Primcillin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Primcillin 50 mg/ml granulat til oral suspension
 • Dosering:
 • 50 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • granulat til oral suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Primcillin 50 mg/ml granulat til oral suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 09026
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Primcillin 50 mg/ml, granulat til oral suspension

Phenoxymethylpenicillinkalium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Primcillin til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se pkt. 4.

Den nyeste indlægsseddel for dette produkt kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Primcillin

Sådan skal du tage Primcillin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Primcillin er et smalspektret antibiotikum af penicillintypen.

Primcillin

anvendes til behandling af

betændelser i

bihuler, øre, hals, bronkier og lunger.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE PRIMCILLIN

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Primcillin

hvis du er overfølsom (allergisk) over for phenoxymethylpenicillinkalium eller et af de øvrige

indholdsstoffer (se pkt. 6).

hvis du er overfølsom over for penicilliner eller andre antibiotika (beta-lactamer).

Advarsler og forsigtighedsregler

Før du begynder at tage denne medicin skal du fortælle din læge

hvis du lider af allergi eller har astma

hvis du er overfølsom over for anden medicin mod infektioner (cefalosporiner og penicillin)

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du får:

voldsom eller langvarig, blodig diaré, når du bruger eller har brugt Primcillin. Det kan være tegn på

en alvorlig tarmbetændelse.

pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af ansigt, læber og

hals og besvimelse (anafylaktiske reaktioner). Opstår symptomerne inden for minutter til timer, skal

du straks ringe 112. Kan være livsfarligt.

vedvarende diare eller opkastning.

Andre forholdsregler

Ved længere tids behandling bør din læge kontrollere din lever- og nyrefunktion samt undersøge, om der er

ændringer i blodets sammensætning ved en blodprøvekontrol.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Primcillin. Det kan påvirke

prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med Primcillin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Fortæl din læge, hvis du tager eller bruger nogle af nedenstående lægemidler, da både deres virkning og

Primcillins virkning kan blive ændret ved samtidig anvendelse:

Methotrexat (middel til behandling af blodkræft, psoriasis og leddegigt)

Probenecid (middel til behandling af urinsyregigt)

Brug af Primcillin sammen med mad og drikke

Du kan tage Primcillin sammen med mad og drikke.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager Primcillin.

Graviditet:

Du kan tage Primcillin under graviditet.

Amning:

Du kan tage Primcillin, selvom du ammer. Primcillin bliver udskilt i modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Primcillin påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Primcillin indeholder kalium, aspartam og fructose

Primcillin indeholder 0,1 mmol (5,0 mg) kalium pr. ml. Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får

kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil, hvis den totale daglige dosis af Primcillin er mere end 10 ml.

Primcillin indeholder aspartam (E 951) som er en fenylalaninkilde. Kan være skadelig for patienter med

fenylketonuri (PKU, Føllings sygdom).

Primcillin indeholder fructose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du

ikke tåler visse sukkerarter. Kan være skadelig for tænderne ved anvendelse i længere tid.

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE PRIMCILLIN

Tag altid Primcillin nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Voksne

Den daglige dosis afhænger af din alder, vægt og hvor svær betændelsen er. Følg lægens anvisning.

Den sædvanlige dosering er:

8,0 – 16,0 ml (400-800 mg) 2-4 gange daglig.

Børn

Dosis afhænger af barnets vægt og hvor svær betændelsen er. Din læge vil oplyse dig om den præcise dosis

til dit barn. Følg altid lægens anvisning.

Nedsat nyrefunktion:

Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis. Følg lægens anvisning.

Administrationsmetode

Primcillin granulat til oral suspension er kun til oralt brug (gennem munden).

Granulatet opløses i vand på apoteket før udlevering. Husk at ryste suspensionen godt før brug.

Hvis du har taget for meget Primcillin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere Primcillin, end der står i denne information,

eller mere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag emballagen med.

Symptomer på overdosering kan være kvalme, opkastning, diaré, bevidsthedsændring, forstyrrelser i

saltbalancen, muskeltrækninger, krampeanfald, dyb bevidstløshed (koma), alvorlig blodmangel med gulsot

og nyresvigt.

Hvis du har glemt at tage Primcillin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige

dosis.

Hvis du holder op med at tage Primcillin

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Primcillin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger er blevet rapporteret:

Alvorlige bivirkninger:

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag. Kontakt læge eller

skadestue.

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Pludseligt hududslæt, åndedrætbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Kontakt læge eller skadestue.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Almindelige - meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud 100 behandlede):

Udslæt

Kvalme og diaré

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Feber

Opkastning

Mundbetændelse

Betændelse i tungen

Fordøjelsesbesvær

Smerter i leddene

Nældefeber

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt,

læber og tunge, kan der være livsfarligt. Ring 112.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i

blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber skal du straks kontakte læge.

Kløe

Primcillin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver og undersøgelser, f.eks. forandringer i blodet (eosinofili).

Tal med apoteket eller lægen, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, eller ved at kontakte

Sundhedsstyrelsen via mail på sst@sst.dk, eller med almindeligt brev til Sundhedsstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar Primcillin oral suspension ved 2°C til 8°C (køleskab).

Du kan opbevare suspensionen 14 dage i køleskabet. Du bør ikke bruge suspensionen efter dette tidspunkt.

Brug ikke Primcillin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Primcillin indeholder:

Det aktive indholdsstof i Primcillin granulat til oral suspension er phenoxymethylpenicillinkalium.

De øvrige indholdstoffer er: Natriumcitrat, vandfri; dinatriumhydrogencitrat; polyvidon; karamelessens;

appelsinessens; citronessens; maltol; natriumchlorid; aspartam; fructose 720 mg; titandioxid (E 171); vand,

renset.

Udseende og pakningsstørrelser

Primcillin granulat til oral suspension findes i glasflasker á 100 ml og 200 ml som færdigblandede

suspensioner.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Meda AS

Solvang 8

3450 Allerød

Telefon: 44 52 88 88

Fax: 44 52 88 99

E-mail: info@meda.dk

Fremstiller

Recipharm Strängnäs AB

Mariefredsvägen 35

645 41 Strängnäs

Sverige

Denne indlægsseddel blev sidst revideret februar 2014.