Prestop Mix

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Prestop Mix Vanddispergerbart pulver
 • Lægemiddelform:
 • Vanddispergerbart pulver
 • Sammensætning:
 • 100000000000 CFU/kg Gliocladium catenulatum stamme J1446
 • Brugt til:
 • Planter
 • Medicin typen:
 • agrokemiske

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Prestop Mix Vanddispergerbart pulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • SEGES Landbrug & Fødevarer
 • Autorisation status:
 • Ikke længere markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • Ingen afstandskrav.
 • Sidste ændring:
 • 23-07-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

PRESTOP MIX

08/15

Svampemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme, forårsaget af Pythium, Rhizoctonia, Fusarium og

gråskimmel (Botrytis) i grøntsager, krydderurter og prydplanter, samt til bekæmpelse af gråskimmel

(Botrytis cinerea) udbragt med bier i jordbær og hindbær.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle

og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

FORSIGTIG:

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare.

Indeholder Gliocladium catenulatum J1446; kan udløse en allergisk reaktion.

Undgå indånding af støv.

Undgå kontakt med huden.

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs

nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af jord og frøbårne svampesygdomme, forårsaget af Pythium,

Rhizoctonia, Fusarium og gråskimmel (Botrytis) i grøntsager, krydderurter og prydplanter, samt til

bekæmpelse af gråskimmel (Botrytis cinerea) udbragt med bier i jordbær og hindbær.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen

nævnte.

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet.

Opbevares utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp:

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302 + P352).

Svampemiddel, reg. nr. 575-2

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler samt plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.

Indeholder Gliocladium catenulatum J1446, 37 % w/w, 10

CFU/g.

Midlet er et vanddispergerbart pulver (WP).

Nettoindhold: 50 g.

Produktionsdato / Batch nr.:

Partinummeret er trykt/stemplet på emballagen.

Holdbarhed:

Sidste anvendelsesdato er stemplet på emballagen.

OPBEVARES UNDER +4°C

GODKENDELSESINDEHAVER OG PRODUCENT:

VERDERA OY/LALLEMAND PLANT CARE, KURJENKELLONTIE 5B, P O Box 5, FI-02271 ESPOO, FINLAND.

PRESTOP MIX

08/15

ANVENDELSESOMRÅDE

Til bekæmpelse af jord og frøbårne svampesygdomme, forårsaget af Pythium, Rhizoctonia og Fusarium i grøntsager, krydderurter og

prydplanter, samt til bekæmpelse af gråskimmel (Botrytis cinerea) udbragt med bier i jordbær og hindbær.

BRUGSANVISNINGER

Prestop Mix blandes med vand før brug. Prestop Mix tilberedes således, at pulveret først kommes i en lille mængde vand (f.eks. 1 liter) og

omrøres kraftigt indtil blandingen er jævn. Derefter spædes den op til den endelige brugskoncentration. Omrør under udbringningen, så

pulveret ikke synker til bunds.

Blandingens

koncentration

Blandingsforhold

Prestop Mix

-pulver

Vand

0,5 %

100 g

20 liter

100 g

5 liter

Bekæmpelse af rodsygdomme:

Anvend Prestop Mix forebyggende, ved at blande det i vækstmediet eller tilsætte det ved vanding.

Prestop Mix er også egnet til brug i integreret bekæmpelse, hvor der afhængigt af produkt og anvendelsesmåde anbefales et interval på 0-7

dage mellem behandling med Prestop Mix og andre plantebeskyttelsesmidler (også mikrobiologiske).

Bekæmpelse af gråskimmel på jordbær og hindbær:

Prestop Mix har en reducerende virkning på angreb af gråskimmel i jordbær

og hindbær når det bliver udbragt vha. bier. Prestop Mix kan fordeles vha. bier i hele blomstringsperioden. Virkningen er afhængig af biernes

aktivitet og de klimatiske forhold under blomstringen. Produktet og spredningsmåden er også egnet til integreret bekæmpelse. Kontakt

Verdera Oy for at få mere information om de enkelte midlers kompatibilitet

Behandling af væksmediet i plantestadiet:

Vækstmediet behandles på sånings-, priklings- og/eller udplantningstidspunktet.

Behandlingen foretages ved at blande Prestop Mix -opløsningen i vækstmediet eller ved at vande vækstmediet.

Anbefalede mængder:

Ved blanding i vækstmediet anvendes der en 2 % opløsning. Bland 20-25 liter opløsning i én kubikmeter tørt

vækstmedie (pulvermængde 200-500 g pr. m

). Ved vanding af planter i bakker anvendes der 1-2 liter 0,5 % opløsning pr. kvadratmeter

(pulvermængde 5-10 g pr. m

). Ved enkeltplanter med rodklump eller planter i potter vandes vækstmediet med f.eks. 0,5 % opløsning. Den

nødvendige mængde afhænger af pottens, beholderens eller rodklumpens størrelse i henhold til følgende tabel:

Pottestørrelse

(vol)

Liter 0,5% Prestop

Mix pr. 1000

planter

Gram Prestop Mix

pr.1000 planter

100 ml

4-10

20-50

250 ml

10-25

50-125

500 ml

20-50

100-250

1 liter

40-100

200-500

Bekæmpelse af gråskimmel på jordbær og hindbær med Prestop Mix -pulver,

der spredes vha.

bier:

udkanten

marken

opstilles der for hver hektar to bistader med spredningsanordning (2 stader pr. ha), når blomstringen begynder. Kom Prestop Mix -pulver i

spredningsanordningen hver morgen i hele blomstringsperioden, 5-10 g pr. stade pr. gang. Mikrobepulveret sætter sig fast i biernes behåring,

når de bevæger sig gennem spredningsanordningen. I regnvejr skal man vente, indtil der bliver en pause i regnen, før man kommer pulveret i.

Den samlede mængde udgør 300-500 g pr. ha. Ved monteringen af spredningsanordningen skal man sikre sig, at bierne er nødt til at passere

den, når de forlader stadet. Indgangen til stadet skal adskilles fra udgangen for at forhindre, at der transporteres mikrobepulver ind i stadet.

BEMÆRKNINGER

Prestop Mix anvendes i forebyggende øjemed. Midlet er også egnet til brug i integreret bekæmpelse. Prestop Mix er ikke skadeligt for

bekæmpelsesorganismer. Må ikke anvendes som tankblandning sammen med andre plantebeskyttelsesmidler eller koncentreret

næringsopløsning.

Begrænsninger i anvendelsen:

Midlet egner sig ikke til spredning vha. drypvanding eller til sprøjtning. Midlet må ikke bruges til træagtige

stiklinger, der ikke har slået rødder, og det anbefales ikke til anvendelse ved dyrkning i stenuld.

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Ved håndtering af præparatet skal der anvendes beskyttelsesdragt, gummistøvler, gummi- eller plasthandsker (f.eks. nitril), hovedbeklædning

og ansigtsbeskyttelse. Ved arbejdsopgaver, hvor luftvejene kan blive påvirkede, bør der også benyttes åndedrætsværn med P2/A2 -filter.

OPBEVARING, HOLDBARHED OG RENOVATION

Prestop Mix er et biologisk produkt, der indeholder levende, tørrede svampesporer og mycelium. Produktet har en holdbarhed på 1 år i uåbnet

emballage, når det opbevares tørt og køligt, under +4°C. Ved stuetemperatur har produktet en holdbarhed på 14 dage i uåbnet emballage.

I åbnet emballage har produktet en holdbarhed på 1 måned, når det opbevares køligt og tæt tillukket. Indholdet/beholderen bortskaffes i

overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering. Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. Emballagen

må ikke genbruges.

26-1-2019

Overview of available toxicity data for calystegines

Overview of available toxicity data for calystegines

Published on: Fri, 25 Jan 2019 Calystegines are polyhydroxylated nortropane alkaloids that have been found in various solanaceous foods, in particular in potatoes and aubergines. The biological activity and potential toxicity of calystegines are associated with their capacity to inhibit glycosidases and block carbohydrate metabolism inducing lysosomal storage toxicity. The present report summarises the retrieved information on the possible toxicity of calystegines. Only few in vivo short‐term toxicologi...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

26-1-2019

Safety assessment of the substance poly((R)‐3‐hydroxybutyrate‐co‐(R)‐3‐hydroxyhexanoate) for use in food contact materials

Safety assessment of the substance poly((R)‐3‐hydroxybutyrate‐co‐(R)‐3‐hydroxyhexanoate) for use in food contact materials

Published on: Fri, 25 Jan 2019 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP Panel) assessed the safety of poly((R)‐3‐hydroxybutyrate‐co‐(R)‐3‐hydroxyhexanoate) (PHBH), CAS No 147398‐31‐0 and food contact material (FCM) substance No 1059. This biodegradable copolymer is produced by fermentation of palm oil using a genetically modified microorganism (Cupriavidus necator). Overall migration was up to 5.4 mg/kg. Oligomers are hydroxyl‐terminated or with crotyl‐ and hexenyl end‐...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

17-1-2019

Outcome of the public consultation on the draft statement on genotoxicity assessment of chemical mixtures

Outcome of the public consultation on the draft statement on genotoxicity assessment of chemical mixtures

Published on: Wed, 16 Jan 2019 The European Food Safety Authority (EFSA) carried out a public consultation to receive input from the scientific community and all interested parties on the genotoxicity assessment of chemical mixtures. The draft statement was prepared by a dedicated working group of the Scientific Committee and endorsed by the Scientific Committee for public consultation at its 89th plenary meeting of 28‐29 May 2018. The public consultation for this document was open from 26 June until 9 ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

17-1-2019

Genotoxicity assessment of chemical mixtures

Genotoxicity assessment of chemical mixtures

Published on: Wed, 16 Jan 2019 This document provides guidance for communicators on how to communicate the various expressions of uncertainty described in EFSA's document: ‘Guidance on uncertainty analysis in scientific assessments’. It also contains specific guidance for assessors on how best to report the various expressions of uncertainty. The document provides a template for identifying expressions of uncertainty in scientific assessments and locating the specific guidance for each expression. The g...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

7-1-2019

Hy-Vee Voluntarily Recalls Cheesecakes Made with Diamond Crystal Mix

Hy-Vee Voluntarily Recalls Cheesecakes Made with Diamond Crystal Mix

Hy-Vee, Inc., based in West Des Moines, Iowa, is voluntarily recalling its cheesecakes made with Diamond Crystal Brands cheesecake mix due to the potential that they may be contaminated with Salmonella. The potential for contamination was brought to Hy-Vee’s attention today after receiving a letter from the supplier. The voluntary recall includes 32 varieties of cheesecakes in both 8-ounce and 32-ounce packages with best if used by dates of Dec. 6, 2018, through Jan. 11, 2019. No illnesses have been repo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-12-2018

Wegmans Issues Voluntary Recall of Fresh Cauliflower Rice, Veggie/Cauliflower Rice Blend and Stir-Fry Mix with Cauliflower

Wegmans Issues Voluntary Recall of Fresh Cauliflower Rice, Veggie/Cauliflower Rice Blend and Stir-Fry Mix with Cauliflower

Rochester, NY – Wegmans Food Markets, Inc. has issued a voluntary recall of fresh Cauliflower Rice, Veggie Cauliflower Rice Blend and Stir-Fry Mix with Cauliflower, sold in the produce department between 12/7/18 and 12/18/18, because it may be contaminated with Escherichia coli O157:H7 bacteria (E. Coli O157:H7). E. coli O157:H7 causes a diarrheal illness often with bloody stools. Although most healthy adults can recover completely within a week, some people can develop a form of kidney failure called He...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-12-2018

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Magnesium citrate malate as a source of magnesium added for nutritional purposes to food supplements

Published on: Thu, 06 Dec 2018 The present scientific opinion deals with the assessment of the bioavailability of magnesium, from the proposed nutrient source, magnesium citrate malate (MgCM), when added for nutritional purposes to food supplements. MgCM is a mixed salt consisting of magnesium cations and citrate and malate anions, and with a magnesium content of 12–15%. MgCM is proposed to be used in food supplements that are intended to provide up to 300–540 mg/day magnesium. The data provided demonst...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-11-2018

Allergen Alert: Kitchen Cravings Strawberry and Mixed Berry Parfaits with Trace Tree Nuts

Allergen Alert: Kitchen Cravings Strawberry and Mixed Berry Parfaits with Trace Tree Nuts

Kwik Trip, Inc. located in La Crosse, WI is recalling Kitchen Cravings Strawberry and Mixed Berry Parfaits in an 8.25 oz. cup because they may contain undeclared traces of cashews or almonds

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-11-2018

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Safety assessment of the substance Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials

Published on: Wed, 07 Nov 2018 00:00:00 +0100 The EFSA Panel on Food Contact Materials, Enzymes and Processing Aids (CEP Panel) assessed the safety of the additive Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb) for use in food contact materials. It is a family of mixtures combining the four lanthanides lanthanum (La), europium (Eu), gadolinium (Gd) and/or terbium (Tb) in different proportions as their 1,4‐benzene dicarboxylate complexes, used as a taggant in plastics for authentication and ...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

6-11-2018

FDA Investigating Recalled Duncan Hines Cake Mixes Potentially Linked to Salmonella Agbeni Illnesses

FDA Investigating Recalled Duncan Hines Cake Mixes Potentially Linked to Salmonella Agbeni Illnesses

The FDA is investigating the manufacturing facility that made recalled Duncan Hines cake mixes.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

6-11-2018

Duncan Hines Classic White, Classic Butter Golden, Signature Confetti and Classic Yellow Cake Mixes Recalled Due to Potential Presence of Salmonella

Duncan Hines Classic White, Classic Butter Golden, Signature Confetti and Classic Yellow Cake Mixes Recalled Due to Potential Presence of Salmonella

Conagra Brands is collaborating with health officials in connection with a positive finding of Salmonella in a retail sample of Duncan Hines Classic White cake mix that may be linked to a Salmonella outbreak that is currently being investigated by CDC and FDA. While it has not been definitively concluded that this product is linked to the outbreak and the investigation is still ongoing, Conagra has decided to voluntarily recall the specific Duncan Hines variety identified (Classic White) and three other ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-10-2018

FDA Warns Two Firms about Monensin Contamination in Horse Feed

FDA Warns Two Firms about Monensin Contamination in Horse Feed

FDA has issued warning letters to two feed mills that mixed horse feed containing monensin, an animal drug that is toxic and potentially lethal to horses. This should be a reminder to all feed manufacturers making medicated feeds that they must remain vigilant about adhering to CGMP requirements.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-10-2018

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Applicability of in silico tools for the prediction of dermal absorption for pesticides

Published on: Tue, 16 Oct 2018 00:00:00 +0200 Based on the “Human in vitro dermal absorption datasets” published as supporting information to the revised EFSA Guidance on Dermal Absorption, in silico models for prediction of absorption across the skin have been evaluated. For this evaluation, a systematic literature search and review was performed, identifying 288 publications describing mathematical models for prediction of dermal absorption. Eleven models potentially relevant to the regulatory assessm...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

10-10-2018

Resources for Animal Food Producers in Flooded Areas of Gulf Coast

Resources for Animal Food Producers in Flooded Areas of Gulf Coast

As Hurricane Michael makes landfall along the Florida Gulf Coast, FDA’s Center for Veterinary Medicine reminds those who may be affected by weather events about resources available for animal food producers who may be harvesting, mixing, storing or distributing grains and other foods for animals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-9-2018

Health Canada reminds Canadians not to mix caffeinated drinks with alcohol

Health Canada reminds Canadians not to mix caffeinated drinks with alcohol

September 27, 2018 Ottawa Health Canada

Health Canada

13-9-2018

Resources for Animal Food Producers in Flooded Areas

Resources for Animal Food Producers in Flooded Areas

FDA’s Center for Veterinary Medicine reminds those who may be affected by Hurricane Florence about resources available for animal food producers who may be harvesting, mixing, storing or distributing grains and other foods for animals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

12-9-2018

Voluntary Recall Notice of Meijer Taco Seasoning Mix 4.5 oz.

Voluntary Recall Notice of Meijer Taco Seasoning Mix 4.5 oz.

McCormick & Company, Inc. is initiating a voluntary recall of Meijer Taco Seasoning Mix 4.5 OZ bottle due to an unlabeled milk allergen

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-9-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Montelukast Tablets USP, 10mg 30Ct. due to Product/Label Mix-Up

Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling one single lot of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, to the consumer level. This recall of one batch of Montelukast Sodium Tablets, USP 10mg, lot# MON17384 Exp. 12/31/2019, was prompted because a complaint of a sealed bottle labeled as Montelukast 10mg 30 ct found to contain 90 tablets of Losartan Potassium Tablets, USP 50mg

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-8-2018

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Protocol for the scientific opinion on the Tolerable Upper Intake Level of dietary sugars

Published on: Fri, 10 Aug 2018 00:00:00 +0200 In June 2016, EFSA received a mandate from the national food competent authorities of five European countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) to provide a dietary reference value (DRV) for sugars, with particular attention to added sugars. A draft protocol was developed with the aim of defining as much as possible beforehand the strategy that will be applied for collecting data, appraising the relevant evidence, and analysing and integrating t...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority Publications

28-8-2018

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

Accord Healthcare Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 Mg Due to Labeling Mix-up

A 100 count bottle of Hydrochlorothiazide Tablets USP 12.5 mg has been found to contain 100 Spironolactone Tablets USP 25 mg. Since the individual lot, PW05264, of the product is involved in a potential mix-up of labeling, Accord is recalling this individual lot from the market.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-8-2018

Vita-Mix Corporation recalls Ascent and Venturist Series 8-ounce and 20-ounce Blending Containers

Vita-Mix Corporation recalls Ascent and Venturist Series 8-ounce and 20-ounce Blending Containers

The container can separate from the blade base exposing the blades, posing a laceration hazard to consumers.

Health Canada

14-7-2018

FDA Investigates Multistate Outbreak of Cyclospora Illnesses Linked to Fresh Express Salad Mix Served at McDonald’s

FDA Investigates Multistate Outbreak of Cyclospora Illnesses Linked to Fresh Express Salad Mix Served at McDonald’s

The FDA confirms the presence of Cyclospora in Fresh Express salad mix through new laboratory method; Fresh Express recalls expired products containing romaine lettuce.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

21-6-2018

Now Health Group Inc. Recalls Select Now Real Food® Zesty Sprouting Mix Because of Possible Health Risk

Now Health Group Inc. Recalls Select Now Real Food® Zesty Sprouting Mix Because of Possible Health Risk

NOW Health Group, Inc. (NOW), of Bloomingdale, Illinois, is recalling its NOW Real Food® Zesty Sprouting Mix – Product Code 7271, Lot #3031259 and Lot #3038165 – because its primary ingredient, Crimson Clover Seeds, has the potential to be contaminated with Salmonella, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, and others with weakened immune systems. Healthy persons infected with Salmonella often experience fever, diarrhea (which may b...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-6-2018

Caito Foods, LLC Voluntarily Recalls Fresh Cut Melon Products Because of Possible Health Risk

Caito Foods, LLC Voluntarily Recalls Fresh Cut Melon Products Because of Possible Health Risk

Caito Foods is voluntarily recalling fresh cut watermelon, honeydew melon, cantaloupe and fresh-cut mixed fruit containing one of these melons, produced at the Caito Foods facility in Indianapolis, because these products have the potential to be contaminated with Salmonella.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-5-2018

Century Snacks LLC Issues Allergy Alert On Undeclared Milk, Soy, Wheat and Cashews in Snak Club Family Size Tropical Trail Mix

Century Snacks LLC Issues Allergy Alert On Undeclared Milk, Soy, Wheat and Cashews in Snak Club Family Size Tropical Trail Mix

Century Snacks of Commerce, CA, is recalling certain 16 OZ. bags of Tropical Trail Mix because they may contain milk, soy, wheat and cashew allergens and this is not declared on the package. Individuals who have an allergy or severe sensitivity to milk, soy, wheat or cashews run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-5-2018

Hickory Harvest Recalls Certain Island Fruit Mix and Organic Nut Mix Products Because of Possible Health Risk

Hickory Harvest Recalls Certain Island Fruit Mix and Organic Nut Mix Products Because of Possible Health Risk

Hickory Harvest Foods of Akron, Ohio is voluntarily recalling specific lots due to the potential exposure to Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes, an organism which can cause serious and sometimes fatal infections in young children, frail or elderly people, pregnant women, and others with weakened immune systems. Healthy individuals may experience short-term symptoms such as high fever, severe headache, stiffness, nausea, abdominal pain, and diarrhea. Listeria infection can also cause miscarr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

27-4-2018

Ethnic Foods Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in “Bhavnagri Mix”

Ethnic Foods Inc. Issues Allergy Alert on Undeclared Peanuts in “Bhavnagri Mix”

Ethnic Foods Inc. of 76 South Bayles Avenue, Port Washington, NY 11050, is recalling its 19 ounce package of Bhavnagri Mix snack mix because they may contain undeclared peanuts. People who have allergies to peanuts run the risk of serious or life-threatening allergic reaction if they consume these products.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

22-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Velphoro,Sucroferric oxyhydroxide (mixture of iron (III)-oxyhydroxide, sucrose, starch) (PA21), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0196/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Velphoro,Sucroferric oxyhydroxide (mixture of iron (III)-oxyhydroxide, sucrose, starch) (PA21), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0196/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Velphoro,Sucroferric oxyhydroxide (mixture of iron (III)-oxyhydroxide, sucrose, starch) (PA21), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0196/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-10-2018

Velphoro (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France)

Velphoro (Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma France)

Velphoro (Active substance: mixture of polynuclear iron(iii)-oxyhydroxide, sucrose and starches) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6972 of Mon, 22 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety