Proctosedyl

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Proctosedyl rektalsalve
 • Lægemiddelform:
 • rektalsalve
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Proctosedyl rektalsalve
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 19036
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Proctosedyl.

3. Sådan skal du bruge Proctosedyl.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

• Proctosedyl rektalsalve modvirker smerter, hævelse, brændende for-

nemmelse og kløe på grund af hæmorider, rifter og/eller kløe ved

endetarmsåbningen.

• Proctosedyl virker lokalbedøvende og dæmper betændelse. Procto-

sedyl rektalsalve får udvidede blodkar til at trække sig sammen.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge

Proctosedyl

Brug ikke Proctosedyl

• hvis du er allergisk over for hydrocortison, cinchocainhydrochlorid,

framycetinsulfat, aesculin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Proctosedyl (angivet i punkt 6).

• hvis du er overfølsom over for aminoglykosider, specielt neomycin

(mod betændelse).

• hvis du har en lokal infektion ved endetarmsåbningen forårsaget af

bakterier, virus eller svamp.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Proctosedyl.

• Der er krydsallergi ved samtidig brug af framycetin og andre ami-

noglykosider.

• Hvis du bruger Proctosedyl regelmæssigt gennem længere tid på

skadet væv, kan indholdsstofferne blive optaget i kroppen. Smør

kun rektalsalven på, omkring og i endetarmsåbningen.

• Hydrocortison kan forårsage udtynding og beskadigelse af huden.

• Som med alle præparater, der indeholder topikale steroider, bør

muligheden for systemisk absorption overvejes. Især bør langvarig,

vedvarende behandling undgås hos spædbørn. Påvirkning af biny-

rebarkfunktionen kan forekomme selv uden okklusion (se pkt. 4.

Bivirkninger).

• Ved brug af binyrebarkhormoner kan der forekomme synsforstyr-

relser (sløret syn, grå stær, grøn stær og central serøs korioretino-

pati (CSCR)).

Brug af anden medicin sammen med Proctosedyl.

Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:

• hiv/aids (cobicistat eller andre lignende lægemidler).

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteksper-

sonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

• Du må kun bruge Proctosedyl efter lægens anvisning.

Amning:

• Du bør ikke bruge Proctosedyl, hvis du ammer. Indholdsstoffet

hydrocortison i Proctosedyl bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Proctosedyl påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Proctosedyl indeholder lanolin

Proctosedyl indeholder lanolin, som kan give lokalt hududslæt (f.eks.

kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Proctosedyl

Brug altid Proctosedyl nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonal-

tes anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Påsmør Proctosedyl 2-3 gange dagligt samt efter afføring.

Rektalsalven kan anvendes alene eller sammen med suppositorier.

Brugsanvisning

Vask hænderne.

Påsmør rektalsalven i små mængder på smertefulde eller kløende

områder. Du kan anvende rektalsalven i endetarmen ved at skrue

rektalspidsen på tuben.

Indfør rektalspidsen i fuld længde gennem endetarmsåbningen.

Pres tubens nedre del let sammen, og hold tuben sammenpresset

mens du trækker rektalspidsen ud igen.

Rengør rektalspidsen efter brug og vask hænderne grundigt.

Børn og unge:

Proctosedyl bør ikke anvendes til børn under 15 år.

Proctosedyl bør kun anvendes i kortere perioder eller med pauser

mellem behandlingerne for at minimere risikoen for lokale bivirknin-

ger. Proctosedyl må ikke bruges i længere tid end 2 uger pr. behand-

ling.

Hvis du har brugt for meget Proctosedyl

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere

Proctosedyl, end der står i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Føleforstyrrelser ved endetarmsåbningen, svimmelhed, tinnitus,

uklarhed, synsforstyrrelser, rystelser, forvirring, kramper, koma, ned-

sat vejrtrækning, lavt blodtryk, langsom puls, hjertestop.

Hvis du har glemt at bruge Proctosedyl

Har du glemt at bruge Proctosedyl, fortsætter du blot med at

påsmøre næste dosis som ordineret.

Hvis du holder op med at bruge Proctosedyl

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Indlægsseddel: Information til brugeren

PROCTOSEDYL

®

rektalsalve

Hydrocortison 5 mg/g, cinchocainhydrochlorid 5 mg/g,

framycetinsulfat 10 mg/g, aesculin 10 mg/g

1000097854-001-03

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægs-

sedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret dette

lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se

punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Alvorlige bivirkninger

Hyppigheden er ikke kendt:

• Træthed, svækket modstandskraft pga. nedsat funktion af binyre-

barken. Ses især ved anvendelse på hud og slimhinder på et stort

område, især på beskadiget hud i længere tid eller under okklusi-

onsbandage.

• Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn pga. forhøjet

tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks læge eller skadestue.

• Grå stær (uklart syn). Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100

patienter):

• Tynd slimhinde i endetarmen, som giver en brændende fornemmelse

(ved langtidsbehandling mere end 4 uger).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

1.000 patienter):

• Kontakteksem.

• Tynd hud.

• Allergiske reaktioner.

Hyppigheden er ikke kendt:

• Synsforstyrrelser, sløret syn og forandringer i øjets nethinde (central

serøs korioretinopati (CSCR)).

• Nældefeber, udslæt.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

• Opbevar Proctosedyl utilgængeligt for børn.

• Brug ikke Proctosedyl efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

• Du kan opbevare Proctosedyl ved almindelig temperatur.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Proctosedyl rektalsalve indeholder:

Aktivt stof:

Hydrocortison 5 mg/g, cinchocainhydrochlorid 5 mg/g, framycetinsul-

fat 10 mg/g og aesculin 10 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer:

Hvid vaselin, paraffinolie og vandfrit lanolin.

Udseende og pakningsstørrelser:

Proctosedyl rektalsalve er en gullig-hvid, gennemsigtig og fedtet

salve.

Proctosedyl rektalsalve fås i en aluminiumstube med rektalspids af

plast indeholdende 30 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366 253 01 Hostivice, CZ

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2018

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700