Probenecid "Medic"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Probenecid "Medic" 250 mg tabletter
 • Dosering:
 • 250 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Probenecid "Medic" 250 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07448
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Probenecid ”medic” 250 mg, tabletter

Probenecid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apotekspersonalet, hvis der mere du vil vide.

Lægen har ordineret Probenecid “medic” til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger der ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Probenecid ”medic”

Sådan skal du tage Probenecid ”medic”

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Probenecid ”medic” mindsker gigtbesvær ved at øge udskillelsen af urinsyre. Herved falder

mængden af urinsyre i blodet. Der kommer færre anfald, fordi der aflejres mindre urinsyre i

leddene.

Probenecid nedsætter udskillelsen af penicillin i urinen. Herved bliver mængden af penicillin i

blodet større.

Du kan bruge Probenecid ”medic” til behandling af:

Urinsur gigt (podagra).

Infektioner, når der ønskes større virkning af penicillin.

Probenecid ”medic” hjælper ikke mod betændelse eller ved akutte anfald af podagra.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

DET SKAL DU VIDE FØR DU BEGYNDER AT TAGE PROBENECID ”MEDIC”

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Probenecid “medic”, hvis du:

er allergisk overfor probenecid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Probenecid ”medic”

(angivet i pkt. 6).

har meget dårlige nyrer

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Probenecid ”medic”, hvis du har:

dårlige nyrer

mavesår

porfyri, en sjælden, arvelig stofskiftesygdom, med bl.a. mørkfarvning af urinen og voldsomme

anfald af mavesmerter

Fund af Probenicid i urinen kan medføre diskvalifikation ved en dopingtest.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler, vitaminer og

mineraler.

Tal med din læge, hvis du tager:

smertestillende medicin (acetylsalicylsyre, indometacin, ketoprofen, naproxen, diflunisal)

anden medicin til behandling af urinsyregigt (allopurinol)

medicin mod gigtlidelser og cancer (methotrexat)

antibiotika (penicillin, cefalosporiner)

medicin mod virus (zidovudin og ganciclovir)

medicin mod epilepsi (carbamazepin)

Brug af Probenecid ”medic” sammen med mad og drikke

Drik rigelig væske under behandlingen for at modvirke udfældninger i urinvejene.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Probenecid “medic” efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Probenecid “medic” efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Probenecid “medic” påvirker ikke arbejdssikkerhed eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE PROBENECID “MEDIC”

Tag altid Probenecid ”medic” nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Det er vigtigt at drikke rigeligt med væske under behandlingen.

Synk tabletterne hele med et glas vand. Du kan eventuelt dele, knuse eller tygge tabletterne.

Den sædvanlige dosis er

Urinsur gigt:

Voksne: Startdosis: 1 tablet 2 gange dagligt, stigende i løbet af en uge til 2 tabletter 2 gange

dagligt. Følg lægens anvisninger.

Har du taget for meget Probenecid “medic”

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Probenecid “medic” end der

står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning, hovedpine, koma, voldsomme og

langvarige kramper og leverskader.

Hvis du har glemt at tage Probenecid ”medic”

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter:

Smerter, feber, blod i urinen og skummende urin, evt. hævelser i ansigt, på hænder og fødder,

pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

Leversvigt med voldsom gulsot og bevidstløshed. Kontakt straks læge eller skadestue.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til

betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde

og hvide blodlegemer og blodplader). Kontakt straks læge eller skadestue.

Voldsomme, ofte turevise smerter i lænden og evt. blod i urinen pga. nyresten. Kontakt læge

eller skadestue.

Mørkerød urin, kraftige mavesmerter, psykiske forstyrrelser pga. en sjælden, arvelig sygdom

(porfyri). Kontakt straks læge eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter:

Kvalme og mavegener

Sjældne – meget sjældne bivirkninger: Det sker hos færre end 1 ud af 1000 patienter:

Hududslæt

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

:

:

Hovedpine, svimmelhed

Hårtab, rødme

Risiko for anfald af urinsur gigt i begyndelsen af behandlingen

Overfølsomhedsreaktioner med feber, betændelse i huden, kløe og nældefeber

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at

kontakte Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk eller med almindeligt brev til

Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S. Ved at indrapportere bivirkninger

kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

SÅDAN OPBEVARER DU PROBENECID ”MEDIC”

Opbevar Probenecid “medic” utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Probenecid “medic” ved almindelig temperatur.

Brug ikke Probenecid “medic” efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Probenecid “medic” indeholder:

Aktivt stof: Probenecid.

Øvrige indholdsstoffer: Gelatine, kartoffelstivelse, silica kolloid vandfri,

magnesiumstearat og mikrokrystallinsk cellulose (E460).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Probenecid ”medic” er runde hvide tabletter med delekærv.

Pakningsstørrelse

100 stk.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Tlf.: 45 52 88 88 / Fax.: 45 52 88 99

E-mail: info@meda.dk

Fremstiller

Viminco A/S,

Lodshusvej 11

4230 Skælskør

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2014.