Proctosedyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Proctosedyl rektalsalve
 • Lægemiddelform:
 • rektalsalve
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Proctosedyl rektalsalve
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 40510
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Proctosedyl® rektalsalve

Hydrocortison 5 mg/g / cinchocainhydrochlorid 5 mg/g /

framycetinsulfat 10 mg/g / aesculin 10 mg/g

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

• Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Proctosedyl

3. Sådan skal du bruge Proctosedyl

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Proctosedyl er et middel til lokal anvendelse i eller ved

endetarmen.

Proctosedyl indeholder flere virksomme stoffer med

bl.a. kløestillende, smertestillende og bakteriehæm-

mende virkning.

Proctosedyl anvendes til behandling af hæmorroider,

kløe i og omkring endetarmsåbningen samt ved sår og

rifter i endetarmsslimhinden.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke

får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

bruge Proctosedyl

Lægen kan have forskrevet anden anvendelse eller dose-

ring end angivet i denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Proctosedyl hvis du

• er allergisk over for hydrocortison,

cinchocainhydrochlorid, framycetinsulfat, aesculin

eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

afsnit 6).

• tidligere har reageret allergisk over for neomycin og

kanamycin.

• har en lokal infektion forårsaget af svampe eller

bakterier.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonlaet, før du bruger

Proctosedyl.

Ved udvortes brug af framycetin på skadet væv kan

framycetin optages i kroppen (systemisk absorbtion).

Ved systemisk brug af binyrebarkhormoner kan der

forekomme synsforstyrrelser (sløret syn, grå stær,

glaukom og CSCR)

Svulst i binyremarven (fæokromocytom), der kan være

dødelig, er blevet set efter brug af kortikosteroider.

Lægen vil vurdere, om du har risiko for svulst i

binyremarven.

Hydrocortison kan forårsage udtynding og beskadigelse

af huden.

Flere af indholdsstofferne står på dopinglisten og kan

medføre diskvalifikation ved sportskonkurrencer.

Børn og unge

Procotosedyl rektalsalve bør ikke bruges af børn under

15 år.

Brug af anden medicin sammen med Proctosedyl

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis

du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Medicin mod hiv/aids (cobicistat eller andre lignende

lægemidler) bør undgås. Tal med din læge, hvis du

tager denne form for medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du

bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Proctosedyl efter

aftale med lægen.

Amning

Hydrocortison går over i modermælken og bør derfor

ikke anvendes under amning. Tal med lægen, hvis du

har spørgsmål.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Proctosedyl påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad

arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Proctosedyl indeholder lanolin

Proctosedyl rektalsalve indeholder lanolin, som kan

give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

04-2018

P080033-7

3. Sådan skal du bruge Proctosedyl

Brug altid Proctosedyl nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

Påføres 2-3 gange dagligt samt efter afføring.

Bør kun anvendes i kortere periode eller med mellem-

rum for at minimere risikoen for lokale bivirkninger.

Varighed af behandlingen bør ikke overstige 2 uger.

Brug til børn og unge

Proctosedyl bør ikke anvendes til børn under 15 år.

Brugsanvisning

Før du begynder, bør du vaske dine hænder grundigt.

Åbning af tuben:

Låget skrues af tuben.

Låget vendes om og trykkes på igen, så folie mem-

branen brydes.

Låget løftes af og tuben er åbnet.

Proctosedyl rektalsalve påsmøres i små mængder enten

med en finger eller anvendes i endetarmen ved at

skrue rektalspidsen på tuben. Rektalspidsen indføres

i sin fulde længde gennem endetarmsåbningen og

herefter klemmes der let på tubens nederste del, mens

rektalspidsen trækkes ud igen. Efter brug rengøres

rektalspidsen og hænderne vaskes grundigt.

Hvis du har brugt for meget Proctosedyl

rektalsalve

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har brugt mere af Proctosedyl rektalsalve end der

står i denne information, eller mere end lægen har

foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering: Føleforstyrrelser ved

endetarmsåbningen, svimmelhed, tinnitus, uklarhed,

synsforstyrrelser, rystelser, forvirring, kramper, koma,

nedsat vejrtrækning, lavt blodtryk, langsom puls,

hjertestop.

Hvis du har glemt at bruge Proctosedyl

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Proctosedyl

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter.

• Tynd endetarmsslimhinde, hvor en brændende

fornemmelse forekommer (ved langtidsbehandling

mere end 4 uger).

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Kontakteksem.

• Tynd hud, der let går i stykker/skør hud. Tal med

lægen.

• Allergiske reaktioner.

Bivirkninger hvor hyppigheden ikke er kendt:

• Svaghed, mangel på energi og udholdenhed,

reduceret muskelstyrke (ved administration på et

stort område, især på beskadiget hud i længere tid)

• Hævelse i øjet, som kan være forårsaget af

væskeophobning (korioretinopati)

• Sløret syn

• Nældefeber, udslæt.

Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Proctosedyl utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Proctosedyl ved temperaturer over

25 °C.

Brug ikke Proctosedyl efter den udløbsdato, der står på

pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Proctosedyl indeholder:

Aktive stoffer:

Hydrocortison 5 mg/g,

Cinchocainhydrochlorid 5 mg/g,

Framycetinsulfat 10 mg/g og

Aesculin 10 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer: Vandfrit lanolin, hvid vaselin,

paraffinolie.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Proctosedyl rektalsalve er en gullig/hvid gennemsigtig

og fedtet salve, som er i en aluminiumstube med

rektalspids af plast.

Pakningsstørrelse

Proctosedyl fås i en pakningsstørrelse á 30 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Proctosedyl

er et registreret varemærke, der tilhører

Aventis Pharma S.A.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

april 2018.