Prestop Mix

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Prestop Mix Pulver
 • Lægemiddelform:
 • Pulver
 • Sammensætning:
 • 100000000000 CFU/kg Gliocladium catenulatum stamme J1446
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Prestop Mix Pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 575-2
 • Sidste ændring:
 • 08-02-2018

Indlægsseddel

PRESTOP MIX

08/15

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af Pythium, Rhizoctonia, Fusarium og

gråskimmel (Botrytis) i grøntsager, krydderurter og prydplanter, samt til bekæmpelse af gråskimmel

(Botrytis cinerea) udbragt med bier i jordbær og hindbær.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG:

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Indeholder Gliocladium catenulatum J1446; kan udløse en allergisk reaktion.

Undgå indånding af støv.

Undgå kontakt med huden.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af jord og frøbårne svampesygdomme, forårsaget af Pythium,

Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel (Botrytis) i grøntsager, krydderurter og prydplanter, samt til

bekæmpelse af gråskimmel (Botrytis cinerea) udbragt med bier i jordbær og hindbær.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352).

Svampemiddel, reg. nr. 575-2

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indeholder Gliocladium catenulatum J1446, 37 % w/w, 10

CFU/g.

Midlet er et vanddispergerbart pulver (WP).

Nettoindhold: 50 g.

Produktionsdato / Batch nr.:

Partinummeret er trykt/stemplet på emballagen.

Holdbarhed:

Sidste anvendelsesdato er stemplet på emballagen.

OPBEVARES UNDER +4°C

GODKENDELSESINDEHAVER OG PRODUCENT:

VERDERA OY/LALLEMAND PLANT CARE, KURJENKELLONTIE 5B, P O Box 5, FI-02271 ESPOO, FINLAND.

PRESTOP MIX

08/15

ANVENDELSESOMRÅDE

Til bekæmpelse af jord og frøbårne svampesygdomme, forårsaget af Pythium, Rhizoctonia og Fusarium i grøntsager, krydderurter og

prydplanter, samt til bekæmpelse af gråskimmel (Botrytis cinerea) udbragt med bier i jordbær og hindbær.

BRUGSANVISNINGER

Prestop Mix blandes med vand før brug. Prestop Mix tilberedes således, at pulveret først kommes i en lille mængde vand (f.eks. 1 liter) og

omrøres kraftigt indtil blandingen er jævn. Derefter spædes den op til den endelige brugskoncentration. Omrør under udbringningen, så

pulveret ikke synker til bunds.

Blandingens

koncentration

Blandingsforhold

Prestop Mix

-pulver

Vand

0,5 %

100 g

20 liter

100 g

5 liter

Bekæmpelse af rodsygdomme:

Anvend Prestop Mix forebyggende, ved at blande det i vækstmediet eller tilsætte det ved vanding.

Prestop Mix er også egnet til brug i integreret bekæmpelse, hvor der afhængigt af produkt og anvendelsesmåde anbefales et interval på 0-7

dage mellem behandling med Prestop Mix og andre plantebeskyttelsesmidler (også mikrobiologiske).

Bekæmpelse af gråskimmel på jordbær og hindbær:

Prestop Mix har en reducerende virkning på angreb af gråskimmel i jordbær

og hindbær når det bliver udbragt vha. bier. Prestop Mix kan fordeles vha. bier i hele blomstringsperioden. Virkningen er afhængig af biernes

aktivitet og de klimatiske forhold under blomstringen. Produktet og spredningsmåden er også egnet til integreret bekæmpelse. Kontakt

Verdera Oy for at få mere information om de enkelte midlers kompatibilitet

Behandling af væksmediet i plantestadiet:

Vækstmediet behandles på sånings-, priklings- og/eller udplantningstidspunktet.

Behandlingen foretages ved at blande Prestop Mix -opløsningen i vækstmediet eller ved at vande vækstmediet.

Anbefalede mængder:

Ved blanding i vækstmediet anvendes der en 2 % opløsning. Bland 20-25 liter opløsning i én kubikmeter tørt

vækstmedie (pulvermængde 200-500 g pr. m

). Ved vanding af planter i bakker anvendes der 1-2 liter 0,5 % opløsning pr. kvadratmeter

(pulvermængde 5-10 g pr. m

). Ved enkeltplanter med rodklump eller planter i potter vandes vækstmediet med f.eks. 0,5 % opløsning. Den

nødvendige mængde afhænger af pottens, beholderens eller rodklumpens størrelse i henhold til følgende tabel:

Pottestørrelse

(vol)

Liter 0,5% Prestop

Mix pr. 1000

planter

Gram Prestop Mix

pr.1000 planter

100 ml

4-10

20-50

250 ml

10-25

50-125

500 ml

20-50

100-250

1 liter

40-100

200-500

Bekæmpelse af gråskimmel på jordbær og hindbær med Prestop Mix -pulver,

der spredes vha.

bier:

udkanten

marken

opstilles der for hver hektar to bistader med spredningsanordning (2 stader pr. ha), når blomstringen begynder. Kom Prestop Mix -pulver i

spredningsanordningen hver morgen i hele blomstringsperioden, 5-10 g pr. stade pr. gang. Mikrobepulveret sætter sig fast i biernes behåring,

når de bevæger sig gennem spredningsanordningen. I regnvejr skal man vente, indtil der bliver en pause i regnen, før man kommer pulveret i.

Den samlede mængde udgør 300-500 g pr. ha. Ved monteringen af spredningsanordningen skal man sikre sig, at bierne er nødt til at passere

den, når de forlader stadet. Indgangen til stadet skal adskilles fra udgangen for at forhindre, at der transporteres mikrobepulver ind i stadet.

BEMÆRKNINGER

Prestop Mix anvendes i forebyggende øjemed. Midlet er også egnet til brug i integreret bekæmpelse. Prestop Mix er ikke skadeligt for

bekæmpelsesorganismer. Må ikke anvendes som tankblandning sammen med andre plantebeskyttelsesmidler eller koncentreret

næringsopløsning.

Begrænsninger i anvendelsen:

Midlet egner sig ikke til spredning vha. drypvanding eller til sprøjtning. Midlet må ikke bruges til træagtige

stiklinger, der ikke har slået rødder, og det anbefales ikke til anvendelse ved dyrkning i stenuld.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Ved håndtering af præparatet skal der anvendes beskyttelsesdragt, gummistøvler, gummi- eller plasthandsker (f.eks. nitril), hovedbeklædning

og ansigtsbeskyttelse. Ved arbejdsopgaver, hvor luftvejene kan blive påvirkede, bør der også benyttes åndedrætsværn med P2/A2 -filter.

OPBEVARING, HOLDBARHED OG RENOVATION

Prestop Mix er et biologisk produkt, der indeholder levende, tørrede svampesporer og mycelium. Produktet har en holdbarhed på 1 år i uåbnet

emballage, når det opbevares tørt og køligt, under +4°C. Ved stuetemperatur har produktet en holdbarhed på 14 dage i uåbnet emballage.

I åbnet emballage har produktet en holdbarhed på 1 måned, når det opbevares køligt og tæt tillukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i

overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen

må ikke genbruges.

13-2-2018

Acyclovir 400mg Tablets by Apace Packaging: Recall - Product Mix-up

Acyclovir 400mg Tablets by Apace Packaging: Recall - Product Mix-up

Missing a dose of Acyclovir Tablets could cause a reactivation of a virus being treated.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-2-2018

Apace Packaging LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Acyclovir (Lot 19900) Due to Product Mix-up

Apace Packaging LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Acyclovir (Lot 19900) Due to Product Mix-up

Apace Packaging LLC is voluntarily recalling one lot of Acyclovir Tablet, USP, 400mg, 50ct Unit Dose, NDC# 50268-061-15, Lot Number 19900, to the Retail level. These products have been recalled due to a product mix-up. A small number of blister cards containing Acyclovir Tablets, 400mg, UD Blister Cards may potentially also include Torsemide, 20mg, Tablets.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-11-2017

Virginia Diner, Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanut Allergen in Chocolate Covered Cashews 10 oz. cans

Virginia Diner, Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanut Allergen in Chocolate Covered Cashews 10 oz. cans

Virginia Diner, Inc. is voluntarily issuing a recall of 10 oz. cans of Plow & Hearth Chocolate Covered Cashews at Plow & Hearth’s locations and nationwide (Mail Order) as a precaution because they may contain peanuts and peanut allergens. People who have an allergy or severe sensitivity to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products. A label mix up was discovered by a consumer who received and opened a Cashew Tower Set (3 individual cashew cans) o...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-11-2017

Food Co. Issues Allergy Alert on Undeclared Allergen (E.G. Milk) in Product

Food Co. Issues Allergy Alert on Undeclared Allergen (E.G. Milk) in Product

Colorado Nut Company of Denver, CO is recalling Cashew Cranberry Cherry Jubilee, Oat Bran Nutty Crunch, Honey Nutty Granola, Peanut Delight, and Frontier Trail Mix, because they may contain undeclared Milk. People who have an allergy or severe sensitivity to Milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

30-9-2017

Hong Lee Trading Inc. Issues Allergen Alert On Undeclared Milk Allergens In Vina Café Wake-Up Instant Coffee

Hong Lee Trading Inc. Issues Allergen Alert On Undeclared Milk Allergens In Vina Café Wake-Up Instant Coffee

Hong Lee Trading Inc., NY, is recalling its VINA CAFÉ WAKE-UP INSTANT COFFEE MIX in 18 PACK CARDBOARD BOXES (.6 oz packs), with lot “EXP:17.MAR.2019 1T13.” because they contain undeclared milk allergens. Consumers who are allergic to milk allergens may run the risk of serious or life-threatening allergic reactions if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-8-2017

Grand BK Corp. Issues Allergy Alert on Undeclared Tree Nuts (Almonds, Walnuts and Cashews) in "California Aloha Mix"

Grand BK Corp. Issues Allergy Alert on Undeclared Tree Nuts (Almonds, Walnuts and Cashews) in "California Aloha Mix"

GRAND BK CORP. of Maspeth, New York is recalling its 14 ounce packages of "CALIFORNIA ALOHA MIX" because they may contain undeclared tree nuts (Almonds, Walnuts and Cashews). People who have allergies or severe sensitivity to tree nuts (Almonds, Walnuts and Cashews) run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

11-8-2017

MADHAVA Natural Sweeteners Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in its 13.8 oz. MMM... Chocolate Chip Cookie Mix

MADHAVA Natural Sweeteners Issues Allergy Alert on Undeclared Milk in its 13.8 oz. MMM... Chocolate Chip Cookie Mix

Madhava Natural Sweeteners of LONGMONT, CO is recalling its 13.8 oz. box of MMM... Chocolate Chip Cookie Mix because it may contain undeclared milk. People who have an allergy or severe sensitivity to milk run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume this product.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2017

Grapefruit Juice and Some Drugs Don't Mix

Grapefruit Juice and Some Drugs Don't Mix

Grapefruit juice can affect how well some medicines work, and it may cause dangerous side effects.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

26-6-2017

Publix Recalls Publix Tropical Medley Mix Due to Possible Contamination with <em>Listeria monocytogenes</em>

Publix Recalls Publix Tropical Medley Mix Due to Possible Contamination with <em>Listeria monocytogenes</em>

Publix Super Markets is issuing a voluntary recall for Publix Tropical Medley Mix because it may be adulterated with Listeria monocytogenes. Publix received notification of the potential contamination from our supplier of dried apricot, The 5.7oz clear plastic containers of the mix were sold from Publix retail produce departments in Florida, Georgia, South Carolina, Alabama, Tennessee and North Carolina with a UPC of 41415088586. All use by dates are being recalled.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

5-6-2017

Gilster-Mary Lee Corp. Issues a Recall For Undeclared Egg Noodles in Western Family Onion Soup Mix

Gilster-Mary Lee Corp. Issues a Recall For Undeclared Egg Noodles in Western Family Onion Soup Mix

Gilster-Mary Lee of Chester, Illinois, is voluntarily recalling one lot of Western Family Onion Soup Mix, UPC 15400-03604 because it may contain undeclared egg. People who have an allergy or severe sensitivity to eggs run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

8-5-2017

C.O. Truxton, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Amitriptyline HCL Tablets, USP 50mg and Phenobarbital Tablets, USP 15mg, 30mg, 60mg, 100mg Due to Potential Label Mix-Up

C.O. Truxton, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Amitriptyline HCL Tablets, USP 50mg and Phenobarbital Tablets, USP 15mg, 30mg, 60mg, 100mg Due to Potential Label Mix-Up

Bellmawr, New Jersey, C.O. Truxton, Inc. is expanding their 04/21/2017 voluntary recall, as a precaution to include the following C.O. Truxton, Inc. products, registered NDC numbers and corresponding lot numbers, to the consumer/user level. C.O. Truxton has not received any complaints for the products listed below. however, due to the initial recall resulting from a label mix-up error, out of an abundance of caution, we are recalling all products that were repackaged into a Truxton Incorporated label.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-4-2018

A-8 (Deciduous Tree Mix) Solution [DNA Labs, Inc.]

A-8 (Deciduous Tree Mix) Solution [DNA Labs, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

News and press releases: Colour change for insulin injection Fiasp to avoid mix ups with Tresiba

News and press releases: Colour change for insulin injection Fiasp to avoid mix ups with Tresiba

Cartridges, pre-filled pens and vials changing from yellow to red and yellow

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-1-2018

NOVOLOG MIX 70/30 (Insulin Aspart) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

NOVOLOG MIX 70/30 (Insulin Aspart) Injection, Suspension [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Jan 31, 2018 EST

US - DailyMed

26-12-2017

HYPERBARIC CHAMBER MIX Gas [Spec Connection International Inc]

HYPERBARIC CHAMBER MIX Gas [Spec Connection International Inc]

Updated Date: Dec 26, 2017 EST

US - DailyMed

21-12-2017

CARBON DIOXIDE/OXYGEN MIX Gas [NEXAIR, LLC]

CARBON DIOXIDE/OXYGEN MIX Gas [NEXAIR, LLC]

Updated Date: Dec 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-12-2017

NITROGEN OXYGEN MIX Gas [NexAir, LLC]

NITROGEN OXYGEN MIX Gas [NexAir, LLC]

Updated Date: Dec 14, 2017 EST

US - DailyMed

13-7-2017

PLU BODY SCRUB BERRY MIX (Glycerin Body Scrub) Lotion [Zivon Cosmetic Co., Ltd.]

PLU BODY SCRUB BERRY MIX (Glycerin Body Scrub) Lotion [Zivon Cosmetic Co., Ltd.]

Updated Date: Jul 13, 2017 EST

US - DailyMed

17-6-2017

Pot Plus Booze: A Deadly Mix Behind the Wheel

Pot Plus Booze: A Deadly Mix Behind the Wheel

Title: Pot Plus Booze: A Deadly Mix Behind the WheelCategory: Health NewsCreated: 6/15/2017 12:00:00 AMLast Editorial Review: 6/16/2017 12:00:00 AM

US - MedicineNet

3-5-2017

Nurses Poorly Protected From Second-Hand Exposure to Chemo

Nurses Poorly Protected From Second-Hand Exposure to Chemo

Chemotherapy is an essential part of the treatment regimen for many patients with cancer, but it can also endanger the health of nurses and other personnel who mix and administer the drugs.

US - RxList