in Canada. Specifically, the stroller lap belt may detach resulting in a fall hazard.

Health Canada

29-12-2017

Program of Proficiency Tests - 2018 - Plant Health Laboratory - Anses

Program of Proficiency Tests - 2018 - Plant Health Laboratory - Anses

Language English

France - Agence Nationale du Médicament Vétérinaire

21-12-2017

Expanded Recall: Midwest Design Imports Inc. recalls 'Touch of Nature' Feather Boas

Expanded Recall: Midwest Design Imports Inc. recalls 'Touch of Nature' Feather Boas

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that these boas do not meet the requirements for textile flammability under Canadian law.

Health Canada

12-12-2017

Peg Perego Canada Inc. recalls Various Book Strollers

Peg Perego Canada Inc. recalls Various Book Strollers

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that these strollers do not meet the Carriages and Strollers Regulations in Canada. Specifically, the strollers do not meet the latching system requirements for folding strollers as they do not have a safety device independent from the latching device to prevent folding.

Health Canada

9-12-2017

Harvesters Issues Safety Alert on Bibi Frutix Candy Possible Chemical Contamination

Harvesters Issues Safety Alert on Bibi Frutix Candy Possible Chemical Contamination

On Tuesday, December 5, a partner food pantry agency in Wamego, Kansas notified Harvesters—The Community Food Network of potentially contaminated Bibi Frutix candy product it received through Harvesters' distribution program. The candy product is likely contaminated with a chemical substance and is potentially harmful if eaten.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-12-2017

Dollar Novelty Imports Inc. recalls Fish Shaped Bath Toys

Dollar Novelty Imports Inc. recalls Fish Shaped Bath Toys

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that these bath toys do not meet the Phthalates Regulations for the allowable limit of Di(2-ethylhexyl) Phthalate (DEHP).

Health Canada

1-12-2017

Peg Perego Canada Inc. recalls Book Pop-Up Stroller

Peg Perego Canada Inc. recalls Book Pop-Up Stroller

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that these strollers do not meet the Carriages and Strollers Regulations in Canada. Specifically, the strollers contain barium in excess of allowable limits.

Health Canada

30-11-2017

Village des Magi-Prix (9237-7415 Quebec Inc) recalls plastic squeeze toys Screams of Animal kingdom and Angry Birds

Village des Magi-Prix (9237-7415 Quebec Inc) recalls plastic squeeze toys Screams of Animal kingdom and Angry Birds

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that these plastic squeeze toys do not meet thePhthalates Regulationsand may pose a chemical hazard. Specifically the toys contain a phthalate, di(2-thylhexyl) (DEHP), that exceeds the allowable limit. Studies suggest that certain phthalates, including DEHP, may cause reproductive and developmental abnormalities in young children when soft vinyl products containing phthalates are sucked or chewed for extended periods.

Health Canada

18-11-2017

Expanded Voluntary Recall for Casa Sanchez Foods "Real Guacamole" and to also Include “Spicy Guacamole” Because of Possible Health Risk

Expanded Voluntary Recall for Casa Sanchez Foods "Real Guacamole" and to also Include “Spicy Guacamole” Because of Possible Health Risk

Casa Sanchez Foods of Hayward, CA, is voluntarily recalling all "Real Guacamole" and “Spicy Guacamole” products out of an abundance of caution in keeping with the company’s commitment to protect the public health. The recall was necessitated by positive test results for Listeria monocytogenes on two packages out of many samples collected for the U. S. Food and Drug Administration random sample testing program.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-11-2017

FDA approves first telehealth option to program cochlear implants remotely

FDA approves first telehealth option to program cochlear implants remotely

FDA approved a remote feature for follow-up programming sessions for the Nucleus Cochlear Implant System through a telemedicine platform.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-10-2017

Expanded Recall: Spirit Halloween Expands Recall of Feather Boas

Expanded Recall: Spirit Halloween Expands Recall of Feather Boas

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that the feather boas do not meet the requirements for textile flammability under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

24-10-2017

Expanded Recall: Midwest Design Imports Inc. recalls 'Touch of Nature' Fluffy Boas

Expanded Recall: Midwest Design Imports Inc. recalls 'Touch of Nature' Fluffy Boas

Health Canada's sampling and evaluation program has determined that these boas do not meet the requirements for textile flammability under Canadian law.

Health Canada

23-10-2017

CDER Office of Translational Sciences

CDER Office of Translational Sciences

The Office of Translational Sciences (OTS) oversees CDER research involving human subjects, the CDER Oak Ridge Institute for Science and Education (ORISE) Program, and CDER regulatory science research.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-10-2017

Recall Re-Issue: Spirit Halloween recalls Feather Angel Wings

Recall Re-Issue: Spirit Halloween recalls Feather Angel Wings

Health Canada's sampling and evaluation program previously determined that the large feather angel wings do not meet the requirements for textile flammability under the Canada Consumer Product Safety Act.

Health Canada

25-4-2018

Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum Transplant

Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum Transplant

Title: Injured U.S. Vet Receives World's First Penis/Scrotum TransplantCategory: Health NewsCreated: 4/23/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 4/24/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

23-4-2018

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

UTERCLEANSE (Urea) Tablet [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

It’s #NationalPublicHealthWeek and the FDA wants you to be informed on how to report adverse events when using medical devices. Check out the FDA’s Safety Information and Adverse Event Reporting Program https://go.usa.gov/xQ4Kd 

It’s #NationalPublicHealthWeek and the FDA wants you to be informed on how to report adverse events when using medical devices. Check out the FDA’s Safety Information and Adverse Event Reporting Program https://go.usa.gov/xQ4Kd 

It’s #NationalPublicHealthWeek and the FDA wants you to be informed on how to report adverse events when using medical devices. Check out the FDA’s Safety Information and Adverse Event Reporting Program https://go.usa.gov/xQ4Kd 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-4-2018

PEPPLUS SPECIAL SKIN CARE LIFTING PROGRAM (Glycerin) Cream [Picobio Co., Ltd]

PEPPLUS SPECIAL SKIN CARE LIFTING PROGRAM (Glycerin) Cream [Picobio Co., Ltd]

Updated Date: Apr 5, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

Some HHS Funding for Pregnancy Prevention Program to Continue

Some HHS Funding for Pregnancy Prevention Program to Continue

Title: Some HHS Funding for Pregnancy Prevention Program to ContinueCategory: Health NewsCreated: 3/28/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 3/29/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

26-3-2018

PROGRAM 6 MONTH FOR CATS (Lufenuron) Injection, Suspension [Elanco US Inc.]

PROGRAM 6 MONTH FOR CATS (Lufenuron) Injection, Suspension [Elanco US Inc.]

Updated Date: Mar 26, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

VITAMIN B12 (Cyanocobalamin) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vet Tek]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

FDA Voice Blog: Brain Implant for Some Blind People Shows Benefits of FDA’s Breakthrough Device Program https://go.usa.gov/xnzx7 

FDA Voice Blog: Brain Implant for Some Blind People Shows Benefits of FDA’s Breakthrough Device Program https://go.usa.gov/xnzx7 

FDA Voice Blog: Brain Implant for Some Blind People Shows Benefits of FDA’s Breakthrough Device Program https://go.usa.gov/xnzx7 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

23-2-2018

Presentation Slides added to Public Workshop - Fostering Digital Health Innovation: Developing the Software Precertification Program - January 30-31, 2018 https://go.usa.gov/xnerK  #FDAPrecert #MedicalDevice #DigitalHealth

Presentation Slides added to Public Workshop - Fostering Digital Health Innovation: Developing the Software Precertification Program - January 30-31, 2018 https://go.usa.gov/xnerK  #FDAPrecert #MedicalDevice #DigitalHealth

Presentation Slides added to Public Workshop - Fostering Digital Health Innovation: Developing the Software Precertification Program - January 30-31, 2018 https://go.usa.gov/xnerK  #FDAPrecert #MedicalDevice #DigitalHealth

FDA - U.S. Food and Drug Administration

2-2-2018

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Le Vet B.V.)

Meloxoral (Active substance: Meloxicam) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)657 of Fri, 02 Feb 2018

Europe -DG Health and Food Safety

30-1-2018

New questions answered about the #Digitalhealth #FDAPrecert pilot program https://go.usa.gov/xn7cG  #MedicalDevice

New questions answered about the #Digitalhealth #FDAPrecert pilot program https://go.usa.gov/xn7cG  #MedicalDevice

New questions answered about the #Digitalhealth #FDAPrecert pilot program https://go.usa.gov/xn7cG  #MedicalDevice

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-1-2018

Some Smart Ways to Jumpstart Your Recycling Program

Some Smart Ways to Jumpstart Your Recycling Program

Title: Some Smart Ways to Jumpstart Your Recycling ProgramCategory: Health NewsCreated: 1/25/2018 12:00:00 AMLast Editorial Review: 1/25/2018 12:00:00 AM

US - MedicineNet

24-1-2018

Methamphetamine

Methamphetamine

Methamphetamine part of a treatment program for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), which typically includes other remedial measures (psychological, educational, social) for a stabilizing effect in adults and children over 6.

US - RxList

17-1-2018

Phendimetrazine

Phendimetrazine

Phendimetrazine is used with a doctor-approved exercise, behavior change, and reduced-calorie diet program to help you lose weight.

US - RxList

8-1-2018

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

DEXAMETHASONE Injection, Solution [MWI (Vet One)]

Updated Date: Jan 8, 2018 EST

US - DailyMed

20-12-2017

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Le Vet Beheer B.V.)

Sedadex (Active substance: dexmedetomidine) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)9005 of Wed, 20 Dec 2017

Europe -DG Health and Food Safety

12-12-2017

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

Regulatory and procedural guideline: Quality review of documents (QRD) guidance on the use of approved pictograms on the packaging of veterinary medicinal products authorised via the centralised (CP), mutual recognition (MRP) and decentralised procedures

The need for a harmonised, approved ‘catalogue’ of pictograms was identified and this draft guidance was developed as a collaboration between the QRD (vet) group, the CMDv, CVMP and industry stakeholders. The use of pictograms from Annex 1 of this guidance will apply to the national authorisation procedures, including MRP and DCP and to the centralised procedure (EMA). The aim of the guidance is to outline the approval requirements and processes where pictograms from Annex 1 are used on the product liter...

Europe - EMA - European Medicines Agency

12-12-2017

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

XYLAMED (Xylazine) Injection, Solution [MWI/Vet One]

Updated Date: Dec 12, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

Join us Jan 30-31 for a public meeting to foster innovation on #DigitalHealth & Pre-Cert Pilot Program https://go.usa.gov/xn56A  #innovation

Join us Jan 30-31 for a public meeting to foster innovation on #DigitalHealth & Pre-Cert Pilot Program https://go.usa.gov/xn56A  #innovation

Join us Jan 30-31 for a public meeting to foster innovation on #DigitalHealth & Pre-Cert Pilot Program https://go.usa.gov/xn56A  #innovation

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-11-2017

#FDA approves first telehealth option to program cochlear implants remotely https://go.usa.gov/xnBe2 

#FDA approves first telehealth option to program cochlear implants remotely https://go.usa.gov/xnBe2 

#FDA approves first telehealth option to program cochlear implants remotely https://go.usa.gov/xnBe2 

FDA - U.S. Food and Drug Administration

20-11-2017

Could New 'Brain Training' Program Help Prevent Dementia?

Could New 'Brain Training' Program Help Prevent Dementia?

Title: Could New 'Brain Training' Program Help Prevent Dementia?Category: Health NewsCreated: 11/17/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 11/20/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

8-11-2017

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE (Tc Vet 324) Powder [VetOne]

Updated Date: Nov 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-11-2017

ZO SKIN HEALTH ANTI-AGING PROGRAM (Titanium Dioxide) Kit [ZO Skin Health, Inc.]

ZO SKIN HEALTH ANTI-AGING PROGRAM (Titanium Dioxide) Kit [ZO Skin Health, Inc.]

Updated Date: Nov 7, 2017 EST

US - DailyMed

3-11-2017

ZO SKIN HEALTH DAILY SKINCARE PROGRAM (Titanium Dioxide) Kit [ZO Skin Health, Inc.]

ZO SKIN HEALTH DAILY SKINCARE PROGRAM (Titanium Dioxide) Kit [ZO Skin Health, Inc.]

Updated Date: Nov 3, 2017 EST

US - DailyMed

19-10-2017

TGA presentation: TGA Pharmacovigilance Inspection Program information sessions

TGA presentation: TGA Pharmacovigilance Inspection Program information sessions

Preparing for inspections, inspection process, and close out of inspections.

Therapeutic Goods Administration - Australia