Prestop Mix

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Prestop Mix Vanddispergerbart pulver
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart pulver
 • Sammensætning:
 • 100000000000 CFU/kg Gliocladium catenulatum stamme J1446
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Prestop Mix Vanddispergerbart pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel

PRESTOP MIX

08/15

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af Pythium, Rhizoctonia, Fusarium og

gråskimmel (Botrytis) i grøntsager, krydderurter og prydplanter, samt til bekæmpelse af gråskimmel

(Botrytis cinerea) udbragt med bier i jordbær og hindbær.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG:

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Indeholder Gliocladium catenulatum J1446; kan udløse en allergisk reaktion.

Undgå indånding af støv.

Undgå kontakt med huden.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af jord og frøbårne svampesygdomme, forårsaget af Pythium,

Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel (Botrytis) i grøntsager, krydderurter og prydplanter, samt til

bekæmpelse af gråskimmel (Botrytis cinerea) udbragt med bier i jordbær og hindbær.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352).

Svampemiddel, reg. nr. 575-2

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indeholder Gliocladium catenulatum J1446, 37 % w/w, 10

CFU/g.

Midlet er et vanddispergerbart pulver (WP).

Nettoindhold: 50 g.

Produktionsdato / Batch nr.:

Partinummeret er trykt/stemplet på emballagen.

Holdbarhed:

Sidste anvendelsesdato er stemplet på emballagen.

OPBEVARES UNDER +4°C

GODKENDELSESINDEHAVER OG PRODUCENT:

VERDERA OY/LALLEMAND PLANT CARE, KURJENKELLONTIE 5B, P O Box 5, FI-02271 ESPOO, FINLAND.

PRESTOP MIX

08/15

ANVENDELSESOMRÅDE

Til bekæmpelse af jord og frøbårne svampesygdomme, forårsaget af Pythium, Rhizoctonia og Fusarium i grøntsager, krydderurter og

prydplanter, samt til bekæmpelse af gråskimmel (Botrytis cinerea) udbragt med bier i jordbær og hindbær.

BRUGSANVISNINGER

Prestop Mix blandes med vand før brug. Prestop Mix tilberedes således, at pulveret først kommes i en lille mængde vand (f.eks. 1 liter) og

omrøres kraftigt indtil blandingen er jævn. Derefter spædes den op til den endelige brugskoncentration. Omrør under udbringningen, så

pulveret ikke synker til bunds.

Blandingens

koncentration

Blandingsforhold

Prestop Mix

-pulver

Vand

0,5 %

100 g

20 liter

100 g

5 liter

Bekæmpelse af rodsygdomme:

Anvend Prestop Mix forebyggende, ved at blande det i vækstmediet eller tilsætte det ved vanding.

Prestop Mix er også egnet til brug i integreret bekæmpelse, hvor der afhængigt af produkt og anvendelsesmåde anbefales et interval på 0-7

dage mellem behandling med Prestop Mix og andre plantebeskyttelsesmidler (også mikrobiologiske).

Bekæmpelse af gråskimmel på jordbær og hindbær:

Prestop Mix har en reducerende virkning på angreb af gråskimmel i jordbær

og hindbær når det bliver udbragt vha. bier. Prestop Mix kan fordeles vha. bier i hele blomstringsperioden. Virkningen er afhængig af biernes

aktivitet og de klimatiske forhold under blomstringen. Produktet og spredningsmåden er også egnet til integreret bekæmpelse. Kontakt

Verdera Oy for at få mere information om de enkelte midlers kompatibilitet

Behandling af væksmediet i plantestadiet:

Vækstmediet behandles på sånings-, priklings- og/eller udplantningstidspunktet.

Behandlingen foretages ved at blande Prestop Mix -opløsningen i vækstmediet eller ved at vande vækstmediet.

Anbefalede mængder:

Ved blanding i vækstmediet anvendes der en 2 % opløsning. Bland 20-25 liter opløsning i én kubikmeter tørt

vækstmedie (pulvermængde 200-500 g pr. m

). Ved vanding af planter i bakker anvendes der 1-2 liter 0,5 % opløsning pr. kvadratmeter

(pulvermængde 5-10 g pr. m

). Ved enkeltplanter med rodklump eller planter i potter vandes vækstmediet med f.eks. 0,5 % opløsning. Den

nødvendige mængde afhænger af pottens, beholderens eller rodklumpens størrelse i henhold til følgende tabel:

Pottestørrelse

(vol)

Liter 0,5% Prestop

Mix pr. 1000

planter

Gram Prestop Mix

pr.1000 planter

100 ml

4-10

20-50

250 ml

10-25

50-125

500 ml

20-50

100-250

1 liter

40-100

200-500

Bekæmpelse af gråskimmel på jordbær og hindbær med Prestop Mix -pulver,

der spredes vha.

bier:

udkanten

marken

opstilles der for hver hektar to bistader med spredningsanordning (2 stader pr. ha), når blomstringen begynder. Kom Prestop Mix -pulver i

spredningsanordningen hver morgen i hele blomstringsperioden, 5-10 g pr. stade pr. gang. Mikrobepulveret sætter sig fast i biernes behåring,

når de bevæger sig gennem spredningsanordningen. I regnvejr skal man vente, indtil der bliver en pause i regnen, før man kommer pulveret i.

Den samlede mængde udgør 300-500 g pr. ha. Ved monteringen af spredningsanordningen skal man sikre sig, at bierne er nødt til at passere

den, når de forlader stadet. Indgangen til stadet skal adskilles fra udgangen for at forhindre, at der transporteres mikrobepulver ind i stadet.

BEMÆRKNINGER

Prestop Mix anvendes i forebyggende øjemed. Midlet er også egnet til brug i integreret bekæmpelse. Prestop Mix er ikke skadeligt for

bekæmpelsesorganismer. Må ikke anvendes som tankblandning sammen med andre plantebeskyttelsesmidler eller koncentreret

næringsopløsning.

Begrænsninger i anvendelsen:

Midlet egner sig ikke til spredning vha. drypvanding eller til sprøjtning. Midlet må ikke bruges til træagtige

stiklinger, der ikke har slået rødder, og det anbefales ikke til anvendelse ved dyrkning i stenuld.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Ved håndtering af præparatet skal der anvendes beskyttelsesdragt, gummistøvler, gummi- eller plasthandsker (f.eks. nitril), hovedbeklædning

og ansigtsbeskyttelse. Ved arbejdsopgaver, hvor luftvejene kan blive påvirkede, bør der også benyttes åndedrætsværn med P2/A2 -filter.

OPBEVARING, HOLDBARHED OG RENOVATION

Prestop Mix er et biologisk produkt, der indeholder levende, tørrede svampesporer og mycelium. Produktet har en holdbarhed på 1 år i uåbnet

emballage, når det opbevares tørt og køligt, under +4°C. Ved stuetemperatur har produktet en holdbarhed på 14 dage i uåbnet emballage.

I åbnet emballage har produktet en holdbarhed på 1 måned, når det opbevares køligt og tæt tillukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i

overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen

må ikke genbruges.

10-10-2018

Resources for Animal Food Producers in Flooded Areas of Gulf Coast

Resources for Animal Food Producers in Flooded Areas of Gulf Coast

As Hurricane Michael makes landfall along the Florida Gulf Coast, FDA’s Center for Veterinary Medicine reminds those who may be affected by weather events about resources available for animal food producers who may be harvesting, mixing, storing or distributing grains and other foods for animals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-9-2018

Health Canada reminds Canadians not to mix caffeinated drinks with alcohol

Health Canada reminds Canadians not to mix caffeinated drinks with alcohol

September 27, 2018 Ottawa Health Canada

Health Canada

13-9-2018

Resources for Animal Food Producers in Flooded Areas

Resources for Animal Food Producers in Flooded Areas

FDA’s Center for Veterinary Medicine reminds those who may be affected by Hurricane Florence about resources available for animal food producers who may be harvesting, mixing, storing or distributing grains and other foods for animals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-9-2018

Voluntary Recall Notice of Meijer Taco Seasoning Mix 4.5 oz.

Voluntary Recall Notice of Meijer Taco Seasoning Mix 4.5 oz.

McCormick & Company, Inc. is initiating a voluntary recall of Meijer Taco Seasoning Mix 4.5 OZ bottle due to an unlabeled milk allergen

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 In June 2016, EFSA received a mandate from the national food competent authorities of five European countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to provide a dietary reference value (DRV) for sugars, with particular attention to added sugars. A draft protocol was developed with the aim of defining as much as possible beforehand the strategy that will be applied for collecting data, appraising the relevant evidence, and analysing and integrating t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-8-2018

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

A 100 count bottle of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg has been found to contain 100 Spironolactone Tablets USP 25 mg. Since the individual lot, PW05264, of the product is involved in a potential mix-up of labeling, Accord is recalling this individual lot from the market.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-8-2018

Vita-Mix Corporation recalls Ascent and Venturist Series 8-ounce and 20-ounce Blending Containers

Vita-Mix Corporation recalls Ascent and Venturist Series 8-ounce and 20-ounce Blending Containers

The container can separate from the blade base exposing the blades, posing a laceration hazard to consumers.

Health Canada

14-7-2018

FDA Investigates Multistate Outbreak of Cyclospora Illnesses Linked to Fresh Express Salad Mix Served at McDonald’s

FDA Investigates Multistate Outbreak of Cyclospora Illnesses Linked to Fresh Express Salad Mix Served at McDonald’s

The FDA confirms the presence of Cyclospora in Fresh Express salad mix through new laboratory method; Fresh Express recalls expired products containing romaine lettuce.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-6-2018

Now Health Group Inc. Recalls Select Now Real Food® Zesty Sprouting Mix Because of Possible Health Risk

Now Health Group Inc. Recalls Select Now Real Food® Zesty Sprouting Mix Because of Possible Health Risk

NOW Health Group, Inc. (NOW), of Bloomingdale, Illinois, is recalling its NOW Real Food® Zesty Sprouting Mix – Product Code 7271, Lot #3031259 and Lot #3038165 – because its primary ingredient, Crimson Clover Seeds, has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may b...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-6-2018

Caito Foods, LLC Voluntarily Recalls Fresh Cut Melon Products Because of Possible Health Risk

Caito Foods, LLC Voluntarily Recalls Fresh Cut Melon Products Because of Possible Health Risk

Caito Foods is voluntarily recalling fresh cut watermelon, honeydew melon, cantaloupe and fresh-cut mixed fruit containing one of these melons, produced at the Caito Foods facility in Indianapolis, because these products have the potential to be contaminated with Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-5-2018

Century Snacks LLC Issues Allergy Alert On Undeclared Milk, Soy, Wheat and Cashews in Snak Club Family Size Tropical Trail Mix

Century Snacks LLC Issues Allergy Alert On Undeclared Milk, Soy, Wheat and Cashews in Snak Club Family Size Tropical Trail Mix

Century Snacks of Commerce, CA, is recalling certain 16 OZ. bags of Tropical Trail Mix because they may contain milk, soy, wheat and cashew allergens and this is not declared on the package. Individuals who have an allergy or severe sensitivity to milk, soy, wheat or cashews run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-5-2018

Hickory Harvest Recalls Certain Island Fruit Mix and Organic Nut Mix Products Because of Possible Health Risk

Hickory Harvest Recalls Certain Island Fruit Mix and Organic Nut Mix Products Because of Possible Health Risk

Hickory Harvest Foods of Akron, Ohio is voluntarily recalling specific lots due to the potential exposure to Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, pregnant women, and others with weakened immune systems. Healthy individuals may experience short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain, and diarrhea. Listeria infection can also cause miscarr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-4-2018

Ethnic Foods Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in “Bhavnagri Mix”

Ethnic Foods Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in “Bhavnagri Mix”

Ethnic Foods Inc. of 76 South Bayles Avenue, Port Washington, NY 11050, is recalling its 19 ounce package of Bhavnagri Mix snack mix because they may contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.