Primidon "Orifarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Primidon "Orifarm" 250 mg tabletter
 • Dosering:
 • 250 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Primidon "Orifarm" 250 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 07447
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel Primidon 2012 23.01.2016

Side 1 af 5

Indlægsseddel: Information til brugeren

Primidon "ERA", 50 og 250 mg tabletter

Primidon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Primidon til Dem personligt. Lad derfor være med at give medi-

cinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme symptomer,

som De har.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller De får bivirkninger,

som ikke er nævnt her

Du kan finde den nyeste indlægsseddel på

www.indlægsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen.

1. Primidon´s virkning og hvad De skal bruge det til

Det De skal vide, før De begynder at tager Primidon

Sådan skal De tage Primidon

Bivirkninger

Sådan opbevare De Primidon

Yderligere oplysninger

1. Primidon´s virkning og hvad De skal bruge det til

Primidon virker krampestillende ved epilepsi.

De kan bruge Primidon mod epilepsianfald (især grand mal og fokale anfald).

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Primidon

Tag ikke Primidon, hvis:

De er overfølsomhed overfor det virksomme indholdsstof eller over for et eller flere af

indholdsstoffer

Har stofskiftesygdommen porfyri.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Primidon

Tal med lægen, inden De bruger Primidon, hvis De:

Skal bruge Primidon til børn.

Er over 65 år eller er svækket.

Har dårligt fungerende nyrer eller lever.

Hvis De pludselig stopper at tage Primidon, kan De få epileptiske anfald. De må derfor kun

stoppe elle ændre behandlingen efter aftale med Deres læge.

Indlægsseddel Primidon 2012 23.01.2016

Side 2 af 5

De må ikke bruge Primidon sammen med naturmedicin der indeholder Hypericum perfora-

tum (prikbladet perikum).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Det gælder også for medicin som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlæ-

gemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Før behandling med Primidon skal De fortælle Deres læge, hvis De bruger:

Medicin mod depression (tricykliske antidepressiva).

Blodfortyndende medicin (warfarin).

Anden medicin mod epilepsi (carbamazepin, clonazepam, phenytoin, valproat).

Malariamiddel (chinidin).

Medicin mod betændelse (chloramphenicol, doxycyclin).medicin for hjerte og kreds-

løb (digoxin, beta-blokkere).

Medicin mod svamp (griseofulvin).

Smertestillende medicin (paracetamol).

Medicin mod astma (theophyllin).

P-piller.

Alkohol.

Naturmedicin, der indeholder Hypericum preforatum (prikbladet perikum).

Brug af Primidon sammen med mad og drikke

De kan tage Primidon tabletter med et glas vand. Primidon virker sløvende. Alkohol for-

stærker den sløvende virkning.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller på apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, kan De kun tage Primidon efter aftale med lægen.

Amning

Hvis De ammer, må De kun tage Primidon efter aftale med lægen.

Trafik og arbejdssikkerhed

Pakningen er forsynet med en rød advarselstrekant. Det betyder, at Primidon kan give

bivirkninger, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3. Sådan skal De tage Primidon

Tag altid Primidon nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller apote-

ket.

Deres læge vil fastsætte, hvilken dosis, der passer Dem.

Indlægsseddel Primidon 2012 23.01.2016

Side 3 af 5

Voksne:

Startdosis: 125 mg ( en ½ tablet på 250 mg) daglig i 3 dage, derefter vil Deres læge lang-

somt øge dosis til en vedligeholdelsesdosis: 750-1500 mg pr. døgn (i alt 3 til 6 tabletter på

250 mg), fordelt på 2-3 doser.

Børn:

12-25 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 2 doser. Et barn på ca. 10 kg skal således

have i alt 120-250 mg dagligt (en½ til 1 tablet på 250 mg fordelt over to gange).

Hvis De har taget for mange Primidon

Kontakt lægen, skadestuen eller apotek hvis De har taget flere Primidon end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas.

Tag emballagen med.

Symptomer på overdosis kan være bevidsthedssvækkelse stigende til dyb koma.

Svækket vejstrækning. Kredsløbssvigt.

Hvis De har glemt at bruge Primidon

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Er det tæt på

tidspunktet for næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at bruge Primidon

De må kun afbryde eller stoppe behandlingen, efter aftale med Deres læge.

4. Bivirkninger.

Der har været rapporteret om knoglelidelser, herunder afkalkning af knoglerne, knogle-

skørhed og knoglebrud. Tal med din læge eller apotekspersonalet hvis du er i langtidsbe-

handling med epilepsimedicin, har knogleskørhed eller tager medicin med binyrebarkhor-

mon.

Primidon kan som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger (det sker mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader). Kontakt straks lægen.

Blodmangel med bleghed og træthed. Kontakt lægen.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og

omkring munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt straks læge eller skadestue.

Udslæt i ansigt, ledsmerter, nyrebetændelse, feber, muskelsmerter. Kontakt læge.

Personlighedsændring, herunder psykotiske reaktioner. Tal med lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelig – meget almindelig (det sker hos flere end 1 ud af 100 behandlede):

Kvalme.

Sløvhed, døsighed.

Indlægsseddel Primidon 2012 23.01.2016

Side 4 af 5

Dårlig koordination af bevægelser.

Synsforstyrreelser.

Rykvis, ufrivillige øjenbevægelser.

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Hovedpine, svimmelhed.

Opkastning

Allergiske reaktioner i form af udslæt.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Ledsmerter.

Nedsat kalkholdighed af knoglerne med risiko for brud.

Fortykkelse af håndflader og krumning af fingrene (Dupuytren´s kontraktur).

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Sådan opbevare De Primidon

Opbevar Primidon utilgængeligt for børn.

De kan opbevare Primidon ved almindelig temperatur.

Brug ikke Primidon efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet, må De ikke smide medicinre-

ster i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Yderligere oplysninger

Primidon 50 mg og 250 mg, tabletter indeholder:

Aktiv stof: primidon.

Øvrige indholdsstoffer:

Magnesiumsterat

Glycerol 85%

Ethanol 96%

Kartoffelstivelse

Povidon

Indlægsseddel Primidon 2012 23.01.2016

Side 5 af 5

Mikrokrystallinsk cellulose

Pakningsstørrelse

100 stk

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

ERA Medical ApS

Weidekampsgade 15, st. tv.

2300 København S

Tlf. 40827535

Fremstiller:

Viminco A/S

Lodhusvej 11

Postboks 119

4230 Skælskør

Denne indlægsseddel blev senest revideret:

23. januar 2016

Anv. Inden:

Bach nr.

6-4-2018

Two lots of the epilepsy drug Primidone recalled because of high levels of lead, which may pose serious health risks

Two lots of the epilepsy drug Primidone recalled because of high levels of lead, which may pose serious health risks

Health Canada is advising Canadians that AA Pharma Inc. is voluntarily recalling two lots of Primidone tablets because they contain high levels of lead. The company has indicated that only the lots identified below are affected by this issue.

Health Canada

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.